Toplantı Tarihi : 06.01.2015
Toplantı Dönemi :OCAK
Birleşim Sayısı:1
Oturum Sayısı: 1
Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat;
Meclis Başkanı: Osman Sargın
Bulunanlar :
Aza; Süleyman Candar,Raşit Alptekin,Mehmet Hıştıroğlu,Necmettin Çömez,Ahmet Yıldırım,Yusuf Biçer,Öner Erim,İsmail Pencik,Dündar Koyutürk,İskender Şen,İsmail Uğur,Meral Dönmez,Vahdettin Karaman, Mustafa Ersöz , Müceher Egemen

Karar Tarihi :06.01.2015

Karar Sayısı : 1
Aralık 2014 ayına ait Meclis Toplantısında alınan kararların özetleri okunarak, mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı : 2
Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince oluşturulması gereken Denetim Komisyonu için yapılan gizli oylamada 16 oy alan Necmettin ÇÖMEZ 16 oy alan Yusuf BİÇER, 16 oy alan Öner ERİM, 16 oy alan Dündar KOYUTÜRK, 16 oy alan Müceher EGEMEN Denetim Komisyonu üyeliğine seçilmişlerdir.

Karar Sayısı : 3
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince Belediye Meclisinin 2015 yılı l aylık tatil döneminin belirlenmeyip, meclisin 2015 yılında her ay toplanmasına mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı :4
5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince oluşturulan Denetim Komisyonunun emrinde, gerek duyulması halinde kamu personeli dışındaki diğer uzman kişilerden 1 kişinin görevlendirilmesine ve uzman kişiye ödenecek 1 günlük ücretin 158-TL olarak belirlenmesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 5
5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. maddesi gereğince Belediye Meclis üyeleri ile İhtisas Komisyonu üyelerine verilecek Huzur Hakkının 70.39TL. olarak belirlenmesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 6
5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince ihtisas komisyonu raporlarının isteklilere verilmesinde alınacak ücretin 20TL olarak uygulanmasına mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 7
5393 Sayılı Belediye Kanununda belirtilen, “Zabıta hizmetlerinde fiilen çalışanlara, fazla çalışma ücreti olarak yılı bütçe kanununda belirtilen üst sınırı aşmamak kaydıyla, Belediye Meclisi kararı ile tespit edilen maktu tutar ödenir.” hükmü gereğince, Zabıta personeline 2015 yılında verilecek maktu fazla çalışma ücretinin brüt 250 TL olarak ödenmesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 8
Belediyemizin hukuk işlerini yürütmek üzere Avukat kadrosunda, Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Avukat olarak istihdam edilecek kişiye, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 4. fıkrası gereğince aylık net 961.TL . sözleşme ücreti verilmesine ve yıl içerisinde meydana gelecek memur maaş katsayısındaki değişiklik oranının yansıtılarak uygulanmasına mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 9
Kayıp mühürler ve beratları ile ilgili olarak, usulsüz işlem yapılmaması için ilgili birimlere gerekli duyurunun yapılmasına ve yenilenmesi gereken 5 adet mühür için gerekli işlemlerin yapılmasına mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 10
Belediyemiz bünyesinde bulunan aşağıda marka, çap ve seri numaraları belirtilen silahların eski ve kullanılmaz durumda olduğu tespit edilmiş olup silahların hibe yolu ile İznik Emniyet Müdürlüğü’ ne devredilmesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.
1- 7.65mm.Çapında 55445 seri numaralı Çekoslovak yapımı Stayr marka tabanca
2- 7.65mm.Çapında 9980seri numaralı Browning marka tabanca
3- 7.65mm.Çapında 74124717 seri numaralı Kırıkkale marka tabanca
4- 7.65mm.Çapında 1958/A147 seri numaralı Kırıkkale marka tabanca

Karar Sayısı : 11
İlçemizdeki içkili yerler bölgesi karar ve krokisi mevcut olup, gelecek talepler doğrultusunda yeniden içkili yerler bölgesi açılabilmesi için, İçkili Yer Bölgesi Tespit Komisyonu kurulmasına, üye sayısının 5 kişi olarak belirlenmesine ve yapılan açık oylamada komisyonun Süleyman Candar, Raşit Alptekin, Yusuf Biçer,Dündar Koyutürk, Müceher Egemen’ den oluşturulmasına mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 12
Mustafa ŞEN 01.12.2014 Tarihli dilekçesi; Talebin incelenmek üzere İçkili Yer Bölgesi Tespit Komisyonuna havalesine, mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 13
Refik TURAN 03.12.2014 Tarihli dilekçesi ; Talebin incelenmek üzere İçkili Yer Bölgesi Tespit Komisyonuna havalesine, mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 14
2015 yılı Gerçek ve Tüzel kişilerin faaliyetleri kapsamında Belediyemiz tarafından verilen Canlı Müzik İzin Belgesi ve Mes’ul Müdür Belgeleri Tarifeleri görüşülerek aşağıda belirlenmiştir.Belediye Meclisince Plan ve Bütçe Komisyonunun raporunun kabulüne mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

CANLI MÜZİK İZİN BELGESİ VE MES’UL MÜDÜR BELGELERİ TARİFELERİ: 2015 Yılı
Canlı Müzik Yayın İzin Belgesi 400,00TL
Mes’ul Müdür Belgesi 200,00TL
Karar Sayısı : 15
2015 Yılı içinde Belediyemize ait ilçenin çeşitli yerlerinde kiralık olarak bulunan işyerlerinin başka istekliye devredilmesi ve devir ücreti tarifeleri görüşülerek Güncel Kira Bedeli x 12= Devir Ücreti şeklinde belirlenmiştir. Belediye Meclisince Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun kabulüne mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 16
2015 yılı Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifeleri görüşülerek aşağıda belirlenmiştir. Belediye Meclisince Plan ve Bütçe Komisyonunun raporunun kabulüne Meclis Başkanı Osman Sargın,
Aza;Süleyman Candar, Raşit Alptekin, Mehmet Hıştıroğlu, Necmettin Çömez, Ahmet Yıldırım, Yusuf Biçer, Öner Erim, İsmail Pencik, Dündar Koyutürk, İskender Şen, İsmail Uğur, Meral Dönmez,Vahdettin Karaman, Mustafa Ersöz, Müceher Egemen’ in kabul oyları ile oybirliği ile karar verilmiştir.

ATIKSU ALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFELERİ: 2015 Yılı Günlük
1-5 Arası  konteynır 5,00TL
6-10 Arası konteynır 7,50TL
11-20 Arası konteynır 10,00TL
Karar Sayısı : 17
Belediyemizce hazırlanan ve onaylanarak yürürlükte bulunan imar planını tatbik etmek üzere 3194 sayılı imar kanununun 10. maddesi gereği 5 yıllık imar programının hazırlanması için İmar komisyonuna havale edilmesini talep etmişlerdir. Taleplerinin imar komisyonuna havalesine Belediye Meclisince Plan ve Bütçe Komisyonunun raporunun kabulüne mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 18
İlçemiz Suriçi Koruma Amaçlı İmar Planı, Güney Kesim İmar Planı, Kuzey Kesim İmar Planlarının Revizyonu ile ilgili çalışmalar İmar Komisyonunca sürdürülmekte olup, yapılan çalışmalar henüz sonuçlanmadığından, çalışmaların sürdürülebilmesi için, dilekçelerin tekrar imar komisyonuna havalesine ; mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 19
Şubat 2015 ayı meclis toplantısının 3 Şubat 2015 Salı günü saat:15.00’ da yapılmasına mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 19
1- İlçemiz Göllüce Mahallesinde Belediyemiz mülkiyetinde bulunan 2 pafta 450 nolu parselde kayıtlı 360 m2 zeytinliğin 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin (h) bendi ve 18. Maddesinin ( e) bendi gereğince Encümence satışının yapılmasına ve satış işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.
2- İlçemiz Göllüce Mahallesinde Belediyemiz mülkiyetinde bulunan, 1 pafta 1611 nolu parselde kayıtlı 100 m2 Zeytinliğin 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin (h) bendi ve 18. Maddesinin ( e) bendi gereğince Encümence satışının yapılmasına ve satış işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.
3- İlçemiz Göllüce Mahallesinde Belediyemiz mülkiyetinde bulunan 1 pafta 1612 nolu parselde kayıtlı 275 m2 Zeytinliğin 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin (h) bendi ve 18. Maddesinin ( e) bendi gereğince Encümence satışının yapılmasına ve satış işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir
4- İlçemiz Göllüce Mahallesinde Belediyemiz mülkiyetinde bulunan, Müşküle Mahallesinde 7 pafta 2654 nolu parselde kayıtlı 139 m2 avlulu kerpiç evin 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin (h) bendi ve 18. Maddesinin ( e) bendi gereğince Encümence satışının yapılmasına ve satış işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir

Başkan                       Katip                  Katip
Osman SARGIN      Öner ERİM         Yusuf BİÇER

Toplantı Tarihi : 03.02.2015
Toplantı Dönemi : ŞUBAT
Birleşim Sayısı:1
Oturum Sayısı: 1
Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat;
Meclis Başkanı: Osman Sargın
Bulunanlar :
Aza; SÜLEYMAN CANDAR,RAŞİT ALPTEKİN,MEHMET HIŞTIROĞLU,NECMETTİN ÇÖMEZ,AHMET YILDIRIM,YUSUF BİÇER,ÖNER ERİM,İSMAİL PENCİK,DÜNDAR KOYUTÜRK, İSMAİL UĞUR,MERAL DÖNMEZ,VAHDETTİN KARAMAN, MUSTAFA ERSÖZ , MÜCEHER EGEMEN
BULUNMAYANLAR: İSKENDER ŞEN,
Karar Tarihi :03.02.2015
Karar Sayısı : 21
Ocak 2015 ayına ait Meclis Toplantısında alınan kararların özetleri okunarak, mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı : 22
5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi gereğince Belediye Başkan Yardımcısı ödeneğinin tespiti için yapılan müzakerede Belediye Başkan Yardımcısı ödeneğinin brüt 4.350,31 TL olarak uygulanması ve 2015 yılı içerisinde meydana gelecek memur maaş katsayısındaki değişiklik oranının aynen yansıtılarak uygulanması teklifi oylamaya sunularak mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı : 23
Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Esaslar, 10 Nisan 2014 Tarihli 28968 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı gereğince, belediyemiz D9 grubundan, Büyükşehir İlçe Belediyeleri C7 grubuna dahil edilerek, 166 memur ve 83 sürekli işçi kadroları olarak belirlenmiştir. Buna göre ekli cetveldeki gibi, 1 adet 1 dereceli Belediye Başkan Yardımcısı, 1 adet 1 dereceli Emlak ve İstimlak Müdürü, 1 adet 1 dereceli Plan ve Proje Müdürü, 1 adet 1 dereceli Park ve Bahçeler Müdürü, 1 adet 1 dereceli İşletme ve İştirakler Müdürü, 2 adet 5 dereceli Uzman, 3 adet 5 dereceli Şef, 2 adet 5 dereceli Mali Hizmetler Uzmanı, 1 adet 7 dereceli Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı, 2 adet 7 dereceli Şoför, 2 adet 5 dereceli Bilgisayar İşletmeni, 1 adet 7 dereceli Mutemet, 1 adet 7 dereceli Veznedar, 2 adet 9 dereceli Veri Hazırlama İşletmeni, 1 adet 7 dereceli Tercüman, 6 adet 10 dereceli Memur, 1 adet 8 dereceli Mimar, 1 adet 8 dereceli Mühendis, 1 adet 9 dereceli Grafiker, 1 adet 10 dereceli Ölçü ve Ayar Memuru, 1 adet 8 dereceli Şehir Plancısı, 1 adet 8 dereceli Sosyolog, 1 adet 9 dereceli Programcı, 1 adet 9 dereceli Tekniker, 2 adet 10 dereceli Teknisyen, 2 adet 11 dereceli Sağlık Teknisyeni, 2 adet 9 dereceli Sağlık Teknikeri, 2 adet 11 dereceli Sağlık Memuru, 1 adet 8 dereceli Veteriner Hekim, 1 adet 5 dereceli Zabıta Amiri, 3 adet 8 dereceli Zabıta Komiseri, 21 adet 10 dereceli Zabıta Memuru, 83 adet Sürekli İşçi Kadrosu açılmasına,
Ayrıca mevcut açılmış norm kadromuzda bulunan 12 dereceli 1 adet Trafik Memuru Kadrosunun 5 dereceli Trafik Memuru Kadrosuna, 12 dereceli 1 adet Muhasebeci Kadrosunun 3 dereceli Muhasebeci Kadrosuna, 1 adet 6 dereceli Zabıta Amiri Kadrosunun 3 dereceli Zabıta Amiri Kadrosuna, 1 adet 13 dereceli Zabıta Memuru Kadrosunun 10 dereceli Zabıta Memuru Kadrosuna alınıp, Norm Kadroya uygun hale getirilmesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 244
İznik Belediyesinin Kuzey kesim, güney kesim ve sur içinin İmar Planı Revizyonu,Boyalıca Mahallesinin imar planı, hali hazır harita revizyonu, jeolojik-jeoteknik-jeofizik etütleri, Elbeyli Mahallesinin imar planı, hali hazır harita revizyonu, jeolojik-jeoteknik-jeofizik etütleri, Göllüce Mahallesinin, hali hazır harita revizyonu, jeolojik-jeoteknik-jeofizik etütlerinin yaptırılması için Bursa Büyükşehir Belediyesinden 300.000TL ödenek talebinde bulunulmasına mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 25
İlçemiz Suriçi Koruma Amaçlı İmar Planı, Güney Kesim İmar Planı, Kuzey Kesim İmar Planlarının Revizyonu ile ilgili çalışmalar İmar Komisyonunca sürdürülmekte olup, yapılan çalışmalar henüz sonuçlanmadığından, çalışmaların sürdürülebilmesi için, dilekçelerin tekrar imar komisyonuna havalesine ; mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 26
Mart 2015 ayı meclis toplantısının 3 Mart 2015 Salı günü saat:15.00’ da yapılmasına mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 27
İçkili Yer Bölgesi Tespit Komisyonu Başkanı Süleyman CANDAR ve İçkili Yer Bölgesi Tespit Komisyonu Üyesi Yusuf BİÇER’ in 03.02.2015 tarihli önergesi okundu. Gereği düşünüldü.
Mustafa ŞEN’in 01.12.2014 Tarihli dilekçesi ve Refik TURAN’ın 03.12.2014 Tarihli dilekçesi;Talepleri İçkili Yer Bölgesi Tespit Komisyonunca incelenmiş olup,yapılan görüşmede, Kaymakamlık makamı ile içkili yer bölgesi olabilecek yerlerin bildirilmesi için yazışmaların yapılmasına ve içkili yer tespit bölgesi çalışmaları devam ettiğinden taleplerinin uygun görülmediğine dair cevap yazısı yazılmasına karar verilmiştir. Belediye Meclisince komisyon kararın kabulüne mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 28
Belediye Meclis Üyeleri Öner ERİM, Yusuf BİÇER , Ahmet YILDIRIM’ın vermiş olduğu 03.02.2015 tarihli önerge okundu. Gereği düşünüldü.
13-16 Mart 2015 tarihleri arasında yapılması düşünülen Uluslar arası İznik Turizm Panelinin 14 Mart 2015 tarihinde yapılmasına ve Amerika’ dan panele konuşmacı olarak davet edilen kişilerin yol ve konaklama masraflarının belediyemiz bütçesinden karşılanmasına mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 29
Belediye Meclis Üyeleri Raşit ALPTEKİN, Öner ERİM, Süleyman CANDAR’ın vermiş olduğu 03.02.2015 tarihli önerge okundu. Gereği düşünüldü.
Bursa Büyükşehir Belediyesi (BUSKİ) tarafından Elbeyli Mahallesinde Belediyemize ait 2240 nolu parselde yenilenmesi gereken elektro motopomp grubu için gerekli olan emme havuzu ve vana odası yapılması amacıyla, sözkonusu parselin güneyinden 60m2 lik miktarın Buski Genel Müdürlüğüne 5 yıl süre ile bedelsiz olarak tahsisinin yapılmasına mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Başkan                       Katip                  Katip
Osman SARGIN      Öner ERİM         Yusuf BİÇER

