Toplantı Tarihi: 07.01.2014
Toplantı Dönemi: OCAK
Birleşim Sayısı:1
Oturum Sayısı:1
Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Meclis Başkanı Kadri Eryılmaz
Bulunanlar :Aza; Kamil Özbek, Salih Yıldız, Mustafa Koç , İsmail Eker, Özcan Birinci ,Kenan Zengin, Ahmet Kaynak, Mahmut Usta, Sadullah Kıran,Tuncay Akın,Ali Ok, Mehmet Akyüz, Hikmet Özkan
Bulunmayanlar:Kadir Akçaalan, Ali Sarı
Karar Tarihi : 07.01.2014
Karar Sayısı : 1
Kasım 2013 ayına ait Meclis Toplantısında alınan kararların özetleri okunarak, mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.
Karar Sayısı : 2
Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince oluşturulması gereken Denetim Komisyonu için yapılan gizli oylamada 14 oy alan Kamil ÖZBEK, 14 oy alan İsmail EKER, 14 oy alan Özcan BİRİNCİ, 14 oy alan Sadullah KIRAN , 14 oy alan Hikmet ÖZKAN , Denetim Komisyonu üyeliğine seçilmişlerdir.
Karar Sayısı : 3
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince Belediye Meclisinin 2014 yılı l aylık tatil döneminin Mart ayı olarak tespit edilmesine mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.
Karar Sayısı : 4
5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince oluşturulan Denetim Komisyonunun emrinde, belediye ve bağlı kuruluşları dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarından ve kamu personeli dışındaki diğer uzman kişilerden toplam 5 kişinin 15 gün süre ile görevlendirilmesine ve Denetim Komisyonunun emrinde, belediye ve bağlı kuruluşları dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilenlere l günlük ücretin 60 TL, kamu personeli dışındaki diğer uzman kişi ve kuruluşlara ödenecek 1 günlük ücretin 120TL olarak uygulanmasına mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.
Karar Sayısı : 5
5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. maddesi gereğince Belediye Meclis üyeleri ile İhtisas Komisyonu üyelerine verilecek Huzur Hakkının 65TL. olarak belirlenmesine ve 01.01.2014-31.12.2014 tarihleri arasında meydana gelecek memur maaş katsayısındaki değişiklik oranının yansıtılarak uygulanmasına mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.
Karar Sayısı : 6
5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince ihtisas komisyonu raporlarının isteklilere verilmesinde alınacak ücretin 10TL olarak uygulanmasına mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.
Karar Sayısı : 7
5393 Sayılı Belediye Kanununda belirtilen, “Zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde fiilen çalışanlara, fazla çalışma ücreti olarak yılı bütçe kanununda belirtilen üst sınırı aşmamak kaydıyla, Belediye Meclisi kararı ile tespit edilen maktu tutar ödenir.” hükmü gereğince, Zabıta ve İtfaiye personeline 2014 yılında verilecek maktu fazla çalışma ücretinin brüt 221 TL olarak ödenmesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.
Karar Sayısı : 8
Belediyemizin hukuk işlerini yürütmek üzere Avukat kadrosunda, Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Avukat olarak istihdam edilecek kişiye, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 4. fıkrası gereğince aylık net 961.TL . sözleşme ücreti verilmesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 9
Zabıta Müdürlüğünün 07.01.2014 tarihli müzekkeresi okundu. Gereği düşünüldü.
İsmet Behçet Emekçi 17.12.2012 tarihli dilekçesi ile Belediyemizin İçkili Yerler hakkında almış olduğu 01.12.2009 tarih ve 81 sayılı kararın iptal edilmesini ve yeni içkili yer bölgesi tespit edilmesini talep etmiştir. Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünce dilekçesine 21.12.2012 tarih ve 2641 sayılı yazı ile cevap verilmiş ancak dilekçe sahibi ilgi yazı hakkında Bursa 1.İdare Mahkemesine dava açmıştır. Bursa 1.İdare Mahkemesi söz konusu dava sonucunda; “İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 29.maddesi uyarınca belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde içkili yer bölgesinin tespiti hususunda karar alma yetkisi Belediye Meclisine ait olduğundan , bu yetki kapsamında davacının talebinin Belediye Meclisince değerlendirilmesi gerektiği” yönünde karar almıştır.
Belediye Meclisince yapılan değerlendirmede, gerek 01.12.2009 tarihinde alınan kararda belirtilen gerekçeler nedeniyle gerekse ilçemiz Göl Sahil Caddesinde İçkili yer bölgesinin bulunması ve bu yerin ilçemizde içkili yer bölgesi olarak yeterli olması nedeniyle adı geçenin talebinin reddine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 10
Yusuf BİÇER 23.10.2013 tarihli dilekçesinde; İlçenin Mahmut Çelebi Mahallesi, Çelebi Sokak, No:22 de bulunan 144 ada, 41 parselin 529,16 m2 olduğunu, arsanın mevcut kütlesinin çok küçük ve sokaklarının bitişik nizam olduğunu, kütlesinin büyütülmesi hususunda karar alınmasını talep etmiştir.
Belediye İmar Komisyonunca yapılan incelemede, ilçenin Mahmut Çelebi Mahallesi, Çelebi Sokak, tapunun 29.L.II.b pafta, 144 ada, 41 numaralı parseldeki imar planı tadilatı talebi, halen çalışmaları devam etmekte olan İznik Suriçi Koruma Amaçlı İmar Planları genel revizyon kapsamında değerlendirilmekte olup, gereği için Belediye Meclisine havale edilmiştir. İznik Suriçi Koruma Amaçlı İmar Planları genel revizyon kapsamında çalışmalar devam ettiğinden talebin İmar Komisyonuna havalesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.
Hasan YAZICI’nın 30.10.2013 tarihli dilekçesinde; İlçenin Eşrefzade Mahallesi, Kocaeren Sokak, 30.L.II.c pafta, 197 ada, 44 parselde bulunan evini imar planından önce yaptırdığını, imar planında evinin çok az bir kısmının yolda kaldığını, yapılacak imar planında evinin yerinin yeniden gözden geçirilmesini talep etmiştir.
Belediye İmar Komisyonunca yapılan incelemede, İlçenin Eşrefzade Mahallesi, Kocaeren Sokak, tapunun 30.L.II.c pafta, 197 ada, 44 numaralı parseldeki imar planı tadilatı talebi, halen çalışmaları devam etmekte olan İznik Kuzey Kesimi İmar Planları genel revizyon kapsamında değerlendirilmekte olup, gereği için Belediye Meclisine havale edilmiştir. İznik Kuzey Kesimi İmar Planları genel revizyon kapsamında çalışmalar devam ettiğinden talebin İmar Komisyonuna havalesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.
TEVFİK ERKAN-FAHRİYE GENÇ dilekçelerinde; İlçenin Y.Cami Mahallesi Karataş Mevkii 110 Ada 27 parsel nolu taşınmaz için hazırlatmış oldukları imar planı değişikliği ve eklerini ilişikte sunduklarını, gerekli kararın alınmasını talep etmişlerdir. Talebin incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine; mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.
Elbeyli Belediyesi 06.01.2014 Tarih ve 14 sayılı yazıları; Elbeyli Belediyesi Osmangazi Mahallesi Anadolu Sokak yolundaki imar plan değişiklik folyeleri ve meclis kararı yazılarının ilişiğinde sunulmuş olup, plan değişikliği uygulama imar planına işlenebilmesi için ilgi sayılı yasanın geçici l. Maddesinin 2. Fıkrası gereği onanmasını talep etmişlerdir. Talebin incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Cevdet TOK,Necdet TOK,Sefiye SAKAL,Dilek KANDEMİR 07.01.2014 tarihli dilekçelerinde; İlçenin Yeşilcami Mahallesi 30M_IV pafta 95 ada 66 nolu parselin bulunduğu alandan kuzey-güney istikametinde 4mt lik yol geçtiğini bu nedenle cephesi 14mt kaldığından, inşaat aşamasında 6mt lik cephede inşaat yeri kaldığını, dolayısıyla mağdur olduğunu yolun 2mt park tarafına kaydırılarak cephenin 16mt ye çıkarılması ve mağduriyetinin giderilmesini talep etmiştir. Talebin incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine; mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.
TURGAY KUZGUN 07.01.2014 tarihli dilekçesinde ; İlçenin Yeşilcami Mahallesi Beypınarı mevkii 30M-IV pafta 88 ada 21 ve 22 nolu parsellerinin imar hattı içersinde kalan kısımlar yol ve park alanında kaldığını mağduriyetinin giderilmesi için İmar Planları genel revizyon kapsamında mağduriyetinin giderilmesini talep etmiştir. Talebin incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine; mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.
ŞERİFE DEMİRCAN 18.12.2013 Tarihli dilekçesinde;İlçenin M.K.Paşa Mahallesi Göl Sokak 19 ada 120 nolu parselinin mevcut bulunan kütlesinin büyütülmesini talep etmiştir. Talebin incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine; mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.
HALİL ARSLAN ,ÖMER ŞENER, NURİ GÜLÇEK 15.11.2013 tarihli dilekçelerinde ; İlçenin Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Tabakhane mevkii 30L.II.D2 pafta 37 ada 64parsel,36ada 43 parsel ,36ada 51 parsellerin ayrık nizamdan bitişik nizama dönüştürülmesini talep etmişlerdir. Talebin incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine; mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.
AYŞE SARGIN, RUHİ SARGIN 30.12.2013 tarihli dilekçelerinde; 30L-IIIC–C1pafta 10 ada 15 parsele ait arsanın inşaat kütlesinin büyütülmesini talep etmişlerdir.
Talebin incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine; mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

MEHMET ALP 07.01.2014 tarihli dilekçesinde; İlçenin M.K.Paşa Mahallesi Orhangazi Caddesi 36 ada 64 nolu parselin imar hattı içerisindeki kısmı tamamen yolda kaldığından mağdur olduklarını İmar Planları genel revizyon kapsamında mağduriyetinin giderilmesini talep etmiştir. Talebin incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine; mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

HABİL RUŞİT SİPAHİ dilekçesinde; İlçenin Yeşilcami Mahallesi Beypınarı Mevkii 30.L.III.b pafta, 88 ada, 33 nolu parselinin bir kısmı Yeşil alanda bir kısmı da sağlık tesisi alanında kaldığından mağdur olduğunu , mağduriyetimin giderilmesini talep etmektedir. Talebin incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine; mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

MELEK VURAL VRS. HAYRİYE KUZGUN,NURİYE VURAL,TÜLAY VURAL,SERPİL ÇAKMAK VE SERKAN ÇAKMAK 07.01.2014 tarihli dilekçelerinde; İlçenin Yeşilcami Mahallesi Karataş Mevkii 30.M.IV pafta, 98 ada, 12 nolu parselin bulunduğu alan Mezarlık alanında kaldığından mağdur olduklarını, Parselin bulunduğu alanın imar planında mezarlık alanından çıkarılarak konut alanına çevrilmesini veya kamulaştırılarak mağduriyetimizin giderilmesini talep etmişlerdir. Talebin incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine; mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.
MEHMET KORUK 08.10.2013 tarihli dilekçesinde;İlçenin Yeni Mahalle Yakup Sokak 29.L.II.b pafta, 120 ada, 15 nolu parselinde 12×8 ebatında 1 adet kütle gözüktüğünü, yan taraftaki boşluk kısma uygun görüldüğü takdirde bir adet daha kütle işlenmesini talep etmiştir. Talebin incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine; mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

RECEP DEMİRCAN 27.12.2013 tarihli dilekçesinde;İlçenin Selçuk Mahallesi 29.L.II.A pafta, 210 ada, 12 nolu parselinin üzerinde bulunan 10 m lik yolun doğuya doğru kaydırılarak mağduriyetimin giderilmesini talep etmiştir. Talebin incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine; mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 11
Şubat 2014 ayı toplantısının 4 Şubat 2014 Salı günü saat 14:00 ‘ da yapılmasına mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.
Karar Sayısı : 12
Drazali Köyü Muhtarlığı 07.01.2014 tarihli dilekçelerinde; Mülkiyeti Köy Tüzel Kişiliğine ait çok yönlü hizmet binasında bulunan 120A,120B,120E dükkan ve kahvehanenin kira süreleri sona erdiğinden dükkanların yeniden taliplerine ihale ile 5 yıl süre ile kiralanabilmesi için 6360 Sayılı Kanun gereği Belediye Meclisince görüşülmesini talep etmişlerdir.
Drazali Köyü Muhtarlığı nın taleplerinin Belediye Meclisince müzakeresi neticesinde, yukarıda bahsedilen taşınmazların, ihale yolu ile 5 yıl süre ile kiralanmasına, 6360 Sayılı Kanunun geçici l. maddesinin 2. Fıkrası gereğince onay verilmesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 13
Mahmudiye Köyü Muhtarlığı 03.01.2014 tarihli dilekçeleri okundu gereği düşünüldü.
Mahmudiye Köyü Muhtarlığı 03.01.2014 tarihinde Belediyemize müracaat ederek, İlçe Müftülüğünün l pafta 1563 adada kayıtlı bulunan 322m2 miktarındaki taşınmazın kuran kursu yapılmak üzere tahsisini talep ettiğini, Muhtarlıkça yapılan değerlendirmede tahsisin kabul gördüğünü bu nedenle 6360 Sayılı Kanunun ilgili maddesi gereğince Belediye Meclisince gerekli onayın verilmesini talep etmiştir.
Belediye Meclisince yapılan değerlendirmede Mahmudiye Köyü Tüzel Kişiliğine ait 1 pafta 1563 adada kayıtlı 322 m2 miktarındaki taşınmazın 6360 Sayılı Kanunun geçici 1. Maddesinin 2. Fıkrasına göre kuran kursu yapılmak üzere 25 yıl süre ile Diyanet İşleri Başkanlığına tahsisi için onay verilmesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 14
Belediye Meclisinin 01.10.2013 tarihli toplantısında İlçenin Sur İçi Koruma Amaçlı İmar Planı Ve Güney Kesim İmar Planı ile Kuzey Kesim İmar Planlarının Genel Revizyon yaptırılmasına ve Genel Revizyon ile ilgili çalışmalarda Belediye İmar Komisyonunun görevlendirilmesine şeklinde karar verilmiştir.
Alınan karara istinaden,İlçemiz Suriçi Koruma Amaçlı İmar Planı, Güney Kesim İmar Planı, Kuzey Kesim İmar Planlarının Revizyonu ile ilgili çalışmalar İmar Komisyonunca sürdürülmekte olup, yapılan çalışmalar henüz sonuçlanmadığından, çalışmaların sürdürülebilmesi için dosyanın tekrar imar komisyonuna havalesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Başkan Katip Katip
Kadri ERYILMAZ İsmail EKER Kenan ZENGİN

Toplantı Tarihi: 21.01.2014
Toplantı Dönemi: OCAK OLAĞANÜSTÜ
Birleşim Sayısı:1
Oturum Sayısı:1
Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Meclis Başkanı Kadri ERYILMAZ
BULUNANLAR :Aza; KAMİL ÖZBEK, , MUSTAFA KOÇ , İSMAİL EKER, ÖZCAN BİRİNCİ ,KENAN ZENGİN, AHMET KAYNAK, MAHMUT USTA, SADULLAH KIRAN, ,ALİ OK, MEHMET AKYÜZ, HİKMET ÖZKAN
BULUNMAYANLAR:KADİR AKÇAALAN, SALİH YILDIZ, TUNCAY AKIN, ALİ SARI
Karar Tarihi : 21.01.2014
Karar Sayısı : 15
Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünün Belediye Başkanlığından havaleli 20.01.2014 Tarihli müzekkereleri okundu. Gereği düşünüldü.
İznik Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü 15.01.2014 tarih ve 07 sayılı yazılarında;
İznik ilçesinde asayiş ve güvenliğine katkıda bulunmak, trafik akış ve yoğunluğunu kontrol etmek, elde edilen görüntüleri değerlendirerek meydana gelecek olumsuzluklara karşı hızlı ve etkin tedbirler almak amacıyla MOBESE sisteminin ivedi olarak kurulmasının zorunlu hale geldiğini, sistemin kurulmasına yönelik olarak projenin yaklaşık maliyetinin 350.000,00TL olacağının hesaplandığını ve proje maliyetinin karşılanması kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü Bütçesinden İznik Kent Güvenlik Sisteminin kurulumunda kullanılmak üzere İl Özel İdaresinde kullanıma hazır 250.000,00TL ödeneğin mevcut olduğunu, gönderilen ödenek ile proje maliyeti arasında 100.000,00TL fark olduğundan sistemin projelendirmesinin tamamlandığını ancak, bütçe sebebiyle yapım ihale aşamasına geçirilemediğini, projenin hayata geçirilebilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan 100.000,00TL kaynağın Belediye Başkanlığınca karşılanmasını talep etmişlerdir.
Bu gerekçelere istinaden 5393 sayılı Belediye Kanununun Diğer Kuruluşlarla ilişkiler başlığı altında düzenlenen 75/a fıkrasında; “Mahalli İdareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait, yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla kaynak aktarımında bulunulabilir. Bu takdirde iş, yapımını üstlenen kuruluşun tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.” Denildiğinden,
İznik Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğünün talep etmiş olduğu 100.000,00TL’nin Belediyemiz tarafından karşılanması hususunda Belediye Meclisince yapılan oylamada 1 red oyuna karşılık, mevcudun oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 16

Belediyemiz sınırlarında, tüzel kişiliğe sahip ve kendi liglerinde aktif olarak faaliyet gösteren, resmi müsabakalara katılan İznikspor Kulübü Derneğine, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 6360 Sayılı Kanunun 17. Maddesi ile değişik, 14. Maddesinin (1.) fıkrasının (b) bendi hükümleri uyarınca, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden Belediyemiz için tahakkuk eden 7.161.988,18TL miktarın binde yedisine tekabül eden 50.133,92 TL’nın 50.000,00TL sının nakdi yardım olarak İznikspor Kulübü Derneğine yapılmasına ayrıca ayni yardımların mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.
Başkan                   Katip            Katip
Kadri ERYILMAZ İsmail EKER Kenan ZENGİN

