İznik Belediye Başkanlığından İlan

0
687

Aşağıda Tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Belediyemize ait taşınmazlar 25.02.2016 Perşembe günü saat 15,00’de yapılacak ihaleyle -3- yıl kiraya verilecektir.

Elbeyli Mahallesi; 1930 parselde kayıtlı 1.950,00 m2 zeytinlik
Müşküle Mahallesi; 3412 parselde kayıtlı 5.400,00 m2 zeytinlik
Mustafalı Mahallesi; 1467 parselde kayıtlı 99,00 m2 zeytinlik, 267 parselde kayıtlı 675,00 m2 zeytinlik
Hisardere Mahallesi; 224 parselde kayıtlı 1.400,00 m2 zeytinlik
Aydınlar Mahallesi; 1462 parselde kayıtlı 29.850,00 m2 tarla, 1463 parselde kayıtlı 18.700,00 m2 tarla, 1464 parselde kayıtlı 51.550,00 m2 çayır
Dereköy Mahallesi; 38 parselde kayıtlı 16.425,00 m2 tarla
Beyler Mahallesi; Konak Çarşısı D Blok No:4 adresinde kayıtlı işyeri
Elbeyli Mahallesi; Cumhuriyet Caddesi No:48/1 Kat:2 adresinde kayıtlı işyeri
Cumhuriyet Caddesi Hizmet Binası zemin kat No:14/C adresinde kayıtlı işyeri
Cumhuriyet Caddesi Hizmet Binası zemin kat No:12/C adresinde kayıtlı işyeri
Cumhuriyet Caddesi Hizmet Binası zemin kat No:12/D adresinde kayıtlı işyeri
Dereköy Mahallesi; 84 Numarada kayıtlı küçük köy kahvehanesi
Çamdibi Mahallesi; 2.kat kahvehane
Boyalıca Mahallesi; Hal sahası 1.Blok No:1/A adresinde kayıtlı işyeri
Müşküle Mahallesi; 175 Numarada kayıtlı yeni kahvehane İhaleleri 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesine göre açık artırma usulü ile Belediye Hizmet Binası Başkanlık Odasında yapılacaktır.

Elbeyli Mahallesi; 1930 parselde kayıtlı 1.950,00 m2 zeytinliğin yıllık muhammen bedeli 2.000,00 TL olup %3 geçici teminatı 180,00 TL’dir.
Müşküle Mahallesi; 3412 parselde kayıtlı 5.400,00 m2 zeytinliğin yıllık muhammen bedeli 5.500,00 TL olup %3 geçici teminatı 495,00 TL’dir.
Mustafalı Mahallesi ; 1467 parselde kayıtlı 99,00 m2 zeytinliğin yıllık muhammen bedeli 100,00 TL olup %3 geçici teminatı 9,00 TL’dir.
267 parselde kayıtlı 675,00 m2 zeytinliğin yıllık muhammen bedeli 500,00 TL olup %3 geçici teminatı 45,00 TL’dir.
Hisardere Mahallesi; 224 parselde kayıtlı 1.400,00 m2 zeytinliğin yıllık muhammen bedeli 900,00 TL olup %3 geçici teminatı 81,00 TL’dir.
Aydınlar Mahallesi; 1462 parselde kayıtlı 29.850,00 m2 tarlanın yıllık muhammen bedeli 10.000,00 TL olup %3 geçici teminatı 900,00 TL’dir.
1463 parselde kayıtlı 18.700,00 m2 tarlanın yıllık muhammen bedeli 9.000,00 TL olup %3 geçici teminatı 810,00 TL’dir.
1464 parselde kayıtlı 51.550,00 m2 tarlanın yıllık muhammen bedeli 15.000,00 TL olup %3 geçici teminatı 1.350,00 TL’dir
Dereköy Mahallesi; 38 parselde kayıtlı 16.425,00 m2 tarlanın yıllık muhammen bedeli 7.000,00 TL olup %3 geçici teminatı 630,00 TL’dir.
Beyler Mahallesi; Konak Çarşısı D Blok No:4 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 200,00 TL olup %3 geçici teminatı 216,00 TL’dir
Elbeyli Mahallesi; Cumhuriyet Caddesi No:48/1 Kat:2 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 110,00 TL olup %3 geçici teminatı 118,80 TL’dir.
Cumhuriyet Caddesi Hizmet Binası zemin kat No:14/C adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 150,00 TL olup %3 geçici teminatı 162,00 TL’dir.
Cumhuriyet Caddesi Hizmet Binası zemin kat No:12/C adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 80,00 TL olup %3 geçici teminatı 86,40 TL’dir.
Cumhuriyet Caddesi Hizmet Binası zemin kat No:12/D adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 90,00 TL olup %3 geçici teminatı 97,20 TL’dir.
Dereköy Mahallesi; 84 Numarada kayıtlı küçük kahvehanenin aylık muhammen bedeli 70,00 TL olup %3 geçici teminatı 75,60 TL’dir.
Çamdibi Mahallesi; 2.Kat kahvehanenin aylık muhammen bedeli 200,00 TL olup %3 geçici teminatı 216,00 TL’dir.
Boyalıca Mahallesi; Hal sahası 1.Blok No:1/A adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 60,00 TL olup %3 geçici teminatı 64,80 TL’dir.
Müşküle Mahallesi; 175 Numarada kayıtlı yeni kahvehanenin aylık muhammen bedeli 600,00 TL olup %3 geçici teminatı 648,00 TL’dir.

İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.
a-Kanuni ikametgâh belgesi ve Nüfus sureti
b-Tebligat için Türkiye’den adres
c-Geçici teminat belgesi: ( Teminat olarak kabul edilecek değerler; tedavüldeki Türk parası,Bankalardan alınacak süresiz teminat mektubu,Devlet tahvili veya Hazine bonosu )
d-İmza Sirküleri.
e-Tüzel kişilerde ticaret ve Sanayi odasından alınmış sicil belgesi ile İhaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temini ile yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdikli vekaletname.
f-Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.
İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.
6-Talipli olanların gösterilen gün ve saatte ihaleye iştirak etmeleri duyurulur.