Toplantı Tarihi : 03.03.2015
Toplantı Dönemi : MART
Birleşim Sayısı :1
Oturum Sayısı :1
Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Meclis Başkanı Osman SARGIN
BULUNANLAR :Aza; SÜLEYMAN CANDAR,RAŞİT ALPTEKİN,MEHMET HIŞTIROĞLU,NECMETTİN ÇÖMEZ,AHMET YILDIRIM,YUSUF BİÇER,ÖNER ERİM,İSMAİL PENCİK,DÜNDAR KOYUTÜRK,İSKENDER ŞEN,İSMAİL UĞUR,MERAL DÖNMEZ,VAHDETTİN KARAMAN, MÜCEHER EGEMEN
BULUNMAYANLAR: MUSTAFA ERSÖZ
Karar Tarihi :03.03.2015
Karar Sayısı : 30
Şubat 2015 ayına ait Meclis Toplantısında alınan kararların özetleri okunarak, mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.
Karar Sayısı : 31
Belediyemizin yerel hizmetlerinin etkin verimli ve hızlı bir biçimde yerine getirilebilmesi için ihtiyaç duyulan, 2 adet hizmet aracı satın alınmasına ve araçların satın alınması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.
Karar Sayısı : 32
Bursa Valiliği Kadastro Müdürlüğü’ nün 17.02.2015 Tarih ve 501 sayılı yazıları ile İlçenin Boyalıca , Göllüce, Aydınlar, Bayındır, Candarlı, Demirışık-Müşkile, Mahmudiye, Mustafalı, Hisardere, Çamdibi, Çakırca, Çamoluk, Çiçekli, Drazali , Derbent ve Yeşilcami Mahallelerinde 3402 sayılı yasanın geçici 8. Maddesi tescil dışı yerlerle ilgili olarak yapılacak kadastro çalışmalarında, kadastro ekipleri ile görev yapmak üzere her mahalle için 6 adet bilirkişinin Belediye Meclisince seçilmesi ve isimlerinin bildirilmesini talep etmişlerdir.
Belediye Meclisince yapılan oylamada belirlenen kişiler bilirkişi olarak tespit edilerek, mevcudun oybirliği ile seçilmişlerdir.

Karar Sayısı : 33
İznik Belediye Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği, mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı : 34
Belediyemiz bünyesinde bulunan 7.65mm.Çapında 73119209 seri numaralı
Kırıkkale marka tabancanın eski ve kullanılmaz durumda olduğu tespit edilmiş olup tabancanın hibe yolu ile İznik Emniyet Müdürlüğü’ ne devredilmesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 35
İlçenin Eşrefzade Mahallesi 68 ada 51nolu arsa vasfındaki 236.52m2 yüzölçümlü Mehveş ÜNAL’a ait taşınmaz, 68 ada 52 nolu arsa vasfındaki 237,68m2 yüzölçümlü Emine Sevgi EKER ile Sezgin DEMİRCİOĞLU’ na ait taşınmaz,68 ada 53 nolu arsa vasfındaki 238,66m2 yüzölçümlü Sezgin DEMİRCİOĞLU’ na ait taşınmazların Belediyemiz Hizmetlerinde kullanılmak amacıyla 5393 sayılı Belediye kanunun Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18.nci maddesinin birinci fıkrasının ( e) bendinde “Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.”denildiğinden söz konusu taşınmazların Belediyemiz adına satın alınmasına mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 36
İlçenin Yeşilcami Mahallesi 98 ada 4 nolu parselin bulunduğu alanda eskiden cezaevi olarak kullanılan alan Belediyemiz ihtiyaçlarında kullanılmak üzere Belediye Hizmet Alanı (BHA) olarak plan tadilatı yapılması talebi Belediye meclisince müzakere edilerek İmar Komisyonuna havalesine ve 6 Mart 2015 Cuma günü saat 09:00’da yapılacak Mart ayı Meclis toplantısı 2.birleşiminde imar komisyon raporunun görüşülmesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 37
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı , tarafından Ürün Toplama Merkezi Tesisi yapmak için İlçemiz Boyalıca Mahallesinde halen Toptan Açık Pazar yeri olarak kullanılan 142 ada 5 ve 52 nolu parsellerin bulunduğu alan üzerinde ekte koordinat noktaları ile belirlenmiş olan toplam 14807.34 m2’ lik bir alanın Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığına Ürün Toplama Merkezi Tesisi yapılmak amacıyla 5393 sayılı Belediye kanununun 75.maddesinin d bendine göre 1 yıl içerisinde inşaata başlanması şartı ile 10 yıl süre ile tahsis edilmesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 38
İlçemiz Suriçi Koruma Amaçlı İmar Planı, Güney Kesim İmar Planı, Kuzey Kesim İmar Planlarının Revizyonu ile ilgili çalışmalar İmar Komisyonunca sürdürülmekte olup, yapılan çalışmalar henüz sonuçlanmadığından, çalışmaların sürdürülebilmesi için, dilekçelerin tekrar imar komisyonuna havalesine ; mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 39
Nisan 2015 ayı meclis toplantısının 7Nisan 2015 Salı günü saat:14.00’ da yapılmasına mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 40
Belediye Meclis Üyeleri Yusuf BİÇER,Dündar KOYUTÜRK,Vahdettin KARAMAN’ ın vermiş olduğu 03.03.2015 tarihli önerge okundu. Gereği düşünüldü. İlçemizin hazırlanan Sur dışı Güney kesim ve Kuzey Kesim İmar Planı Revizyonu çalışmalarının görüşülmesi talebinin imar komisyonuna havalesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Başkan                       Katip                  Katip
Osman SARGIN      Öner ERİM          Yusuf BİÇER

Toplantı Tarihi :06.03.2015
Toplantı Dönemi : MART
Birleşim Sayısı : 2
Oturum Sayısı :1
Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Meclis Başkanı Osman SARGIN
BULUNANLAR :Aza; SÜLEYMAN CANDAR,RAŞİT ALPTEKİN,MEHMET HIŞTIROĞLU,NECMETTİN ÇÖMEZ,AHMET YILDIRIM, İSMAİL PENCİK, DÜNDAR KOYUTÜRK,İSKENDER ŞEN,İSMAİL UĞUR,MERAL DÖNMEZ,VAHDETTİN KARAMAN, MUSTAFA ERSÖZ, MÜCEHER EGEMEN
BULUNMAYANLAR: YUSUF BİÇER,ÖNER ERİM

Karar Sayısı : 41

İlçenin Yeşilcami Mahallesinde eskiden cezaevi olarak kullanılan imar planında tarihi suyolu kemeri alanı yanında kalan 98 ada, 4 nolu parselin bulunduğu alan Belediye’nin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere hazırlanan imar planı değişikliği ile ilgili talep İmar Komisyonuna katılan üyelerin oybirliği ile uygun görülmüştür.
Mecliste görüşülmesi sonucunda; 3194 Sayılı Kanunun 8/b maddesine istinaden hazırlanan raporun aynen uygun olduğuna,Belediye Meclisi’ nin 06.03.2015 günlü olağan toplantısının II.birleşiminde mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Başkan                       Katip                  Katip
Osman SARGIN      Meral DÖNMEZ         Mustafa ERSÖZ

Toplantı Tarihi : 07.04.2015
Toplantı Dönemi: NİSAN
Birleşim Sayısı :1
Oturum Sayısı: 1
Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Meclis Başkanı Osman SARGIN
BULUNANLAR :Aza; SÜLEYMAN CANDAR,RAŞİT ALPTEKİN,MEHMET HIŞTIROĞLU,NECMETTİN ÇÖMEZ,AHMET YILDIRIM,YUSUF BİÇER,ÖNER ERİM,İSMAİL PENCİK,DÜNDAR KOYUTÜRK,İSKENDER ŞEN,İSMAİL UĞUR,MERAL DÖNMEZ,VAHDETTİN KARAMAN, MUSTAFA ERSÖZ,MÜCEHER EGEMEN

Karar Sayısı : 42
Mart 2015 ayına ait Meclis Toplantısında alınan kararların özetleri okunarak, mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı : 43
5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi gereğince hazırlanan 2014 yılı Faaliyet Raporu okunarak müzakere edildikten sonra yapılan oylamada, CHP ve MHP gruplarının red oylarına karşılık Ak Parti grubunun kabul oylarıyla oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı : 44
5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi gereğince l yıllık görev süresi dolan 2 Belediye Encümen üyesi seçimi için yapılan gizli oylamada 16 oy alan Necmettin ÇÖMEZ ve 10 oy alan Ahmet YILDIRIM Encümen Üyeliğine seçilmişlerdir.

Karar Sayısı : 45
Belediye Başkanlığı Plan ve Bütçe Komisyonunun 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince üye sayısının 5 kişiden oluşturularak görev süresinin 1yıl süre ile belirlenmesine, yapılan açık oylamada komisyonun, İSMAİL PENCİK,NECMETTİN ÇÖMEZ, AHMET YILDIRIM, İSKENDER ŞEN ve MÜCEHER EGEMEN’ den oluşturulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 46
Belediye Başkanlığı İmar Komisyonunun 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince üye sayısının 5 kişiden oluşturularak görev süresinin 1yıl süre ile belirlenmesine, yapılan açık oylamada komisyonun, ÖNER ERİM,RAŞİT ALPTEKİN, YUSUF BİÇER, DÜNDAR KOYUTÜRK,VAHDETTİN KARAMAN’dan oluşturulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 47
Belediye Başkanlığı Çevre Komisyonunun 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince üye sayısının 5 kişiden oluşturularak görev süresinin 1yıl süre ile belirlenmesine, yapılan açık oylamada komisyonun, İSMAİL PENCİK, SÜLEYMAN CANDAR, ÖNER ERİM, İSMAİL UĞUR, MUSTAFA ERSÖZ’ den oluşturulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 48
Belediye Başkanlığı Kültür Komisyonunun 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince üye sayısının 5 kişiden oluşturularak görev süresinin 1yıl süre ile belirlenmesine, yapılan açık oylamada komisyonun, ÖNER ERİM,NECMETTİN ÇÖMEZ, AHMET YILDIRIM, İSKENDER ŞEN, MUSTAFA ERSÖZ’ den oluşturulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 49
Belediye Başkanlığı Turizm Komisyonunun 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince üye sayısının 5 kişiden oluşturularak görev süresinin 1yıl süre ile belirlenmesine, yapılan açık oylamada komisyonun AHMET YILDIRIM,RAŞİT ALPTEKİN,ÖNER ERİM,MERAL DÖNMEZ,MUSTAFA ERSÖZ’ den AHMET YILDIRIM,ÖNER ERİM,YUSUF BİÇER,MERAL DÖNMEZ,MUSTAFA ERSÖZ’den oluşturulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 50
Bursa Valiliği Kadastro Müdürlüğü’ nün 23.03.2015 Tarih ve 181822 sayılı yazıları ile İlçenin Derbent ,Dereköy,İhsaniye, Karatekin, Kaynarca,Ömerli, Yenişerefiye Mahallelerinde 3402 sayılı Kadastro Kanununun Ek-5 maddesi gereğince orman alanlarına yönelik kadastro çalışmalarında ve orman kadastrosunun askı ilan süresinin bitiminden sonra da orman sayılmadığı için tespit dışı kalan veya kesinleşen ormanlar ile idari sırırlar arasında kalan tespit dışı alanlara yönelik 3402 sayılı Kanunun geçici 8. Maddesi kapsamında yapılacak kadastro çalışmalarında, kadastro ekipleri ile görev yapmak üzere her mahalle için 6 adet bilirkişinin Belediye Meclisince seçilmesi ve isimlerinin bildirilmesini talep etmişlerdir.
Belediye Meclisince yapılan oylamada belirlenen kişiler bilirkişi olarak tespit edilerek, mevcudun oybirliği ile seçilmişlerdir.

