İznik Belediye Başkanlığından İlan

0
720

Aşağıda Tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Belediyemize ait taşınmazların 10.03.2016 Perşembe günü saat 15:00’de yapılacak İhaleyle satışları yapılacaktır.

2-Mustafalı Mahallesi : 504 parselde kayıtlı 2.450,00 m2 zeytinlik, 622 parselde kayıtlı 2.750,00 m2 zeytinlik,
Boyalıca / Yalı Mahallesi : 143 Ada 40 Parselde kayıtlı 3.825,66 m2 tarla,

3-İhaleleri 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesine göre açık artırma usulü ile Belediye Hizmet Binası Başkanlık Odasında yapılacaktır.

4-
Mustafalı Mahallesi : 504 parselde kayıtlı 2.450,00 m2 zeytinliğin muhammen satış bedeli KDV hariç 195.000,00 TL olup % 3 geçici teminatı 5.850,00 TL’dir. 622 parselde kayıtlı 2.750,00 m2 zeytinliğin muhammen satış bedeli KDV hariç 110.000,00 TL olup %3 geçici teminatı 3.300,00 TL’dir.

Boyalıca / Yalı Mahallesi : 143 Ada 40 Parselde kayıtlı 3.825,66 m2 tarlanın muhammen satış bedeli KDV hariç 245.000,00 TL olup %3 geçici teminatı 7.350,00 TL’dir.

5-İhalelere katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.
a-Kanuni ikametgâh belgesi ve Nüfus sureti
b-Tebligat için Türkiye’den adres
c-Geçici teminat belgesi. ( Teminat olarak kabul edilecek değerler; tedavüldeki Türk parası,Bankalardan alınacak süresiz teminat mektubu,Devlet tahvili veya Hazine bonosu )
d-İmza Sirküleri.
e-Tüzel kişilerde ticaret ve Sanayi odasından alınmış sicil belgesi ile İhaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temini ile yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdikli vekaletname.
f-Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.

6-İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

7-
Talipli olanların gösterilen gün ve saatte ihaleye iştirak etmeleri duyurulur.