Toplantı Tarihi: 04.02.2014

Toplantı Dönemi:ŞUBAT
Birleşim Sayısı:1
Oturum Sayısı:1
Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Meclis Başkanı Kadri ERYILMAZ
BULUNANLAR :Aza; KAMİL ÖZBEK, SALİH YILDIZ, MUSTAFA KOÇ , İSMAİL EKER, ÖZCAN BİRİNCİ ,KENAN ZENGİN, AHMET KAYNAK, MAHMUT USTA, SADULLAH KIRAN,TUNCAY AKIN,ALİ OK, ALİ SARI MEHMET AKYÜZ, HİKMET ÖZKAN
BULUNMAYANLAR:KADİR AKÇAALAN
Karar Tarihi : 04.02.2014
Karar Sayısı : 17
Ocak 2014 ayına ait Meclis Toplantısında alınan kararların özetleri okunarak, mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.
Karar Sayısı : 18
5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi gereğince Belediye Başkan Yardımcısı ödeneğinin tespiti için yapılan müzakerede Belediye Başkan Yardımcısı ödeneğinin brüt 4.223,60 TL olarak uygulanması ve 2014 yılı içerisinde meydana gelecek memur maaş katsayısındaki değişiklik oranının aynen yansıtılarak uygulanması teklifi oylamaya sunularak mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı : 19
Boyalıca Belediye Başkanlığı 17.01.2014 Tarih ve 38 sayılı yazılarında; Mülkiyeti Belediyelerine ait Yalı Mahallesi Hal Sahasında bulunan kantarın kira süresi sona erdiğini , Belediye Meclisinin 03.01.2014 tarih 1 nolu oturumunda kira süresinin 10(on) yıllığına kiraya verilmesine dair karar alındığını,kantarın yeniden taliplerine ihale ile 10 yıl süre ile kiralanabilmesi için 6360 Sayılı Kanun gereği Belediye Meclisince görüşülmesini talep etmişlerdir.
Boyalıca Belediye Başkanlığının taleplerinin Belediye Meclisince müzakeresi neticesinde, yukarıda bahsedilen taşınmazın, ihale yolu ile 10 yıl süre ile kiralanmasına, 6360 Sayılı Kanunun geçici l. maddesinin 2. Fıkrası gereğince onay verilmesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 20
Çakırca Köyü Muhtarlığı 28.01.2014 tarihinde Belediyemize müracaat ederek, Mülkiyeti Çakırca Köyü Muhtarlığına ait, Muhtarlık binası sırasında bulunan 199 nolu dükkanın, 200 nolu dükkanın ve eski köy binası yerine yapılan 355 nolu dükkanın 10 yıl süre ile kiralanabilmesi için 6360 Sayılı Kanun gereği Belediye Meclisince görüşülerek gerekli onayın verilmesini talep etmiştir.
Söz konusu talebin, Belediye Meclisince müzakeresi neticesinde, Çakırca Köyü Tüzel kişiliğine ait yukarıda bahsedilen taşınmazların 10 yıl süre ile kiralanması için, 6360 Sayılı Kanunun geçici l. maddesinin 2. Fıkrası gereğince onay verilmesine; mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 21
Çiçekli Köyü Muhtarlığı 24.01.2014 tarihinde Belediyemize müracaat ederek, Mülkiyeti Çiçekli Köyü Muhtarlığına ait, 2144 parselde bulunan düğün salonu ve bahçesinin 10 yıl süre ile kiralanabilmesi için 6360 Sayılı Kanun gereği Belediye Meclisince görüşülerek gerekli onayın verilmesini talep etmiştir.
Söz konusu talebin, Belediye Meclisince müzakeresi neticesinde, Çiçekli Köyü Tüzel kişiliğine ait yukarıda bahsedilen taşınmazların 10 yıl süre ile kiralanması için, 6360 Sayılı Kanunun geçici l. maddesinin 2. Fıkrası gereğince onay verilmesine; mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 22
5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (n) bendi gereğince İlçenin Selçuk Mahallesi Kırgızlar Türbesi önünden başlayarak, DSİ tesisleri önüne kadar uzanan Bursa Yolu caddesi isminin Rauf DENKTAŞ Caddesi olarak değiştirilmesine,
İlçenin M.K.Paşa Mahallesi Göl Sahil Caddesi Eski İznik Motel alanında bulunan yeni düzenlenen isimsiz çocuk parkına Şehit Onbaşı Süleyman Güleç Parkı ismi verilmesine,
İlçenin M.K.Paşa Mahallesi Kumbaşı Mevkii Karayolları bitişiğinde bulunan çevre düzenlemesi yapılan isimsiz parka Emekli Orman Şefi İsmail ÇALIŞKAN ismi verilmesine, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 81. maddesini gereğince bu kararın mülki İdare Amirinin onayına sunulmasına mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 23
Elbeyli Belediyesi 06.01.2014 tarih ve 58070073/610-14 sayılı yazılarında; Belediye Meclislerinde görüşülerek kabul edilen, Osmangazi Mahallesi, Anadolu Sokak yolundaki imar planı değişiklik folyeleri ve meclis kararının ilişikte sunulduğunu, plan değişikliğinin uygulama imar planına işlenmesi için ilgi sayılı yasanın 1. maddesinin 2. Fıkrası gereği Belediyemizce onaylanması gerektiği, söz konusu plan değişikliğinin onaylanması hususunu talep etmiştir.
Belediye İmar Komisyonunca yapılan incelemede,Osmangazi Mahallesi Anadolu Sokak 32.L.II.B pafta, 2769 parselin yüzölçümünün yaklaşık 1130 m2 olduğu, parselin konut alanı olarak planlandığı, parselin güneydoğu köşesinde yapı yapılabilmesi için köşe noktalarında yer alan imar hatlarında düzenleme yapıldığı, 10 mt lik taşıt yolu ile 7 mt lik yaya yolu arasında değişiklik yapıldığı görülmüştür.Hazırlanan plan değişikliği Elbeyli Belediyesi Meclisinin 03.01.2014 tarihli toplantısında görüşülerek oybirliği ile uygun olduğuna karar verilmiş, Belediyemiz İmar Komisyonunca konu değerlendirilerek plan tadilatı talebi mevcudun oybirliği ile kabul edilmiş olup, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararının kabulüne, mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Tevfik ERKAN- Fahriye GENÇ 06.01.2014 tarihli dilekçelerinde, İlçenin Yeşilcami Mahallesi Karataş Mevkii, 110 ada, 27 nolu taşınmazları hakkında hazırlattıkları imar planı değişikliği ekte olup söz konusu plan değişikliğinin onaylanmasını talep etmişlerdir.
Belediye İmar Komisyonunca yapılan incelemede, ilçenin Yeşilcami Mahallesi, Karataş Mevkii, tapunun 29.L.II.B pafta, 110 ada, 27 numaralı parsel onaylı imar planlarında plansız alanda kalmaktadır.Parselin doğusundan 12 mt lik yol geçmektedir.Parsel İznik-Adapazarı yolu güneyinde mevcut küçük sanayi sitesi ile İznik Surları arasında yer almaktadır.Uygulama imar planı yapılan alan 4444,88 m2 büyüklüğe sahiptir.Yapılan plan değişikliği ile sanayi sitesi içerisinde plansız olarak bulunan parsel küçük sanayi sitesi olacak şekilde plana işlenmiştir. Belediyemiz İmar Komisyonunca konu değerlendirilerek plan tadilatı talebi mevcudun oybirliği ile kabul edilmiş olup, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararının kabulüne, mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.
Yusuf BİÇER 23.10.2013 tarihli dilekçesinde;İlçenin Mahmut Çelebi Mahallesi, Çelebi Sokak, No:22 de bulunan 144 ada, 41 parselin 529,16 m2 olduğunu, arsanın mevcut kütlesinin çok küçük ve sokaklarının bitişik nizam olduğunu, kütlesinin büyütülmesi hususunda karar alınmasını talep etmiştir.
Belediye İmar Komisyonunca yapılan incelemede İlçenin Mahmut Çelebi Mahallesi, Çelebi Sokak, tapunun 29.L.II.b pafta, 144 ada, 41 numaralı parseldeki imar planı tadilatı talebi, halen çalışmaları devam etmekte olan İznik Suriçi Koruma Amaçlı İmar Planları revizyon kapsamında değerlendirilmekte olup, gereği için Belediye Meclisine havale edilmiş,Belediye Meclisinin 07.01.2014 tarih ve 10 sayılı kararında imar planı revizyon çalışmaları devam ettiğinden talebin İmar Komisyonuna havalesine karar verilmiştir.
Belediyemiz İmar Komisyonunun İlçenin Mahmut Çelebi Mahallesi, Çelebi Sokak, tapunun 29.L.II.b pafta, 144 ada, 41 numaralı parselde yaptığı incelemede parselin Atatürk Caddesi ile mevcut Otogar arasında Çelebi Sokak üzerinde yer aldığı, parsel alanının 529,16 m2 büyüklüğe sahip olduğu görülmüştür.Parsel Suriçi Koruma Amaçlı İmar Planları kapsamında konut alanında kalmakta olup “M” mevcut kütlesi kadar öneri inşaat kütlesi bulunmakta olup, parselde talep edilen kütle büyütülmesi ile ilgili çalışmalar genel revizyon çalışmaları kapsamında değerlendirileceğinden, gereği için Belediye Meclisine havale edilmiştir. İznik Suriçi Koruma Amaçlı İmar Planları genel revizyon kapsamında Şehir Plancısının görüşü alınarak değerlendirilmesine, talebin İmar Komisyonuna havalesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Hasan YAZICI 30.10.2013 tarihli dilekçesinde; İlçenin Eşrefzade Mahallesi, Kocaeren Sokak, 30.L.II.c pafta, 197 ada, 44 parselde bulunan evini imar planından önce yaptığını, imar planında çok az bir kısmının yolda kaldığını, yapılacak imar planında yerinin yeniden gözden geçirilmesini talep etmiştir.
Belediye İmar Komisyonunca yapılan incelemede, İlçenin Eşrefzade Mahallesi, Kocaeren Sokak, tapunun 30.L.II.c pafta, 197 ada, 44 numaralı parseldeki imar planı tadilatı talebi, halen çalışmaları devam etmekte olan İznik Kuzey Kesimi İmar Planları genel revizyon kapsamında değerlendirilmekte olup, gereği için Belediye Meclisine havale edilmiştir.
Belediye Meclisinin 07.01.2014 tarih ve 10 sayılı kararında İznik Suriçi Koruma Amaçlı İmar Planları genel revizyonu çalışmaları devam ettiğinden talebin İmar Komisyonuna havalesine karar verilmiştir.
Belediye İmar Komisyonunun ilçenin Eşrefzade Mahallesi, Kocaeren Sokak, tapunun 30.L.II.c pafta, 197 ada, 44 numaralı parselde yaptığı incelemede parselin İznik Kuzey Kesimi Uygulama İmar Planlarında konut alanında kalan parselde plan tadilatı yapılmasına yönelik çalışmalar genel revizyon çalışmaları kapsamında Şehir Plancısının görüşü alınarak değerlendirilmesine, talebin İmar Komisyonuna havalesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Osman TOK Varisleri Cevdet TOK-Necdet TOK-Sefiye SAKAL-Dilek KANDEMİR 07.01.2014 tarihli dilekçesinde;İlçenin Yeşilcami Mahallesi, 30.M.IV pafta, 95 ada, 66 nolu parselin sahibi olduklarını, Parselin bulunduğu alandan Kuzey-Güney istikametinde 4 mt lik yol geçtiğini parselinin bu nedenle cephesi 14 mt kaldığından inşaat aşamasında 6 mt lik cephede inşaat yeri kaldığını, mağdur olduklarını, yolun 2 mt park tarafına kaydırılarak cephenin 16 mt ye çıkarılması ve mağduriyetlerinin giderilmesini talep
etmişlerdir.
Ayrıca Varisler Adına Cevdet TOK’un Belediye Başkanlığımıza vermiş olduğu, 23.01.2014 tarihli ek dilekçede ilçenin Yeşilcami Mahallesi, tapunun 30.M.IV pafta, 95 ada, 66 nolu parselin veraseten sahibi olduklarını, parsellerinin yola ve parka kısmen terk olarak imar planına işlendiğini, kalan miktarın inşaat alanı olarak kullanılamadığını, bitişik parsellerin de kendilerine ait olduğunu, yola ve park alanına 2050 m2 arsanın 1150 m2 sini terk ettiklerini, parselasyonu yapılmayan 66 nolu 848 m2 tutarındaki parseli de kullanamadıklarından (yol ve parka terk dolayısı ile) haksızlığa uğradıklarını, parselasyon yaparken park alanına terk edilen alana 66 nolu parselden 2 mt az terk yapılırsa sorunlarının çözüldüğünü, gereğinin yapılmasını talep etmişlerdir.
Belediye İmar Komisyonunca yapılan incelemede, Yeşilcami Mahallesi, tapunun 30.M.IV pafta, 95 ada, 66 numaralı parsel onaylı imar planlarında konut alanında kalmakta olup, parselde yola terk edilecek alan bulunmaktadır.Ada da imar uygulaması yapılırken 112-113-114 numaralı parsellerin batısında bulunan park alanı da dilekçeyi veren kişiler tarafından terk edilmiş olup, parsellerdeki terk oranının yaklaşık %60 civarında olduğu görülmüştür.Mağduriyetin giderilmesi için 4 mt lik yolun parsel sınırına kadar kaydırılması mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.Plan değişikliğinin imar planları genel revizyonu kapsamında planlara işlenmesine karar verilmiş olup, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararının kabulüne, mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Turgay KUZGUN 07.01.2014 tarihli dilekçesinde, İlçenin Yeşilcami Mahallesi, Beypınarı Mevkii, 30.M.IV pafta, 88 ada, 21 ve 22 nolu parsellerin sahibi olduklarını, parsellerinin imar hattı içerisinde kalan kısımlarının yol ve park alanında kaldığını, yapılacak revizyon çalışmalarında mağduriyetinin giderilmesini talep etmiştir.
Belediye İmar Komisyonunca yapılan incelemede, Yeşilcami Mahallesi, Beypınarı Mevkii, tapunun 30.M.IV pafta, 88 ada, 21 ve 22 numaralı parseller onaylı imar planlarında yol ve yeşil alan olarak işlenmiştir.Mağduriyetin giderilmesi açısından parsellerden imar parseli oluşturulacak olan kısmı imar planlarında konut olarak işlenmesine, kalan kısımlarının, yol ve yeşil alan olarak kamuya bedelsiz olarak terk edilmesine, dilekçenin kabulüne, plan değişikliğinin imar planları genel revizyonu kapsamında planlara işlenmesine karar verilmiş olup, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararının kabulüne, mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Şerife DEMİRCAN 18.12.2013 tarihli dilekçesinde, İlçenin Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Göl Sokak, 19 ada, 120 nolu parselin sahibi olduğunu, mevcut bulunan kütlesinin büyütülmesini talep etmiştir.
Belediye İmar Komisyonunca yapılan incelemede, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Göl Sokak, tapunun 30.L.III.d.1 pafta, 19 ada, 120 numaralı parselle ilgili olarak yapılan incelemede parsel numarasının tapuya sehven 120 olarak işlendiği, parsel numarasının 135 olduğu tespit edilmiştir.İncelemenin 19 ada, 135 numaralı parsel üzerinden yapılmasına karar verilmiştir.Söz konusu parsel onaylı imar planlarında konut alanında kalmakta olup, parselde 9*10 mt ebadında kütle bulunmaktadır.Parsel alanı 560,70 m2 büyüklüğe sahiptir.Parselin boyutları da dikkate alınarak parsele 9*10 mt ebatlarında ikinci bir kütle önerilmesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiş olup, öneri kütlenin genel revizyonda planlara işlenmesine, karar verilmiş olup, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararının kabulüne, mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Halil ARSLAN-Ömer ŞENER-Nuri GÜLÇEK 15.11.2013 tarihli dilekçesinde, ilçenin Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Tabakhane Mevkii, 30.L.II.d2 pafta, 37 ada, 64 parsel,30.L.II.d.2 pafta, 36 ada, 43 parsel, 30.L.II.d.2 pafta, 36 ada, 51 numaralı parsellerin ayrık nizamdan bitişik nizama dönüştürülmesini talep etmişlerdir.
Belediye İmar Komisyonunca yapılan incelemede, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Tabakhane Mevkii, tapunun 30.L.II.d2 pafta, 37 ada, 64 parsel; 30.L.II.d.2 pafta, 36 ada, 43 parsel; 30.L.II.d.2 pafta, 36 ada, 51 numaralı parseller depolama alanında kalmakta olup, plan bütünlüğü açısından bölgenin ayrık nizamda yapılaşma koşullarının bulunması sebebiyle ayrık nizamdan bitişik nizama dönüştürülmesine yönelik plan tadilatının reddine mevcudun oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararının kabulüne, mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Ayşe SARGIN-Ruhi SARGIN 30.12.2013 tarihli dilekçesinde, 30.L.III.c.1 pafta, 10 ada, 15 parsel numaralı parseldeki inşaat kütlesinin büyütülmesini talep etmişlerdir.
Belediye İmar Komisyonunca yapılan incelemede İlçenin Beyler Mahallesi, tapunun 30.L.III.c1 pafta, 10 ada, 15 parsel onaylı imar planlarında ticaret+konut alanında kalmakta olup parselde 12*10 mt ebatlarında öneri kütle bulunmaktadır.Parsel alanı 350,84 m2 olduğundan parseldeki öneri kütlenin 12*13 mt olacak şekilde yeniden düzenlenmesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararının kabulüne, mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Mehmet ALP 07.01.2014 tarihli dilekçesinde, İlçenin M.K.Paşa Mahallesi Orhangazi Caddesi 36 ada, 64 numaralı parselinin imar hattı içerisindeki kısmının tamamının yolda kaldığını, revizyon çalışmalarında mağduriyetinin giderilmesini talep etmiştir.
Belediyemiz İmar Komisyonunca yapılan incelemede, İlçenin Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Orhangazi Caddesi, tapunun 30.L.II.a pafta, 36 ada, 64 parsel onaylı imar planlarında yol, yeşil alan ve devlet karayolunda kalmaktadır.Parselde plan tadilatı yapılmasına yönelik çalışmalar genel revizyon çalışmaları kapsamında Şehir Plancısının görüşü alınarak değerlendirilmesine, talebin İmar Komisyonuna havalesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.
Habil Ruşit SİPAHİ 05.12.2013 tarihli dilekçesinde, ilçenin Yeşilcami Mahallesi, Beypınarı Mevkii, 30.L.III.B pafta, 88 ada, 33 numaralı parselin sahibi olduğunu, parseline inşaat yapmak istediğini, ancak parselinin bir kısmının yeşil alanda, bir kısmının da sağlık tesis alanında kaldığını, mağduriyetinin giderilmesini talep etmiştir.
Belediyemiz İmar Komisyonunca yapılan incelemede, İlçenin Yeşilcami Mahallesi, Beypınarı Mevkii,30.L.III.B pafta, 88 ada, 33 numaralı parsel onaylı imar planlarında yol, park alanı ve sağlık tesis alanında kalmaktadır.İmar planlarında işli bulunan sağlık tesis alanı ve park alanı kaldırılamayacağından talebin reddine oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararının kabulüne, mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Melek VURAL Varisleri Adına Hayriye KUZGUN-Nuriye VURAL-Tülay VURAL-Serpil ÇAKMAK-Serkan ÇAKMAK 07.01.2014 tarihli dilekçesinde, ilçenin Yeşilcami Mahallesi, Karataş Mevkii, 30.M.IV pafta, 98 ada, 12 numaralı parselin sahibi olduklarını, parsellerinin bulunduğu alanın mezarlık alanında kaldığından mağdur durumda olduklarını, parselin bulunduğu alanın imar planında mezarlık alanından çıkarılarak konut alanına çevrilmesini veya kamulaştırılarak mağduriyetinin giderilmesini talep etmiştir.
Belediyemiz İmar Komisyonunca yapılan incelemede, İlçenin Yeşilcami Mahallesi, Karataş Mevkii, 30.M.IV pafta, 98 ada, 12 numaralı parsel onaylı imar planlarında mezarlık ve tarihi su yolu koruma alanında kalmaktadır.İmar planlarında işli bulunan su yolu koruma alanının aynen kalmasına, parselin bulunduğu alanın konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlara işlenmesi hususu ile ilgili İçişleri Bakanlığından görüş alınmasına, uygun görüş belirtilmesi halinde revizyon imar planlarına işlenmesine mevcudun oybirliği ile kabul edilmiş olup, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararının kabulüne, mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Mehmet KORUK 08.10.2013 tarihli dilekçesinde, ilçenin Yeni Mahalle, Yakup Sokak, 29.L.II.b pafta, 120 ada, 15 numaralı parselin sahibi olduğunu, parselinde 12*8 mt ebadında kütle göründüğünü, yan taraftaki boşluk kısma uygun görüldüğü taktirde bir kütle daha işlenmesini talep etmiştir.
Belediyemiz İmar Komisyonunca yapılan incelemede, İlçenin Yeni Mahalle, Yakup Sokak, 29.L.II.b pafta, 120 ada, 15 numaralı parsel onaylı imar planlarında konut alanında kalmakta olup parselde 12*8 mt ebadında öneri inşaat kütlesi bulunmaktadır.Parsel alanı 358 m2 olup, parseldeki öneri kütleye ek olarak 14 numaralı parselden 3 mt çekilerek öneri kütleden de 3mt çekilerek 10*8 mt ebadında ikinci kütle verilmesi mevcudun oybirliği ile kabul edilmiş olup, kütlenin revizyon imar planlarına işlenmesine , mevcudun oybirliği ile kabul edilmiş olup, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararının kabulüne, mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Recep DEMİRCAN 27.12.2013 tarihli dilekçesinde, ilçenin Selçuk Mahallesi, 29.L.II.a pafta, 210 ada, 12 numaralı parselin sahibi olduğunu, parselinin üzerinde bulunan 10 mt lik yolun doğuya doğru kaydırılarak mağduriyetinin giderilmesini talep etmiştir.
