İznik Belediye Başkanlığından İlan

0
785

1-Aşağıda Tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Belediyemize ait taşınmazlar 08.03.2019 Cuma günü saat 15:00’de  yapılacak İhaleyle 3 yıl süreli kiraya verilecektir.

2- Beyler Mahallesi : Konak Çarşısı B Blok No:15-16 adresinde kayıtlı işyeri, Konak Çarşısı E Blok No:5-6 adresinde kayıtlı işyeri, Konak Çarşısı 1.Kat No:10 adresinde kayıtlı işyeri.

Dereköy Mahallesi; No:84 adresinde kayıtlı işyeri,

Aydınlar Mahallesi; 710 ada 470 sayılı parselde kayıtlı 18.185,56 m² tarla vasfındaki taşınmaz – 710 ada 471 sayılı parselde kayıtlı 23.753,68 m² tarla vasfındaki taşınmaz – 710 ada 477 parselde kayıtlı 47.560,22 m² çayır vasfındaki taşınmaz,

Dereköy Mahallesi; 38 parselde kayıtlı 16.425,00 m2 tarla

3-İhalesi 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesine göre açık artırma usulü ile Belediye Hizmet Binası Başkanlık Odasında yapılacaktır.

4-Beyler Mahallesi: Konak Çarşısı B Blok No:15-16 adresinde kayıtlı işyeri vasfındaki taşınmazın aylık muhammen bedeli 480,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 572,00 TL’dir. Konak Çarşısı E Blok   No:5-6 adresinde kayıtlı işyeri vasfındaki taşınmazın aylık muhammen bedeli 480,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 572,00 TL’dir. Konak Çarşısı 1.Kat No:10 adresinde kayıtlı işyeri vasfındaki taşınmazın aylık muhammen bedeli 1.050,00 TL (KDV Hariç)  olup %3 geçici teminatı 1.251,00 TL’dir.

Dereköy Mahallesi; No:88 adresine kayıtlı işyerinin muhammen bedeli 70,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 84,00 TL’dir.

Aydınlar Mahallesi; ( 710 ada 470 sayılı parselde kayıtlı 18.185,56 m² tarla vasfındaki taşınmaz – 710 ada 471 sayılı parselde kayıtlı 23.753,68 m² tarla vasfındaki taşınmaz – 710 ada 477 parselde kayıtlı 47.560,22 m² çayır vasfındaki taşınmazların ) 3 yıllık muhammen bedeli 175.000,00 TL olup %3 geçici teminatı 5.250,00 TL’dir.

Dereköy Mahallesi; 38 parselde kayıtlı  16.425,00 m2 tarlanın yıllık muhammen bedeli 8.530,00 TL olup %3 geçici teminatı 847,00 TL’dir.

5-İhalelere katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.

a-Kanuni ikametgâh belgesi ve Nüfus sureti

b-Tebligat için Türkiye’den adres

c-Geçici teminat belgesi. ( Teminat olarak kabul edilecek değerler; tedavüldeki Türk parası,Bankalardan alınacak süresiz teminat mektubu,Devlet tahvili veya Hazine bonosu )

d-İmza Sirküleri.

e-Tüzel kişilerde ticaret ve Sanayi odasından alınmış sicil belgesi ile İhaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temini ile yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdikli vekaletname.

f-Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.

6-İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

7-Talipli olanların gösterilen gün ve saatte ihaleye iştirak etmeleri duyurulur.