Karar Sayısı : 51
Norm kadromuzda oluşturulan ve boş bulunan 1 Derecelik Kırsal Hizmetler Müdürlüğü kadrosunun iptal edilip yerine 1 derecelik Muhtarlık İşleri Müdürlüğü kadrosu ihdas edilerek Muhtarlık İşleri Müdürlüğü birimi oluşturulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 52
Belediyemizin yerel hizmetlerinin etkin verimli ve hızlı bir biçimde yerine getirilebilmesi için ihtiyaç duyulan, 2 adet 149cc 13hp ve 2 adet 99cc 6 hp motosiklet satın alınması ve araçların satın alınması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 53
Mülkiyeti Belediyemize ait ilçenin Dırazali Mahallesi 149 parsel 5.225m2 yüzölçümlü zeytinlik ve 343 parsel 9.500m2 yüzölçümlü tarla vasfındaki taşınmazların 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin 1.fıkrasının e bendi gereğince Encümence satışının yapılmasına ve satış işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesine CHP ve MHP üyelerinin red oyuna karılık AK Parti üyelerinin kabul oylarıyla oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı : 54
6360 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Mahalleye dönüşen Köy yerleşme ve gelişme alanlarının sınırlarının bir kısmı yerleşik alanda bir kısmı da dışında kaldığından imar açısından sorunlar oluşmaktadır. Bu nedenle genişletilmesi gerekmektedir. Belediye meclisince mahalleye dönüşen alanların imar sorunlarının ortadan kaldırılması için genişletilmesi gerektiğinden konunun İmar komisyonuna havale edilmesini talep etmişlerdir. Taleplerinin imar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 55
İlçemiz Suriçi Koruma Amaçlı İmar Planı, Güney Kesim İmar Planı, Kuzey Kesim İmar Planlarının Revizyonu ile ilgili çalışmalar İmar Komisyonunca sürdürülmekte olup, yapılan çalışmalar henüz sonuçlanmadığından, çalışmaların sürdürülebilmesi için, dilekçelerin tekrar imar komisyonuna havalesine ; mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 56
Mayıs 2015 ayı meclis toplantısının 5 Mayıs 2015 Salı günü saat:16.00’ da yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 57
İznik Belediye Başkanlığı Belediye Meclisimizin 07.04.2015 tarihli Nisan ayı toplantımızın 1. Birleşiminin 1. Oturumunda Meclis Üyelerimizin Marmara Belediyeler Birliğine üye seçimine ilişkin önergesi okunarak, Marmara Belediyeler Birliğine üye olunması ve üyelerin belirlenmesi ile tüzüğün kabulü önerisi OYBİRLİĞİ ile kabul edilmiştir.

Marmara Belediyeler Birliğine Birlik Üyesi olarak tüzük uyarınca Belediye Başkanı Osman SARGIN doğal üye, Belediye Meclis üyesi Öner ERİM Asil Üye, İsmail PENCİK Yedek Üye olarak oybirliği ile seçilmişlerdir.

Karar Sayısı : 58
06.05.2015-09.05.2015 tarihleri arasında Kiev’ de yapılacak olan Uluslararası Bando Festivaline davet edilen, karar ekinde isimleri ve T.C numaraları belirtilen toplam 51 kişiden oluşan İznik Belediyesi Mehter ekibinin, masrafları tamamen kendileri tarafından karşılanmak üzere 06.05.2015-09.05.2015 tarihleri arasında görevlendirilmesinin ve Hizmet Damgalı Pasaport alınmasının uygun olduğuna dair yapılan oylamada; oybirliği ile karar verilmiştir.

Başkan                       Katip                  Katip
Osman SARGIN      Öner ERİM          Yusuf BİÇER

MECLİS KARAR ÖZETLERİ
Toplantı Tarihi :05.05.2015
Toplantı Dönemi : MAYIS
Birleşim Sayısı :1
Oturum Sayısı: 1
Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Meclis Başkanı Osman SARGIN
BULUNANLAR :Aza; SÜLEYMAN CANDAR,RAŞİT ALPTEKİN,MEHMET HIŞTIROĞLU,NECMETTİN ÇÖMEZ,AHMET YILDIRIM,YUSUF BİÇER,ÖNER ERİM,İSMAİL PENCİK,DÜNDAR KOYUTÜRK,İSKENDER ŞEN,İSMAİL UĞUR,MERAL DÖNMEZ,VAHDETTİN KARAMAN, MUSTAFA ERSÖZ,MÜCEHER EGEMEN

Karar Tarihi :05.05.2015

Karar Sayısı : 59
Nisan 2015 ayına ait Meclis Toplantısında alınan kararların özetleri okunarak, oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı : 60
5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. maddesi gereğince oluşturulacak olan Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonunun üye sayısının 5 kişiden oluşturularak görev süresinin 11 ay süre ile belirlenmesine, yapılan açık oylamada komisyonun, Öner ERİM, İsmail PENCİK, Raşit ALPTEKİN,Meral DÖNMEZ, Müceher EGEMEN’ den oluşturulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 61
Ülkelerimiz arasındaki dostluk ve kardeşliğin şehirlerimiz arasında da sürdürülmesi amacıyla İznik Belediyesi ile Khulo Belediyesinin kardeş şehir olmasına ve şehirlerimiz arasında çok yönlü dostluk ilişkilerinin başlatılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 62
20.05.2015-05.06.2015 tarihleri arasında Fransa ve İtalya’da yapılacak olan Uluslararası Bando Festivaline davet edilen, karar ekinde isimleri ve T.C numaraları belirtilen toplam 49 kişiden oluşan İznik Belediyesi Mehter ekibinin, masrafları tamamen kendileri tarafından karşılanmak üzere 20.05.2015-05.06.2015 tarihleri arasında görevlendirilmesinin ve Hizmet Damgalı Pasaport alınmasının uygun olduğuna dair yapılan oylamada; oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 63
22-23-24 Mayıs 2015 tarihleri arasında Moldova’ da yapılacak olan festivale karar ekinde isimleri ve T.C numaraları belirtilen toplam 34 kişiden oluşan folklor ekibinin masrafları tamamen kendileri tarafından karşılanmak üzere görevlendirilmesinin ve Hizmet Damgalı Pasaport alınmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 64
İznik Belediyesi olarak ilçemizde altyapı, üstyapı ve proje kapsamında diğer çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. İşlerimizin hızlı bir şekilde ilerleyebilmesi amacıyla 1 adet JCB kepçeye ihtiyacımız bulunduğundan Gölcük Belediyesi’nden Söz konusu JCB kepçenin bedelsiz olarak belediyemize hibe edilmesinin talep edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 65
Bursa Büyükşehir Belediyesi 30.03.2015 Tarih ve 54476 sayılı yazıları ile, Mülkiyeti Belediyemize ait İlçenin Bayındır Mahallesi, 392 parsel 17.800,00m2 yüzölçümlü taşınmazı Sosyal kültürel tesis yapılmak üzere 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75.maddesinin (d) bendine istinaden bedelsiz devrini talep etmişlerdir.
Talepleri Belediye Meclisince müzakere edilerek, sözkonusu parselin amacı doğrultusunda kullanılmak üzere bedelsiz olarak 10 yıl süre ile Bursa Büyükşehir Belediyesine Tahsisine, CHP ve MHP gruplarının red oylarına karşılık Ak Parti grubunun kabul oylarıyla oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 66
5393 Sayılı Belediye Kanununun 64. maddesi gereğince 2014 yılı bütçesi kesin hesabının plan bütçe komisyonuna havalesine ve komisyon raporunun 11 Mayıs 2015 Pazartesi günü saat 9:00 yapılacak olan 2.birleşimde görüşülmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 67
Belediyemizin yerel hizmetlerinin etkin verimli ve hızlı bir biçimde yerine getirilebilmesi için ihtiyaç duyulan, 2 adet hizmet aracının satın alınması ve araçların satın alınması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 68
Adnan EREN’in 06.04.2015 tarihli dilekçesinde; ilçenin Selçuk Mahallesi, Yunus Emre Sokak No:14 adresinde İçkili İşletme Tesisi açmak istediğini talep etmiştir.
Talebin incelenmek üzere İçkili Yer Bölgesi Tespit Komisyonuna havalesine,oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 69
6360 sayılı kanun gereği mahalleye dönüşen köylerin Plansız alanlar İmar yönetmeliğine göre yerleşik alan sınır düzeltmelerine ilişkin çalışmalar İmar Komisyonunca devam etmekte olup, Tacir, Dırazali, Çiçekli ve Gürmüzlü Mahallesine ait düzeltme çalışmaları henüz sonuçlanmadığından, çalışmaların sürdürülebilmesi için dosyanın tekrar imar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 70
İlçemiz Suriçi Koruma Amaçlı İmar Planı, Güney Kesim İmar Planı, Kuzey Kesim İmar Planlarının Revizyonu ile ilgili çalışmalar İmar Komisyonunca sürdürülmekte olup, yapılan çalışmalar henüz sonuçlanmadığından, çalışmaların sürdürülebilmesi için, dilekçelerin tekrar imar komisyonuna havalesine ; mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 71
Haziran 2015 ayı meclis toplantısının 2 Haziran 2015 Salı günü saat:16.00’da yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 72
İlçemiz cadde ve sokaklarındaki trafik keşmekeşinin çözümü açısından, Belediyemizce Ulaşım Komisyonu kurulmasına, üye sayısının 5 kişiden oluşturularak görev süresinin 11 ay süre ile belirlenmesine, yapılan açık oylamada komisyonun, İsmail PENCİK, Ahmet YILDIRIM, Necmettin ÇÖMEZ , İsmail UĞUR ve Müceher EGEMEN’ den oluşturulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Başkan                       Katip                  Katip
Osman SARGIN      Öner ERİM          Yusuf BİÇER

MECLİS KARAR ÖZETLERİ
Toplantı Tarihi: 02.06.2015
Toplantı Dönemi : HAZİRAN
Birleşim Sayısı: 1
Oturum Sayısı: 1
Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Meclis Başkanı OSMAN SARGIN
BULUNANLAR: SÜLEYMAN CANDAR, RAŞİT ALPTEKİN, MEHMET HIŞTIROĞLU, NECMETTİN ÇÖMEZ, AHMET YILDIRIM,YUSUF BİÇER, ÖNER ERİM, İSMAİL PENCİK, DÜNDAR KOYUTÜRK, İSKENDER ŞEN, MERAL DÖNMEZ, VAHDETTİN KARAMAN, MUSTAFA ERSÖZ, MÜCEHER EGEMEN
BULUNMAYANLAR:İSMAİL UĞUR

Karar Tarihi :02.06.2015

Karar Sayısı : 74
Mayıs 2015 ayına ait Meclis Toplantısında alınan kararların özetleri okunarak, mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı : 75
Adnan EREN’in 06.04.2015 tarihli dilekçesinde; ilçenin Selçuk Mahallesi, Yunus Emre Sokak No:14 adresinde İçkili İşletme Tesisi açmak istediğini talep etmiştir.
Talep İçkili Yer Bölgesi Tespit Komisyonun 18.05.2015 tarihli toplantısında görüşülerek,
Söz konusu yer Ufuk Öğrenci Yurduna 90 metre uzaklıkta olduğundan ayrıca yerin imar planında konut alanında kaldığından kişinin talebi uygun görülmemiştir.
Belediye Meclisince yapılan müzakere neticesinde İçkili Yer Bölgesi Tespit Komisyonun raporu , CHP grubunun red oyuna karşılık, AK Parti ve MHP gruplarının kabul oylarıyla oyçokluğu ile kabul edildi.

Karar Sayısı : 76
Nüzhetiye Mahallesi Muhtarı Zafer BEYHAN’ ın talebi, Belediye Meclisince müzakere edilerek 5393 sayılı Belediye Kanununun 9. Maddesinde “Belediye sınırları içinde mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, bölünmesi , adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesi, belediye meclisinin kararı ve Kaymakamın görüşü üzerine Valinin onayı ile olur” denildiğinden ilçemize bağlı Nüzhetiye Mahallesinin isminin ÇAMPINAR Mahallesi olarak değiştirilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Karar Sayısı : 77
“İznik İlçesi Nüzhetiye ve Şerefiye Mahallelerinde Eko Turizm Potansiyelinin Ortaya Çıkarılması ve Geliştirilmesi” başlıklı bir proje başvurusu sunulmasına ve başvurunun başarılı olması durumunda projenin uygulanmasına, sunulan projeye ilişkin olarak kurumumuzu temsile, ilzama ve projeye ilişkin belgeleri imzalamaya Belediye Başkanı Osman SARGIN’ın yetkili kılınmasının uygun olduğuna işaretle yapılan oylamada, mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Karar Sayısı : 78
Bursa Valiliği Kadastro Müdürlüğü’ nün 08.05.2015 Tarih ve 373938 sayılı yazılarında; ilçenin Bayındır Mahallesinde 3402 sayılı yasanın geçici 8. Maddesi tescil dışı yerlerle ilgili olarak yapılacak kadastro çalışmalarında, kadastro ekipleri ile görev yapmak üzere seçilen bilirkişilerden Hayrettin YANARDAĞ’ ın vefat etmesi sebebiyle yerine 15 gün içerisinde 1 adet kişinin bilirkişi seçilmesi ve isminin bildirilmesini talep etmişlerdir.
Belediye Meclisince yapılan oylamada Bayındır Mahallesi sakini Nazif TÜREDİ bilirkişi olarak tespit edilerek, mevcudun oybirliği ile seçilmiştir.

