İznik Belediye Başkanlığından İlan

0
605

Aşağıda Tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Belediyemize ait taşınmazlar 07.04.2016 Perşembe günü saat 15:00’de yapılacak İhaleyle kiraya verilecektir.

2-Beyler Mahallesi; Konak Çarşısı D Blok No:4 adresinde kayıtlı işyeri -3- yıl süre ile kiraya verilecektir.
İnikli Mahallesi; Köy kahvehanesi -3- yıl süre ile kiraya verilecektir.
Dereköy Mahallesi; 84 Numarada kayıtlı küçük köy kahvehanesi -3- yıl süre ile kiraya verilecektir.
Boyalıca Mahallesi; Hal Sahası 1.Blok No:2 adresinde kayıtlı işyeri -3- yıl süre ile kiraya verilecektir.
Elbeyli Mahallesi; 2433 parselde kayıtlı 6.200,00 m2 tarla -3- yıl süre ile kiraya verilecektir.
Boyalıca/Kılıç Mahallesi; 167 ada 57 parselde kayıtlı 5.972,64 m2 tarla ve 187 ada 51 parselde kayıtlı 4.091,22 m2 tarla vasfındaki taşınmazlar -1- yıl süre ile kiraya verilecektir.

3-İhaleleri 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesine göre açık artırma usulü ile Belediye Hizmet Binası Başkanlık Odasında yapılacaktır

4-Beyler Mahallesi; Konak Çarşısı D Blok No:4 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 200,00 TL olup %3 geçici teminatı 216,00 TL’dir.
İnikli Mahallesi; Köy kahvehanesinin aylık muhammen bedeli 150,00 TL olup %3 geçici teminatı 162,00 TL’dir.
Dereköy Mahallesi; 84 Numarada kayıtlı küçük köy kahvehanesinin aylık muhammen bedeli 55,00 TL olup %3 geçici teminatı 59,40 TL’dir.
Boyalıca Mahallesi; Hal Sahası 1.Blok No:2 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 200,00 TL olup %3 geçici teminatı 216 TL’dir.
Elbeyli Mahallesi; 2433 parselde kayıtlı 6.200,00 m2 tarlanın yıllık muhammen bedeli 1.500,00 TL olup %3 geçici teminatı 135,00 TL’dir.
Boyalıca/Kılıç Mahallesi;167 ada 57 parselde kayıtlı 5.972,64 m2 tarlanın yıllık muhammen bedeli 2.000,00 TL olup %3 geçici teminatı 60,00 TL’dir. 187 ada 51 parselde kayıtlı 4.091,22 m2 tarlanın yıllık muhammen bedeli 600,00 TL olup %3 geçici teminatı 18,00 TL’dir.

5-İhalelere katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.
a-Kanuni ikametgâh belgesi ve Nüfus sureti
b-Tebligat için Türkiye’den adres
c-Geçici teminat belgesi. ( Teminat olarak kabul edilecek değerler; tedavüldeki Türk parası,Bankalardan alınacak süresiz teminat mektubu,Devlet tahvili veya Hazine bonosu )
d-İmza Sirküleri.
e-Tüzel kişilerde ticaret ve Sanayi odasından alınmış sicil belgesi ile İhaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temini ile yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdikli vekaletname.
f-Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.

6-İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

7-Talipli olanların gösterilen gün ve saatte ihaleye iştirak etmeleri duyurulur.