Belediyemiz İmar Komisyonunca yapılan incelemede, İlçenin Selçuk Mahallesi, 29.L.II.a pafta, 210 ada, 12 numaralı parsel onaylı imar planlarında sur koruma alanı, yol ve konut alanında kalmakta olup parseldeki 10 mt lik kütlenin kaydırılması 11 numaralı parselde mağduriyete neden olacağından talebin reddine mevcudun oybirliği ile kabul edilmiş olup, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararının kabulüne, mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğü 22.01.2014 Tarih ve 13446 sayılı yazılarında;Bursa ili İznik ilçesi sınırlarında kalan İznik Çevre Yolu’nda idareleri tarafından Kamulaştırma Planı yapıldığını, yazıları ekinde gönderilen CD ortamındaki kamulaştırma koridorunun, Kurumları adına yol ve yol emniyet sahası olarak kullanılmak üzere imar tadilatının yapılmasını talep etmişlerdir. Talebin incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine; mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Mustafa Tetik 03.02.2014 Tarihli dilekçesinde;İlçenin Yeşilcami Mahallesi 30.L.III.c pafta, 204 ada, 12 nolu parselinde inşaat kütlesi işli olmadığını,
Belediyemizce yapılan Revizyon çalışmalarında parseline uygun inşaat kütlesi işlenmesini talep etmiştir. Talebin incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine; mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.
Fevzi Olgun 03.02.2014 tarihli dilekçesinde;İlçenin Selçuk Mahallesi inler Sokak 214 ada, 58 nolu parselinin bulunduğu sokaktaki inşaat izni iki kat olarak gözüktüğünü,Belediyemizin yaptığı Revizyon çalışmalarında sokağındaki kat yüksekliğinin 3 kata çıkartılmasını talep etmiştir. Talebin incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine; mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.
Bedri Yazgülü,Mehmet Ali Bozan,Hüseyin Kavaklı,Yaşar Demirdöven,Ahmet Demirdöven 03.02.2014 tarihli dilekçelerinde;İznik ilçesi Selçuk Mahallesinde bulunan 29.L.II.d174 pafta, 62 parselde bulunan yerlerinden 5 metrelik yol geçtiğinden yolun evlerine zarar verdiğinden yolun kaydırılmasını talep etmişlerdir. Talebin incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine; mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Ali Kozanali Varisleri Vacit Kozanalı 03.02.2014 tarihli dilekçesinde;
İlçenin Yeşilcami Mahallesi 30.L.III.c pafta, 96 ada, 17 nolu parselinin imar planında spor alanı ve yeşil alan kısmının kaldırılmasını konut alanına çevrilmesini talep etmiştir. Talebin incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine; mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Meryem Demir 04.02.2014tarihli dilekçesinde;İlçenin Yeşilcami Mahallesi , Karadeniz Caddesi 110 ada, 14 ve 20 nolu parsellerin bulunduğu alanda, evinin bir kısmı yolda kaldığını, Söz konusu ada üzerinde inceleme yapılarak plan tadilatı yapılmasını talep etmiştir. Talebin incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine; mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Eyüp Köse 04.02.2014tarihli dilekçesinde;İlçenin Yeşilcami Mahallesi Karataş Mevkii 29.L.II.b pafta, 110 ada, 56 ve 57 nolu parsellerinin planda yolda kaldığını, yolun kaydırılarak mağduriyetinin giderilmesini talep etmiştir. Talebin incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine; mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Erkan Uysal ,Özkan Uysal 31.01.2014 tarihli dilekçesinde; İlçenin Selçuk Mahallesi Yenişehir Kapı Sokak 29.L.II.b pafta, 131 ada, 4 nolu parselin sur koruma alanından çıkartılmasını talep etmiştir. Talebin incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine; mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Nervin Barut 02.10.2012 tarihli dilekçesinde;Selçuk Mahallesi 174 ada, 8 parsel sayılı 1049 m2 arsanın şehir imar planında uzun yıllardır yol olarak gözüktüğünden mağdur olduklarını, söz konusu yerin Belediyemizce kamulaştırılması, kamulaştırma işlemi yapılmayacak ise plan revizyonu ile mağduriyetlerinin giderilmesini talep etmiştir. Talebin incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine; mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Ali Eroğlu 30.01.2014tarihli dilekçesinde;
İlçenin Beyler Mahallesi Akçeşme Sokak 30 III c-1, 30 III d-2 pafta, 4 ada, 42 nolu parselde bulunan kütlenin büyütülmesini talep etmiştir. Talebin incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine; mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Fatih Tiryaki 17.01.2014tarihli dilekçesinde;
İlçenin Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, İskele Sokakta, 30.L.III.D1 pafta, 21 ada, 9 nolu parselde kayıtlı 217,47 m2 miktarındaki bahçeli kerpiç ev niteliğindeki parselin, mevcut imar durumu mesken alanında 2 (iki) kat olup, 10×12 kütlesi bulunduğunu, gelişmekte olan ilçemizin ana arterlerinden olan İskele Sokak ve civarındaki sokaklarda yapıların genellikle 3 (üç) kat olduğunu, İskele sokağın da zemin katların ticaret yapılabilir alana dönüştürülmesi, yapı yüksekliğinin 3 (üç) kat, bina kütlesinin de civarın karakterine uygun olarak büyütülmesini talep etmiştir. Talebin incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine; mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Mehmet Rençber 23.01.2014 tarihli dilekçesinde;
Bursa ili , İznik ilçesi Eşrefzade Mahallesi Hüseyin Oktay Sokak 4 ada, 48 nolu parsel taşınmazındaki kütlenin 2 kattan 3 kata çıkartılmasını talep etmiştir. Talebin incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine; mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Abdullah Çolak 29.01.2014tarihli dilekçesinde;
Bursa ili, İznik ilçesi, M.Kemalpaşa Mahallesi, Göl Sokakta, tapuda 30.L.III.d2 pafta, 15 ada, 20 nolu parselin ½ hissedarı olduğunu, Diğer hissedar arsasına 14/9 kütleli bina yaptığını kendisinin ise hissine isabet eden yere inşaat yapmak istediğinde bitişiğinde bulunan 47 nolu parseli de aldıktan sonra 8/12 bina yapabileceğini öğrendiğini, kendisinin de diğer hissedar gibi 14/9 kütle, zemin katı işyeri olacak şekilde plan tadilatı talep etmiştir. Talebin incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine; mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Ahmet Duman hissedarları Osman Duman 30.01.2014tarihli dilekçelerinde;İlçenin Yeşilcami Mahallesi Beypınarı Mevkii 95 ada, 50 nolu parselinin imar planında bir kısmı yolda, bir kısmı da artık parsel olarak gözüktüğünü,Belediyemizce yapılana Revizyon çalışmalarında parselinin üzerinde çalışma yapılarak mağduriyetimin giderilmesini talep etmiştir. Talebin incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine; mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Serap Yıldız 28.01.2014tarihli dilekçesinde;
Selçuk Mahallesi 157 ada, 2 nolu parselinde 10/13 kütle verildiğini, bitişiğinde (doğu yönündeki) bina planda (M) olarak hatalı gösterilmiş olup, parselin cephe hattının tamamen kapalı olduğunu, kendi arsasına da cephe hattı bütün olarak kütle verilmesini talep etmiştir. Talebin incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine; mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Mahmut Şahin 24.01.2014tarihli dilekçesinde;
İlçenin Eşrefzade Mahallesi 30.L.III.c pafta, 68 ada, 54 parselin üzerindeki inşaat kütlesinin güney kısmındaki 55 nolu parsele bitişik olarak imar planında gözüktüğünü Bu inşaat kütlesinin güney kısmından kaydırılarak kuzey kısmındaki 32 nolu parsele bitiştirilmesini talep etmiştir. Talebin incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine; mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Fatih Çatak,Yusuf Biçer 29.01.2014tarihli dilekçesinde;Bursa ili İznik ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 30.L.III.A pafta, 105-106-107-108-109-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125 nolu parseller için 30.03.2012 tarihinde yapılan plan değişikliğine ilişkin rapor ve evraklar dilekçelerinde ekli olduğunu,yapılacak imar değişikliği işlemlerine esas olmak üzere başvurularının kabulünü gerekli değişikliğin ekli belgelerde olduğu şekli yapılmasını talep etmiştir. Talebin incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine; mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Ali Yılmaz 23.01.2014 tarihli dilekçesinde;Bursa ili İznik ilçesi, Yeşilcami Mahallesi 110 ada, 58 parsel nolu taşınmazın sahibi olduğunu, parselinin imar planında yol ve sur koruma alanında kaldığını mağduriyetinin giderilmesi için yolun sur koruma alanına kaydırılmasını talep etmiştir. Talebin incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine; mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Gökhan Akay 08.01.2014 tarihli dilekçesinde;İlçenin Yeşilcami Mahallesi 29.L.II.b pafta, 110 ada, 89 nolu parselinde kayıtlı arsa İznik Belediyesi imar planında Küçük Sanayi alanında kalmaktadır. Adı geçen arsanın Küçük Sanayi alanından çıkartılarak ticaret alanı içine alınmasını talep etmiştir. Talebin incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine; mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Hatice Akın 30.01.2014 tarihli dilekçesinde;Bursa ili İznik ilçesi M.Kemalpaşa mahallesi Göl Sokakta tapunun 30,L.III.d pafta, 16 ada, 2 nolu parseldeki arsasının 542,49 m2 olup üzerinde 10×16 kütle bulunduğunu, yerinin konum itibari ile incelendiğinde en az bu kadar inşaat yapmaya müsait yeri kaldığını, arsanın doğusunda bulunan otoparka cepheli olmak üzere bir evlik uygun bir kütle verilmesini, Yerin özellikleri ve konumu incelenerek gerekli plan tadilatının yapılmasını talep etmiştir. Talebin incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine; mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.
Sıtkı Sert dilekçesinde;İlçenin Selçuk Mahallesi Zeytin Sokak 9.L.II.a pafta, 161 ada, 17 nolu parselin sahibi olduğunu sokaklarındaki kat yüksekliği 2 kat (6.50 m) yüksekliğindedir. Belediyemizce yapılan revizyon çalışmalarında kat yüksekliğinin 3 kata (9,50 m) çıkarılmasını talep etmiştir. Talebin incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine; mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.
İsmet Özkan ve hissedarlarının 28.01.2014 tarihli dilekçesi;İlçenin Yeni Mahalle Süleymanpaşa Sokak 29.L.II.b pafta, 128 ada, 21 nolu parselde mevcut 8×11 inşaat kütlesi bulunmaktadır. Mevcut kütlenin 11×12 olarak değiştirilmesini ve sokaktaki kat yüksekliğinin 2 kattan 3 kata çıkartılmasını talep etmiştir. Talebin incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine; mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.
Adile Sava 17.01.2014 tarihli dilekçesinde;Selçuk Mahallesi, Ebegülez Mevkiine kayıtlı parsel 5 ada no 174 pafta no 29.L.II. a1 bulunan arazisinin büyük bir bölümünden yol ve yeşil alan geçtiğinden mağdur olduklarını, arazinin büyük bir bölümünden kaybı olduğu için yeşil alanın kaldırılmasını talep etmiştir. Talebin incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine; mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.
İrfan Kuzgun 24.01.2014 tarihli dilekçesinde;İlçenin Yeşilcami Mahallesi Beypınar Mevkii 30.L.III.b pafta, 88 ada, 8 nolu parselinin bir kısmı çevre yolunda diğer büyük kısmı da park alanında kaldığından parselindeki park alanındaki kısmın park alanından çıkartılarak konut alanına alınmasını talep etmiştir. Talebin incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine; mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.
Özgür Yılmaz 17.01.2014 tarihli dilekçesinde;Bursa ili İznik ilçesi Beyler Mahallesi Koyutürk Sokakta tapunun 30.L.III.a3 pafta, 276 ada, 55 nolu parselin bulunduğu adanın büyük bir kısmı ticaret alanında kaldığını ve kendisininkiyle birlikte 2 arsanın mesken sahasında kaldığını, kendi yedineticari amaçlı bina yapacağımdan imar planı tadilatında buraların ticarete dönüştürülmesini talep etmiştir. Talebin incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine; mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.
Hasan Çakar 07.01.2014 tarihli dilekçesinde ; İlçenin Eşrefzade Mahallesi 30.L.III.6 pafta, 231 ada, 3 nolu parsel sayılı 960m2 taşınmazının Koruma amaçlı imar planında Sur Koruma Alanı ve imar yoluna terkler yapıldıktan sonra yaklaşık 260 m2 civarında alan kaldığını, Mevcut imar durumunda arka cephede bulunan yeşil alanın arsasına dahil edilmesi ve 10/11 ölçülerindeki kütle ve yol cephesinin 14/11 olarak plan tadilatı yapılmasını talep etmiştir. Talebin incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine; mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.
Yaşar Tok dilekçesinde;İlçenin Yeşilcami Mahallesi Karataş Mevkii 29.M.I pafta, 106 ada, 3 nolu parselinin imar planı üzerinde sağlık tesis alanı olarak işaretli gözüktüğünü, Parselinin imar planındaki sağlık tesis alanından çıkarılarak küçük sanayi sitesi olarak işaretlenmesini talep etmiştir. Talebin incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine; mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.
Emine Sevgi Eker ,Sezgin Demircioğlu,Mehveş Ünal 28.01.2014 tarihli dilekçelerinde;İlçenin Yeni Mahalle Maltepe Caddesi Süleyman Paşa Sokak köşesinde 30.L.III.c4 pafta, 8 ada, 1 nolu parselin sahipleri olarak 1 nolu parselin L lejantlı olup 3’ e ifraz etmek mümkün olmadığından hissedarlar arasında uygun şekilde bölünme olamamaktadır. Arsalarını parsel yapmadan uygun şekilde inşaat yapabilmek için L lejantının kaldırılıp yerine Maltepe Caddesine cepheli uygun 3 kütlenin konularak uygun çözüm olacağı, Zira arkada kalan yerlerinin özel otopark ve bahçe olarak kullanmak istediklerini bunun için de yeteri kadar yer bulamadıklarından mağduriyetlerinin giderilmesini talep etmişlerdir. Talebin incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine; mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Resmiye Yaşa 16.01.2014tarihli dilekçelerinde;İlçemiz Eşrefzade Mahallesi Sultan Sokak 30.L.III.b pafta, 59 ada, 15 parseldeki imar planı üzerinde L lejant olarak gözüken planın kütleye dönüştürülmesini ve kat yüksekliğinin arttırılmasını talep etmiştir. Talebin incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine; mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.
M. Aytaç Tiryaki 17.01.2014 tarihli dilekçesinde;Bursa ili İznik ilçesi Yeni Mahalle Kaymakam S.Taşkın Sokakta tapunun 30.L.III.c4 pafta, 115 ada, 21 nolu parselin bulunduğu sokaktaki ilçenin gelişmesi nedeniyle işyerleri oluşmakta 2 kat olan imarın 3 kat olarak düzenlenmesini talep etmiştir. Talebin incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine; mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.
M. Aytaç Tiryaki 17.01.2014 tarihli dilekçesinde;İlçemizin Selçuk Mahallesi Selçuk Çıkmazı Sokak no:37 de 29.L.II.a1 pafta, 166 ada, 21 nolu parselde kayıtlı 295,40 m2 miktarındaki arsa niteliğindeki parselinin mevcut imar durumu mesken alanında 2 kat olup ilçenin gelişen şartlarına uygun olarak imar düzenlemesinin 3 (üç) verilmesini talep etmiştir. Talebin incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine; mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.
Abdullah Kaya 08.01.2014 tarihli dilekçesinde;İlçenin Yeni Mahalle ,Çamdibi Yolu 129 ada, 84 nolu parselinin bulunduğu ada üzerindeki alanın revizyon planında 2 kattan 3 kata çıkarılmasını talep etmiştir. Talebin incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine; mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.
Şerafettin Akın 28.01.2014 tarihli dilekçesinde;İlçenin Mahmut Çelebi Mahallesi Yakup Sokak 29.L.II.a2 pafta, 143 ada, 110 nolu parselinin içinde 11×12 ebatlarında çelik yapı yapabilmek için, parsel içinde kütle talep etmiştir. Talebin incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine; mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Davut Cengiz 23.01.2014tarihli dilekçesinde;İlçenin Selçuk Mahallesi Zeytin Sokak 29.L.II.a pafta , 161 ada, 27 nolu parseldeki binasının 3üncü katına ruhsat almak istediğini fakat parseliin bulunduğu sokakta 2 kat inşaat izni olduğundan ruhsatlandıramadığını, Belediyemizce yapılan revizyon çalışmalarında parselinin bulunduğu sokağın da 3 kata çıkartılmasını talep etmiştir. Talebin incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine; mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.
Yılmaz Şahin 17.01.2014 tarihli dilekçesinde;Bursa ili İznik ilçesi Selçuk Mahallesi Çeltik Mevkii İznik Devlet Hastanesi karşısında tapunun 29.L.IV.pafta, 282 ada, 8 nolu parseldeki arsasının etrafındaki zemin katları işyeri haline dönüştürülerek 3 er kat verilmiş, kendisinin de arsasına inşaat yapacağından bu bölgenin ticari alana çevrilerek 3 kata çıkartılmasını talep etmiştir. Talebin incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine; mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Erol Hançerli 09.01.2014 tarihli dilekçesinde; Selçuk Mahallesi 29L-IVb. 243 ada, 192 parselde bulunan zeytinlik vasfındaki taşınmazımın büyük bir kısmında park alanı gözüktüğünden, taşınmazımın üzerindeki park alanının kaldırılmasını talep etmiştir. Talebin incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine; mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Reyhan Özsoy 17.01.2014 tarihli dilekçesinde;İlçemizin Selçuk Mahallesi Selçuk Çıkmazı Sokakta 29.L.II. a1 pafta, 166 ada, 28 nolu parselde kayıtlı parselinin 2002 yılında 8×14 kütle mevcut iken son imar planında kütlenin 7×11 olduğunu, mağduriyetinin giderilmesi için kütlenin ve kat sayısının yükseltilmesini talep etmiştir. Talebin incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine; mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.
Karar Sayısı : 24
Belediye Meclisinin 01.10.2013 tarihli toplantısında İlçenin Sur İçi Koruma Amaçlı İmar Planı Ve Güney Kesim İmar Planı ile Kuzey Kesim İmar Planlarının Genel Revizyon yaptırılmasına ve Genel Revizyon ile ilgili çalışmalarda Belediye İmar Komisyonunun görevlendirilmesine şeklinde karar verilmiştir.
Alınan karara istinaden,İlçemiz Suriçi Koruma Amaçlı İmar Planı, Güney Kesim İmar Planı, Kuzey Kesim İmar Planlarının Revizyonu ile ilgili çalışmalar İmar Komisyonunca sürdürülmekte olup, yapılan çalışmalar henüz sonuçlanmadığından, çalışmaların sürdürülebilmesi için dosyanın tekrar imar komisyonuna havalesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 25
Boyalıca Belediye Başkanlığı 31.01.2014 Tarih ve 91 sayılı yazılarında; Mülkiyeti Belediyelerine ait Yalı Mahallesi 142 adada kayıtlı 5 ve 6 nolu parsellerin satışlarının yapılması ile ilgili , Belediye Meclisinin 21.01.2014 tarihli olağan üstü toplantısında karar alındığını, satış yapabilmeleri için 6360 Sayılı Kanun gereği Belediye Meclisince görüşülmesini talep etmişlerdir.
Boyalıca Belediye Başkanlığının taleplerinin Belediye Meclisince müzakeresi neticesinde, yukarıda bahsedilen taşınmazların, satışı Belediye Meclisimizce uygun görülmüş olup, mevzuatta belirtilen hükümler çerçevesinde İçişleri Bakanlığından gerekli onayın alınmasına, mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Başkan                   Katip            Katip
Kadri ERYILMAZ İsmail EKER Kenan ZENGİN