Karar Sayısı : 79
5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin (p) fıkrası gereğince Artvin ili Murgul Belediyesi ile “Kardeş Şehir” ilişkisi kurulmasına mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 80
5393 Sayılı Belediye Kanununun 14.maddesinin (b) fıkrasına göre yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara, belediyemizce ödül verilmesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 81
6360 sayılı kanun gereği mahalleye dönüşen köylerin Plansız alanlar İmar yönetmeliğine göre yerleşik alan sınır düzeltmelerine ilişkin çalışmalar İmar Komisyonunca devam etmekte olup, Tacir, Dırazali, Çiçekli ve Gürmüzlü Mahallesine ait düzeltme çalışmaları henüz sonuçlanmadığından, çalışmaların sürdürülebilmesi için dosyanın tekrar imar komisyonuna havalesine ve 05.06.2015 Cuma günü saat 09:00da yapılacak olan Haziran ayı Meclis toplantısı 2.birleşiminde görüşülmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 82
İlçemiz Suriçi Koruma Amaçlı İmar Planı, Güney Kesim İmar Planı, Kuzey Kesim İmar Planlarının Revizyonu ile ilgili çalışmalar İmar Komisyonunca sürdürülmekte olup, yapılan çalışmalar henüz sonuçlanmadığından, çalışmaların sürdürülebilmesi için, dilekçelerin tekrar imar komisyonuna havalesine ; mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 83
Temmuz 2015 ayı meclis toplantısının 7 Temmuz 2015 Salı günü saat:17.00’da yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 84
Belediye Meclis Üyeleri Süleyman CANDAR, Necmettin ÇÖMEZ, Ahmet YILDIRIM, Yusuf BİÇER’ in vermiş olduğu 02.06.2015 tarihli önerge okundu. Gereği düşünüldü.
İbrahim TOPUZ 01.06.2015 tarihli dilekçesi ile İZBEL TURİZM, SAĞLIK,EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ unvanlı şirket hisselerinin tamamını belediyemize hibe etmek istediğini talep etmiştir. Adı geçen şirketin 100.000,00TL sermayeli olduğu, İznik Vergi Dairesinde 4830348396 vergi nolu şirketin kurumsal yapısı incelenerek vergi, sigorta borcu bulunmadığı, şahıslara borç ve alacağı olmadığı tespit edilmiş olup, aktif ve pasif değerleri ile bedelsiz olarak hibesinin kabul edilmesine, İZBEL TURİZM, SAĞLIK,EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ unvanlı temsil ve ilzama Belediye Başkanı Osman SARGIN’ a yetki verilmesi oylamaya sunuldu yapılan müzakere neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 85
İlçemiz Çakırca Mahallesinde Belediyemiz mülkiyetinde bulunan H23-A-04-D-B pafta 1251 nolu parselde kayıtlı 330 m2 tarlanın 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin (h) bendi ve 18. Maddesinin ( e) bendi gereğince Encümence satışının yapılmasına ve satış işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Toplantı Tarihi : 05.06.2015
Toplantı Dönemi : HAZİRAN
Birleşim Sayısı : 2
Oturum Sayısı: 1
Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Meclis Başkanı Osman SARGIN
BULUNANLAR :Aza; SÜLEYMAN CANDAR,RAŞİT ALPTEKİN,MEHMET HIŞTIROĞLU,NECMETTİN ÇÖMEZ,AHMET YILDIRIM,YUSUF BİÇER,ÖNER ERİM,İSMAİL PENCİK,DÜNDAR KOYUTÜRK,İSKENDER ŞEN,İSMAİL UĞUR,VAHDETTİN KARAMAN, MUSTAFA ERSÖZ,MÜCEHER EGEMEN
BULUNMAYANLAR:MERAL DÖNMEZ

Karar Tarihi /No:05.06.2015

Karar Sayısı :86
6360 sayılı kanun gereği mahalleye dönüşen köylerin Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğine göre yerleşik alan sınır düzeltmelerine ilişkin komisyonumuzca İlçemiz Tacir Mahallesinin Kırsal Meskun Yerleşim alanının yetersiz olması, mevcut alanın imar yönünden sakınca oluşturması ve etrafının tarım alanı olması nedeniyle tespit edilmiş olan Kırsal Meskun yerleşim ve Gelişme alanı sınırları ile birlikte parsel sınırlarına oturtularak ”Yerleşim Alanı” adı altında “konut, tarımsal depolama ve paketleme alanı” olarak sınırlarının düzeltilmesi İmar Komisyonuna katılan üyelerin oybirliği ile uygun görülmüştür.
Raporun Mecliste görüşülmesi sonucunda; İmar Komisyonunca hazırlanan raporun aynen uygun olduğuna, Belediye Meclisi’ nin 05.06.2015 günlü olağan toplantısının ll.birleşiminde mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı :87
6360 sayılı kanun gereği mahalleye dönüşen köylerin Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğine göre yerleşik alan sınır düzeltmelerine ilişkin komisyonumuzca İlçemiz Çiçekli Mahallesinin Kırsal Meskun Yerleşim alanının yetersiz olması, mevcut alanın imar yönünden sakınca oluşturması ve etrafının tarım alanı olması nedeniyle tespit edilmiş olan Kırsal Meskun yerleşim ve Gelişme alanı sınırları ile birlikte parsel sınırlarına oturtularak ”Yerleşim Alanı” adı altında “konut, tarımsal depolama ve paketleme alanı” olarak sınırlarının düzeltilmesi İmar Komisyonuna katılan üyelerin oybirliği ile uygun görülmüştür.
Raporun Mecliste görüşülmesi sonucunda; İmar Komisyonunca hazırlanan raporun aynen uygun olduğuna,Belediye Meclisi’ nin 05.06.2015 günlü olağan toplantısının ll.birleşiminde mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı :88
6360 sayılı kanun gereği mahalleye dönüşen köylerin Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğine göre yerleşik alan sınır düzeltmelerine ilişkin komisyonumuzca İlçemiz Dırazali Mahallesinin Kırsal Meskun Yerleşim alanının yetersiz olması, mevcut alanın imar yönünden sakınca oluşturması ve etrafının tarım alanı olması nedeniyle tespit edilmiş olan Kırsal Meskun yerleşim ve Gelişme alanı sınırları ile birlikte parsel sınırlarına oturtularak ”Yerleşim Alanı” adı altında “konut, tarımsal depolama ve paketleme alanı” olarak sınırlarının düzeltilmesi İmar Komisyonuna katılan üyelerin oybirliği ile uygun görülmüştür.
Raporun Mecliste görüşülmesi sonucunda; İmar Komisyonunca hazırlanan raporun aynen uygun olduğuna,Belediye Meclisi’ nin 05.06.2015 günlü olağan toplantısının ll.birleşiminde mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı :89
6360 sayılı kanun gereği mahalleye dönüşen köylerin Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğine göre yerleşik alan sınır düzeltmelerine ilişkin komisyonumuzca İlçemiz Gürmüzlü Mahallesinin Kırsal Meskun Yerleşim alanının yetersiz olması, mevcut alanın imar yönünden sakınca oluşturması ve etrafının tarım alanı olması nedeniyle tespit edilmiş olan Kırsal Meskun yerleşim ve Gelişme alanı sınırları ile birlikte parsel sınırlarına oturtularak ”Yerleşim Alanı” adı altında “konut, tarımsal depolama ve paketleme alanı” olarak sınırlarının düzeltilmesi İmar Komisyonuna katılan üyelerin oybirliği ile uygun görülmüştür.
Raporun Mecliste görüşülmesi sonucunda; İmar Komisyonunca hazırlanan raporun aynen uygun olduğuna,Belediye Meclisi’ nin 05.06.2015 günlü olağan toplantısının ll.birleşiminde mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı :90
Belediye Meclisinin 02.06.2015 tarih ve 82 Sayılı kararı ile Komisyona havale edilen, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığının 27.04.2015 tarih ve 260 sayılı yazılarındaki talepleri, İmar Komisyonunca incelenmiş olup, İlçemiz Selçuk Mahallesi, 362 ada, 15 numaralı parseldeki imar planı tadilatı talebi, halen çalışmaları devam etmekte olan İznik Güney Kesimi İmar Planları genel revizyon kapsamında değerlendirilecek olup, gereği için Belediye Meclisine havale edilmesine karar verilmiştir.
Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararının kabulüne mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Başkan                       Katip                  Katip
Osman SARGIN      Öner ERİM          Yusuf BİÇER

MECLİS KARAR ÖZETLERİ
Toplantı Tarihi: 07.07.2015
Toplantı Dönemi: TEMMUZ
Birleşim Sayısı: 1
Oturum Sayısı: 1
Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Meclis Başkanı Osman SARGIN
BULUNANLAR :Aza; SÜLEYMAN CANDAR,RAŞİT ALPTEKİN,MEHMET HIŞTIROĞLU,NECMETTİN ÇÖMEZ,AHMET YILDIRIM,YUSUF BİÇER,ÖNER ERİM,İSMAİL PENCİK,DÜNDAR KOYUTÜRK,İSKENDER ŞEN,İSMAİL UĞUR,MERAL DÖNMEZ,VAHDETTİN KARAMAN, MUSTAFA ERSÖZ,MÜCEHER EGEMEN

Karar Tarihi :07.07.2015

Karar Sayısı : 91
Haziran 2015 ayına ait Meclis Toplantısında alınan kararların özetleri okunarak, oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı : 92
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Belediyemiz arasında düzenlenen protokole istinaden Çevre Ve Şehircilik Bakanlığınca Belediyemize tahsis edilen FORD CARGO marka 2015 model 16 FCS 99 plakalı çöp toplama aracının (Haczedilememesi için) Kamu Hizmetine tahsis edilmesine 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin ek fıkrası ile aynı kanunun 75. Maddesinin ( a ve b) bentleri doğrultusunda yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı : 93
İlçenin Yörükler Mahallesi 352 parseldeki tarla vasfındaki 750 m2 yüzölçümlü ve 1151 parseldeki kagir yağhane vasfındaki 140 m2 yüzölçümlü Belediyemize ait taşınmazların 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin (h) bendi ve 18. Maddesinin ( e) bendi gereğince Encümence satışının yapılmasına ve satış işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 94
İlçenin Candarlı Mahallesi 255 parseldeki tarla vasfındaki 2.000 m2 yüzölçümlü, 250 parseldeki tarla vasfındaki 1.400 m2 yüzölçümlü ve 223 parseldeki tarla vasfındaki 3.100 m2 yüzölçümlü Belediyemize ait taşınmazların 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin (h) bendi ve 18. Maddesinin ( e) bendi gereğince Encümence satışının yapılmasına ve satış işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesine CHP grubunun tamamı ile MHP grubundan Vahdettin KARAMAN ve Müceher EGEMEN’ in red oyuna karşılık AK Parti grubunun tamamı ve MHP grubundan Mustafa ERSÖZ’ ün kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 95
İlçemiz Suriçi Koruma Amaçlı İmar Planı, Güney Kesim İmar Planı, Kuzey Kesim İmar Planlarının Revizyonu ile ilgili çalışmalar İmar Komisyonunca sürdürülmekte olup, yapılan çalışmalar henüz sonuçlanmadığından, çalışmaların sürdürülebilmesi için, dilekçelerin tekrar imar komisyonuna havalesine ; mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 96
Ağustos 2015 ayı meclis toplantısının 4 Ağustos 2015 Salı günü saat:16.00’da yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 97
İlçenin Elbeyli Mahallesi ve civar mahallelerinde belediyemiz zabıta hizmetlerinin etkin verimli ve hızlı bir biçimde yerine getirilebilmesi için ihtiyaç duyulan, 1 adet motosikletin satın alınması ve araçların satın alınmasına, konu ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 98
Belediyemiz Hal biriminde görev yapan personel, mal alım satımlarının yoğunlaştığı bu günlerde sık sık yol denetimlerini yapmaktadır. Ancak Hal Biriminde mevcut olan araç eskimiş ve yıpranmış olduğundan arıza yapmakta, bu durumda işlerin aksamasına sebebiyet vermektedir.
Belediyemiz Hal Biriminde hizmetlerin aksamadan yerine getirilmesi amacıyla 1 adet hizmet aracının satın alınmasına, konu ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 99
İlçenin Yörükler Mahallesi 1265 parseldeki avlulu kerpiç ev ve su değirmeni vasfındaki 816 m2 yüzölçümlü taşınmaza düğün salonu yapılabilmesi amacıyla ,5393 Sayılı Belediye Kanununun Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18. Maddesinin (e ) bendinde belirtilen “ Taşınmaz mal alımına , satımına , takasına, tahsisine tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek.” hükmü gereğince söz konusu taşınmazın Belediyemiz adına kamulaştırma yoluyla satın alınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar No : 2015 / 100
Karar Tarihi : 13/ 07 /2015

09.04.1991 tarih ve 3 sayılı İznik Belediye Meclis Kararı ile onaylanan İznik Kenti 1/2000 ölçekli Nazım İmar Planı, 06.06.1991 tarih 4 sayılı İznik Belediye Meclis Kararı ile onaylanan kuzey kısıma ait 31L-IVc, 30L-IIa, 30L-IIb, 30L-IIc, 30L-IId, 30L-IIIa, 30L-IIIb, 30L-IIIc paftaları kapsayan 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planı, 23.03.1990 tarih 3/7, 01.08.1991 tarih 5/24 sayılı, 08.06.1992 tarih 10/51 sayılı İznik Belediye Meclis Kararı ile onaylanan İznik Revizyon İmar planı, 29.01.1990 Tarih ve 1 sayılı kararı ile onaylanan koruma amaçlı imar planları sınırları içerisinde kalan kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde 100 metrelik bant içerisindeki alanların imar haklarını kullanabilmesine dair kısmi yapılaşma kararı komisyonumuzca uygun görülmüştür.
İznik Belediye Meclisimizin onayına sunulur.

