İznik Belediye Başkanlığından İlan

0
2339

1-Aşağıda Tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Belediyemize ait taşınmazların 06.10.2017 Cuma günü saat 15:00’de yapılacak İhaleyle satışları yapılacaktır.
2-Selçuk Mahallesi : 401 ada 3 sayılı parselde kayıtlı 1.681,00 m2 arsa vasfındaki taşınmaz,
İnikli Mahallesi : 936 sayılı parselde kayıtlı 19.125,00 m2 zeytinlik vasfındaki taşınmaz,
Yörükler Mahallesi : 1005 sayılı parselde kayıtlı 6.650,00 m2 tarla vasfındaki taşınmaz,
Yörükler Mahallesi : 1151 sayılı parselde kayıtlı 140,00 m2 kargir yağhane vasfındaki taşınmaz,
Kutluca Mahallesi : 98 sayılı parselde kayıtlı 937,50 m2 çayırlık vasfındaki taşınmaz,
3-İhaleleri 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesine göre açık artırma usulü ile Belediye Hizmet Binası Gençlik ve Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
4-Selçuk Mahallesi : 401 ada 3 sayılı parselde kayıtlı 1.681,00 m2 arsa vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 580.000,00 TL olup % 3 geçici teminatı 17.400,00 TL’dir.
İnikli Mahallesi : 936 sayılı parselde kayıtlı 19.125,00 m2 zeytinlik vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 456.000,00 TL olup % 3 geçici teminatı 13.680,00 TL’dir.
Yörükler Mahallesi : 1005 sayılı parselde kayıtlı 6.650,00 m2 tarla vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 81.500,00 TL olup % 3 geçici teminatı 2.445,00 TL’dir.
Yörükler Mahallesi : 1151 sayılı parselde kayıtlı 140,00 m2 kargir yağhane vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 24.500,00 TL olup % 3 geçici teminatı 735,00 TL’dir.
Kutluca Mahallesi : 98 sayılı parselde kayıtlı 937,50 m2 çayırlık vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 18.000,00 TL olup %3 geçici teminatı 540,00 TL’dir.
5-İhalelere katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.
a-Kanuni ikametgâh belgesi ve Nüfus sureti
b-Tebligat için Türkiye’den adres
c-Geçici teminat belgesi. ( Teminat olarak kabul edilecek değerler; tedavüldeki Türk parası,Bankalardan alınacak süresiz teminat mektubu,Devlet tahvili veya Hazine bonosu )
d-İmza Sirküleri.
e-Tüzel kişilerde ticaret ve Sanayi odasından alınmış sicil belgesi ile İhaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temini ile yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdikli vekaletname.
f-Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.
g-İhaleye iştirak edecek kişi veya tüzel kişiler, ihale şartname bedeli olan 250,00 TL’yi Belediye Gelir Şefliğine yatırarak, ihale öncesi şartname alındı belgesini yanında bulundurmak zorundadır.
7-Talipli olanların gösterilen gün ve saatte ihaleye iştirak etmeleri duyurulur.