İznik Belediye Başkanlığından İlan

0
867

1-Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Belediyemize ait taşınmazlar 29.03.2019 Cuma günü saat 15:00’de yapılacak İhaleyle -3- yıl süre ile kiraya verilecektir.

2-Mahmut Çelebi Mahallesi: Kasaplar çarşısı No:7 adresine kayıtlı işyeri,

Beyler Mahallesi: Konak Çarşısı D Blok No:1-2 adresinde kayıtlı işyeri, Konak Çarşısı G Blok No:1-2 adresinde kayıtlı işyeri, Konak Çarşısı G Blok No:5 adresinde kayıtlı işyeri, Konak Çarşısı G Blok No:6 adresinde kayıtlı işyeri,

Elbeyli Mahallesi; Cumhuriyet caddesi No:47 adresinde kayıtlı iş yeri, Cumhuriyet caddesi No:71 adresinde kayıtlı Lojman,

Çakırca Mahallesi; Pazaryeri No: 9 adresinde kayıtlı işyeri,

Boyalıca Mahallesi: Pazaryeri No:151/I adresinde kayıtlı işyeri,

3-İhaleleri 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesine göre açık artırma usulü ile Belediye Hizmet Binası Başkanlık odasında yapılacaktır.

4-Mahmut Çelebi Mahallesi: Kasaplar çarşısı No:7 adresine kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 350,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 417,00 TL’dir.

Beyler Mahallesi: Konak Çarşısı D Blok No:1-2 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 540,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 643,00 TL’dir. Konak Çarşısı G Blok No:1-2 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 540,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 643,00 TL’dir. Konak Çarşısı G Blok No:5 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 240,00 TL (KDV Hariç)olup, %3 geçici teminatı 286,00 TL’dir. Konak Çarşısı G Blok No:6 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 240,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 286,00 TL’dir.

Elbeyli Mahallesi; Cumhuriyet caddesi No:47 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 700,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 834,00 TL’dir. Cumhuriyet caddesi No:71 adresinde kayıtlı Lojmanın aylık muhammen bedeli 250,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 298,00 TL’dir.

Çakırca Mahallesi: Pazaryeri No:9 adresinde kayıtlı iş yerinin aylık muhammen bedeli 230,00 TL (KDV Hariç) olup, %3 geçici teminatı 274,00 TL’dir.

Boyalıca Mahallesi: Pazaryeri No:151/I adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 220,00 TL (KDV Hariç) olup,%3 geçici teminatı 262,00 TL’dir.

5- İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.

a-Kanuni ikametgâh belgesi ve Nüfus sureti

b-Tebligat için Türkiye’den adres

c-Geçici teminat belgesi. ( Teminat olarak kabul edilecek değerler; tedavüldeki Türk parası, Bankalardan alınacak süresiz teminat mektubu, Devlet tahvili veya Hazine bonosu )

d-İmza Sirküleri.

e-Tüzel kişilerde ticaret ve Sanayi odasından alınmış sicil belgesi ile İhaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temini ile yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdikli vekaletname.

f-Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.

6-İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

7-Talipli olanların gösterilen gün ve saatte ihaleye iştirak etmeleri duyurulur.