13/07/2015
KARAR: Yapılan görüşmeler sonuncunda raporunun olduğu gibi karar olarak kabulüne; mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Başkan                       Katip                  Katip
Osman SARGIN      Öner ERİM          Yusuf BİÇER

MECLİS KARAR ÖZETLERİ
Toplantı Tarihi : 04.08.2015
Toplantı Dönemi : AĞUSTOS
Birleşim Sayısı : 1
Oturum Sayısı : 1
Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Meclis Başkanı  Osman SARGIN
BULUNANLAR :Aza; SÜLEYMAN CANDAR,RAŞİT ALPTEKİN,MEHMET HIŞTIROĞLU,NECMETTİN ÇÖMEZ,AHMET YILDIRIM,YUSUF BİÇER,ÖNER ERİM,İSMAİL PENCİK,DÜNDAR KOYUTÜRK,İSKENDER ŞEN,İSMAİL UĞUR,MERAL DÖNMEZ,VAHDETTİN KARAMAN, MUSTAFA ERSÖZ,MÜCEHER EGEMEN

Karar Tarihi :04.08.2015

Karar Sayısı : 101
Temmuz 2015 ayına ait Meclis Toplantısında alınan kararların özetleri okunarak, oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı : 102
6183 Sayılı A.A.T.U.H.K’ nun 90. maddesine istinaden, Belediye Meclisince yapılan açık oylama neticesinde söz konusu komisyonda Yusuf BİÇER ‘in görevlendirilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 103
Mülkiyeti Belediyemize ait İznik ve Elbeyli Halinde bulunan işyerlerinin devir ücretlerinin yeniden belirlenmesi için Belediye Meclisince yapılan müzakere neticesinde, devir ücretlerinin 5.000-TL olarak belirlenmesine ve 31.12.2015 tarihine kadar geçerli olmasına oybirliği ile karar verildi.

Karar Sayısı :104
Belediyemizde mevcut dolu kadrolarda derece değişikliğinin görüşülmesi neticesinde derece değişikliklerinin yapılması oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı : 105
İznik Belediye Başkanlığı Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında hazırlanan yönetmelik okunarak, oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı : 106
İznik Belediye Başkanlığı İşletme Ve İştirakler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında hazırlanan yönetmelik okunarak, oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı : 107
İznik Belediye Başkanlığı Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında hazırlanan yönetmelik okunarak, oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı : 108
İznik Belediye Başkanlığı Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında hazırlanan yönetmelik okunarak, oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı : 109
İznik Belediye Başkanlığı Park Ve Bahçeler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında hazırlanan yönetmelik okunarak, oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı : 110
İznik Belediye Başkanlığı Plan Ve Proje Müdürlüğü Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında hazırlanan yönetmelik okunarak, oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı : 111
07.08.2012 Tarih ve 66sayılı Meclis Kararı ile yürürlüğe giren Yazı İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki yönetmeliğin 7.maddesinin 4.fıkrası “Evlendirme İşleri” görevi, Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü Görev Ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında hazırlanan yönetmeliğin 9.maddesinin 4.fıkrasına Evlendirme İşleri Şefliği olarak işlendiğinden Yazı İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki yönetmeliğin 7.maddesinin 4.fıkrasının kaldırılarak değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 112
İlçemiz Suriçi Koruma Amaçlı İmar Planı, Güney Kesim İmar Planı, Kuzey Kesim İmar Planlarının Revizyonu ile ilgili çalışmalar İmar Komisyonunca sürdürülmekte olup, yapılan çalışmalar henüz sonuçlanmadığından, çalışmaların sürdürülebilmesi için, dilekçelerin tekrar imar komisyonuna havalesine ; imar komisyonunca karar alındıktan sonra Belediye Meclisince görüşülmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 113
Eylül 2015 ayı meclis toplantısının 1 Eylül 2015 Salı günü saat:16.00’da yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 114
İlçemizin İmar Planlarının Uygulandığı alanlar içinde 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Harcamalara Katılma Payları ile ilgili hükümlerin uygulanmasına dair yönetmeliğin 2.bölümünün uygulama esaslarının (a) bendindeki Yol Harcamalarına Katılma Paylarının 4.maddesinde belirtilen hükümlere göre, ilçemiz Belediye sınırları içinde yeni ruhsat alacaklar ve yapı kullanma izni alınmayan tüm binalardan yol harcamalarına katılma payı alınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Başkan                       Katip                  Katip
Osman SARGIN      Öner ERİM          Yusuf BİÇER

MECLİS KARAR ÖZETLERİ
Toplantı Tarihi :01.09.2015
Toplantı Dönemi . EYLÜL
Birleşim Sayısı :2
Oturum Sayısı : 1
Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Meclis Başkanı Osman SARGIN
BULUNANLAR :Aza; SÜLEYMAN CANDAR,RAŞİT ALPTEKİN,MEHMET HIŞTIROĞLU,NECMETTİN ÇÖMEZ, ,YUSUF BİÇER ÖNER ERİM,İSMAİL PENCİK, DÜNDAR KOYUTÜRK, İSKENDER ŞEN, İSMAİL UĞUR ,MERAL DÖNMEZ,VAHDETTİN KARAMAN, MÜCEHER EGEMEN
BULUNMAYANLAR; AHMET YILDIRIM, MUSTAFA ERSÖZ,

Karar Tarihi :01.09.2015

Karar Sayısı : 115
Ağustos 2015 ayına ait Meclis Toplantısında alınan kararların özetleri okunarak, mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı : 116
Belediyemizin yerel hizmetlerinin etkin verimli ve hızlı bir biçimde yerine getirilebilmesi için ihtiyaç duyulan, 1 adet hizmet aracı, l adet kepçe ve 1 adet kamyon satın alınması ve araçların satın alınması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanımız Osman SARGIN’ a yetki verilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Karar Sayısı : 117
5393 Sayılı Belediye kanunun 18.maddesinin (d) fıkrası ile “Borçlanmaya Karar Vermek” Belediye Meclislerinin görev ve yetkileri arasında sayıldığından ( 1 adet hizmet aracı, l adet kepçe ve 1 adet kamyonun) İLBANK A.Ş’den alınacak 600.000TL kredi ile gerçekleşmesine, kredi geri ödeme taksitlerinin İLBANK A.Ş tarafından hazırlanan Genel kredi sözleşmesi , mevduat rehin sözleşmesi ve matbu evraklar çerçevesinde Belediyemizin tüm gelirleri ile yasal paylarından karşılanmasına ve bu konu ile ilgili yürütülecek her türlü işlemler ile her türlü belgenin imzalanması hususunda Belediye Başkanımız Osman SARGIN’ a yetki verilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Karar Sayısı : 118
Mülkiyeti Belediyemize ait Boyalıca Mahallesi 177 ada 318 parsel (2127,15m2 zeytinlik) ve 177 ada 574 parsel (2109,48m2 tarla ) üzerine atık su arıtma tesisi yapılmak üzere 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75.maddesinin ( d) fıkrası gereğince Bursa Büyükşehir Belediyesine (BUSKİ) bedelsiz devredilmesine Vahdettin KARAMAN’ ın red oyuna karşılık mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.

Karar Sayısı : 119
İlçemiz sınırları içinde göl sahili, yol, kaldırım,meydan, park, pazaryeri, mezarlıklar, umumi tuvalet, okul bahçesi, hastane,tarihi eser ve ibadethanelerin avlularında, terminal, gar, telefon kulübeleri, bankamatikler gibi alanlarda alkollü içki içmek, banklarda yatmak ve ateş yakmanın 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin b) fıkrasında belirtilen “Kanunların Belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek “ hükmü gereğince yasaklanmasına İskender ŞEN’ in red oyuna karşılık mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.

Karar Sayısı : 120
Bursa Valiliği Kadastro Müdürlüğü’ nün 06.08.2015 Tarih ve 890896 sayılı yazılarında; ilçenin Ömerli Mahallesinde 3402 sayılı yasanın geçici 8. Maddesi tescil dışı yerlerle ilgili olarak yapılacak kadastro çalışmalarında, kadastro ekipleri ile görev yapmak üzere her mahalle için 6 adet bilirkişinin seçildiği, seçilen bilirkişilerden Hayri SARGIN’ ın hasta olduğu ve hastanede yatıyor olması sebebiyle bilirkişilik görevini yapamayacağından yerine 15 gün içerisinde 1 adet kişinin bilirkişi seçilmesi ve isminin bildirilmesini talep etmişlerdir.
Belediye Meclisince yapılan oylamada Ömerli Mahallesi sakini Halil CAN bilirkişi olarak tespit edilerek, mevcudun oybirliği ile seçilmiştir.

Karar Sayısı : 121
Bursa Valiliği Kadastro Müdürlüğü’ nün 06.08.2015 Tarih ve 896630 sayılı yazılarında; ilçenin Aydınlar Mahallesinde 3402 sayılı yasanın geçici 8. Maddesi tescil dışı yerlerle ilgili olarak yapılacak kadastro çalışmalarında, kadastro ekipleri ile görev yapmak üzere her mahalle için 6 adet bilirkişinin seçildiği, seçilen bilirkişilerden Necip ALTAY’ ın ameliyat olduğu ve hastanede yatıyor olması sebebiyle bilirkişilik görevini yapamayacağından yerine 15 gün içerisinde 1 adet kişinin bilirkişi seçilmesi ve isminin bildirilmesini talep etmişlerdir.
Belediye Meclisince yapılan oylamada Aydınlar Mahallesi sakini Ahmet ŞANLI bilirkişi olarak tespit edilerek, mevcudun oybirliği ile seçilmiştir.

Karar Sayısı : 122
Bursa Valiliği Kadastro Müdürlüğü’ nün 10.08.2015 Tarih ve 890481 sayılı yazılarında; ilçenin İhsaniye Mahallesinde 3402 sayılı yasanın geçici 8. Maddesi tescil dışı yerlerle ilgili olarak yapılacak kadastro çalışmalarında, kadastro ekipleri ile görev yapmak üzere her mahalle için 6 adet bilirkişinin seçildiği, seçilen bilirkişilerden Mahmut YAVAŞ’ ın aynı zamanda mahalle muhtarı olması sebebiyle bilirkişilik görevini yapamayacağından yerine 15 gün içerisinde 1 adet kişinin bilirkişi seçilmesi ve isminin bildirilmesini talep etmişlerdir.
Belediye Meclisince yapılan oylamada İhsaniye Mahallesi sakini Ahmet YAVAŞ bilirkişi olarak tespit edilerek, mevcudun oybirliği ile seçilmiştir.

Karar Sayısı : 123
5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (n) fıkrası “Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek” hükmü gereğince İlçenin Çampınar Mahallesi Nüzhetiye Sokak isminin Çampınar Sokak olarak değiştirilmesine , 5393 Sayılı Belediye Kanununun 81. maddesi gereğince bu kararın mülki İdare Amirinin onayına sunulmasına mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 124
5393 Sayılı Belediye Kanununun 22.maddesinde “ Kararlar, meclis başkanı ve kâtip üyeler tarafından imzalanır ve bir sonraki toplantıda üyelere dağıtılır.” denilmektedir. Ancak almış olduğumuz kararların her birinden 15 adet fotokopi çekilerek meclis üyelerine dağıtılması belediyemize külfet getirdiğinden, kararların meclis üyelerimizin mail adreslerine gönderilmesi hususunda karar alınmasını talep etmişlerdir.
Belediye Meclisince yapılan müzakere neticesinde, alınan meclis kararlarının meclis üyelerimizin mail adreslerine gönderilmesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 125
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.08.2015 tarih ve 135331 sayılı yazısı ile Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ nün 22.12.2014 tarih ve 3940 Sayılı kararı gereği Koruma Amaçlı İmar Planlarında sehven işlenmeyen Kentsel Sit Sınırının onaylanmasının görüşülmesini talep etmişlerdir.
Belediye Meclisince yapılan müzakere neticesinde talebin İmar Komisyonuna havale edilerek, 07.09.2015 tarihinde saat 08:30’ da yapılacak olan Eylül ayı Meclis toplantısı 2.birleşiminde raporun görüşülmesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Sayısı : 126
Belediye İmar Ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.08.2015 Tarihli müzekkereleri okundu. Gereği düşünüldü.Nurettin YILMAZ 11.08.2015 tarihli dilekçesi,, Birgül YILMAZ 21.08.2015 tarihli dilekçesi,Mümine ATALAY Varisleri 19.08.2015 tarihli dilekçesi, Naciye CAN 18.08.2015 tarihli dilekçesi, Mustafa GEZER 19.08.2015 tarihli dilekçesi Belediye Meclisince görüşülerek, Taleplerinin incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine, imar komisyonunca karar alındıktan sonra Belediye Meclisince görüşülmesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 127
Ekim 2015 ayı meclis toplantısının 6 Ekim 2015 Salı günü saat:15.00’da yapılmasına mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 128
Bursagaz Genel Müdürlüğünce hazırlanan Çakırca Mahallesi, 1828 parselde doğalgaz dağıtım tesisi, Selçuk Mahallesi 288 ada, 3 parsel, Yeşilcami Mahallesi 245 ada, 128 parsel ve Eşrefzade Mahallesi 419 adanın Güney Kesimi Doğalgaz Bölge Regülatörü 1/1000 imar planı değişikliğinin onaylanmasını talep etmişlerdir.
Belediye Meclisince yapılan müzakere neticesinde talebin İmar Komisyonuna havale edilerek, 07.09.2015 tarihinde saat 08:30’ da yapılacak olan Eylül ayı Meclis toplantısı 2.birleşiminde raporun görüşülmesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 129
Belediye Meclis Üyeleri Raşit ALPTEKİN, Öner ERİM ve Süleyman CANDAR’ ın vermiş olduğu 01.09.2015 tarihli önerge okundu. Gereği düşünüldü.
İsmet ORUÇ Varisi Mustafa ORUÇ 31.08.2015 tarihli dilekçesi,Mustafa GÜZEL Mirasçıları Muazzez Güzel,Fatma KUŞDOĞAN, Nazmiye GÜZEL,Türel GÜZEL ve Dinçer AKAR dilekçelerinin incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine, imar komisyonunca karar alındıktan sonra Belediye Meclisince görüşülmesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Tarihi :07.09.2015

