İznik Belediye Başkanlığından İlan

0
1396

1-Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Belediyemize ait taşınmazlar 20.04.2018 Cuma  günü  saat 15:00’de  yapılacak İhaleyle 3 yıl, Mecidiye Mahallesi 481 sayılı parselde kayıtlı 8.950,00 m² tarla vasfındaki taşınmaz -30- yıl süre ile kiraya verilecektir.

2-Beyler Mahallesi; Konak Çarşısı B Blok No:15-16 adresinde kayıtlı işyeri, Konak Çarşısı B Blok No:17-18-19 adresinde kayıtlı işyeri, Konak Çarşısı D Blok No:1-2 adresinde kayıtlı işyeri, Konak Çarşısı D Blok No:9 adresinde kayıtlı işyeri, Konak Çarşısı G Blok No:4 adresinde kayıtlı işyeri,

Kılıçaslan Caddesi Belediye Hizmet Binası 1. Kat No:1 adresinde kayıtlı iş yeri, Kılıçaslan Caddesi Belediye Hizmet Binası 1. Kat No:2 adresinde kayıtlı iş yeri,

Yeşil Cami Mahallesi; Sanayi Çarşısı 1. Blok No:6-11 adresinde kayıtlı iş yeri,

Tacir Mahallesi; 40 tonluk kantar,

Gürmüzlü Mahallesi; Köy kahvehanesi,

Mecidiye Mahallesi;481 sayılı parselde kayıtlı 8.950,00 m² tarlanın 5393 sayılı Belediye Kanununun Meclisin görev ve yetkilileri başlıklı 18. Maddesinin 1. Fıkrasının (e) bendinde “Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsissinin kaldırılmasına; -3- yıldan fazla kiralanmasına ve süresi -30- yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek.” Maddesine göre belediyemiz tarafından -30- yıl süre ile kiralanması ve -30- yıl süreli daimi süreli müstakil hak niteliğinde üst hakkı kurulması amacıyla -30- yıllığına kiraya verilmesi,

3-İhaleleri 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesine göre açık artırma usulü ile Belediye Hizmet Binası Gençlik ve Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4-Beyler Mahallesi; Konak Çarşısı B Blok No:15-16 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 500,00 TL olup %3 geçici teminatı 596,00 TL’dir. Konak Çarşısı B Blok No:17-18-19 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 610,00 TL olup %3 geçici teminatı 727,00 TL’dir. Konak Çarşısı D Blok No:1-2 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 500,00 TL olup %3 geçici teminatı 596,00 TL’dir. Konak Çarşısı D Blok No:9 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 250,00 TL olup %3 geçici teminatı 298,00 TL’dir. Konak Çarşısı G Blok No:4 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 250,00 TL olup %3 geçici teminatı 298,00 TL’dir. Kılıçaslan Caddesi Belediye Hizmet Binası 1. Kat No:1 adresinde kayıtlı iş yerinin aylık muhammen bedeli 500,00 TL olup %3 geçici teminatı 596,00 TL’dir. . Kılıçaslan Caddesi Belediye Hizmet Binası 1. Kat No:2 adresinde kayıtlı iş yerinin aylık muhammen bedeli 600,00 TL olup %3 geçici teminatı 715,00 TL’dir.

Yeşil Cami Mahallesi; Sanayi Çarşısı 1. Blok No:6-11 adresinde kayıtlı iş yerinin aylık muhammen bedeli 790,00 TL olup %3 geçici teminatı 942,00 TL’dir.

Tacir Mahallesi; 40 tonluk kantarın aylık muhammen bedeli 250,00 TL olup %3 geçici teminatı 298,00 TL’dir.

Gürmüzlü Mahallesi; Köy kahvehanesinin aylık muhammen bedeli 310,00 TL olup %3 geçici teminatı 370,00 TL’dir.

Mecidiye Mahallesi;481 sayılı parselde kayıtlı 8.950,00 m² tarlanın 5393 sayılı Belediye Kanununun Meclisin görev ve yetkilileri başlıklı 18. Maddesinin 1. Fıkrasının (e) bendinde “Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsissinin kaldırılmasına; -3- yıldan fazla kiralanmasına ve süresi -30- yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek.” Maddesine göre belediyemiz tarafından -30- yıl süre ile kiralanması ve -30- yıl süreli daimi süreli müstakil hak niteliğinde üst hakkı kurulması amacıyla -30- yıllığına kiraya verilecektir. Yıllık muhammen bedeli 950,00 TL olup %3 geçici teminatı 4.690,00 TL’dir.

5-İhalelere katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.

a-Kanuni ikametgâh belgesi ve Nüfus sureti

b-Tebligat için Türkiye’den adres

c-Geçici teminat belgesi. ( Teminat olarak kabul edilecek değerler; tedavüldeki Türk parası,Bankalardan alınacak süresiz teminat mektubu,Devlet tahvili veya Hazine bonosu )

d-İmza Sirküleri.

e-Tüzel kişilerde ticaret ve Sanayi odasından alınmış sicil belgesi ile İhaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temini ile yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdikli vekaletname.

f-Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.

6-İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

7-Talipli olanların gösterilen gün ve saatte ihaleye iştirak etmeleri duyurulur.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

mersin bayan escort mersin escort bayan mersin escort escort mersin mersin escort bayan mersin bayan escort