İhale ve Satış İlanı

İznik Belediye Başkanlığından İlan


1-Aşağıda Tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Belediyemize ait taşınmazların 16.06.2017 Cuma günü saat 15:00’de yapılacak İhaleyle satışları yapılacaktır.

2-Alakaya Mahallesi : 233 sayılı parselde kayıtlı 3.100,00 m2 tarla vasfındaki taşınmaz,
Çamdibi Mahallesi : 726 sayılı parselde kayıtlı 8.400,00 m2 tarla vasfındaki taşınmaz,
Çiçekli Mahallesi : 1173 sayılı parselde kayıtlı 6.800,00 m2 tarla vasfındaki taşınmaz,
Çampınar Mahallesi : 174 sayılı parselde kayıtlı 10.700,00 m2 tarla vasfındaki taşınmaz,
Derbent Mahallesi : 2180 sayılı parselde kayıtlı 1.750,00 m2 tarla vasfındaki taşınmaz,
2280 sayılı parselde kayıtlı 2.400,00 m2 tarla vasfındaki taşınmaz,
2506 sayılı parselde kayıtlı 8.200,00 m2 tarla vasfındaki taşınmaz,
Dereköy Mahallesi : 1046 sayılı parselde kayıtlı 1.650,00 m2 tarla vasfındaki taşınmaz,
Mahmut Çelebi Mahallesi : Belediye İş Hanı 1. Kat B Blok No:31 adresinde kayıtlı 73,00 m² işyeri,
Kutluca Mahallesi : 98 sayılı parselde kayıtlı 937,50 m2 çayırlık vasfındaki taşınmaz,
Müşküle Mahallesi : 965 sayılı parselde kayıtlı 412,00 m2 zeytinlik vasfındaki taşınmaz,

3-İhaleleri 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesine göre açık artırma usulü ile Belediye Hizmet Binası Başkanlık Odasında yapılacaktır.

4-Alakaya Mahallesi : 233 sayılı parselde kayıtlı 3.100,00 m2 tarla vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 12.500,00 TL olup % 3 geçici teminatı 375,00 TL’dir.
Çamdibi Mahallesi : 726 sayılı parselde kayıtlı 8.400,00 m2 tarla vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 156.000,00 TL olup % 3 geçici teminatı 4.680,00 TL’dir.
Çiçekli Mahallesi : 1173 sayılı parselde kayıtlı 6.800,00 m2 tarla vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 80.000,00 TL olup % 3 geçici teminatı 2.400,00 TL’dir.
Çampınar Mahallesi : 174 sayılı parselde kayıtlı 10.700,00 m2 tarla vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 181.500,00 TL olup % 3 geçici teminatı 5.445,00 TL’dir.
Derbent Mahallesi : 2180 sayılı parselde kayıtlı 1.750,00 m2 tarla vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 82.000,00 TL olup % 3 geçici teminatı 2.460,00 TL’dir. 2280 sayılı parselde kayıtlı 2.400,00 m2 tarla vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 132.000,00 TL olup % 3 geçici teminatı 3.960,00 TL’dir. 2506 sayılı parselde kayıtlı 8.200,00 m2 tarla vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 144.000,00 TL olup % 3 geçici teminatı 4.320,00 TL’dir.
Dereköy Mahallesi : 1046 sayılı parselde kayıtlı 1.650,00 m2 tarla vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 40.000,00 TL olup % 3 geçici teminatı 1.200,00 TL’dir.
Mahmut Çelebi Mahallesi : Belediye İş Hanı 1. Kat B Blok No:31 adresinde kayıtlı 73,00 m² işyerinin muhammen satış bedeli 149.000,00 TL olup % 3 geçici teminatı 4.470,00 TL’dir.
Kutluca Mahallesi : 98 sayılı parselde kayıtlı 937,50 m2 çayırlık vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 25.000,00 TL olup %3 geçici teminatı 750,00 TL’dir.
Müşküle Mahallesi : 965 sayılı parselde kayıtlı 412,00 m2 zeytinlik vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 15.000,00 TL olup %3 geçici teminatı 450,00 TL’dir.

5-İhalelere katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.
a-Kanuni ikametgâh belgesi ve Nüfus sureti
b-Tebligat için Türkiye’den adres
c-Geçici teminat belgesi. ( Teminat olarak kabul edilecek değerler; tedavüldeki Türk parası,Bankalardan alınacak süresiz teminat mektubu,Devlet tahvili veya Hazine bonosu )
d-İmza Sirküleri.
e-Tüzel kişilerde ticaret ve Sanayi odasından alınmış sicil belgesi ile İhaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temini ile yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdikli vekaletname.
f-Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.

6-İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

7-Talipli olanların gösterilen gün ve saatte ihaleye iştirak etmeleri duyurulur.