Karar Sayısı : 130
Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ nün 22.12.2014 tarih ve 3273 sayılı yazısı ekinde bulunan 12.12.2014 tarih ve 3940 sayılı kararda belirtilen ilçemiz kent merkezinde yer alan Bursa Koruma Kurulunun 16.08.2006 gün ve 1683 sayılı kararı ile uygun görülen Kentsel Sit Sınırlarının Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonunda sehven gösterilmediği anlaşıldığından,2863 Sayılı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 17.maddesi ile Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması,Gösterimi, Uygulaması, Denetimi Ve Müelliflerine İlişkin Usul Ve Esaslara Ait Yönetmelik kapsamında hazırlanan ve Kentsel Sit Sınırlarının işlendiği Koruma Amaçlı İmar Planları değişikliğinin uygun olduğuna İmar Komisyonuna katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.
Raporun Mecliste görüşülmesi sonucunda; İmar Komisyonunca hazırlanan raporun aynen uygun olduğuna,Belediye Meclisi’ nin 07.09.2015 günlü olağan toplantısının ll.birleşiminde mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 131
İlçemiz Çakırca Mahallesi, 1828 parsel nolu taşınmaz üzerinde yapılması düşünülen doğalgaz dağıtım tesisine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli mevzi imar planı ile Selçuk Mahallesi 288 ada 3 parsel, Yeşilcami Mahallesi 245 ada, 128 parsel ve Eşrefzade Mahallesi 419 adanın Güney Kesimine ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapıldığı 27.08.2015 tarih ve 148301 sayılı yazılarından anlaşılmakta olup 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/e maddesinde belirtilen( ek:12.07.2013-6495/73md) Kamu Kurum Ve Kuruluşlarından görüş alınmasını müteakip 1/1000 ölçekli Uygulama Ve Mevzii İmar Planı talebinin değerlendirilmesine İmar Komisyonuna katılan üyelerin oybirliği ile uygun görülmüştür.
Raporun Mecliste görüşülmesi sonucunda; İmar Komisyonunca hazırlanan raporun aynen uygun olduğuna,Belediye Meclisi’ nin 07.09.2015 günlü olağan toplantısının ll.birleşiminde mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Başkan                       Katip                  Katip
Osman SARGIN      Öner ERİM          Yusuf BİÇER

MECLİS KARAR ÖZETLERİ
Toplantı Tarihi: 06.10.2015
Toplantı Dönemi : EKİM
Birleşim Sayısı : 1
Oturum Sayısı: 1
Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Meclis Başkanı: Osman SARGIN
BULUNANLAR :Aza; SÜLEYMAN CANDAR,RAŞİT ALPTEKİN,MEHMET HIŞTIROĞLU,NECMETTİN ÇÖMEZ,AHMET YILDIRIM,YUSUF BİÇER,ÖNER ERİM,İSMAİL PENCİK,DÜNDAR KOYUTÜRK,İSKENDER ŞEN,İSMAİL UĞUR,MERAL DÖNMEZ,VAHDETTİN KARAMAN, MUSTAFA ERSÖZ,MÜCEHER EGEMEN
Karar Tarihi :06.10.2015

Karar Sayısı : 132
Eylül 2015 ayına ait Meclis Toplantısında alınan kararların özetleri okunarak, mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.
Karar Sayısı : 133
02/04/2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” gereğince, İznik Belediyesinin bulunduğu C7 grubunda yer alan dolu kadro derecelerinde değişiklik yapılması gerektiğinden, ekli III sayılı (Memur)dolu kadro değişikliği cetveli mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı : 134
İlçenin Bayındır Mahallesi 1229 parsel arsa vasfındaki 38 m2 yüzölçümlü, Belediyemize ait taşınmazın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin (h) bendi ve 18. Maddesinin ( e) bendi gereğince Encümence satışının yapılmasına ve satış işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesine MHP grubunun red oyuna karşılık CHP ve Ak Parti Grubunun kabul oyları ile oyçokluğu ile karar verilmiştir.
İlçenin Bayındır Mahallesi 1041 parsel tarla vasfındaki 1600m2 yüzölçümlü taşınmazın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin (h) bendi ve 18. Maddesinin ( e) bendi gereğince Encümence satışının yapılmasına ve satış işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesine MHP ve CHP grubunun red oyuna karşılık AK Parti grubunun kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verilmiştir.
İlçenin Bayındır Mahallesi 543 parsel tarla vasfındaki 856m2 yüzölçümlü taşınmazın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin (h) bendi ve 18. Maddesinin ( e) bendi gereğince Encümence satışının yapılmasına ve satış işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesine MHP ve CHP grubunun red oyuna karşılık AK Parti grubunun kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verilmiştir.
Ayrıca İlçenin Bayındır Mahallesi 553 parsel tarla vasfındaki 3050 m2 yüzölçümlü taşınmazın tapusu sehven Bursa Büyükşehir Belediyesi adına çıkartılmış olduğundan satışının iptaline oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 135
2016 Mali yılı ve izleyen iki yılın Bütçe Tasarısı, 5393 sayılı Belediye Kanununun 61. ve 62. maddeleri ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği doğrultusunda hazırlanan 2016 Mali Yılı ve izleyen iki yılın Belediye Bütçe gider teklifleri bütçesi ve Belediye gelir bütçesi kararnamelerinin Plan Ve Bütçe Komisyonuna havalesine ve Komisyon raporunun 13 Ekim 2015 Salı günü saat 10:00’da yapılacak olan Ekim 2015 ayı II. Birleşim Meclis toplantısında görüşülmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Karar Sayısı : 136
5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin (f) bendi ile 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan 2016 Yılı Hizmet Mukabili Ücret Tarifeleri ve kira artış oranlarının Plan Ve Bütçe Komisyonuna havalesine Komisyon raporunun 13 Ekim 2015 Salı günü saat 10:00’da yapılacak olan Ekim 2015 ayı II. Birleşim Meclis toplantısında görüşülmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Karar Sayısı : 137
Beytullah ERDEM 29.09.2015 tarihli dilekçesi, Talebinin incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine, imar komisyonunca karar alındıktan sonra Belediye Meclisince görüşülmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 138
Kasım 2015 ayı meclis toplantısının 3 Kasım 2015 Salı günü saat:15.00’da yapılmasına mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 139
Belediye Meclis Üyeleri Raşit ALPTEKİN,Öner ERİM ve Süleyman CANDAR’ın vermiş olduğu 06.10.2015 tarihli önerge okundu. Gereği düşünüldü.
Naciye SÜREK, Asiye KAYA, Şaban ARIK, Makbule ÇETİN,Mehmet ATİK 30.09.2015 tarihli dilekçeleri, Taleplerinin incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine, imar komisyonunca karar alındıktan sonra Belediye Meclisince görüşülmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
Sabire DOĞAN 27.08.2015 tarihli dilekçesi ; Talebinin incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine, imar komisyonunca karar alındıktan sonra Belediye Meclisince görüşülmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 140
Belediye Meclis Üyeleri Raşit ALPTEKİN,Öner ERİM ve Süleyman CANDAR’ın vermiş olduğu 06.10.2015 tarihli önerge okundu. Gereği düşünüldü.
Mustafa GEZER 19.08.2015 tarihli dilekçesi; İmar Komisyonunca talebin reddine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir. Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı oybirliği ile kabul edilmiştir.
Aziz BULMUŞ 28.01.2015 tarihli dilekçesi, İmar Komisyonunca talebin reddine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir. Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı oybirliği ile kabul edilmiştir.
Hatice AKIN 30.01.2014 tarihli dilekçesi, İmar Komisyonunca talebin reddine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir. Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı oybirliği ile kabul edilmiştir.
Asuman KAYNAK 24.07.2014 tarihli dilekçesi, İmar Komisyonunca talebin reddine 1 red oyuna karşılık mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir. Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı oybirliği ile kabul edilmiştir.
Erkan UYSAL-Özkan UYSAL 31.01.2014 tarihli dilekçesi, İmar Komisyonunca talebin reddine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir. Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı oybirliği ile kabul edilmiştir.
Naciye CAN 18.08.2015 tarihli dilekçesi, İmar Komisyonunca talebin reddine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir. Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı oybirliği ile kabul edilmiştir.
Ahmet TÜRKAY Varisi Leyla KILIÇAY 14.05.2015 tarihli dilekçesi, İmar Komisyonunca talebin reddine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir. Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı oybirliği ile kabul edilmiştir.
İsmet ORUÇ Varisi Mustafa ORUÇ 31.08.2015 tarihli dilekçesi, İmar Komisyonunca talebin reddine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir. Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı oybirliği ile kabul edilmiştir.
Selahattin ÖZTÜRK- Temel ÖZTÜRK 28.01.2015 tarihli dilekçesi, İmar Komisyonunca talebin reddine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir. Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı oybirliği ile kabul edilmiştir.
Birgül YILMAZ 21.08.2015 tarihli dilekçesi, İmar Komisyonunca talebin reddine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir. Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı oybirliği ile kabul edilmiştir.
Yusuf YAMAN 23.02.2015 tarihli dilekçesi İmar Komisyonunca talebin reddine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir. Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı oybirliği ile kabul edilmiştir.
.
Karar Sayısı : 141
Belediye Meclis Üyeleri Necmettin ÇÖMEZ ve Ahmet YILDIRIM’ın vermiş olduğu 06.10.2015 tarihli önerge okundu. Gereği düşünüldü
İlçemiz Osmaniye Mahallesi 487 parseldeki arsa vasfındaki 328 m2 yüzölçümlü İznik Belediyesine ait taşınmazın Belediyemiz Hizmetlerinde kullanılmak amacıyla satışının yapılabilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18’inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine göre Belediyemiz tarafından 487 parselin satışının yapılmasını talep etmişlerdir.
Taleplerinin gerekli inceleme yapıldıktan sonra bir sonraki Meclis toplantısında görüşülmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 142
Belediye Meclis Üyeleri Dündar KOYUTÜRK, İskender ŞEN, İsmail UĞUR ve Meral DÖNMEZ’in vermiş olduğu 06.10.2015 tarihli önerge okundu. Gereği düşünüldü.
İlçemiz Kılıcaslan Caddesinde dört yoldan Lefke Kapı’ ya kadar saat:10.00-22.00 arası trafiğe kapatılarak kısıtlılık getirilmiştir. Trafik kısıtlamasının süreler açısından gözden geçirilmesini ve trafiğe açık olan saatlerde yola girmeyi engelleyen tabela ve maniaların kaldırılmasına dikkat edilmesini talep etmişlerdir.
Taleplerinin incelenmek üzere Ulaşım komisyonuna havalesine, Ulaştırma komisyonunca karar alındıktan sonra Belediye Meclisince görüşülmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 143
Belediye Meclis Üyeleri Dündar KOYUTÜRK, İskender ŞEN,İsmail UĞUR ve Meral DÖNMEZ’in vermiş olduğu 06.10.2015 tarihli önerge okundu. Gereği düşünüldü.
Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ ün İznik halkının “Milli Mücadele” yıllarında kahramanca vermiş olduğu desteğe teşekkürlerini ifade eden tarihi telgraf, belediye binası önünde bir anıt olarak bulunmakta iken belediye önünde yapılan meydan çalışmalarında kaldırıldığı, kaldırılan bu anıtın yeniden yerine konulmasını talep etmişlerdir.
Taleplerinin incelenmek üzere Kültür komisyonuna havalesine, Kültür komisyonunca karar alındıktan sonra Belediye Meclisince görüşülmesine CHP ve MHP gruplarının red oyuna karşılık Ak Parti grubunun kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 144
Belediye Meclis Üyeleri Dündar KOYUTÜRK, İskender ŞEN,İsmail UĞUR ve Meral DÖNMEZ’in vermiş olduğu 06.10.2015 tarihli önerge okundu. Gereği düşünüldü.
İlçemiz balıkçı esnafının yayınlatmak istediği ilanların belediye ilan memurluğunca yayınlanmadığından dolayı esnafın mağdur olduğundan balıkçı esnafının ilanlarının yayınlanmasını talep etmişlerdir.
Taleplerinin incelenmek üzere Çevre Komisyonuna havalesine, Çevre Komisyonunca karar alındıktan sonra Belediye Meclisince görüşülmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Toplantı Tarihi : 13.10.2015
Toplantı Dönemi : EKİM
Birleşim Sayısı : 2
Oturum Sayısı : 1
Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Meclis Başkanı Osman SARGIN
BULUNANLAR :Aza; SÜLEYMAN CANDAR,RAŞİT ALPTEKİN,MEHMET HIŞTIROĞLU,NECMETTİN ÇÖMEZ,AHMET YILDIRIM,YUSUF BİÇER, ÖNER ERİM,İSMAİL PENCİK, DÜNDAR KOYUTÜRK, İSKENDER ŞEN,İSMAİL UĞUR, MUSTAFA ERSÖZ,MÜCEHER EGEMEN
BULUNMAYANLAR: MERAL DÖNMEZ,VAHDETTİN KARAMAN

Karar Tarihi :13.10.2015

Karar Sayısı : 145
2016 Yılı İznik Belediyesi Bütçesi
a- Bütçe Kararnameleri madde madde okunarak mevcudun oybirliği ile ,
b-Yılı Gider bütçesini kurumsal kodlaması yapılan her birimin fonksiyonel sınıflandırmalarının l. Düzeyi, birim bazında kurumsal kodlama yapılmayan kurumlarda ise fonksiyonel sınıflandırmaların l. Düzeyi , mevcudun oybirliği ile ,
c- Yılı Gelir bütçesini ekonomik sınıflandırmanın l. Düzeyi , mevcudun oybirliği ile ,
Olmak üzere 2016 yılı İznik Belediyesi bütçesi 28.000.000,00TL, olarak kabul edilmiştir.

