İznik Belediye Başkanlığından İlan

0
489

1-Aşağıda Tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Belediyemize ait taşınmazların 20.04.2018 Cuma günü saat 15:00’de  yapılacak İhaleyle satışları yapılacaktır.

2-Mahmut Çelebi Mahallesi : 148 ada 1 sayılı parsel Belediye İş Hanı 1.Kat B Blok No:30 adresinde kayıtlı 28,00 m² işyeri vasfındaki taşınmaz,

    Eşrefzade Mahallesi : 68 ada 58 sayılı parsel Balık Pazarı 1.Kat No:14 adresinde kayıtlı 188,50 m² işyeri vasfındaki taşınmaz, 68 ada 58 sayılı parsel Balık Pazarı 1.Kat No:15 adresinde kayıtlı 175,00 m² işyeri vasfındaki taşınmaz,

Orhaniye Mahallesi :  108 ada 13 sayılı parselde kayıtlı 125,99 m² arsa vasfındaki taşınmaz, 108 ada 16 sayılı parselde kayıtlı 308,53 m² arsa vasfındaki taşınmaz,

3-İhaleleri 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesine göre açık artırma usulü ile Belediye Hizmet Binası Gençlik ve Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4-Mahmut Çelebi Mahallesi : 148 ada 1 sayılı parsel Belediye İş Hanı 1.Kat B Blok No:30 adresinde kayıtlı 28,00 m² işyeri vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 30.000,00 TL olup % 3 geçici teminatı 900,00 TL’dir.

   Eşrefzade Mahallesi : 68 ada 58 sayılı parsel Balık Pazarı 1.Kat No:14 adresinde kayıtlı 188,50 m² işyeri vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 120.000,00 TL (KDV Hariç) olup % 3 geçici teminatı 3.600,00 TL’dir. 68 ada 58 sayılı parsel Balık Pazarı 1.Kat No:15 adresinde kayıtlı 175,00 m² işyeri vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 120.000,00 TL (KDV Hariç) olup % 3 geçici teminatı 3.600,00 TL’dir.

   Orhaniye Mahallesi : 108 ada 13 sayılı parselde kayıtlı 125,99 m² arsa vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 20.000,00 TL olup % 3 geçici teminatı 600,00 TL’dir. 108 ada 16 sayılı parselde kayıtlı 308,53 m² arsa vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 50.000,00 TL olup % 3 geçici teminatı 1.500,00 TL’dir.

5-İhalelere katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.

a-Kanuni ikametgâh belgesi ve Nüfus sureti

b-Tebligat için Türkiye’den adres

c-Geçici teminat belgesi. ( Teminat olarak kabul edilecek değerler; tedavüldeki Türk parası,Bankalardan alınacak süresiz teminat mektubu,Devlet tahvili veya Hazine bonosu )

   d-İmza Sirküleri.

   e-Tüzel kişilerde ticaret ve Sanayi odasından alınmış sicil belgesi ile İhaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temini ile yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdikli vekaletname.

   f-Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.

   6-İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

   7-Talipli olanların gösterilen gün ve saatte ihaleye iştirak etmeleri duyurulur.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here