İznik Belediye Başkanlığından İlan

0
1200

1- Mülkiyeti İznik Belediyesine ait M.Çelebi mahallesi Kılıçaslan caddesi üzerinde Tapuda 30L-III-d 3 pafta , 148 ada, 1 parselde kayıtlı Ticari Tesis İşhanı binasında bulunan ve kat mülkiyetleri tesis edilerek tapuya işyeri olarak tescilleri yapılmış olan,
Zemin Kat B Blok; 8 nolu (40.9 m2), 10 nolu (17.4 m2), 11 nolu (37.2 m2), 12 nolu (46.8 m2), 15 nolu (26.2 m2), 18 nolu (8.9 m2) bağımsız bölümler,

1.Normal Kat B Blok; 28 nolu (40.5 m2), 29 nolu (43.66 m2) bağımsız bölümler,

2.Normal Kat B Blok; 36 nolu (36.60 m2), 39 nolu (60.3 m2), 40 nolu (38.46 m2), 41 nolu (38.46 m2), 42 nolu (38.46 m2) bağımsız bölümler satışa çıkartılmıştır.

2- Zemin Kat B Blok;
a) 8 Nolu bağımsız bölümün muhammen bedeli 122.700-TL olup, geçici teminatı 3.681-TL.dır.
b) 10 Nolu bağımsız bölümün muhammen bedeli 52.200- TL olup, geçici teminatı 1.566-TL.dır.
c) 11 Nolu bağımsız bölümün muhammen bedeli 111.600-TL olup, geçici teminatı 3.348-TL.dır.
d) 12 Nolu bağımsız bölümün muhammen bedeli 140.400- TL olup, geçici teminatı 4.212-TL.dır.
e) 15 Nolu bağımsız bölümün muhammen bedeli 78.600-TL olup, geçici teminatı 2.358-TL.dır.
f) 18 Nolu bağımsız bölümün muhammen bedeli 26.700- TL olup, geçici teminatı 801-TL.dır.

1.Normal Kat B Blok;
a) 28 Nolu bağımsız bölümün muhammen bedeli 91.125-TL olup, geçici teminatı 2.734-TL.dır.
b) 29 Nolu bağımsız bölümün muhammen bedeli 98.235- TL olup, geçici teminatı 2.947-TL.dır.

2.Normal Kat B Blok;
a) 36 Nolu bağımsız bölümün muhammen bedeli 82.350-TL olup, geçici teminatı 2.471-TL.dır.
b) 39 Nolu bağımsız bölümün muhammen bedeli 135.675- TL olup, geçici teminatı 4.070-TL.dır.
c) 40 Nolu bağımsız bölümün muhammen bedeli 86.535-TL olup, geçici teminatı 2.596-TL.dır.
d) 41 Nolu bağımsız bölümün muhammen bedeli 86.535- TL olup, geçici teminatı 2.596-TL.dır.
e) 42 Nolu bağımsız bölümün muhammen bedeli 86.535-TL olup, geçici teminatı 2.596-TL.dır.

3- İhalesi 28.08.2014 Perşembe günü saat :15.00 da 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi gereğince açık arttırma suretiyle Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

4- İstenen Belgeler;
a) Kanuni ikametgah belgesi,
b) Geçici teminat belgesi ( Teminat olarak kabul edilecek değerler: Tedavüldeki Türk parası, Bankalardan alınacak süresiz teminat mektubu, Devlet tahvili veya Hazine
banosu )
c) İmza sirküleri ( Tüzel kişilerde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri)
d) İsteklilerin adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile, vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri.

5- Şartname her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

6- İsteklilerin ihaleye katılmak için 4.maddede istenilen belgeleri ihale saatinden 1 saat öncesine kadar İhale Komisyonuna ibraz etmeleri şarttır. 15.08.2014
İLAN OLUNUR