Karar Sayısı : 146
5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin (f) bendi ile 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan 2016 Yılı Hizmet Mukabili Ücret Tarifeleri ve kira artış oranları çalışmaları Plan Ve Bütçe Komisyonunu tarafından tamamlanamadığından Belediye Meclisince tekrar Plan Ve Bütçe Komisyonuna havalesine ve Komisyon raporunun Kasım 2015 ayı Meclis toplantısında görüşülmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Başkan                       Katip                  Katip
Osman SARGIN      Öner ERİM          Yusuf BİÇER

MECLİS KARAR ÖZETLERİ
Toplantı Tarihi: 03.11.2015
Toplantı Dönemi : KASIM
Birleşim Sayısı : 1
Oturum Sayısı : 1
Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Meclis Başkanı Osman SARGIN
BULUNANLAR :Aza; SÜLEYMAN CANDAR,RAŞİT ALPTEKİN,MEHMET HIŞTIROĞLU,NECMETTİN ÇÖMEZ,AHMET YILDIRIM,YUSUF BİÇER,ÖNER ERİM,İSMAİL PENCİK,DÜNDAR KOYUTÜRK,İSKENDER ŞEN,İSMAİL UĞUR,MERAL DÖNMEZ,VAHDETTİN KARAMAN, MUSTAFA ERSÖZ,MÜCEHER EGEMEN

Karar Tarihi :03.11.2015
Karar Sayısı : 147
Ekim 2015 ayına ait Meclis Toplantısında alınan kararların özetleri okunarak, mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı : 148
Mülkiyeti Belediyemize ait İlçenin Osmaniye Mahallesi 487 parseldeki arsa vasfındaki 328m2 yüzölçümlü taşınmazın, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin (h) bendi ve 18. Maddesinin ( e) bendi gereğince Encümence satışının yapılmasına ve satış işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 149
Mülkiyetleri İlhan Gürgen’e ait İlçenin Elbeyli Mahallesi 3719 nolu parselde 1 adet zeytin ağacı ile 3721 nolu parselde bulunan 1 adet zeytin ağacı İznik Belediyesi (Elbeyli Belediyesi) adına muhdesat olarak kayıtlıdır. Söz konusu parsellerin maliki Belediyemize dilekçe ile müracaat ederek 2 adet zeytin ağacının muhdesat haklarının terkini talep etmesi üzerine tarafımızca yapılan incelemede zeytin ağaçlarının ekonomik ömrünü tamamladığı ve kamu hizmetlerinde ihtiyaç duyulmadığı tespit edilmesi neticesinde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18’inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine istinaden, Belediyemiz tarafından 2 adet zeytin ağacının her birinin 50,00TL. bedel ile muhdesat haklarının terkinin yapılmasına ve Tapu Sicil Müdürlüğünden şerhin kaldırılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 150
1adet kazıcı yükleyici iş makinesi, l adet damperli kamyon ve l adet panelvan alımı işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş’den 450.000(dörtyüzellibin)TL. kredi kullanılmasına, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 68.maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediyle konu ile ilgili işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Osman SARGIN’ ın yetkili kılınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 151
2016 Yılı Belediye Hizmet Mukabili Ücret Tarifeleri ile Belediyeye ait işyerlerinin 2016 yılı kira artışları ile ilgili Plan Ve Bütçe Komisyonunun raporu Belediye Meclisince müzakere edilerek, Plan Ve Bütçe Komisyonu raporunun kabulüne ve vergi, ücret, harç tarifeleri ile kiraların ekli listede görüldüğü şekilde 2016 Yılında uygulanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 152
Hanife TÜRKAY, Binnaz ARIN ve Halil TOKER 13.10.2015 tarihli dilekçesinin imar komisyonuna havalesine, imar komisyonunca karar alındıktan sonra Belediye Meclisince görüşülmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 153
Aralık 2015 ayı meclis toplantısının 1 Aralık 2015 Salı günü saat:15.00’da yapılmasına mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 154
Belediye Meclis Üyeleri Mehmet HIŞTIROĞLU, Necmettin ÇÖMEZ ve Ahmet YILDIRIM’ın vermiş olduğu 03.11.2015 tarihli önerge okundu. Gereği düşünüldü.
Mülkiyeti Belediyemize ait İlçenin Bayındır Mahallesi G23-D-21-C pafta 552 parseldeki tarla vasfındaki 3.600m2 yüzölçümlü taşınmazın, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin (h) bendi ve 18. Maddesinin (e) bendi gereğince Encümence satışının yapılmasına ve satış işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesine 6 red oyuna karşılık 10 kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 155
Belediye Meclis Üyeleri Yusuf BİÇER, Süleyman CANDAR, Mehmet HIŞTIROĞLU’nun vermiş olduğu 03.11.2015 tarihli önerge okundu. Gereği düşünüldü.
Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş’ nin 20.10.2015 tarih ve 34382 sayılı yazılarında; Bursa –İznik İlçesi Elektrik Şebekesi içerisinde mevcut abonelerin düzenli ve sağlıklı enerji alabilmeleri, yeni enerji taleplerine cevap verilebilmesi amacı ile 1 adet yeni trafo, l adet Dağıtım Merkezi ve 2 adet Karayolu Genişleme bölgesinde kalan toplam 4 adet trafo merkezi alanının plan değişikliğinin 3194 sayılı kanunun 8/b maddesine göre onaylanmasını talep etmişlerdir. Talebinin incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine, imar komisyonunca karar alındıktan sonra Belediye Meclisince görüşülmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 156
Belediye Meclis Üyeleri Yusuf BİÇER, Süleyman CANDAR, Mehmet HIŞTIROĞLU’nun vermiş olduğu 03.11.2015 tarihli önerge okundu. Gereği düşünüldü.
Yusuf YAMAN 02.11.2015 Tarihli dilekçesinde ;Bursa ili İznik İlçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, 37 ada 6 numaralı parselinde plan değişikliği yapılmasını talep etmiştir. Talebinin incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine, imar komisyonunca karar alındıktan sonra Belediye Meclisince görüşülmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 157
Belediye Meclis Üyeleri Yusuf BİÇER, Süleyman CANDAR, Mehmet HIŞTIROĞLU’nun vermiş olduğu 03.11.2015 tarihli önerge okundu. Gereği düşünüldü.
Mülkiyeti Belediyemize ait İlçenin Çakırca Mahallesi 1757 parsel sayılı 3.238.00m2 yüzölçümlü taşınmaz ile 1758 parsel sayılı 1.100,00m2 yüzölçümlü taşınmazları da içine alan bölgede, Bursa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığınca Çevre Düzenleme Projesi yapılması amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanununun 75.maddesinin ( d) bendi uyarınca Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığına 25 yıl süre ile bedelsiz tahsisine, MHP ve CHP grubunun red oyuna karşılık AK Parti grubunun kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Başkan                       Katip                  Katip
Osman SARGIN      Öner ERİM          Yusuf BİÇER

MECLİS KARAR ÖZETLERİ
Toplantı Tarihi : 01.12.2015
Toplantı Dönemi : ARALIK
Birleşim Sayısı : 1
Oturum Sayısı : 1
Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Meclis Başkanı Osman SARGIN
BULUNANLAR :Aza; SÜLEYMAN CANDAR,RAŞİT ALPTEKİN,MEHMET HIŞTIROĞLU,NECMETTİN ÇÖMEZ,AHMET YILDIRIM,YUSUF BİÇER,ÖNER ERİM,İSMAİL PENCİK,DÜNDAR KOYUTÜRK,İSKENDER ŞEN,İSMAİL UĞUR,MERAL DÖNMEZ,VAHDETTİN KARAMAN, MUSTAFA ERSÖZ,MÜCEHER EGEMEN

Karar Tarihi :01.12.2015

Karar Sayısı : 158
Kasım 2015 ayına ait Meclis Toplantısında alınan kararların özetleri okunarak, mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı : 159
İznik ile Pithiviers şehirleri arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerini geliştirmek ve hazırlanan yeni yıl davetine katılmak üzere 13-17 Ocak 2016 tarihleri arasında, karar ekinde isimleri ve TC numaraları belirtilen 15 kişilik bir heyetle Fransa-Loiret-Pithiviers şehrine ziyarette bulunulmasına, Pithiviers’ deki konaklama ve yemek masrafları davette bulunan Pithiviers Belediyesi tarafından karşılanacağından, Belediye Başkanı, Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediye Meclis üyelerinin seyahat bedellerinin Belediye bütçesinden karşılanmasına, pasaport, konsolosluk vize işlemleri, seyahat sigortası vb. masrafların seyahate katılanlar tarafından karşılanmasına, seyahate katılanlara ayrıca harcırah ödenmesine gerek olmadığına, heyette bulunan kişilerin bu seyahat süresince görevli sayılmalarına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 160
Belediye Meclis Üyeleri Dündar KOYUTÜRK, İskender ŞEN, İsmail UĞUR ve Meral DÖNMEZ’in vermiş olduğu 06.10.2015 tarihli önerge okundu.
• İlçemiz Kılıcaslan caddesinde, 15 Kasım -31 Mart arası, Akşam 19:00- Sabah 09:00 saatlerinde esnafların mal indirme-bindirme yapabileceğine,
• 1 Nisan -14 Kasım arası ise,
Akşam 22:00- Sabah 10:00 saatlerinde esnafların mal indirme-bindirme yapabileceğine, Ayrıca, Kılıcaslan Caddesi üzerinde bulunan trafik levhalarının altına mal indirme-bindirme saatlerini belirten uyarıcı levha konulmasının uygun olacağına, alınan bu kararın uygulamada yetkili olan BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UKOME Başkanlığına gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir, denilmekte olup, Belediye Meclisince yapılan müzakere neticesinde, Ulaşım Komisyonu Raporunun, oybirliği ile kabulüne karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 161
Belediye İmar Ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.12.2015 Tarihli müzekkereleri okundu. Gereği düşünüldü.
Hasan Hüseyin YAPICI 03.11.2015 tarihli dilekçenin imar komisyonuna havalesine, imar komisyonunca karar alındıktan sonra Belediye Meclisince görüşülmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
Mehmet YAZICI 23.11.2015 Tarihli dilekçenin imar komisyonuna havalesine, imar komisyonunca karar alındıktan sonra Belediye Meclisince görüşülmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
İhsan ŞAHİN 23.11.2015 tarihli dilekçenin imar komisyonuna havalesine, imar komisyonunca karar alındıktan sonra Belediye Meclisince görüşülmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 162
İlçemiz sur dışı 1/1000 ölçekli kuzey ve güney kesim revizyon uygulama imar planlarında değişiklik yapılmasına dair vatandaşlarca yapılan müracaat dilekçeleri tek tek okunarak aşağıda görüldüğü şekilde kararlar alınmıştır.
Nurettin YILMAZ 11.08.2015 tarihli dilekçe, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı oybirliği ile kabul edilmiştir.
Nevrin BARUT 02.10.2015 tarihli dilekçes, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı oybirliği ile kabul edilmiştir.
Av. Ali UZUNOĞLU 27.02.2015 tarihli dilekçe, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı oybirliği ile kabul edilmiştir.
Hasan YAZICI 30.10.2013 tarihli dilekçe, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı oybirliği ile kabul edilmiştir.
Hazel ARIK 10.04.2014 tarihli dilekçe, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı oybirliği ile kabul edilmiştir.
Mustafa YILMAZ 27.07.2015 tarihli dilekçe, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı oybirliği ile kabul edilmiştir.
Ekrem GÜL 28.07.2015 tarihli dilekçe, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı oybirliği ile kabul edilmiştir.
Sebahattin BEYAZIT 27.05.2015 tarihli dilekçesinde, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı oybirliği ile kabul edilmiştir.
Hürü GÜLER 15.06.2015 tarihli dilekçe, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı oybirliği ile kabul edilmiştir.
Osman MALKOÇ 06.05.2015 tarihli dilekçe, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı oybirliği ile kabul edilmiştir.
Hatice OKKALI- Recep OKKALI ve Hissedarları 29.04.2015 tarihli dilekçe, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı oybirliği ile kabul edilmiştir.
Mücessem CEYHAN 04.05.2015 tarihli dilekçe, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı oybirliği ile kabul edilmiştir.
Davut AYDIN 04.05.2015 tarihli dilekçe, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı oybirliği ile kabul edilmiştir.
Hanife TÜRKAY-Binnaz ARIN-Halil TOKER 29.12.2014 tarihli dilekçe, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı oybirliği ile kabul edilmiştir.
Eşref AKIN 31.07.2014 tarihli dilekçe, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı oybirliği ile kabul edilmiştir.
Saffet SİPAHİ 23.04.2014 tarihli dilekçe, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı oybirliği ile kabul edilmiştir.
Ayşe YÜKSEL 01.07.2014 tarihli dilekçe, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı oybirliği ile kabul edilmiştir.
Zekeriya MANÇOLAR 19.06.2014 tarihli dilekçe,Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı oybirliği ile kabul edilmiştir.
Ali ŞİMŞEK 18.06.2014 tarihli dilekçe, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı oybirliği ile kabul edilmiştir.
Erdal SAVAŞ 02.06.2014 tarihli dilekçe, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı oybirliği ile kabul edilmiştir.
İsmail AKBAŞ 22.10.2013 tarihli dilekçe, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı oybirliği ile kabul edilmiştir.
Ekrem ASLAN-Ömer KOCUK-Osman YÜKSEK 20.10.2014 tarihli dilekçe, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı oybirliği ile kabul edilmiştir.
Mehmet OKYAY 17.02.2015 tarihli dilekçe, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı oybirliği ile kabul edilmiştir.
İsmail TEMİZ 09.02.2015 tarihli dilekçe, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı oybirliği ile kabul edilmiştir.
Mustafa EKER 30.09.2014 tarihli dilekçe, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı oybirliği ile kabul edilmiştir.
Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. İnşaat Emlak Kamulaştırma Yönetmenliği 20.10.2015 tarih 34382 sayılı yazıları, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı oybirliği ile kabul edilmiştir.
Yusuf YAMAN 02.11.2015 tarihli dilekçe, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı oybirliği ile kabul edilmiştir.

