İznik Belediye Başkanlığından İlan

0
1221

1-Aşağıda Tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Belediyemize ait taşınmazların 23.11.2018 Cuma günü saat  15:00’de  yapılacak İhaleyle satışları yapılacaktır.

2-Eşrefzade Mahallesi: Eşref Eroğlu Sokak 68 ada 58 parsel Balık Pazarı zemin kat No:9 adresinde kayıtlı 25,00 m² işyeri, Eşref Eroğlu Sokak 68 ada 58 parsel Balık Pazarı zemin kat No:10 adresinde kayıtlı 25,00 m² işyeri,

3- İhaleleri 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesine göre açık artırma usulü ile Belediye Hizmet Binası Gençlik ve Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4-Eşrefzade Mahallesi : Eşref Eroğlu Sokak 68 ada 58 parsel Balık Pazarı zemin kat No:9  adresinde kayıtlı 25,00 m² işyerinin muhammen satış bedeli KDV hariç 97.000,00 TL olup % 3 geçici teminatı 2.910,00 TL’dir. Eşref Eroğlu Sokak 68 ada 58 parsel Balık Pazarı zemin kat No:10 adresinde kayıtlı 25,00 m² işyerinin muhammen satış bedeli KDV hariç 90.000,00 TL olup % 3 geçici teminatı 2.700,00 TL’dir.

5-İhalelere katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.

a-Kanuni ikametgâh belgesi ve Nüfus sureti

b-Tebligat için Türkiye’den adres

c-Geçici teminat belgesi. ( Teminat olarak kabul edilecek değerler; tedavüldeki Türk parası,Bankalardan alınacak süresiz teminat mektubu,Devlet tahvili veya Hazine bonosu )

d-İmza Sirküleri.

e-Tüzel kişilerde ticaret ve Sanayi odasından alınmış sicil belgesi ile İhaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temini ile yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdikli vekaletname.

f-Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.

6-İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

7-Talipli olanların gösterilen gün ve saatte ihaleye iştirak etmeleri duyurulur.