Toplantı Tarihi: 27.03.2014
Toplantı Dönemi: MART -OLAĞANÜSTÜ
Birleşim Sayısı:1
Oturum Sayısı:1
Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Meclis BaşkanV.Özcan BİRİNCİ
BULUNANLAR :Aza; KAMİL ÖZBEK, MUSTAFA KOÇ , İSMAİL EKER, KENAN ZENGİN, AHMET KAYNAK, MAHMUT USTA, SADULLAH KIRAN,TUNCAY AKIN,ALİ OK, MEHMET AKYÜZ, HİKMET ÖZKAN
BULUNMAYANLAR:SALİH YILDIZ,KADİR AKÇAALAN,ALİ SARI
Karar Tarihi : 27.03.2014
Karar Sayısı : 26

İznik Belediyesi İmar Komisyonunun 26.03.2014 tarih ve 18 sayılı kararında oybirliği ile kabul edilen ;
Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı 14. Bölge Müdürlüğü’nce belirlenen Bursa ili İznik ilçesi sınırlarında kalan İznik Çevre Yolu kamulaştırma sınır hattının 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planları üzerine işlenmesi hakkında hazırlanan 29.L.IV. D, 29.L.IV. c, 29.L.IV.b, 29.L.III.a, 29.L.II.d, 29.L.II.c, 29.L.II.b, 29.M.I.a, 30.M.IV.d, 30.M.IV.a, 30.L.III.b, 30.L.II.c, 30.L.II.b, 30.L.II.a, 31.L.IV.c paftaları kapsamında kalan karayolu hattı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı değişikliğinin uygun olduğuna, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince onanmasına, 1 ay süre (30 gün) ile askıya asılmasına karar verilmiştir.
Ayrıca Kırgızlar Türbesi karşısında bulunan kavşak düzenlemesi kuzeyindeki kısmın şehiriçi geçişi olması sebebi ile bu hatta alternatif olarak Stadyum Yolu üzerinden güzergah takip edilerek Drazali Köyü yolu ile Bursa kavşağına bağlanması daha uygun olacağından, bu güzergah için alternatif yol güzergahı çalışması yapılmasının Karayolları 14. Bölge Müdürlüğüne tavsiye edilmesi Belediye Meclisince uygun görülmüş olup, mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir..

Karar Sayısı : 27
Mustafa Tetik 03.02.2014 Tarihli dilekçesi,Fevzi Olgun 03.02.2014 tarihli dilekçesi,
Bedri Yazgülü,Mehmet Ali Bozan,Hüseyin Kavaklı,Yaşar Demirdöven,Ahmet Demirdöven 03.02.2014 tarihli dilekçeleri,Ali Kozanali Varisleri Vacit Kozanalı 03.02.2014 tarihli dilekçesi,Meryem Demir 04.02.2014tarihli dilekçesi, Eyüp Köse 04.02.2014tarihli dilekçesi,Erkan Uysal ,Özkan Uysal 31.01.2014 tarihli dilekçesi, Ali Eroğlu 30.01.2014tarihli dilekçesi,Fatih Tiryaki 17.01.2014tarihli dilekçesi,
Mehmet Rençber 23.01.2014 tarihli dilekçesi,Abdullah Çolak 29.01.2014tarihli dilekçesi,Ahmet Duman hissedarları Osman Duman 30.01.2014tarihli dilekçeleri,Serap Yıldız 28.01.2014tarihli dilekçesi, Mahmut Şahin 24.01.2014tarihli dilekçesi,Fatih Çatak,Yusuf Biçer 29.01.2014tarihli dilekçesi,Ali Yılmaz 23.01.2014 tarihli dilekçesi,Hatice Akın 30.01.2014 tarihli dilekçesi,Sıtkı Sert dilekçesi ,İsmet Özkan ve hissedarlarının 28.01.2014 tarihli dilekçesi,Adile Sava 17.01.2014 tarihli dilekçesi,İrfan Kuzgun 24.01.2014 tarihli dilekçesi, Özgür Yılmaz 17.01.2014 tarihli dilekçesi;Hasan Çakar 07.01.2014 tarihli dilekçesi, Yaşar Tok dilekçesi,Emine Sevgi Eker ,Sezgin Demircioğlu,Mehveş Ünal 28.01.2014 tarihli dilekçeleri,Resmiye Yaşa 16.01.2014tarihli dilekçeleri, M. Aytaç Tiryaki 17.01.2014 tarihli dilekçesi,M. Aytaç Tiryaki 17.01.2014 tarihli dilekçesi,Abdullah Kaya 08.01.2014 tarihli dilekçesi, Şerafettin Akın 28.01.2014 tarihli dilekçesi, Davut Cengiz 23.01.2014tarihli dilekçesi,Yılmaz Şahin 17.01.2014 tarihli dilekçesi,Erol Hançerli 09.01.2014 tarihli dilekçesi,Reyhan Özsoy 17.01.2014 tarihli dilekçesi,Hüseyin Kaya Ruhi Kaya Ali Kaya Şevga Demir 17.03.2014 tarihli dilekçeleri,Zeki Korkmaz Ünen 10.03.2014 tarihli dilekçesi,Mustafa Aktuna ve Fatma Şaylan Aktuna 02.2014 tarihli dilekçeleri,Ruhi Kaya . 10.02.2014 tarihli dilekçesi,Cevdet Tok 23.01.2013 tarihli dilekçesi, İbrahim Varol 26.02.2014 tarihli dilekçesi,İsmail Hakkı Erol 25.02.2014tarihli dilekçesi,Eyüp Varol 26.02.2014tarihli dilekçesi,Adem Varol 26.02.2014tarihli dilekçesi,Şükriye Şekercioğlu vekili Ünal Güngör 26.02.2014 dilekçesi,Mehmet Ali KAÇAR 17.02.2014 tarihli dilekçesi, MUSTAFA ÇATAL 20.04.2014 tarihli dilekçesi, HİKMET ÇAVDAR VARİSLERİ HAYRİYE BAYRAM , HACER KOCABIYIK 18.02.2014 tarihli dilekçeleri,ALİ TEKİN 25.02.2014 tarihli dilekçesi, BİLAL AYDIN 12.02.2014 tarihli dilekçesi,MEHMET ÖZCAN 13.02.2014 tarihli dilekçesi, RAHMİ ALPAY 17.02.2014 tarihli dilekçesi, MAHİR AKIN 17.02.2014 tarihli dilekçesi, EMRULLAH SABANCI 20.02.2014 tarihli dilekçesi, SEVİM ATAY 27.02.2014 tarihli dilekçesi, BANU DÜMRUL 28.02.2014 tarihli dilekçesi,ADEM YETİŞ 06.03.2014tarihli dilekçesi, AHMET KÜÇÜKDEMİR 26.03.2014 tarihli dilekçesi, EMİN AYDIN 04.03.2014 tarihli dilekçesi,KADİR AKÇAALAN VE HİSSEDARLARI 17.02.2014 tarihli dilekçesi,İSMAİL AKBAŞ 22.10.2013 tarihli dilekçesi, okunarak, taleplerin incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Gökhan AKAY 08.01.2014 tarihli dilekçesinde, ilçemiz Yeşilcami Mahallesi, 29.L.II.b pafta, 110 ada, 89 numaralı parselin imar planlarında Küçük Sanayi Alanında kaldığını, arsanın Küçük Sanayi Alanından çıkarılarak Ticaret Alanı içine alınmasını talep etmiştir.
Belediye İmar Komisyonunca yapılan incelemede, İlçenin Yeşilcami Mahallesi, Karataş Mevkii, 29.L.II.b pafta, 110 ada, 89 numaralı parsel onaylı imar planlarında Küçük Sanayi Sitesi olarak planlanmış olup, kuzeyinden ve batısından 12 mt, doğusundan 20 mt lik taşıt yolu geçmektedir.Bölge içerisinde küçük sanayi alanına hizmet verecek ticari amaçlı bir kullanım alanı bulunmadığı için parselin Ticaret Alanına çevrilmesine yönelik talep İmar Komisyonunca oybirliği ile kabul edilmiş olup, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararının kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince onanmasına, 1 ay süre (30 gün) ile askıya asılması mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı : 28
Belediye Meclisinin 01.10.2013 tarihli toplantısında İlçenin Sur İçi Koruma Amaçlı İmar Planı Ve Güney Kesim İmar Planı ile Kuzey Kesim İmar Planlarının Genel Revizyon yaptırılmasına ve Genel Revizyon ile ilgili çalışmalarda Belediye İmar Komisyonunun görevlendirilmesine şeklinde karar verilmiştir.
Alınan karara istinaden,İlçemiz Suriçi Koruma Amaçlı İmar Planı, Güney Kesim İmar Planı, Kuzey Kesim İmar Planlarının Revizyonu ile ilgili çalışmalar İmar Komisyonunca sürdürülmekte olup, yapılan çalışmalar henüz sonuçlanmadığından, çalışmaların sürdürülebilmesi için dosyanın tekrar imar komisyonuna havalesi mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

Başkan                   Katip            Katip
Özcan BİRİNCİ İsmail EKER Kenan ZENGİN

Toplantı Tarihi: 08.04.2014
Toplantı Dönemi: NİSAN
Birleşim Sayısı:1
Oturum Sayısı:1
Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Meclis Başkanı Osman SARGIN
BULUNANLAR :Aza; SÜLEYMAN CANDAR,RAŞİT ALPTEKİN,MEHMET HIŞTIROĞLU,NECMETTİN ÇÖMEZ,AHMET YILDIRIM,YUSUF BİÇER,ÖNER ERİM,İSMAİL PENCİK,DÜNDAR KOYUTÜRK,İSKENDER ŞEN,İSMAİL UĞUR,MERAL DÖNMEZ,VAHDETTİN KARAMAN, MUSTAFA ERSÖZ , MÜCEHER EGEMEN
Karar Tarihi : 08.04.2014
Karar Sayısı : 29
5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi gereğince gizli oy ile yapılan Belediye Meclisi l.Başkan Vekilliğine 10 oy alan Necmettin ÇÖMEZ , II. Başkan Vekilliğine 9 oy alan Raşit ALPTEKİN oy çokluğu ile seçilmişlerdir.
Karar Sayısı : 30
5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi gereğince gizli oy ile yapılan 2 asil Meclis Katibi seçimi için yapılan oylama sonunda 10 oy alan Öner ERİM ve 9 oy alan Yusuf BİÇER oyçokluğu ile Meclis Katipliklerine seçilmişlerdir.
2 yedek Meclis Katibi seçimi için yapılan oylama sonunda 16 oy alan Meral DÖNMEZ ve 9 oy alan Mustafa ERSÖZ oyçokluğu ile seçilmişlerdir.

Karar Sayısı : 31
5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi gereğince gizli oy ile 2 Belediye Encümen üyesi seçimi için yapılan oylamada 9 oy alan Necmettin ÇÖMEZ ile 9 oy alan Ahmet YILDIRIM oyçokluğu ile Encümen Üyeliğine seçilmişlerdir.

Karar Sayısı : 32
4081 Sayılı Çiftçi Mallarının Korunması hakkındaki kanunun 4. maddesi gereğince Çiftçi Mallarını Koruma Meclisi 5 asil üyesi için yapılan gizli oylama sonunda Osman BULUT 14 oy, Arif ERDOĞAN 9 oy, Nurettin KOBAK 9 oy, Nedim BARDAKÇI 9 oy , Mustafa KOÇLU 9 oy alarak asil üyeliklere ,
Ayhan YILDIRIM 9 oy, Yılmaz GİRGİN 8 oy, Taner UYSAL 8 oy, Yılmaz ORUÇ 8 oy, Halil ORUÇ 8 oy alarak yedek üyeliklere seçilmişlerdir.

