İznik Belediye Başkanlığından İlan

0
956

1-Aşağıda Tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Belediyemize ait taşınmazlar 17.08.2018 Cuma günü  saat  15:00’de  yapılacak İhaleyle  kiraya verilecektir.

2- Hacı Osman Mahallesi; 11 sayılı parselde kayıtlı 17.250,00 m² tarla vasfındaki taşınmaz ile 181 sayılı parselde kayıtlı 13.062,00 m² tarla vasfındaki taşınmazlar -3- yıl süre ile kiraya verilecektir.

3- İhaleleri 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesine göre açık artırma usulü ile Belediye Hizmet Binası Gençlik ve Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4- Hacı Osman Mahallesi; 11 sayılı parselde kayıtlı 17.250,00 m²  tarla vasfındaki taşınmazın yıllık muhammen bedeli 25.875,00 TL olup %3 geçici teminatı 2.570,00 TL’dir.

181 sayılı parselde kayıtlı 13.062,00 m² tarla vasfındaki taşınmazın yıllık muhammen bedeli 13.062,00 TL olup %3 geçici teminatı 1.297,00 TL’dir.

5-İhalelere katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.

a-Kanuni ikametgâh belgesi ve Nüfus sureti

b-Tebligat için Türkiye’den adres

c-Geçici teminat belgesi. ( Teminat olarak kabul edilecek değerler; tedavüldeki Türk parası,Bankalardan alınacak süresiz teminat mektubu,Devlet tahvili veya Hazine bonosu )

d-İmza Sirküleri.

e-Tüzel kişilerde ticaret ve Sanayi odasından alınmış sicil belgesi ile İhaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temini ile yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdikli vekaletname.

f-Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.

6-İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

7-Talipli olanların gösterilen gün ve saatte ihaleye iştirak etmeleri duyurulur.

mersin bayan escort mersin escort bayan mersin escort escort mersin mersin escort bayan mersin bayan escort