İznik Belediye Başkanlığından İlan

0
891

1-Aşağıda Tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Belediyemize ait taşınmazların 23.11.2018 Cuma günü saat  15:00’de  yapılacak İhaleyle satışları yapılacaktır.

2-Eşrefzade Mahallesi: Eşref Eroğlu Sokak 68 ada 58 parsel Balık Pazarı zemin kat No:9 adresinde kayıtlı 25,00 m² işyeri, Eşref Eroğlu Sokak 68 ada 58 parsel Balık Pazarı zemin kat No:10 adresinde kayıtlı 25,00 m² işyeri,

3- İhaleleri 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesine göre açık artırma usulü ile Belediye Hizmet Binası Gençlik ve Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4-Eşrefzade Mahallesi : Eşref Eroğlu Sokak 68 ada 58 parsel Balık Pazarı zemin kat No:9  adresinde kayıtlı 25,00 m² işyerinin muhammen satış bedeli KDV hariç 97.000,00 TL olup % 3 geçici teminatı 2.910,00 TL’dir. Eşref Eroğlu Sokak 68 ada 58 parsel Balık Pazarı zemin kat No:10 adresinde kayıtlı 25,00 m² işyerinin muhammen satış bedeli KDV hariç 90.000,00 TL olup % 3 geçici teminatı 2.700,00 TL’dir.

5-İhalelere katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.

a-Kanuni ikametgâh belgesi ve Nüfus sureti

b-Tebligat için Türkiye’den adres

c-Geçici teminat belgesi. ( Teminat olarak kabul edilecek değerler; tedavüldeki Türk parası,Bankalardan alınacak süresiz teminat mektubu,Devlet tahvili veya Hazine bonosu )

d-İmza Sirküleri.

e-Tüzel kişilerde ticaret ve Sanayi odasından alınmış sicil belgesi ile İhaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temini ile yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdikli vekaletname.

f-Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.

6-İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

7-Talipli olanların gösterilen gün ve saatte ihaleye iştirak etmeleri duyurulur.

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

mersin bayan escort mersin escort bayan mersin escort escort mersin mersin escort bayan mersin bayan escort