Karar Sayısı : 33
4081 Sayılı Çiftçi Mallarının Korunması hakkındaki kanunun 4. maddesi gereğince Çiftçi Malları Koruma Meclisi Murakabe Heyeti 5 asil üyesi için yapılan gizli oylama sonunda Selahattin BABUÇ 9 oy, Mehmet BEKTAŞ 9 oy, Mehmet AYDIN 9 oy , Ercan AKKUŞ 8 oy , İbrahim ACAR 8 oy alarak asil üyeliğe ,
Zülküf KORUK 8 oy, Mehmet GÜLER 8 oy, İsmail MUSLU 8 oy ,Hasan SALIM 8 oy , Adnan ATAŞ 8 oy alarak yedek üyeliklere seçilmişlerdir.

Karar Sayısı : 34
Bursa Tarım Ve Hayvancılığı Geliştirme Birliğinin 1 asil , l yedek üyesi için yapılan gizli oylama sonunda Yusuf BİÇER 9 oy ile asil üyeliğe , İsmail PENCİK 9 oy ile yedek üyeliğe seçilmişlerdir.

Karar Sayısı : 35
1111 Sayılı Askerlik kanunun 21/3 maddesi gereğince Askerlik Meclisinin l asil, l yedek üye için yapılan oylama sonunda Raşit ALPTEKİN 16 oy ile asil üyeliğe, İsmail PENCİK 16 oy ile yedek üyeliğe oybirliği ile seçilmişlerdir.

Karar Sayısı : 36
Tarihi Kentler Birliği 1 asil üyeliği için Belediye Meclisince yapılan açık oylamada, Öner ERİM 11 oy , Meral DÖNMEZ 5 oy almış olup, 11 oy alan Öner ERİM asil üyeliğe seçilmiştir.
Tarihi Kentler Birliğine 1 yedek üyeliği için yapılan açık oylamada , Raşit ALPTEKİN oybirliği ile yedek üyeliğe seçilmiştir.
Karar Sayısı : 37
Bursa Kültür Turizm Ve Tanıtma Birliği Meclisi 1 asil üyeliği için Belediye Meclisince yapılan açık oylamada, Öner ERİM asil üyeliğe oybirliği ile seçilmiştir.
Bursa Kültür Turizm Ve Tanıtma Birliği Meclisi 1 yedek üyeliği için yapılan açık oylamada, Raşit ALPTEKİN yedek üyeliğe oybirliği ile seçilmiştir.

Karar Sayısı : 38
Bursa Belediyeler Birliği Meclisi 2 asil üyeliği için Belediye Meclisince yapılan açık oylamada, Süleyman CANDAR ve Öner ERİM asil üyeliklere oybirliği ile seçilmiştir.

Bursa Belediyeler Birliği Meclisi 2 yedek üyeliğe, 5 çekimser oya karşılık ,11 kabul oyu alan İsmail PENCİK ve Yusuf BİÇER oyçokluğu ile seçilmişlerdir.

Karar Sayısı : 39
Türk Dünyası Belediyeler Birliği Meclisine 1 asil üyeliği için Belediye Meclisince yapılan açık oylamada , Ahmet YILDIRIM 9 oy, İskender ŞEN 7 oy almış olup, 9 oy alan Ahmet YILDIRIM asil üyeliğe seçilmiştir.
Türk Dünyası Belediyeler Birliği Meclisine 1 yedek üyeliği için Belediye Meclisince yapılan açık oylamada , 7 çekimser oya karşılık , 9 kabul oy alan Yusuf BİÇER oyçokluğu ile seçilmiştir.

Karar Sayısı : 40
Belediye Başkanlığı Plan ve Bütçe Komisyonunun 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince üye sayısının 5 kişiden oluşturularak görev süresinin 1yıl süre ile belirlenmesine, yapılan açık oylamada komisyonun, Necmettin ÇÖMEZ,Ahmet YILDIRIM,Yusuf BİÇER,Dündar KOYUTÜRK ve Mustafa ERSÖZ’ den oluşturulmasına mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 41
Belediye Başkanlığı İmar Komisyonunun 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince üye sayısının 5 kişiden oluşturularak görev süresinin 1yıl süre ile belirlenmesine, yapılan açık oylamada komisyonun, ÖNER ERİM,RAŞİT ALPTEKİN, YUSUF BİÇER, DÜNDAR KOYUTÜRK,VAHDETTİN KARAMAN’ dan oluşturulmasına mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 42

Belediye Başkanlığı Çevre Komisyonunun 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince üye sayısının 5 kişiden oluşturularak görev süresinin 1yıl süre ile belirlenmesine, yapılan açık oylamada komisyonun, İSMAİL PENCİK, SÜLEYMAN CANDAR, YUSUF BİÇER, İSMAİL UĞUR, VAHDETTİN KARAMAN’ dan oluşturulmasına mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 43
Belediye Başkanlığı Kültür Komisyonunun 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince üye sayısının 5 kişiden oluşturularak görev süresinin 1yıl süre ile belirlenmesine, yapılan açık oylamada komisyonun, ÖNER ERİM,NECMETTİN ÇÖMEZ, AHMET YILDIRIM, İSKENDER ŞEN, MÜCEHER EGEMEN’ den oluşturulmasına mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 44
Belediye Başkanlığı Turizm Komisyonunun 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince üye sayısının 5 kişiden oluşturularak görev süresinin 1yıl süre ile belirlenmesine, yapılan açık oylamada komisyonun,AHMET YILDIRIM,ÖNER ERİM,YUSUF BİÇER,MERAL DÖNMEZ,MUSTAFA ERSÖZ’ den oluşturulmasına mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 45
5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi gereğince hazırlanan 2013 Yılı Faaliyet Raporu, mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı : 46
5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince oluşturulan Denetim Komisyonunun Belediyenin 2013 yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi ile ilgili hazırlamış olduğu rapor okunarak meclise bilgi verilmiştir.

Karar Sayısı :47
Mayıs ayı toplantısının 6 Mayıs 2014 Salı günü saat 15:00 ‘ da yapılmasına mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Başkan             Katip            Katip
Osman SARGIN   Öner ERİM Yusuf BİÇER

Toplantı Tarihi: 06.05.2014
Toplantı Dönemi: MAYIS
Birleşim Sayısı :1
Oturum Sayısı:1
Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Meclis Başkanı Osman SARGIN
BULUNANLAR :Aza; SÜLEYMAN CANDAR,RAŞİT ALPTEKİN,MEHMET HIŞTIROĞLU,NECMETTİN ÇÖMEZ,AHMET YILDIRIM,YUSUF BİÇER,ÖNER ERİM,İSMAİL PENCİK,DÜNDAR KOYUTÜRK,İSKENDER ŞEN,İSMAİL UĞUR,MERAL DÖNMEZ,VAHDETTİN KARAMAN, MUSTAFA ERSÖZ , MÜCEHER EGEMEN
Karar Tarihi : 06.05.2014
Karar Sayısı : 48
Nisan 2014 ayına ait Meclis Toplantısında alınan kararların özetleri okunarak,mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.
Karar Sayısı : 49
Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonunun , 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince üye sayısının 5 kişiden oluşturularak görev süresinin 1yıl süre ile belirlenmesine, yapılan açık oylamada komisyonun , Yusuf BİÇER, İsmail PENCİK, Raşit ALPTEKİN,Meral DÖNMEZ, Müceher EGEMEN’ den oluşturulmasına mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 50
Bursa Tarım Ve Hayvancılığı Geliştirme Birliğinin 1 asil üyesi için yapılan gizli oylama sonunda Ahmet YILDIRIM 9 oy , İsmail UĞUR 7 oy almış olup, 9 oy alan Ahmet YILDIRIM oyçokluğu ile Bursa Tarım Ve Hayvancılığı Geliştirme Birliği asil üyeliğine seçilmiştir.

Karar Sayısı : 51
İznik Belediyesi 2013 Mali Yılı bütçesi Kesin Hesabının yapılan müzakeresi neticesinde Gelir Bütçesinin 16.785.315,37TL. olarak gerçekleştiği tespit edilmiş olup, yapılan oylamada mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

İznik Belediyesi 2013 Mali Yılı bütçesi Kesin Hesabının yapılan müzakeresi neticesinde Gider Bütçesinin 19.122.608,87 olarak gerçekleştiği tespit edilmiş olup, yapılan oylamada mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.
Elbeyli Belediyesi 2013 Mali Yılı bütçesi Kesin Hesabının yapılan müzakeresi neticesinde Gelir Bütçesinin 1.953.723,70TL. olarak gerçekleştiği tespit edilmiş olup, yapılan oylamada mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

Elbeyli Belediyesi 2013 Mali Yılı bütçesi Kesin Hesabının yapılan müzakeresi neticesinde Gider Bütçesinin 3.365.543,15TL olarak gerçekleştiği tespit edilmiş olup, yapılan oylamada mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

Boyalıca Belediyesi 2013 Mali Yılı bütçesi Kesin Hesabının yapılan müzakeresi neticesinde Gelir Bütçesinin 1.937.641,64TL olarak gerçekleştiği tespit edilmiş olup, yapılan oylamada mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

Boyalıca Belediyesi 2013 Mali Yılı bütçesi Kesin Hesabının yapılan müzakeresi neticesinde Gider Bütçesinin 2.518.096,15TL olarak gerçekleştiği tespit edilmiş olup, yapılan oylamada mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı : 52
Özel Kalem Biriminin 06.05.2014 tarihli müzekkeresi okundu.Gereği düşünüldü.
11/04/2012 tarih ve28261 Sayılı Resmi Gazetede 6289 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
6289 Sayılı Kanunun 22. Maddesi ile 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 32.Maddesinde yapılan değişiklikte;
“Sosyal Denge Tazminatının ödenmesinde İlgili Mahalli İdarenin vadesi geçmiş vergi, sosyal güvenlik primi ile Hazine Müsteşarlığına olan borç toplamının gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin yüzde onunu aşmaması, ödeme süresi geçtiği halde ödenmemiş aylık ve ücret borcu bulunmaması, gerçekleşen en son yıla ilişkin toplam personel giderinin gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin yüzde otuzunu geçmemesi hallerinde Belediyelerde Belediye Başkanının teklifi üzerine Belediye Meclisince karar vermesi halinde en çok üyeye sahip sendikanın Genel Başkanı veya Sendika Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilecek bir temsilcisi ile Belediye Başkanı arasında Sosyal Denge Sözleşmesi yapılabilir.” denilmektedir.
Söz konusu madde çerçevesinde Yetkili Memur Sendikası Bem-Bir-Sen ile İznik Belediyesi arasında Sosyal Denge Sözleşmesi yapmak üzere Belediye Başkanı Osman SARGIN’a yetki verilmesi, 2 red oyuna karşılık ,mevcudun oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 53
İlçemiz Elbeyli Hespekli Hali giriş-çıkış ücretlerinin ve Boyalıca Mahallesi Sebze Ve Meyve pazarında bulunan kantar ücretlerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine , oybirliği ile karar verilmiştir.

ELBEYLİ HESPEKLİ SEBZE VE MEYVE HALİNE GİREN ARAÇLARIN GÜNLÜK ÜCRET TARİFESİ:
1. Hale ürettiği malı tüccarlara satmaya gelen küçük tonajlı araçlardan giriş ücreti KDV dahil 5TL.
2. Hale ürettiği malı tüccarlara satmaya gelen orta tonajlı araçlardan giriş ücreti KDV dahil 10TL
3. Hale üretti malı tüccarlara satmaya gelen büyük tonajlı araçlardan giriş ücreti KDV dahil 20TL
4. Hale ürettiği malı nakliyeciye vermeye gelen araçlardan kantar ücreti alınmayacak

BOYALICA MAHALLESİ SEBZE VE MEYVE PAZARINDA BULUNAN KANTAR ÜCRETLERİ

60 Tonluk Kantar : 3TL
Küçük kantar : 2TL

Karar Sayısı : 54
Cavidan EROĞLU isimli şahıs 10.03.2014 tarihli dilekçesi ile Belediyemize müracaat ederek,İlçenin Selçuk Mahallesi Kutalmışoğlu Süleyman Şah Caddesi No:B/20 adresinde bulunan ve inşaat halinde olan işyerinin içkili bölge alanına alınması talep etmiştir.
Belediye Meclisince yapılan müzakerede hem İlçe Emniyet Müdürlüğünün olumsuz görüşü hem de söz konusu işyerinin halen inşaatının devam etmesi nedeniyle talebin reddine ,1 red oyuna karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 55
İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü 06.05.2014 Tarihli müzekkerelerinde; İlçenin Selçuk Mahallesi Bursa Caddesi İle Yunus Emre Caddesinin arasında kalan Kırgızlar Türbesi yanında tescil harici alan onaylı imar planında Terminal Alanı olarak gözükmekte olup, bu alana belediye Hizmet Binası yapılabilmesi için (BHA) imar planı tadilatı yapılması gerekmektedir.
Sözkonusu İmar planında Terminal Alanı olarak gözüken kısmın, Belediye Hizmet Alanı (BHA) olarak plan değişikliğinin yapılması için Belediye Meclisince karar alınması talep edilmiştir. Talebin incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine; mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü 06.05.2014 Tarihli müzekkerelerinde; İlçenin M.Kemal Paşa Mahallesi, Göl Sahil caddesi, 30-Z-III-d pafta, 19 Ada 71 nolu parsel imar planında Günü Birlik Tesis alanı olarak gözükmekte olup, Belediyemizce bir tesis yapılabilmesi için imar planında 5 mt olarak gözüken yolun kaldırılarak (BHA) belediye hizmet alanı olarak imar planı tadilatı yapılması için Belediye Meclisince karar alınması talep edilmiştir. Talebin incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine; mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Kürşat ÜNAL 02.05.2014 Tarihli dilekçesinde; İlçenin Selçuk mahallesi, 30L – II-d pafta, 160 ada, 4 parsel nolu taşınmaz için 7×10 olan kütlesinin 9×10 olması için hazırlattığımız imar plan tadilat folyelerinin incelenerek karar verilmesini talep etmiştir. Talebin incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine; mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 56
İlçemiz Suriçi Koruma Amaçlı İmar Planı, Güney Kesim İmar Planı, Kuzey Kesim İmar Planlarının Revizyonu ile ilgili çalışmalar İmar Komisyonunca sürdürülmekte olup, yapılan çalışmalar henüz sonuçlanmadığından, çalışmaların sürdürülebilmesi için,
Mustafa Tetik 03.02.2014 Tarihli dilekçesi,Fevzi Olgun 03.02.2014 tarihli dilekçesi,Bedri Yazgülü, Mehmet Ali Bozan,Hüseyin Kavaklı,Yaşar Demirdöven,Ahmet Demirdöven 03.02.2014 tarihli dilekçeleri,Ali Kozanali Varisleri Vacit Kozanalı 03.02.2014 tarihli dilekçesi, Meryem Demir 04.02.2014tarihli dilekçesi, Eyüp Köse 04.02.2014tarihli dilekçesi, Erkan Uysal ,Özkan Uysal 31.01.2014 tarihli dilekçesi, Ali Eroğlu 30.01.2014tarihli dilekçesi,Fatih Tiryaki 17.01.2014tarihli dilekçesi,Mehmet Rençber 23.01.2014 tarihli dilekçesi,Abdullah Çolak 29.01.2014tarihli dilekçesi,Ahmet Duman hissedarları Osman Duman 30.01.2014tarihli dilekçeleri ,Serap Yıldız 28.01.2014tarihli dilekçesi,Mahmut Şahin 24.01.2014tarihli dilekçesi,Fatih Çatak,Yusuf Biçer 29.01.2014tarihli dilekçesi,Ali Yılmaz 23.01.2014 tarihli dilekçesi, Hatice Akın 30.01.2014 tarihli dilekçesiSıtkı Sert dilekçesinde; İsmet Özkan ve hissedarlarının 28.01.2014 tarihli dilekçesi, Adile Sava 17.01.2014 tarihli dilekçesi,İrfan Kuzgun 24.01.2014 tarihli dilekçesi,Özgür Yılmaz 17.01.2014 tarihli dilekçesi, Hasan Çakar 07.01.2014 tarihli dilekçesi, Yaşar Tok dilekçesi ,Emine Sevgi Eker ,Sezgin Demircioğlu,Mehveş Ünal 28.01.2014 tarihli dilekçeleri, Resmiye Yaşa 16.01.2014tarihli dilekçeleri, M. Aytaç Tiryaki 17.01.2014 tarihli dilekçesi, M. Aytaç Tiryaki 17.01.2014 tarihli dilekçesi, Abdullah Kaya 08.01.2014 tarihli dilekçesi,Şerafettin Akın 28.01.2014 tarihli dilekçesi, Davut Cengiz 23.01.2014tarihli dilekçesi, Yılmaz Şahin 17.01.2014 tarihli dilekçesi ,Erol Hançerli 09.01.2014 tarihli dilekçesi,Reyhan Özsoy 17.01.2014 tarihli dilekçesi,Hüseyin Kaya Ruhi Kaya Ali Kaya Şevga Demir 17.03.2014 tarihli dilekçeleri,Zeki Korkmaz Ünen 10.03.2014 tarihli dilekçesi, Mustafa Aktuna ve Fatma Şaylan Aktuna 02.2014 tarihli dilekçeleri,Ruhi Kaya . 10.02.2014 tarihli dilekçesi, Cevdet Tok 23.01.2013 tarihli dilekçesi ,İbrahim Varol 26.02.2014 tarihli dilekçesi, İsmail Hakkı Erol 25.02.2014tarihli dilekçesi, Eyüp Varol 26.02.2014tarihli dilekçesi,Adem Varol 26.02.2014tarihli dilekçesi,Şükriye Şekercioğlu vekili Ünal Güngör 26.02.2014 dilekçesi ,Mehmet Ali KAÇAR 17.02.2014 tarihli dilekçesi ,MUSTAFA ÇATAL 20.04.2014 tarihli dilekçesi,HİKMET ÇAVDAR VARİSLERİ HAYRİYE BAYRAM , HACER KOCABIYIK 18.02.2014 tarihli dilekçeleri, ALİ TEKİN 25.02.2014 tarihli dilekçesi, BİLAL AYDIN 12.02.2014 tarihli dilekçesi, MEHMET ÖZCAN 13.02.2014 tarihli dilekçesi, RAHMİ ALPAY 17.02.2014 tarihli dilekçesi, MAHİR AKIN 17.02.2014 tarihli dilekçesi EMRULLAH SABANCI 20.02.2014 tarihli dilekçesi SEVİM ATAY 27.02.2014 tarihli dilekçesi,BANU DÜMRUL 28.02.2014 tarihli dilekçesi, ADEM YETİŞ 06.03.2014tarihli dilekçesi,AHMET KÜÇÜKDEMİR 26.03.2014 tarihli dilekçesi, EMİN AYDIN 04.03.2014 tarihli dilekçesi, KADİR AKÇAALAN VE HİSSEDARLARI 17.02.2014 tarihli dilekçesi, İSMAİL AKBAŞ 22.10.2013 tarihli dilekçesi ve Gökhan AKAY’ ın 08.01.2014 tarihli dilekçesinin tekrar imar komisyonuna havalesine; mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 57
Haziran 2014 ayı meclis toplantısının 3 Haziran 2014 Salı günü saat :15.00’ da yapılmasına mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 58
Belediye Meclis Üyeleri ; Süleyman CANDAR,Raşit ALPTEKİN, Necmettin ÇÖMEZ‘ in vermiş olduğu 06.05.2014 tarihli önerge okundu. Gereği düşünüldü.
Talepleri, Belediye Meclisince incelenerek,İznik Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğünün 16.04.2014 tarih 456 sayılı yazıları ekinde sunulan rapor okundu. Raporda “ İlçenin Selçuk Mahallesi Kutalmışoğlu Süleyman Şah Caddesi No:119 sayılı yerde açılan İznik Zeytin Bahçesi Hotel’ in Batısında Kutalmışoğlu Süleyman Şah Caddesi Kuzeyinde Necati YILMAZ Sokak, Güneyinde Balıkçı Hasan Sokak , Doğusunda Gündüz Sokak olmak üzere bu bölgenin içkili bölge alanına alınması için genel güvenlik ve aşayiş yönünden yapılan araştırmada;
İçişleri Bakanlığının 14.10.2005 tarihli İçkili Yer Bölgesi Tespiti ile ilgili olarak yayınladığı Genelge ve İşyeri Açma Ve Çalışma Yönetmeliğinin içkili yer bölgesi tespiti ile ilgili mevzuat hükümleri dikkate alındığında; yukarıda sınırları belirtilen bölgenin içkili yer bölgesi olarak tespit edilmesinin genel güvenlik ve asayiş yönünden sakıncalı bir yönü bulunmadığı belirtilmiştir. Belediye Meclisince yapılan değerlendirmede, İlçe Emniyet Müdürlüğünün genel güvenlik ve asayiş yönünden bir sakıncanın bulunmadığına dair görüşü de göz önünde bulundurularak, sözkonusu bölgenin İçkili Bölge Alanı içine alınmasına, 3 red oyuna karşılık, mevcudun oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 59
12-18 Haziran 2014 tarihinde Belçika Brüksel’ de ve 19-21 Haziran 2014 tarihinde Almanya’ da yapılacak olan Uluslararası Bando Festivaline davet edilen , karar ekinde isimleri ve T.C numaraları belirtilen toplam 50 kişiden oluşan İznik Mehter ekibinin, masrafları tamamen kendileri tarafından karşılanmak üzere görevlendirilmesinin ve Hizmet Damgalı Pasaport alınmasının uygun olduğuna dair yapılan oylamada; mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

