İznik Belediye Başkanlığından İlan

0
833

1-Aşağıda Tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Belediyemize ait taşınmazların 28.09.2018 Cuma günü  saat  15:00’de  yapılacak İhaleyle satışları yapılacaktır.

2-Selçuk Mahallesi : 362 ada 27 sayılı parselde kayıtlı 5.143,40 m² arsa vasfındaki taşınmaz.

    Eşrefzade Mahallesi : 68 ada 58 sayılı parsel Balık Pazarı 1.Kat No:15 adresinde kayıtlı 175,00 m² işyeri vasfındaki taşınmaz,

    Orhaniye Mahallesi : 108 ada 13 sayılı parselde kayıtlı 125,99 m² arsa vasfındaki taşınmaz,

3-İhaleleri 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesine göre açık artırma usulü ile Belediye Hizmet Binası Gençlik ve Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4-Selçuk Mahallesi : 362 ada 27 sayılı parselde kayıtlı 5.143,40 m² arsa vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 2.170.000,00 TL olup % 3 geçici teminatı 65.100,00 TL’dir.

   Eşrefzade Mahallesi : 68 ada 58 sayılı parsel Balık Pazarı 1.Kat No:15 adresinde kayıtlı 175,00 m² işyeri vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 120.000,00 TL (KDV Hariç) olup % 3 geçici teminatı 3.600,00 TL’dir.

   Orhaniye Mahallesi : 108 ada 13 sayılı parselde kayıtlı 125,99 m² arsa vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 15.000,00 TL  olup % 3 geçici teminatı 450,00 TL’dir.

5-İhalelere katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.

a-Kanuni ikametgâh belgesi ve Nüfus sureti

b-Tebligat için Türkiye’den adres

c-Geçici teminat belgesi. ( Teminat olarak kabul edilecek değerler; tedavüldeki Türk parası,Bankalardan alınacak süresiz teminat mektubu,Devlet tahvili veya Hazine bonosu )

d-İmza Sirküleri.

e-Tüzel kişilerde ticaret ve Sanayi odasından alınmış sicil belgesi ile İhaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temini ile yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdikli vekaletname.

f-Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.

6-28.09.2018 Cuma günü saat 15:00’de Belediye  Encümeni huzurunda yapılacak ihaleye katılacak iştirakçilerin 5. maddede belirtilen belgeleri ihale saatine kadar Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri şarttır.

7-İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek sureti ile İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  İhaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

8-İhale Komisyonu tarafından alınan İhale kararı İta Amirince karar tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde onaylanır veya iptal edilir, İta Amirince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır.

9-Bütün taşınmazların ihalesine katılmak isteyenler, her taşınmaz için ayrı ayrı Geçici teminat yatırmak zorundadır. Alıcı ayrıca binde 5,69 oranında Damga Vergisini yatıracaktır.

10-Taşınmazları satın alanlar, İhale onayının kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde peşin ödeme yapacaklardır.

11-İhaleyi kazananlar ihale ile ilgili her türlü vergi, resim ve harçları ödeyerek Tapuda adlarına tescili sağlamak zorundadır.

12- Eşrefzade Mahallesi : 68 ada 58 sayılı parsel Balık Pazarı 1.Kat No:15 adresinde kayıtlı 175,00 m² işyeri vasfındaki taşınmazın ihale bedelinin %50 si, KDV ve Damga Vergisi peşin, ihale bedelinin %50 si 5 eşit taksitle ödenecektir.

13- Eşrefzade Mahallesi : 68 ada 58 sayılı parsel Balık Pazarı 1.Kat No:15 adresinde kayıtlı 175,00 m² işyeri vasfındaki taşınmazın ihale bedelinin taksitleri her ayın son iş gününe kadar yatırılacaktır. Zamanında ödenmeyen taksit tutarlarına yasal gecikme faizi uygulanacaktır.

14- İhaleyi alan talipliler, taşınmazla ilgili vergi, harç ve ihale bedelinin tamamını ödedikten sonra tapu tescil işlemleri yapılacaktır.

15-9-10-11-12-13-14.maddelerde belirtilen sürede ödeme koşullarını yerine getirmeyenlerin ihalesi iptal edilerek geçici teminatları Belediye adına irat kaydedilecektir.

    16-İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

    17-Talipli olanların gösterilen gün ve saatte ihaleye iştirak etmeleri duyurulur.

mersin bayan escort mersin escort bayan mersin escort escort mersin mersin escort bayan mersin bayan escort