İznik Belediye Başkanlığından İlan

0
726

1.İŞİN KONUSU:

Beyler Mahallesi: Kılıçaslan Caddesi Eski Belediye Hizmet Binası 1. Kat No:3 adresinde kayıtlı iş yeri, Kılıçaslan Caddesi Eski Belediye Hizmet Binası 1. Kat No:10 adresinde kayıtlı iş yeri,

Konak Çarşısı D Blok No:14 adresinde kayıtlı işyeri, G Blok No:1 adresinde kayıtlı işyeri, G Blok No:2 adresinde kayıtlı işyeri,

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi: Sebze ve Meyve Hali No:28 adresinde kayıtlı işyeri,

Mahmut Çelebi Mahallesi: 148 ada 1 parsel Belediye İş Hanı 1. Kat B Blok No:28-29 adresinde kayıtlı iş yeri,

Yeşilcami Mahallesi: Belediye Mezbaha Tesisleri Tüp Deposu,

Elbeyli Mahallesi: No:70 adresinde kayıtlı Lojman, Cumhuriyet Caddesi No:48/1 adresinde kayıtlı iş yeri, Hesbekli Mevkii 1162 ada 9 parselde bulunan Torf Deposu,

Çakırca Mahallesi: 764 ada 193 sayılı parselde kayıtlı tarlanın  2.000,00 m² lik kısmı,

Belediyemiz sınırları içerisindeki ambalaj atıklarının Resmi Gazete’de yayımlanan “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” ne ve İznik Belediyesi Ambalaj Atıkları Yönetim Planına uygun olarak toplanması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif usulü ile 28.06.2019 tarihinde ihale edilecektir.

2.İHALE YERİ, TARİHİ VE USULÜ:

İhale Yeri            : İznik Belediyesi Şehit Piyade Komando Çavuş Fehmi Barçın Gençlik ve Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Tarihi               : 28/06/2019

Saati                      :10:00

Usulü                 : İhale yukarıda belirtilen yer ve tarihte 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesi uyarınca AÇIK TEKLİF USÜLÜ ile yapılacaktır.

3.İHALEYE KATILMA ŞARTLARI:

İhaleye katılacak isteklilerden aşağıdaki bilgi ve belgeler istenir:

3.a Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası belgesi veya Meslek odası belgesi ile imza sirküleri fotokopi

3.a.a Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

3.a.b. Gerçek kişi olması halinde ilgili kayıtlı olduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odasından, yada ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.    

3.b.İhaleye katılana ait olmak şartıyla, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden, vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair belge.

3.c.Şartnamenin 6.maddesinde belirtilen miktarda teminat veya 2886 sayılı kanun uyarınca teminat sayılan belge.

3.d.İşi yapacak firmanın Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayrıştırma Lisansı Belgesi olması gerekmektedir.

3.e. Tebligat için adres beyanı ile irtibat için telefon ve faks numarası ile nüfus cüzdan fotokopisi,

4-İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

5-Talipli olanların gösterilen gün ve saatte ihaleye iştirak etmeleri duyurulur.