Başkan                Katip          Katip
Osman SARGIN  Öner ERİM Yusuf BİÇER

Toplantı Tarihi: 03.06.2014
Toplantı Dönemi :HAZİRAN
Birleşim Sayısı:1
Oturum Sayısı:1
Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Meclis Başkanı Osman SARGIN
BULUNANLAR :Aza; SÜLEYMAN CANDAR,RAŞİT ALPTEKİN,MEHMET HIŞTIROĞLU,NECMETTİN ÇÖMEZ,AHMET YILDIRIM,YUSUF BİÇER,ÖNER ERİM,İSMAİL PENCİK,DÜNDAR KOYUTÜRK,İSKENDER ŞEN,İSMAİL UĞUR,MERAL DÖNMEZ,VAHDETTİN KARAMAN, MUSTAFA ERSÖZ , MÜCEHER EGEMEN

Karar Sayısı : 60
Mayıs 2014 ayına ait Meclis Toplantısında alınan kararların özetleri okunarak, mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.
Karar Sayısı : 61
İznik Gölünü Koruma Birliğine 10 asil 5 yedek üye seçimi için yapılan açık oylamada, SÜLEYMAN CANDAR,RAŞİT ALPTEKİN, NECMETTİN ÇÖMEZ, YUSUF BİÇER, ÖNER ERİM, İSMAİL PENCİK, İSMAİL UĞUR, MERAL DÖNMEZ, MUSTAFA ERSÖZ , MÜCEHER EGEMEN asil üyeliğe,DÜNDAR KOYUTÜRK, MEHMET HIŞTIROĞLU, AHMET YILDIRIM, İSKENDER ŞEN, yedek üyeliğe VAHDETTİN KARAMAN’ ın red oyuna karşılık oyçokluğu ile seçilmişlerdir.

Karar Sayısı : 62
İznik Vergi Dairesi Müdürlüğünün 15 Mayıs 2014 tarih ve 4361 sayılı yazılarında, Kurumlarınca haczedilerek satış işlemlerine karar verilen, ilçemiz dahilindeki gayrimenkullerin satışında, gayrimenkul satış komisyonu oluşturulmasında, 6183 Sayılı A.A.T.U.H.K’ nun 90. maddesine istinaden, Belediye Meclisince yapılan açık oylama neticesinde söz konusu komisyonda Yusuf BİÇER ‘in görevlendirilmesine, mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 63
Belediyemizde, 1 Dereceli Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü kadrosunun ihdas edilmesi ve bu birimin oluşturulmasına mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı :64
İlçenin Selçuk Mahallesi, Bursa Caddesi ile Yunus Emre Caddesinin arasında kalan Kırgızlar türbesi yanındaki tescil harici alan imar planında Terminal Alanı olarak işli gözüken kısmı,(BHA) Belediye Hizmet Alanı olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin uygun olduğuna)3194 sayılı imar kanununun 8/B maddesine göre onanmasını ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planının değişikliğinin onaylanmak üzere ,5216sayılı kanunun 14.maddesi gereğince Büyükşehir Belediyesine arzına,
İznik Belediye Meclisinin 03.06.2014 tarihli OLAĞAN toplantısında 5 red 1 çekimser oya karşılık 10 kabul oyu ile mevcudun oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı :65
İmar Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekilde (İznik İlçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Göl Sahil Yolu Caddesi, 30.L.III.d pafta, 19 ada, 71nolu parselin bulunduğu alanla ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin 3194 sayılı imar kanununun 8/B maddesine göre prensipte uygun olduğuna) ve onaylanmak üzere Bursa Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğüne sunulmasına, 5216sayılı kanunun 14.maddesi gereğince Büyükşehir Belediyesine arzına,
İznik Belediye Meclisinin 03.06.2014 tarihli OLAĞAN toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 66
İlçemiz Suriçi Koruma Amaçlı İmar Planı, Güney Kesim İmar Planı, Kuzey Kesim İmar Planlarının Revizyonu ile ilgili çalışmalar İmar Komisyonunca sürdürülmekte olup, yapılan çalışmalar henüz sonuçlanmadığından, çalışmaların sürdürülebilmesi için, dilekçelerin imar komisyonuna havalesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 67
Temmuz 2014 ayı meclis toplantısının 1 Temmuz 2014 Salı günü saat :15.00’ da yapılmasına mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Başkan              Katip          Katip
Osman SARGIN Öner ERİM Yusuf BİÇER

Toplantı Tarihi: 01.07.2014
Toplantı Dönemi: TEMMUZ
Birleşim Sayısı: 1
Oturum Sayısı: 1
Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Meclis Başkan V. Yusuf BİÇER
BULUNANLAR :Aza; SÜLEYMAN CANDAR,RAŞİT ALPTEKİN,MEHMET HIŞTIROĞLU,NECMETTİN ÇÖMEZ, ÖNER ERİM,İSMAİL PENCİK,DÜNDAR KOYUTÜRK,İSKENDER ŞEN,İSMAİL UĞUR, VAHDETTİN KARAMAN, MUSTAFA ERSÖZ , MÜCEHER EGEMEN
İZİNLİ OLANLAR:AHMET YILDIRIM,MERAL DÖNMEZ

Karar Tarihi : 01.07.2014
Karar Sayısı : 68
Haziran 2014 ayına ait Meclis Toplantısında alınan kararların özetleri okunarak, mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı : 69
İlçenin Kılıcaslan Caddesi üzerinde bulunan 115 ada, l parselde kayıtlı ( Kaymakamlık Lojmanı ) ve daha önce İlçe Özel İdare Müdürlüğü, halende Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı tarafından kullanılan 115 ada, 2 parselde kayıtlı taşınmazların Belediyemiz adına devir işlemlerinin yapılması için talepte bulunulmasına,
Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçenin Yeni Mahalle, Kılıçaslan Caddesi, 115 ada, 3 numaralı parselde bulunan binanın alt katının, Belediyemizce taşınmaz üzerinde proje kapsamında yeni bir uygulama yapılıncaya kadar bedelsiz olarak Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfının kullanımına verilmesine, binanın proje kapsamında yıkılması veya başka bir amaçla kullanılması halinde Vakıfa yeni bir yer gösterilmesine, tüm bu iş ve işlemler için Belediye Başkanı Osman SARGIN’ a yetki verilmesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 70
İznik Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünün 13.06.2014 Tarih ve 264 sayılı yazıları okundu gereği düşünüldü.
İlçenin Boyalıca Mahallesinde bulunan,mülkiyeti Belediyemize ait tek katlı ahşap binanın Kur’an Kursu amacıyla kullanılmak üzere , 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin ( e) bendi ve 75. Maddesinin ( d) bendi gereğince 3 yıl süre ile bedelsiz olarak, Diyanet İşleri Başkanlığına tahsis edilmesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 71
Habibe DİL dilekçesinde;İlçenin Elbeyli Mahallesinde ikamet ettiğini, oğlu Cenal DİL’ in Hakkari İlinde vatani görevini yaparken Şehit düştüğünü, Elbeyli Mahallesinde bulunan bir sokağa oğlunun isminin verildiğini ancak ailesinin ikamet ettiği İstiklal Caddesinin isminin Cenal DİL olarak değiştirilmesini talep etmektedir. Talebi Belediye Meclisince müzakere edilerek, İstiklal Caddesinin isminin korunmasına ve talebin reddine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 72
Belediyemiz dolu kadrolarında derece değişiklikleri müzakere edilerek, mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı : 73
İlçenin Eşrefzade Mahallesi, 30.L.II.c pafta, 419-420 adalar arasında bulunan, kamuya terk edilmiş alan üzerinde imar planlarında park alanı olarak işli bulunan alanda önerilen trafo alanının; yine imar planlarında işli bulunan Cumhuriyet İlkokulu girişi yanında önerilmesinin, öğrencilerin can güvenliğini tehdit etmesi nedeniyle park alanının güney-batı kısmında önerilmesine ve trafo alanı ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin 3194 sayılı imar kanununun 8/B maddesine göre prensipte uygun olduğuna )5216sayılı kanunun 14.maddesi gereğince Büyükşehir Belediyesine arzına,
İznik Belediye Meclisinin 01.07.2014 tarihli OLAĞAN toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 74
İlçemiz Suriçi Koruma Amaçlı İmar Planı, Güney Kesim İmar Planı, Kuzey Kesim İmar Planlarının Revizyonu ile ilgili çalışmalar İmar Komisyonunca sürdürülmekte olup, yapılan çalışmalar henüz sonuçlanmadığından, çalışmaların sürdürülebilmesi için, dilekçelerin imar komisyonuna havalesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 75
Ağustos 2014 ayı meclis toplantısının 5 Ağustos 2014 Salı günü saat :15.00’ da yapılmasına mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 76
Belediye Meclis Üyesi ; Süleyman CANDAR’ ın vermiş olduğu 01.07.2014 tarihli önerge okundu. Gereği düşünüldü.
Belediyemize devredilen Elbeyli Halinde 28 adet dükkan bulunmaktadır. Söz konusu dükkanların 1 Nisan 2014 tarihi itibari ile sözleşme süreleri bitmiş, verilen yetki çerçevesinde Belediyemizce de kira süreleri 01 Nisan 2014 tarihinden itibaren yılsonuna kadar uzatılmıştır. Ancak 28 adet dükkanın kira artışlarının Belediye Meclisince belirlenmesi gerekmektedir.
Bu nedenle, Belediye Meclisince yapılan müzakere neticesinde,Elbeyli Halinde bulunan 28 adet dükkan için 1 Nisan 2014 tarihinden itibaren 50 TL kira artışı uygulanmasına mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Başkan Vekili          Katip                 Katip
Yusuf BİÇER      Öner ERİM     Mustafa ERSÖZ

Toplantı Tarihi: 05.08.2014
Toplantı Dönemi : AĞUSTOS
Birleşim Sayısı :1
Oturum Sayısı :1
Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat;
Meclis Başkanı Osman SARGIN
BULUNANLAR :Aza; SÜLEYMAN CANDAR,RAŞİT ALPTEKİN,MEHMET HIŞTIROĞLU,NECMETTİN ÇÖMEZ,AHMET YILDIRIM,YUSUF BİÇER,ÖNER ERİM,İSMAİL PENCİK,DÜNDAR KOYUTÜRK,İSKENDER ŞEN,İSMAİL UĞUR,MERAL DÖNMEZ,VAHDETTİN KARAMAN, MUSTAFA ERSÖZ , MÜCEHER EGEMEN

Karar Tarihi : 05.08.2014
Karar Sayısı : 77
Temmuz 2014 ayına ait Meclis Toplantısında alınan kararların özetleri okunarak, mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı : 78
Mülkiyeti Belediyemize ait Mahmut Çelebi Mahallesi Kılıcaslan Caddesi üzerinde bulunan Ticari Tesis İşhanı zemin kat, l.kat ve 2. Katlardaki bağımsız bölümlerin 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin (h) bendi ve 18. Maddenin (e) bendi gereğince satılmasına, 7 red oyuna karşılık 9 kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 79
Mülkiyeti Belediyemize ait bulunan ve aşağıda bilgileri verilen gayrimenkullerin 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin (h) bendi ve 18. Maddesinin ( e) bendi gereğince satılmasına, 7 red oyuna karşılık 9 kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verilmiştir.

1- Hisardere Mahallesi 341 parsel, 1550 m2 Tarla ,
2- Boyalıca Mahallesi 2115 parsel, 16500 m2 Zeytinlik,
3- Ömerli Mahallesi 2094 parsel, 15675 m2 Bağ,
4- Aydınlar Mahallesi 726 parsel 3461m2 Zeytinlik,
5- Aydınlar Mahallesi 727 parsel 3093 m2 Zeytinlik,
6- Aydınlar Mahallesi 728 parsel 4000 m2 Zeytinlik,

Karar Sayısı : 80
İznik Mehter Takımı 30 Ağustos-07 Eylül 2014 tarihinde Moskova’ da yapılacak olan Uluslararası Askeri Müzik Festivaline davet edildiğinden, Hizmet Pasaportu düzenlenebilmesi için, karar ekinde isimleri ve T.C numaraları belirtilen toplam 58 kişiden oluşan İznik Mehter ekibinin görevlendirilmesi konusunda Belediye Meclisinde karar alınması hususunun görüşülmesine dair Başkanlık Makamının müzekkeresi okundu.
Yapılan müzakere sonucunda; 30 Ağustos-07 Eylül 2014 tarihinde Moskova’ da yapılacak olan Uluslararası Askeri Müzik Festivaline davet edilen, karar ekinde isimleri ve T.C numaraları belirtilen toplam 58 kişiden oluşan İznik Mehter ekibinin, masrafları tamamen kendileri tarafından karşılanmak üzere 30 Ağustos-07 Eylül 2014 tarihleri arasında görevlendirilmesinin ve Hizmet Damgalı Pasaport alınmasının uygun olduğuna dair yapılan oylamada; mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 81
İznik Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğünün talep etmiş olduğu 100.000,00 TL’nin Belediyemiz tarafından karşılanması hususunda Belediye Meclisince karar alınmıştı.
Ancak 06.12.2012 Tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1. maddesinin İkinci ve Beşinci fıkralarına istinaden İl Özel İdarelerinin tüzel kişiliği kaldırıldığından dolayı belediyemizle İznik Kent Güvenlik Sisteminin kurulumuyla ilgili sözleşme yapılamamıştır.
Bundan dolayı MOBESE sistemi için 21.01.2014 tarih ve 15 sayılı Belediye Meclisince alınmış olan kararının iptaline mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 82
Mülkiyeti Belediyemize ait İznik ve Elbeyli Halinde bulunan işyerlerinin devir ücretlerinin yeniden belirlenmesi için Belediye Meclisince yapılan müzakere neticesinde, devir ücretlerinin 2.500-TL olarak belirlenmesine, 7 red oyuna karşılık 9 kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 83
Mali Hizmetler Müdürlüğünün, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yapılan değişikliğe istinaden bazı maktu vergi ve harç tarifelerinin belirlenmesi ile ilgili taleplerinin incelenmek üzere plan ve bütçe komisyonuna havalesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 84
İmar Komisyonu’nun, Mavi Çini Seramik Tur.İnş.San.Tic. Ltd Şirketinin talebi ile ilgili plan tadilatı raporunun okunması neticesinde, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, konunun daha detaylı incelemek üzere tekrar imar komisyonuna gönderilmesine ve Eylül ayı meclis toplantısına getirilmesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 85
Zafer Alagöz’ün ilçenin Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 30.L.III.a pafta, 259 ada, l numaralı parselde plan tadilatı yapılması ile ilgili hazırlanan imar komisyonu raporunda,
Söz konusu parsel ile ilgili olarak, Zafer ALAGÖZ’ün 04.08.2014 tarihinde Belediye Başkanlığına tekrar dilekçe vererek, parsel ile ilgili imar planı değişikliği talebini geri çekmek istediğini, mal sahibinin talebinden vazgeçmesi üzerine dosyanın meclise iade edilmesine karar verildiği belirtilmiştir.
Belediye Meclisince yapılan müzakerede, adı geçen şahsın imar planı değişikliğinden vazgeçmek istediğine dair 04.08.2014 tarihli talebinin kabulüne mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 86
İlçemiz Suriçi Koruma Amaçlı İmar Planı, Güney Kesim İmar Planı, Kuzey Kesim İmar Planlarının Revizyonu ile ilgili çalışmalar İmar Komisyonunca sürdürülmekte olup, yapılan çalışmalar henüz sonuçlanmadığından, çalışmaların sürdürülebilmesi için, dilekçelerin tekrar imar komisyonuna havalesine ; mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 87
Eylül 2014 ayı meclis toplantısının 2 Eylül 2014 Salı günü saat:15.00’ da yapılmasına mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 88
Belediyemiz mülkiyetinde olan, Yeni Mahalle 3 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan binanın zemin katının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin d) bendi gereğince, hizmetlerinin yürütülebilmesi amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne bedelsiz olarak 5 yıl süre ile tahsis edilmesine,
01.07.2014 tarihli meclis toplantısında Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfının kullanımına verilen Yeni Mahalle 3 parsel sayılı taşınmazın üzerinde bulunan binanın zemin katının, Bursa Büyükşehir Belediyesi Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne bedelsiz olarak 5 yıl süre tahsis edilmesi nedeniyle, Belediyemiz mülkiyetine geçen ve Kılıçaslan Caddesi üzerinde bulunan halen de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından kullanılan 115 ada, 2 parselde kayıtlı taşınmazın, Belediyemizce bu taşınmaz üzerinde proje kapsamında yeni bir uygulama yapılıncaya kadar bedelsiz olarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının kullanımına verilmesine, binanın proje kapsamında yıkılması veya başka bir amaçla kullanılması halinde vakıfa yeni bir yer gösterilmesine, tüm bu iş ve işlemler için Belediye Başkanı OSMAN SARGIN’a yetki verilmesine, mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Başkan                  Katip            Katip
Osman SARGIN     Öner ERİM Yusuf BİÇER

