İznik Belediye Başkanlığından İlan

0
721

Aşağıda Tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Belediyemize ait taşınmazlar 10.03.2016 Perşembe günü saat 15,00’de yapılacak İhaleyle -3- yıl süre ile kiraya verilecektir.

2- Mahmudiye Mahallesi; 530 parselde kayıtlı 3.700,00 m2 tarla, 537 parselde kayıtlı 2.550,00 m2 tarla,
Boyalıca Mahallesi;166 ada 197 parselde kayıtlı 1.395,58 m2 zeytinlik, 166 ada 196 parselde kayıtlı 1.663,04 m2 zeytinlik
Beyler Mahallesi; Konak Çarşısı A Blok No:22 adresinde kayıtlı işyeri Yeşil Cami Mahallesi; Sanayi Çarşısı 3.Blok No:9 adresinde kayıtlı işyeri,
Elbeyli Mahallesi; Cumhuriyet Caddesi No:51 adresinde kayıtlı işyeri,
Boyalıca Mahallesi; Hal Sahası 1.Blok No:5 adresinde kayıtlı işyeri,

3-İhaleleri 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesine göre açık artırma usulü ile Belediye Hizmet Binası Başkanlık Odasında yapılacaktır.

4-
 Mahmudiye Mahallesi; 530 parselde kayıtlı 3.700,00 m2 tarlanın yıllık muhammen bedeli 600,00 TL olup %3 geçici teminatı 54,00 TL’dir. 537 parselde kayıtlı 2.550,00 m2 tarlanın yıllık muhammen bedeli 500,00 TL olup %3 geçici teminatı 45,00 TL’dir.

Boyalıca Mahallesi;
166 ada 197 parselde kayıtlı 1.395,58 m2 zeytinliğin yıllık muhammen bedeli 1.000,00 TL olup %3 geçici teminatı 90,00 TL’dir. 166 ada 196 parselde kayıtlı 1.663,04 m2 zeytinliğin yıllık muhammen bedeli 1.000,00 TL olup %3 geçici teminatı 90,00 TL’dir.

Beyler Mahallesi;
 Konak Çarşısı A Blok No:22 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 235,00 TL olup %3 geçici teminatı 253,80 TL’dir.

Yeşil Cami Mahallesi;
 Sanayi Çarşısı 3.Blok No:9 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 275,00 TL olup %3 geçici teminatı 297,00 TL’dir.

Elbeyli Mahallesi;
 Cumhuriyet Caddesi No:51 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 555,00 TL olup %3 geçici teminatı 599,40 TL’dir.

Boyalıca Mahallesi;
 Hal Sahası 1.Blok No:5 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 200,00 TL olup %3 geçici teminatı 216 TL’dir.

5-
İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.
a-Kanuni ikametgâh belgesi ve Nüfus sureti
b-Tebligat için Türkiye’den adres
c-Geçici teminat belgesi: ( Teminat olarak kabul edilecek değerler; tedavüldeki Türk parası,Bankalardan alınacak süresiz teminat mektubu,Devlet tahvili veya Hazine bonosu)
d-İmza Sirküleri.
e-Tüzel kişilerde ticaret ve Sanayi odasından alınmış sicil belgesi ile İhaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temini ile yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdikli vekaletname.
f-Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.

6-
İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

7-Talipli olanların gösterilen gün ve saatte ihaleye iştirak etmeleri duyurulur.