İznik Belediye Başkanlığından İlan

0
564

1-İznik Belediyesine ait aşağıda marka, model ve plakaları yazılı araçların satışı yapılmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif (arttırma) usulü ile ihaleye çıkartılmıştır.

2- İznik Belediyesine ait araçların satış ihalesi 28/06/2019 Cuma günü Belediyemiz Hizmet Binası Şehit Piyade Komando Çavuş Fehmi BARÇIN Gençlik ve Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonunda Belediye encümeni huzurunda saat 10:00 ‘ de yapılacaktır.

16 H 5589 PLAKALI ISUZU Marka Otobüs 2002 Model aracın muhammen bedeli(KDV hariç) 10.000,00 TL olup, %3 geçici teminatı 300,00 TL’dir.

16 FDG 35 PLAKALI ISUZU Marka otobüs 1999 Model aracın muhammen bedeli (KDV hariç) 8.000,00 TL olup, %3 geçici teminatı 240,00 TL’dir.

16 H 3438 PLAKALI RENAULT Marka Otomobil 1985 Model aracın muhammen bedeli (KDV hariç) 3.000,00 TL olup, %3 geçici teminatı 90,00 TL’dir.

16 FCZ 54 PLAKALI HYUNDAI Marka kamyonet 1997 Model aracın muhammen bedeli (KDV hariç) 3.000,00 TL olup, %3 geçici teminatı 90,00 TL’dir.

3-İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.

a-Kanuni ikametgâh belgesi ve Nüfus sureti

b-Tebligat için Türkiye’den adres

c-Geçici teminat belgesi: ( Teminat olarak kabul edilecek değerler; tedavüldeki Türk parası,Bankalardan alınacak süresiz teminat mektubu,Devlet tahvili veya Hazine bonosu )

d-İmza Sirküleri.

e-Tüzel kişilerde ticaret ve Sanayi odasından alınmış sicil belgesi ile İhaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temini ile yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdikli vekaletname.

f-Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.

İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Gelir Şefliğinde ücretsiz görülebilir.

4-İhalelere katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.

a-Kanuni ikametgâh belgesi ve Nüfus sureti

b-Tebligat için Türkiye’den adres

c-Geçici teminat belgesi. ( Teminat olarak kabul edilecek değerler; tedavüldeki Türk parası,Bankalardan alınacak süresiz teminat mektubu,Devlet tahvili veya Hazine bonosu )

d-İmza Sirküleri.

e-Tüzel kişilerde ticaret ve Sanayi odasından alınmış sicil belgesi ile İhaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temini ile yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdikli vekaletname.

f-Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.

5-İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

6-Talipli olanların gösterilen gün ve saatte ihaleye iştirak etmeleri duyurulur.