Toplantı Tarihi: 02.09.2014
Toplantı Dönemi: EYLÜL
Birleşim Sayısı: 1
Oturum Sayısı: 1
Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Meclis Başkanı Osman SARGIN
BULUNANLAR :Aza; SÜLEYMAN CANDAR,RAŞİT ALPTEKİN,MEHMET HIŞTIROĞLU,NECMETTİN ÇÖMEZ,AHMET YILDIRIM, ÖNER ERİM, İSMAİL PENCİK,DÜNDAR KOYUTÜRK,İSKENDER ŞEN, MERAL DÖNMEZ,VAHDETTİN KARAMAN, MUSTAFA ERSÖZ , MÜCEHER EGEMEN
İZİNLİ OLANLAR: YUSUF BİÇER, İSMAİL UĞUR,
Karar Tarihi : 02.09.2014

Karar Sayısı : 89
Ağustos 2014 ayına ait Meclis Toplantısında alınan kararların özetleri okunarak, mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı : 90
İlçemiz İznik İle Fransa’ nın Loiret Şehri Pithiviers Kasabasının kardeş şehir olması için yapılan müzakere neticesinde ;
Fransa’ nın Loiret bölgesinin 8893 nüfuslu ve halkın çini ve seramik ile uğraştığı Pithiviers şehri, ilçemiz İznik gibi surlarla çevrili bir yerleşim birimidir.
Ülkelerimiz arasındaki dostluk ve kardeşliğin şehirlerimiz arasında da sürdürülmesi amacıyla İznik ile Pithiviers şehirlerinin kardeş şehir olmasına ve şehirlerimiz arasında çok yönlü dostluk ilişkilerinin başlatılmasına mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 91
6527 Sayılı kanunun bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanunun 5 ve 6. Maddeleri ile 2464 sayılı kanunun 96. Maddesi a fıkrası hükmü gereğince bu kanunun 15. Maddesinde 21. Maddesinin l. Fıkrasının 3 numaralı bendinde 56. Maddesinde 60. Maddesinde ve 84. Maddesinin 1. Fıkrasının 3 numaralı bendinde yer alan bazı makdu vergi ve harç gruplarının kanunda belirtilen en alt ve en üst sınırları aşmamak şartıyla çeşitli semtleri arasındaki sosyal ve ekonomik farklılıklar göz önünde tutularak, Plan Ve Bütçe komisyonunca Bazı Vergi, Harç Ve Grup tarifelerinde yapılan değişiklik mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı : 92
İmar Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekilde (İlçenin Selçuk Mahallesi, 29.L.I.C pafta, 243 ada, 77 numaralı parselde yapılan incelemede, parselin onaylı Güney Kesim İmar Planlarında konut alanında kaldığı, parselde TAKS;0.30, KAKS;0.60, hmax;6.50 mt, 2 katlı inşaat izni bulunduğu görülmüştür. Parselin bulunduğu alanın fonksiyonunun “Konut Alanı”ndan “Ticaret Alanı”na çevrilmesine yönelik talebin kabulüne parselde yapılaşma koşullarının TAKS;0.30, KAKS;0.60, hmax;7.50 mt olarak belirlenmesine) 3194 sayılı imar kanununun 8/B maddesine göre onanmasını ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onaylanmak üzere, ,5216sayılı kanunun 14.maddesi gereğince Büyükşehir Belediyesine arzına, İznik Belediye Meclisinin 02.09.2014 tarihli OLAĞAN toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 93
İlçemiz Suriçi Koruma Amaçlı İmar Planı, Güney Kesim İmar Planı, Kuzey Kesim İmar Planlarının Revizyonu ile ilgili çalışmalar İmar Komisyonunca sürdürülmekte olup, yapılan çalışmalar henüz sonuçlanmadığından, çalışmaların sürdürülebilmesi için, dilekçelerin tekrar imar komisyonuna havalesine ; mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 94
Ekim 2014 ayı meclis toplantısının 1 Ekim 2014 Çarşamba günü saat:16.30’ da yapılmasına mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 95
Belediye Meclis Üyeleri ; Raşit ALPTEKİN, Öner ERİM,Süleyman CANDAR’ın vermiş olduğu 02.09.2014 tarihli önerge okundu. Gereği düşünüldü.
İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi 147 ada 34 ve 52 nolu parseller üzerinde binaları bulunan Hasan DURGUT ve İlyas KESER isimli şahıslara 28.05.1987 tarihinde 2891 sayılı yasa uyarınca Tapu Tahsis belgesi verilmiştir. Söz konusu parseller 3290 ve 2981 sayılı yasanın 10/c maddesi gereğince Belediyemize bedelsiz olarak devredilmiştir.
Söz konusu parsellerin hak sahiplerine satışının yapılmasına ve satış işlemleri için Belediye Başkanı Osman SARGIN ve Belediye Encümenine yetki verilmesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 96
Belediye Meclis Üyeleri; Raşit ALPTEKİN, Öner ERİM, Süleyman CANDAR’ın vermiş olduğu 02.09.2014 tarihli önerge okundu. Gereği düşünüldü.
6360 Sayılı yasanın l. Maddesinin 3. Fıkrası gereğince Tüzel kişiliği kaldırılan köylerin mülkiyetleri Belediyemize geçmiştir. İlçemiz Aydınlar Mahallesi 111 ada 26 parsel ve 112 ada l nolu 2B arazilerinin Aydınlar köyüne ait olan hak sahipliği belediyemize geçmiştir. Hak sahipliği bulunan bu taşınmazların belediyemiz mülkiyetine alınmasına ve bu iş ve işlemler için Belediye Başkanı Osman SARGIN’ a yetki verilmesine, mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 97
Belediye Meclis Üyeleri ; Raşit ALPTEKİN, Öner ERİM,Süleyman CANDAR’ın vermiş olduğu 02.09.2014 tarihli önerge okundu. Gereği düşünüldü.
Belediye Meclis üyeleri Raşit ALPTEKİN, Öner ERİM,Süleyman CANDAR’ın vermiş oldukları 02.09.2014 tarihli önergenin ekinde sunulan ABDULLAH ÖNER isimli şahısa ait 28.08.2014 Tarihli dilekçe talebi , Belediye Meclisimizce yapılan müzakerede konunun detaylı olarak incelemek üzere imar komisyonuna havalesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 98
Belediye Meclis Üyeleri ; Raşit ALPTEKİN, Öner ERİM,Süleyman CANDAR’ın vermiş olduğu 02.09.2014 tarihli önerge okundu. Gereği düşünüldü.
6360 Sayılı yasa kapsamında İznik Belediyesi sınırları içersine alınan Boyalıca ve Elbeyli Mahallelerine ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli revizyon imar planı yapımına esas jeolojik-jeofizik-jeoteknik Etüdlerinin yaptırılmasına yönelik karar alınması talepleri Belediye Meclisince müzakere edilerek, mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

Başkan                  Katip            Katip
Osman SARGIN     Öner ERİM Meral Dönmez

Toplantı Tarihi: 01.10.2014
Toplantı Dönemi : EKİM
Birleşim Sayısı: 1
Oturum Sayısı: 1
Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat;
Meclis Başkanı Osman SARGIN
Bulunanlar :
Aza; Raşit Alptekin, Mehmet Hıştıroğlu ,Necmettin Çömez,Ahmet Yıldırım,Yusuf Biçer,Öner Erim,İsmail Pencik,Dündar Koyutürk,İskender Şen,Meral Dönmez,Vahdettin Karaman, Mustafa Ersöz , Müceher Egemen,
İzinli Olanlar: Süleyman Candar, İsmail Uğur

Karar Tarihi : 01.10.2014
Karar Sayısı : 99
Eylül 2014 ayına ait Meclis Toplantısında alınan kararların özetleri okunarak,mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı : 100
2015 Yılı Analatik Bütçe Ve Kararnamelerinin Plan Ve Bütçe Komisyonuna havalesine ve Ekim 2014 ayı II.Birleşim toplantısının 13 Ekim Pazartesi saat 16:00’ da yapılmasına mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 101
İlçemiz İznik İle Kocaeli’ nin Gölcük ilçesinin kardeş şehir olması için yapılan müzakere neticesinde ;
Belediyeler arasında işbirliği anlayışının geliştirilmesi, bilgi ve deneyim paylaşımının sağlanması ile karşılıklı teknik yardım sağlanması amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin (p) fıkrası gereğince Kocaeli İli Gölcük ilçesi ile “Kardeş Şehir” ilişkisi kurulmasına mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 102
16-19 Ekim 2014 tarihleri arasında “İspanya’nın Sevilla, Granada ve Cordoba” kentlerini kapsayan teknik inceleme gezisine görevli olarak Belediye Başkanımız Osman SARGIN‘ın katılmasına yurtdışı ulaşım ve konaklama giderlerinin Tarihi Kentler Birliği tarafından karşılanmasına, yurtdışı geçici görev yolluğunun Belediyemiz bütçesinden ödenmesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 103
Mülkiyeti Belediyemize ait 6360 Sayılı Kanunla kapanan Boyalıca Belediye hizmet binasının 4 büyük odasının 2014-2015 Eğitim-öğretim yılı 1.dönemi sonuna kadar olmak üzere 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin ( e) bendi ve 75. Maddesinin ( d) bendi gereğince bedelsiz olarak , İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilmesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 104
Mülkiyeti Belediyemize ait ilçenin çeşitli mahallelerinde bulunan ve karar ekinde bilgileri verilen gayrimenkullerin 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin (h) bendi ve 18. Maddesinin ( e) bendi gereğince satışı ile ilgili yapılan değerlendirmede , konunun Plan Ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, ve 13 Ekim 2014 tarihinde saat 16:00’ da yapılacak olan Ekim ayı meclis toplantısı II. Birleşiminde görüşülmesine, mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 105
İlçemiz Suriçi Koruma Amaçlı İmar Planı, Güney Kesim İmar Planı, Kuzey Kesim İmar Planlarının Revizyonu ile ilgili çalışmalar İmar Komisyonunca sürdürülmekte olup, yapılan çalışmalar henüz sonuçlanmadığından, çalışmaların sürdürülebilmesi için, dilekçelerin tekrar imar komisyonuna havalesine ; mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 106
Kasım 2014 ayı meclis toplantısının 4 Kasım 2014 Salı günü saat:15.00’ da yapılmasına mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 107
İlçemizin tarihi ve turizm alanlarının tanıtılması, diğer başka projeler üzerinde çalışma yapılarak AB fonlarından ve BEBKA hibelerinden faydalanılması için projeler üretilmesine ve bu projelerin yürütülecek iş ve işlemlerinde Belediye Başkanı Osman SARGIN’a yetki verilmesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 108
Belediye Meclis Üyeleri Raşit ALPTEKİN, Öner ERİM,Yusuf BİÇER ’in vermiş oldukları 02.09.2014 tarihli önergenin ekinde sunulan ABDULLAH ÖNER’ e ait 28.08.2014 Tarihli dilekçe ,02.09.2014 tarih ve 97 sayılı Belediye Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilmiş, Belediye İmar Komisyonunca söz konusu talep ile ilgili olarak daha detaylı çalışma yapılmak üzere konunun İmar Komisyonuna yeniden havalesi oybirliği ile kabul edilmiş olup, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararının kabulüne mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 109
Belediye Meclis Üyeleri ; Raşit ALPTEKİN, Öner ERİM,Yusuf BİÇER’ın vermiş olduğu 01.10.2014 tarihli önerge okundu. Gereği düşünüldü.
6360 Sayılı yasa kapsamında İznik Belediyesi sınırları içersinde bulunan ve köy statüsünden mahalleye dönüşen alanlarda İmar Planlarına esas olan jeolojik-jeofizik-jeoteknik Etüd raporlarının hazırlanması işinin Bursa Büyükşehir Belediyesine yaptırılmasına yönelik karar alınması talepleri Belediye Meclisince müzakere edilerek, mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı : 110
Belediye Başkanı Osman SARGIN’ ın 01.10.2014 tarihli önergesi okundu. Gereği düşünüldü.
İlçemiz sınırları içerisinde Turizmi Geliştirmek amacıyla turistik amaçlı yapılan ve yapılacak olan otel, motel, pansiyon gibi yapıların yapı yüksekliğinin 12,50mt olarak plan notlarına işlenmesi talebinin, İmar Komisyonuna havalesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Başkan               Katip               Katip
Osman SARGIN     Öner ERİM     Yusuf BİÇER

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Toplantı Tarihi: 13.10.2014
Toplantı Dönemi: EKİM
Birleşim Sayısı: 2
Oturum Sayısı: 1
Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat;
Meclis Başkanı Osman SARGIN

Bulunanlar :
Aza; Raşit Alptekin, Mehmet Hıştıroğlu , Ahmet Yıldırım,Yusuf Biçer,Öner Erim,İsmail Pencik,Dündar Koyutürk,İskender Şen, İsmail Uğur Meral Dönmez,Vahdettin Karaman, Mustafa Ersöz , Müceher Egemen,
İzinli Olanlar: Süleyman Candar, Necmettin Çömez,

Karar Tarihi : 13.10.2014
Karar Sayısı : 111
2015 Yılı İznik Belediyesi Bütçesi
a- Bütçe Kararnameleri madde madde okunarak mevcudun oybirliği ile ,
b-Yılı Gider bütçesini kurumsal kodlaması yapılan her birimin fonksiyonel sınıflandırmalarının l. Düzeyi , birim bazında kurumsal kodlama yapılmayan kurumlarda ise fonksiyonel sınıflandırmaların l. Düzeyi , mevcudun oybirliği ile ,
c- Yılı Gelir bütçesini ekonomik sınıflandırmanın l. Düzeyi , mevcudun oybirliği ile ,
Olmak üzere 2015 yılı İznik Belediyesi bütçesi 26.000.000,00TL, olarak kabul edilmiştir.

