İznik Belediye Başkanlığından İlan

0
612

1-Aşağıda Tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Belediyemize ait taşınmazların 28.09.2018 Cuma günü  saat  15:00’de  yapılacak İhaleyle satışları yapılacaktır.

2-Selçuk Mahallesi : 362 ada 27 sayılı parselde kayıtlı 5.143,40 m² arsa vasfındaki taşınmaz

    Eşrefzade Mahallesi : 68 ada 58 sayılı parsel Balık Pazarı 1.Kat No:15 adresinde kayıtlı 175,00 m² işyeri vasfındaki taşınmaz,

    Orhaniye Mahallesi : 108 ada 13 sayılı parselde kayıtlı 125,99 m² arsa vasfındaki taşınmaz,

3-İhaleleri 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesine göre açık artırma usulü ile Belediye Hizmet Binası Gençlik ve Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4-Selçuk Mahallesi : 362 ada 27 sayılı parselde kayıtlı 5.143,40 m² arsa vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 2.170.000,00 TL olup % 3 geçici teminatı 65.100,00 TL’dir.

   Eşrefzade Mahallesi : 68 ada 58 sayılı parsel Balık Pazarı 1.Kat No:15 adresinde kayıtlı 175,00 m² işyeri vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 120.000,00 TL (KDV Hariç) olup % 3 geçici teminatı 3.600,00 TL’dir.

   Orhaniye Mahallesi : 108 ada 13 sayılı parselde kayıtlı 125,99 m² arsa vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 15.000,00 TL  olup % 3 geçici teminatı 450,00 TL’dir.

5-İhalelere katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.

a-Kanuni ikametgâh belgesi ve Nüfus sureti

b-Tebligat için Türkiye’den adres

c-Geçici teminat belgesi. ( Teminat olarak kabul edilecek değerler; tedavüldeki Türk parası,Bankalardan alınacak süresiz teminat mektubu,Devlet tahvili veya Hazine bonosu )

d-İmza Sirküleri.

e-Tüzel kişilerde ticaret ve Sanayi odasından alınmış sicil belgesi ile İhaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temini ile yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdikli vekaletname.

f-Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.

6-28.09.2018 Cuma günü saat 15:00’de Belediye  Encümeni huzurunda yapılacak ihaleye katılacak iştirakçilerin 5. maddede belirtilen belgeleri ihale saatine kadar Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri şarttır.

7-İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek sureti ile İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  İhaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

8-İhale Komisyonu tarafından alınan İhale kararı İta Amirince karar tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde onaylanır veya iptal edilir, İta Amirince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır.

9-Bütün taşınmazların ihalesine katılmak isteyenler, her taşınmaz için ayrı ayrı Geçici teminat yatırmak zorundadır. Alıcı ayrıca binde 5,69 oranında Damga Vergisini yatıracaktır.

10-Taşınmazları satın alanlar, İhale onayının kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde peşin ödeme yapacaklardır.

11-İhaleyi kazananlar ihale ile ilgili her türlü vergi, resim ve harçları ödeyerek Tapuda adlarına tescili sağlamak zorundadır.

12- Eşrefzade Mahallesi : 68 ada 58 sayılı parsel Balık Pazarı 1.Kat No:15 adresinde kayıtlı 175,00 m² işyeri vasfındaki taşınmazın ihale bedelinin %50 si, KDV ve Damga Vergisi peşin, ihale bedelinin %50 si 5 eşit taksitle ödenecektir.

13- Eşrefzade Mahallesi : 68 ada 58 sayılı parsel Balık Pazarı 1.Kat No:15 adresinde kayıtlı 175,00 m² işyeri vasfındaki taşınmazın ihale bedelinin taksitleri her ayın son iş gününe kadar yatırılacaktır. Zamanında ödenmeyen taksit tutarlarına yasal gecikme faizi uygulanacaktır.

14- İhaleyi alan talipliler, taşınmazla ilgili vergi, harç ve ihale bedelinin tamamını ödedikten sonra tapu tescil işlemleri yapılacaktır.

15-9-10-11-12-13-14.maddelerde belirtilen sürede ödeme koşullarını yerine getirmeyenlerin ihalesi iptal edilerek geçici teminatları Belediye adına irat kaydedilecektir.

    16-İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

    17-Talipli olanların gösterilen gün ve saatte ihaleye iştirak etmeleri duyurulur.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

mersin bayan escort mersin escort bayan mersin escort escort mersin mersin escort bayan mersin bayan escort