İznik Belediye Başkanlığından İlan

0
416

1-İznik Belediyesine ait aşağıda marka, model ve plakaları yazılı araçların satışı yapılmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif (arttırma) usulü ile ihaleye çıkartılmıştır.

2- İznik Belediyesine ait araçların satış ihalesi 22/02/2019 Cuma günü Belediyemiz Hizmet Binası Başkanlık odasında Belediye encümeni huzurunda saat 15:00 ‘ de yapılacaktır.

16 H 5589 PLAKALI ISUZU Marka Otobüs 2002 Model aracın muhammen bedeli(KDV hariç) 17.063,00 TL olup, %3 geçici teminatı 512,00 TL’dir.

16 FDG 35 PLAKALI ISUZU Marka otobüs 1999 Model aracın muhammen bedeli (KDV hariç) 13.000,00 TL olup, %3 geçici teminatı 390,00 TL’dir.

16 H 3438 PLAKALI RENAULT Marka Otomobil 1985 Model aracın muhammen bedeli (KDV hariç) 5.760,00 TL olup, %3 geçici teminatı 173,00 TL’dir.

16 FCZ 54 PLAKALI HYUNDAI Marka kamyonet 1997 Model aracın muhammen bedeli (KDV hariç) 5.792,00 TL olup, %3 geçici teminatı 174,00 TL’dir.

3-İhaleye katılmak için satılacak taşınır malın tahmini bedel üzerinden 2886 sayılı DİK’ nun 25. ve  26. maddeler gereğince en az  %3 oranında geçici teminat alınır. Bu teminat ihale bedelinin ödenmesinden ve malın teslim alınmasından sonra müşteriye geri verilir.

4-Bütün araçların ihalesine katılmak isteyenler, her taşınmaz için ayrı ayrı Geçici teminat yatırmak zorundadır. Alıcı ayrıca binde 5,69 oranında Damga Vergisini yatıracaktır.

5-Belediyemize borçlu bulunanlar, daha önce Belediyemiz İhalesini kazanıp sözleşme yapmayanlar, İcra takibine uğramış olanlar başkaları adına da olsa İhaleye giremeyeceklerdir.

6-İhalelere katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.

a-Kanuni ikametgâh belgesi ve Nüfus sureti

b-Tebligat için Türkiye’den adres

c-Geçici teminat belgesi. ( Teminat olarak kabul edilecek değerler; tedavüldeki Türk parası, Bankalardan alınacak süresiz teminat mektubu, Devlet tahvili veya Hazine bonosu )

d-İmza Sirküleri.

e-Tüzel kişilerde ticaret ve Sanayi odasından alınmış sicil belgesi ile İhaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temini ile yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdikli vekaletname.

f-Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.

İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

mersin bayan escort mersin escort bayan mersin escort escort mersin mersin escort bayan mersin bayan escort