Karar Sayısı : 112
Mülkiyeti Belediyemize ait ilçenin çeşitli mahallelerinde bulunan ve karar ekinde bilgileri verilen gayrimenkullerin 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin (h) bendi ve 18. Maddesinin ( e) bendi gereğince satışı ile ilgili yapılan değerlendirmede , konu Plan Ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiş, Belediye Plan Ve Bütçe Komisyonunca söz konusu konu ile ilgili olarak daha detaylı çalışma yapılmak üzere konunun Plan Ve Bütçe Komisyonuna yeniden havalesine karar verilmiş olup,Plan ve Bütçe Komisyonu kararının kabulüne mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 113
Tahsis süresi bitiminde fosseptik kuyusunun kurum tarafından yıkılıp eski haline dönüştürülerek, Belediyemize teslim edilmesi şartıyla, Belediyemize ait 36 ada 83 parselin 1 yıl süre ile fosseptik kuyusu yapılmak üzere bedelsiz olarak 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75.maddesinin (d) bendi gereğince Sağlık Bakanlığına tahsisine,mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 114
Belediye İmar Komisyonunca yapılan incelemesinde, İlçemizin önemli turizm merkezlerinden biri olması, yerli ve yabancı birçok turiste ev sahipliği yapması nedeniyle ilçemizde günübirlik turizmden konaklama turizmine geçişin sağlanmasının amaçlandığı, bu sebeple ilçemiz sınırları içerisinde Turizmi Geliştirmek amacıyla yapılan ve / veya yapılacak olan otel, motel,pansiyon vb. yapıların bodrum kat hariç olmak üzere yapı yüksekliğinin 13,00mt (4 kat) olarak plan notlarına işlenmesinin kabul edildiği bildirilerek, Belediye Meclisine havalesi uygun görülmüştür.
Belediye Meclisimizce yapılan müzakerede konunun detaylı olarak incelemek üzere tekrar imar komisyonuna havalesine,mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Başkan               Katip               Katip
Osman SARGIN       Öner ERİM   Yusuf BİÇER

Toplantı Tarihi: 04.11.2014
Toplantı Dönemi : KASIM
Birleşim Sayısı :1
Oturum Sayısı :1
Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Meclis Başkanı: Osman SARGIN
BULUNANLAR :
Aza; SÜLEYMAN CANDAR,RAŞİT ALPTEKİN,MEHMET HIŞTIROĞLU,NECMETTİN ÇÖMEZ,AHMET YILDIRIM,YUSUF BİÇER,ÖNER ERİM,İSMAİL PENCİK,DÜNDAR KOYUTÜRK,İSKENDER ŞEN,İSMAİL UĞUR,MERAL DÖNMEZ,VAHDETTİN KARAMAN, MUSTAFA ERSÖZ , MÜCEHER EGEMEN
Karar Tarihi :04.11.2014

Karar Sayısı : 115
Ekim 2014 ayı I. Ve . Birleşimi Meclis Toplantısında alınan kararların özetleri okunarak, mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir. Karar Sayısı : 116 2015 Yılı ücret mukabili tarifeleri ve Belediye mülkiyetinde bulunan işyerlerinin kira artış oranlarının tespitinin Plan Ve Bütçe Komisyonuna havalesine ve Kasım 2014 ayı II.Birleşim toplantısının 18 Kasım 2014 Salı günü saat 15:00’ da yapılmasına mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 117
2014 Yılı Bütçe denkliği görülmüş ve Belediye Meclisinin 01.10.2013 tarih ve 81 karar sayısıyla kabul edilmiştir. Ancak 2014 yılı Bütçesinde Özel Kalem Müdürlüğü Genel Kamu Hizmetleri ,Mali İşler Müdürlüğü Genel Kamu Hizmetleri,İmar İşleri Müdürlüğü İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri,Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Koruma Hizmetleri,Yazı İşleri Müdürlüğü Genel Kamu Hizmetleri, Zabıta Müdürlüğü Kamu Düzeni Ve Güvenlik Hizmetleri ,Destek Hizmetleri Müdürlüğü Genel Kamu Hizmetleri,Fen İşleri Müdürlüğü İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri Bütçelerinin ödeneklerin yetmeyeceği anlaşıldığından, Mali İşler Müdürlüğü Genel Kamu Hizmetleri Müdürlüğünün fonksiyonel kodundaki ödeneklerin artacağı tahmin edildiğinden ve 6360 Sayılı On dört ilde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi yedi ilçe Kurulması ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanununa istinaden Belediyemizde Büyükşehre devredilip, kapanan İtfaiye Müdürlüğü Kamu Düzeni Ve Güvenlik Hizmetleri, Su İşleri Müdürlüğü İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri,Veterinerlik İşleri Müdürlüğü Ekonomik İşler ve Hizmetleri müdürlüklerinin fonksiyonel kodundaki ödenekler arttığından ekli listedeki müdürlüklerin bütçelerine ödenek aktarılması ihtiyacı duyulmuştur. Bundan dolayı Müdürlüklere gerekli olan ödenek tutarlarının aktarılmasının yapılmasına mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 118
Mülkiyeti Belediyemize ait ilçenin çeşitli mahallelerinde bulunan ve aşağıda bilgileri verilen gayrimenkullerin 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin (h) bendi ve 18. Maddesinin ( e) bendi gereğince satışı ile ilgili yapılan değerlendirmede , Belediye Meclis Üyesi Dündar KOYUTÜRK’ ün parsel bazında, her parselin ayrı ayrı oylanması teklifine karşılık Meclis Başkanı Osman SARGIN ‘ ın taşınmazların tek kalemde satış kararı alınması ile ilgili teklifi 7 red oyuna karşılık, 9 kabul oylarıyla oyçokluğu ile kabul edilmiştir. Söz konusu taşınmazların tek kalemde satılması ile ilgili teklifin oyçokluğu ile kabul edilmesine istinaden, Plan ve Bütçe Komisyonu kararı da göz önünde bulundurularak Mülkiyeti Belediyemize ait ilçenin çeşitli mahallelerinde bulunan ve aşağıda bilgileri verilen gayrimenkullerin 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin (h) bendi ve 18. Maddesinin ( e) bendi gereğince satılmasına, 7 red oyuna karşılık, 9 kabul oylarıyla oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı : 119
Belediyemizde mevcut dolu kadrolarda derece değişikliğinin görüşülmesi neticesinde derece değişikliklerinin yapılması mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı : 120
Belediyemiz İmar Komisyonunca Belediye Başkanı Osman SARGIN 01.10.2014 tarihli önergedeki talep ile ilgili olarak; ilçemiz sınırları içerisinde yapılan ve/veya yapılacak olan otel, motel, pansiyon gibi yapıların yapı yüksekliğinin 12,50 mt olarak plan notlarına işlenmesi ile ilgili talebin ilçemiz imar planlarının müellifi olan TUER Planlama, Bursa Şehir Plancıları Odası, Bursa Mimarlar Odası, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu İl Müdürlüğü, Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin görüşlerinin alınmasına müteakip değerlendirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. Belediye meclisince yapılan müzakerede talebin tekrar İmar Komisyonuna havalesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 121
Belediye Meclis Üyeleri Raşit ALPTEKİN, Öner ERİM, Süleyman CANDAR’ın vermiş oldukları 02.09.2014 tarihli önerge ekinde sunulan Abdullah ÖNER’e ait 28.08.2014 tarihli dilekçede; ilçemiz Selçuk Mahallesi, Kılıcaslan Caddesi, 158 ada, 75 nolu parselde bulunan işyerinin sahibi olduğunu, sahibi olduğu işyerinin kiracısı olan süpermarketin ilçemizde ikinci şubesinin açıldığını ve Belediye Meclis Kararına göre ilçemizde açılan ikinci süpermarketlerde 35 adet otopark yeri gösterilmesinin zorunlu olduğunu ve bunun sadece kiracısı olan süpermarketin uyguladığını dolayısıyla mağdur olduğunu, mağduriyetin giderilmesi için otopark zorunluluğunun kaldırılmasını ya da araç sayısının azaltılmasını talep etmiştir. Talepleri Belediye Meclisince müzakere edilerek, söz konusu talep ile ilgili Belediye İmar Komisyonu çalışmaları devam ettiğinden 18 Kasım 2014 tarihli ikinci birleşimde görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 122
İlçemiz Suriçi Koruma Amaçlı İmar Planı, Güney Kesim İmar Planı, Kuzey Kesim İmar Planlarının Revizyonu ile ilgili çalışmalar İmar Komisyonunca sürdürülmekte olup, yapılan çalışmalar henüz sonuçlanmadığından, çalışmaların sürdürülebilmesi için, dilekçelerin tekrar imar komisyonuna havalesine ; mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 123
Aralık 2014 ayı meclis toplantısının 2 Aralık 2014 Salı günü saat:15.00’ da yapılmasına mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 124
Belediye Meclis Üyeleri ; Raşit ALPTEKİN, Öner ERİM ve Süleyman CANDAR’ın vermiş olduğu 03.11.2014 tarihli önerge okundu. Gereği düşünüldü. Abdullah KÖSE ve Hasan KÖSE 03.11.2014tarih ve 1305 sayılı dilekçelerinde; İlçenin M.K.Paşa Mahallesi 30LIIa pafta 36 ada 84-85 parsellerini kapsayan alanda hazırlatmış oldukları 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği folyelerinin ekte bulunduğunu konu ile ilgili olarak Belediye Meclisince karar alınmasını talep etmişlerdir. Talebin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 125
Belediye Meclis Üyeleri ; Raşit ALPTEKİN, Öner ERİM ve Yusuf BİÇER ’in vermiş olduğu 04.11.2014 tarihli önerge okundu. Gereği düşünüldü. İlçemizdeki trafik yoğunluğunun fazla olması, işyerlerine ait otoparkın bulunmaması nedeniyle otopark yönetmeliğinin uygulanması çalışmalarının yapılması talebi ile ilgili Belediye Meclisimizce yapılan müzakerede konunun detaylı olarak incelemek üzere imar komisyonuna havalesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 126
Belediye Meclis Üyeleri ; Raşit ALPTEKİN, Öner ERİM ve Süleyman CANDAR’ın vermiş olduğu 04.11.2014 tarihli önerge okundu. Gereği düşünüldü. İlçenin M.K.Paşa Mahallesi 19 ada 27 nolu parsel sahibi Zekeriya DEMİRCİ, 37 ada 118 parsel sahibi Mevlüt EKER,Yeni Mahalle 9 ada 17 nolu parsel sahibi Mustafa GÜZEL, Yeni Mahalle 123 ada 9 nolu parsel sahibi Tuba TEMİZ’ e ait dilekçelerin detaylı olarak incelemek üzere imar komisyonuna havalesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 127
Belediye Meclis Üyeleri ; Mehmet HIŞTIROĞLU, Dündar KOYUTÜRK ve Meral DÖNMEZ’ in vermiş olduğu 04.11.2014 tarihli önerge okundu. Gereği düşünüldü. Belediye Meclisince yapılan müzakere neticesinde İlçenin Selçuk Mahallesi İznik Çini Vakfı arkasında bulunan isimsiz sokağa Zeki ÖZKAN sokak ismi verilmesine, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 81. maddesini gereğince bu kararın mülki İdare Amirinin onayına sunulmasına mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Toplantı Tarihi: 19.11.2014
Toplantı Dönemi: KASIM
Birleşim Sayısı :2.
BİRLEŞİM Oturum Sayısı: 1
Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat;
Meclis Başkanı: Osman SARGIN
BULUNANLAR :Aza;,RAŞİT ALPTEKİN,MEHMET HIŞTIROĞLU, NECMETTİN ÇÖMEZ,AHMET YILDIRIM,YUSUF BİÇER,ÖNER ERİM, İSMAİL PENCİK,DÜNDAR KOYUTÜRK,İSKENDER ŞEN,İSMAİL UĞUR,MERAL DÖNMEZ,VAHDETTİN KARAMAN, MUSTAFA ERSÖZ , MÜCEHER EGEMEN BULUNMAYANLAR: SÜLEYMAN CANDAR

Karar Tarihi :19.11.2014

Karar Sayısı : 128
2015 Yılı Belediye Hizmet Mukabili Ücret Tarifelerinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (f) bendi gereğince Belediyemiz Plan Bütçe Komisyonu tarafından tespit edilmiş olup, Belediye meclisince müzakere edilerek mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir. Mülkiyeti Belediyemize ait işyerlerinin 2015 yılı kira artışları Belediyemiz Plan Bütçe Komisyonu tarafından tespit edilmiş olup, Belediye meclisince müzakere edilerek mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı : 129
Belediye Meclis Üyeleri Raşit ALPTEKİN, Öner ERİM, Süleyman CANDAR’ın vermiş oldukları 02.09.2014 tarihli önerge ekinde sunulan Abdullah ÖNER’e ait 28.08.2014 tarihli dilekçe talebi , İmar Komisyonumuzca değerlendirilmiş olup, 35 araç otoparkının 5 araç otoparkı olarak azaltılmasına, her araç için 20 m2 toplam 5*20 m2=100 m2 otopark alanı gösterilmesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararının kabulüne mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 130
Belediye Meclis Üyeleri Raşit ALPTEKİN, Öner ERİM, Mehmet HIŞTIROĞLU’nun vermiş oldukları 19.11.2014 tarihli önerge okundu.Gereği düşünüldü. İlgili 3194 sayılı İmar Kanunun 17. maddesi gereği İlçemiz İmar Planı içerisinde bulunan artık parsellerin İmar Planı gereğince ada düzenlemesinin uygun bir şekilde yapılabilmesi için Encümence satışının yapılmasına ve satış işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesine 4 red oyuna karşılık 11 kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verilmiştir.
Başkan                       Katip                  Katip
Osman SARGIN      Öner ERİM         Yusuf BİÇER

Toplantı Tarihi: 02.12.2014
Toplantı Dönemi : ARALIK
Birleşim Sayısı :1
Oturum Sayısı :1
Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Meclis Başkanı: Osman SARGIN
BULUNANLAR :
BULUNANLAR :Aza; SÜLEYMAN CANDAR,RAŞİT ALPTEKİN,MEHMET HIŞTIROĞLU,NECMETTİN ÇÖMEZ,AHMET YILDIRIM,YUSUF BİÇER,ÖNER ERİM,İSMAİL PENCİK,DÜNDAR KOYUTÜRK,İSKENDER ŞEN,İSMAİL UĞUR,MERAL DÖNMEZ,VAHDETTİN KARAMAN, MUSTAFA ERSÖZ , MÜCEHER EGEMEN
Karar Tarihi :02.12.2014

Karar Sayısı : 131
Kasım 2014 ayı I. Ve II. Birleşimi Meclis Toplantısında alınan kararların özetleri okunarak, mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı : 132
5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve Belediyelere yetki veren diğer Kanun, Yönetmelik ve düzenlemelere göre hazırlanan İznik Belediyesi Zabıta Yönetmeliğinin 24.maddesinde “Her işyeri müessese sahibi, işyerinin girişine adı-soyadı ve unvanı ile yaptığı işi belirtir tabelayı Belediyece alınacak kararlara uygun ve tehlike arz etmeyecek şekilde asmaya zorunludur.” Denilmektedir.Zabıta Müdürlüğünün haksız rekabetin ve kayıt dışılığın önüne geçmek maksadı ile söz konusu maddeye “ Yetkili Makamlardan usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı almış işyerleri ilan,reklam yapabilir ve tabela asabilir” hükmünün eklenmesi talebi mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı : 133
İlçemiz sınırları içerisinde turizmi geliştirmek amacıyla turistik amaçlı yapılan ve/veya yapılacak olan otel, motel, pansiyon gibi yapıların yapı yüksekliğinin 12,50 mt olarak plan notlarına işlenmesi ile ilgili Belediyemiz İmar Komisyonunca; ilçemiz imar planlarının müellifi olan TUER Planlama, Bursa Şehir Plancıları Odası, Bursa Mimarlar Odası, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu İl Müdürlüğü, Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesinden görüş istenmiş ancak henüz görüş gelmediğinden konunun tekrar imar komisyonuna havalesine ve İmar Komisyonunca söz konusu görüşlere müteakip talebin karara bağlanması neticesinde Belediye Meclisince görüşülmesine , mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 134
İlçemizdeki trafik yoğunluğunun fazla olması, işyerlerine ait otoparkın bulunmaması nedeniyle otopark yönetmeliğinin uygulanması çalışmalarının yapılması talebi ile ilgili Belediye Meclisimizce yapılan müzakerede konunun detaylı olarak incelemek üzere imar komisyonuna havalesine, talebin karara bağlanması neticesinde Belediye Meclisince görüşülmesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 135
İlçenin Elbeyli Mahallesi eski Belediye hizmet binasının 1.katından l oda ile itfaiye aracını park etmek üzere bir araçlık yerin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin ( e) bendi ve 75. Maddesinin ( d) bendi gereğince 5 yıl süre ile bedelsiz olarak , Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına tahsis edilmesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 136
İlçenin Tacir Mahallesi, Eski Köy Meydanı , Mahalle Hizmet Konağı No:Bila adresindeki 4259 ada 7 paftada bulunan ve mülkiyeti belediyemize ait hizmet binasının 2. Katından 1 oda ile itfaiye aracını park etmek üzere bir araçlık yerin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin ( e) bendi ve 75. Maddesinin ( d) bendi gereğince 5 yıl süre ile bedelsiz olarak , Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına tahsis edilmesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 137
İlçemiz Suriçi Koruma Amaçlı İmar Planı, Güney Kesim İmar Planı, Kuzey Kesim İmar Planlarının Revizyonu ile ilgili çalışmalar İmar Komisyonunca sürdürülmekte olup, yapılan çalışmalar henüz sonuçlanmadığından, çalışmaların sürdürülebilmesi için, dilekçelerin tekrar imar komisyonuna havalesine ; mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 138
Ocak 2015 ayı meclis toplantısının 6 Ocak 2015 Salı günü saat:15.00’ da yapılmasına ; mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 139
İlçemizde Bursagaz Şehiriçi Doğal Gaz Dağıtım Ticaret Ve Taahhüt Dağıtım A.Ş tarafından döşenmekte olan doğal gazın 80km’lik boru hattı ve parsel bağlantıları yapımı neticesinde bozulan 32.000m2 lik parke taş yolun yetkili firma tarafından yapılmasına ve söz konusu iş ve işlemler için Belediye Başkanı Osman SARGIN’ a yetki verilmesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 140
5393 Belediye kanunun 15. ve 59. maddeleri gereği Gerçek ve Tüzel kişilerin faaliyetleri kapsamında Belediyemiz tarafından verilen Canlı Müzik İzin Belgesi ve Mes’ul Müdür Belgeleri için ücret tarifesinin belirlenmesi ile ilgili olarak Belediye Meclisince karar alınmasını talep etmişlerdir.Talebin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 141
Belediyemize ait ilçenin çeşitli yerlerinde kiralık olarak bulunan işyerleri için devir talebinde bulunan isteklilerden mevcut bulunan sözleşme şartları dahilinde işyerinin başka istekliye devredilmesi ve devir ücretinin belirlenmesi ile ilgili olarak Belediye Meclisince karar alınmasını talep etmişlerdir.Talebin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 142
5393 sayılı yasanın 14. ve 15. maddeleri gereği ve Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından çıkarılan 27.10.2010 tarihli Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf tesisleri tarifelerinin belirlenmesinde Uyulacak Usül ve Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca Belediyemizin Evsel Katı Atık ve İmalat Atığı Toplama hizmeti verdiği ilçemizde de bulunan Büyük ve Orta ölçekli işletmeler için tarife yapılarak Evsel Katı Atık ve İmalat Atığı Toplama hizmetinin ücretlendirilmesi ile ilgili Belediye Meclisince karar alınmasını talep etmişlerdir.Talebin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Başkan                       Katip                  Katip
Osman SARGIN      Öner ERİM         Yusuf BİÇER