İznik Belediye Başkanlığından İlan

0
1219

1-Aşağıda Tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Belediyemize ait taşınmazların 29.12.2017 Cuma günü  saat  15:00’de  yapılacak İhaleyle satışları yapılacaktır.

2-Mahmut Çelebi Mahallesi : 148 ada 1 sayılı parsel Belediye İş Hanı 1.Kat B Blok No:28 adresinde kayıtlı 46 m2   işyeri vasfındaki taşınmaz, 148 ada 1 sayılı parsel Belediye İş Hanı 1.Kat B Blok No:29 adresinde kayıtlı 40 m2 işyeri vasfındaki taşınmaz, 148 ada 1 sayılı parsel Belediye İş Hanı 1.Kat B Blok No:30 adresinde kayıtlı 28 m2 işyeri vasfındaki taşınmaz,

Aydınlar Mahallesi : 726 sayılı parselde kayıtlı 3.461,00 m2 zeytinlik vasfındaki taşınmaz, 727 sayılı parselde kayıtlı 3.093,00 m2 zeytinlik vasfındaki taşınmaz, 728 sayılı parselde kayıtlı 4.000,00 m2 tarla vasfındaki taşınmaz,

İnikli Mahallesi       :  936 sayılı parselde kayıtlı 19.125,00 m2 zeytinlik vasfındaki taşınmaz,

 Şerefiye Mahallesi : 265 sayılı parselde kayıtlı 4.200,00 m2 tarla vasfındaki taşınmaz,

   3-İhaleleri 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesine göre açık artırma usulü ile Belediye Hizmet Binası Gençlik ve Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4- Mahmut Çelebi Mahallesi : 148 ada 1 sayılı parsel Belediye İş Hanı 1.Kat B Blok No:28 adresinde kayıtlı 46 m2   işyeri vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 63.500,00 TL olup % 3 geçici teminatı 1.905,00 TL’dir.

 148 ada 1 sayılı parsel Belediye İş Hanı 1.Kat B Blok No:29 adresinde kayıtlı 40 m2 işyeri vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 59.500,00 TL olup % 3 geçici teminatı 1.785,00 TL’dir.

 148 ada 1 sayılı parsel Belediye İş Hanı 1.Kat B Blok No:30 adresinde kayıtlı 28 m2 işyeri vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 44.000,00 TL olup % 3 geçici teminatı 1.320,00 TL’dir.

   Aydınlar Mahallesi : 726 sayılı parselde kayıtlı 3.461,00 m2 zeytinlik vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 81.000,00 TL olup % 3 geçici teminatı 2.430,00 TL’dir. 727 sayılı parselde kayıtlı 3.093,00 m2 zeytinlik vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 78.000,00 TL olup % 3 geçici teminatı 2.340,00 TL’dir.  728 sayılı parselde kayıtlı 4.000,00 m2 tarla vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 92.000,00 TL olup % 3 geçici teminatı 2.760,00 TL’dir.

    İnikli Mahallesi : 936 sayılı parselde kayıtlı 19.125,00 m2 zeytinlik vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 250.000,00 TL olup % 3 geçici teminatı 7.500,00 TL’dir.

    Şerefiye Mahallesi : 265 sayılı parselde kayıtlı 4.200,00 m2 tarla vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 100.000,00 TL olup % 3 geçici teminatı 3.000,00 TL’dir.

5-İhalelere katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.

a-Kanuni ikametgâh belgesi ve Nüfus sureti

b-Tebligat için Türkiye’den adres

c-Geçici teminat belgesi. ( Teminat olarak kabul edilecek değerler; tedavüldeki Türk parası,Bankalardan alınacak  süresiz teminat mektubu,Devlet tahvili veya Hazine bonosu )

d-İmza Sirküleri.

e-Tüzel kişilerde ticaret ve Sanayi odasından alınmış sicil belgesi ile İhaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temini ile yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdikli vekaletname.

f-Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.

g-İhaleye iştirak edecek kişi veya tüzel kişiler, ihale şartname bedeli olan 250,00 TL’yi Belediye Gelir Şefliğine         yatırarak, ihale öncesi şartname alındı belgesini yanında bulundurmak zorundadır.

7-Talipli olanların gösterilen gün ve saatte ihaleye iştirak etmeleri duyurulur.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here