Ayrıca, ilçemiz sur dışı 1/1000 ölçekli kuzey ve güney kesim revizyon uygulama imar planlarında değişiklik yapılmasına dair vatandaşlarca yapılan müracaat dilekçelerine ait diğer komisyon raporlarının 07 Aralık 2015Pazartesi günü saat 16:00’da yapılacak olan Aralık 2015 ayı II. Birleşim Meclis toplantısında görüşülmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Karar Sayısı : 163
İlçemiz sur içi 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planlarının revizyonuna ait Komisyon raporlarının 07 Aralık 2015 Pazartesi günü saat 16:00’da yapılacak olan Aralık 2015 ayı II. Birleşim Meclis toplantısında görüşülmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Karar Sayısı : 164
Ocak 2016 ayı meclis toplantısının 5 Ocak 2016 Salı günü saat:16.00’da yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 165
GÜLSEREN TURGUT, KADİR ŞEN, MEFTUNE POYRAZ MÜSÜRE KARAKAŞ ve RESMİYE ŞEN, 27.11.2015 tarihli dilekçe ile, İlçenin Elbeyli Mahallesi 1166 parselde kayıtlı gayrimenkul üzerinde bulunan 5 adet zeytin ağacının muhdesat haklarının terkinini talep etmişlerdir. Belediye Meclisince yapılan müzakere neticesinde talebin, 07 Aralık 2015Pazartesi günü saat 16:00’da yapılacak olan Aralık 2015 ayı II. Birleşim Meclis toplantısında görüşülmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Karar Sayısı : 166
Mustafa SAVAŞ,Feriser SEVER, Hanife KANSIZ, Şükran ÇALIŞKAN 04.11.2015 Tarihli dilekçeleri, imar komisyonuna havalesine, imar komisyonunca karar alındıktan sonra Belediye Meclisince görüşülmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
Toplantı Tarihi : 07.12.2015
Toplantı Dönemi : ARALIK
Birleşim Sayısı : 2
Oturum Sayısı :1
Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat;
Meclis Başkanı Osman SARGIN
BULUNANLAR :Aza; SÜLEYMAN CANDAR,RAŞİT ALPTEKİN,MEHMET HIŞTIROĞLU,NECMETTİN ÇÖMEZ,AHMET YILDIRIM,YUSUF BİÇER,ÖNER ERİM,İSMAİL PENCİK,DÜNDAR KOYUTÜRK,İSKENDER ŞEN,İSMAİL UĞUR,MERAL DÖNMEZ,VAHDETTİN KARAMAN, MUSTAFA ERSÖZ,MÜCEHER EGEMEN

Karar Tarihi :07.12.2015

Karar Sayısı : 167
İlçemiz sur dışı 1/1000 ölçekli kuzey ve güney kesim revizyon uygulama imar planlarında değişiklik yapılmasına dair vatandaşlarca yapılan müracaat dilekçeleri tek tek okunarak aşağıda görüldüğü şekilde kararlar alınmıştır.
Işıl AKBAYGİL 16.06.2015 tarihli dilekçesi, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı CHP grubunun red oyuna karşılık AK PARTİ grubu ve MHP grubunun kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
Mehmet AYDIN 01.07.2014 tarihli dilekçesi, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı oybirliği ile kabul edilmiştir.
Banu DÜMRUL 28.02.2014 tarihli dilekçesi, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı oybirliği ile kabul edilmiştir.
Sevim ATAY 27.02.2014 tarihli dilekçesi, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı oybirliği ile kabul edilmiştir.
Mavi Çini Sitesi Yönetim Başkanı 18.02.2014 tarihli dilekçesi, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı oybirliği ile kabul edilmiştir.
Şükriye ŞEKERCİOĞLU Vekili Ünal GÜNGÖR 26.02.2014 tarihli dilekçesi, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı oybirliği ile kabul edilmiştir.
Adem VAROL 26.02.2014 tarihli dilekçesi, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı oybirliği ile kabul edilmiştir.
Eyüp VAROL 26.02.2014 tarihli dilekçesi, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı oybirliği ile kabul edilmiştir.
Mehmet ÖZCAN 13.02.2014 tarihli dilekçesi, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı oybirliği ile kabul edilmiştir.
İsmail Hakkı EROL 25.02.2014 tarihli dilekçesi, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı oybirliği ile kabul edilmiştir.
İbrahim VAROL 26.02.2014 tarihli dilekçesi, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı oybirliği ile kabul edilmiştir.
Cevdet TOK 23.01.2014 tarihli dilekçesi, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı oybirliği ile kabul edilmiştir.
Zeki Korkmaz ÜNEN 13.03.2014 tarihli dilekçesi, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı oybirliği ile kabul edilmiştir.
Hüseyin KAYA-Ruhi KAYA-Ali KAYA-Şevga DEMİR 17.03.2014 tarihli dilekçesi,
Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı oybirliği ile kabul edilmiştir.
Erol HANÇERLİ 09.01.2014 tarihli dilekçesi, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı oybirliği ile kabul edilmiştir.
Yılmaz ŞAHİN 16.01.2014 tarihli dilekçesi, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı oybirliği ile kabul edilmiştir.
Yaşar TOK 23.01.2014 tarihli dilekçesi, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı oybirliği ile kabul edilmiştir.
İrfan KUZGUN 24.01.2014 tarihli dilekçesi, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı oybirliği ile kabul edilmiştir.
Adile SAVA 17.01.2014 tarihli dilekçesi, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı oybirliği ile kabul edilmiştir.
Ali YILMAZ 23.01.2014 tarihli dilekçesi, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı oybirliği ile kabul edilmiştir.
Ahmet DUMAN Hissedarı Osman DUMAN 30.01.2014 tarihli dilekçesi, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı oybirliği ile kabul edilmiştir.
Eyüp KÖSE 04.02.2014 tarihli dilekçesi, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı oybirliği ile kabul edilmiştir.
Meryem DEMİR 04.02.2014 tarihli dilekçesi, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı oybirliği ile kabul edilmiştir.
Ali KOZANALI Varisleri Vacit KOZANALI dilekçesi, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı oybirliği ile kabul edilmiştir.
Bedri YAZGÜLÜ-Mehmet Ali BOZAN-Hüseyin KAVAKLI-Yaşar DEMİRDÖVEN-Ahmet DEMİRDÖVEN’in dilekçesi,Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı oybirliği ile kabul edilmiştir.
Hanife TÜRKAY-Binnaz ARIN-Halil TOKER 13.10.2015 tarihli dilekçesi, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı oybirliği ile kabul edilmiştir.
Mehmet ALP 07.01.2014 tarihli dilekçesi, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı oybirliği ile kabul edilmiştir.
Halil ARSLAN-Ömer ŞENER-Nuri GÜLÇEK 15.11.2013 tarihli dilekçesi, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı oybirliği ile kabul edilmiştir.
Mülkiyet Sahipleri Adına Fatih ÇATAK- Yusuf BİÇER 29.01.2014 tarihli dilekçesi,
Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı, Meclis Başkanı Osman SARGIN, Aza; SÜLEYMAN CANDAR, RAŞİT ALPTEKİN, MEHMET HIŞTIROĞLU, NECMETTİN ÇÖMEZ, AHMET YILDIRIM, ÖNER ERİM, İSMAİL PENCİK, DÜNDAR KOYUTÜRK, İSKENDER ŞEN, İSMAİL UĞUR,MERAL DÖNMEZ,VAHDETTİN KARAMAN, MUSTAFA ERSÖZ, MÜCEHER EGEMEN’in kabul oylarıyla oybirliği ile kabul edilmiştir.
Mustafa KIRKAN 02.06.2014 tarihli dilekçesi, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı oybirliği ile kabul edilmiştir.
Habil Ruşit SİPAHİ 05.12.2013 ve 18.02.2014 tarihli dilekçesi, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı oybirliği ile kabul edilmiştir.
Mehmet KUZGUN 09.02.2015 tarihli dilekçesi, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı oybirliği ile kabul edilmiştir.
Ülkü KÜÇÜKKOÇUM-Serdar KÜÇÜKKOÇUM 16.03.2015 tarihli dilekçesi, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı oybirliği ile kabul edilmiştir.
Mustafa KÖSE 30.09.2014 tarihli dilekçesi, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı oybirliği ile kabul edilmiştir.
Arif KÖSE 30.09.2014 tarihli dilekçesi, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı oybirliği ile kabul edilmiştir.
Şahsine SARICI-Recep ÜNLÜ-Sedat ÜNLÜ 01.10.2014 tarihli dilekçesi, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı oybirliği ile kabul edilmiştir.
Mevlüt EKER 31.10.2014 tarihli dilekçesi, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı oybirliği ile kabul edilmiştir.
Nagihan ALTINTAŞ- Süleyman KARATAŞ-Osman ÇAKIR-Mehmet ÇAKIR 18.11.2014 tarihli dilekçesi, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı oybirliği ile kabul edilmiştir.
İsmail BAŞTAR 01.12.2014 tarihli dilekçesi, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı oybirliği ile kabul edilmiştir.
Makbule ÇETİN-Mehmet ATİK-Asiye KAYA-Hayriye AKIN-Şaban ARIK-Naciye SÜREK 01.12.2014 tarihli dilekçesi, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı oybirliği ile kabul edilmiştir.
Gölköy Tatil Siteciliği 10.11.2014 tarihli dilekçesi, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı oybirliği ile kabul edilmiştir.
İsmail AKBAŞ 12.11.2014 tarihli dilekçesi, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı oybirliği ile kabul edilmiştir.
Müzeyyen HASBİOĞLU-Mete HASBİOĞLU-Mehmet HASBİOĞLU-Lütfiye Filiz ALTINTEP-Fatma Yasemin AKDEMİR 16.06.2014 tarihli dilekçesi, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı : 168
İlçemiz sur içi 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planlarının revizyonuna ait Komisyon raporlarının çalışmalar devam ettiğinden dolayı tekrar İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Karar Sayısı : 169
GÜLSEREN TURGUT, KADİR ŞEN, MEFTUNE POYRAZ MÜSÜRE KARAKAŞ ve RESMİYE ŞEN, 27.11.2015 tarihli dilekçe ile, İlçenin Elbeyli Mahallesi 1166 parselde kayıtlı gayrimenkul üzerinde bulunan 5 adet zeytin ağacının muhdesat haklarının terkinini talep etmeleri üzerine tarafımızca yapılan incelemede zeytin ağaçlarının ekonomik ömrünü tamamladığı ve kamu hizmetlerinde ihtiyaç duyulmadığı tespit edilmesi neticesinde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18’inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine göre Belediyemiz tarafından 5 adet zeytin ağacının her birinin 50,00TL. bedel ile muhdesat haklarının terkinin yapılmasına ve Tapu Sicil Müdürlüğünden şerhin kaldırılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Toplantı Tarihi : 15.12.2015
Toplantı Dönemi : ARALIK (OLAĞANÜSTÜ)
Birleşim Sayısı : 1
Oturum Sayısı :1
Belediye Meclisini
Teşkil Eden Zevat Meclis Başkanı Osman SARGIN
BULUNANLAR :Aza;,RAŞİT ALPTEKİN, MEHMET HIŞTIROĞLU, NECMETTİN ÇÖMEZ,AHMET YILDIRIM,YUSUF BİÇER,ÖNER ERİM,İSMAİL PENCİK,DÜNDAR KOYUTÜRK, ,İSMAİL UĞUR,MERAL DÖNMEZ,VAHDETTİN KARAMAN, MUSTAFA ERSÖZ,MÜCEHER EGEMEN
BULUNMAYANLAR:SÜLEYMAN CANDAR, İSKENDER ŞEN

Karar Tarihi :15.12.2015

Karar Sayısı : 170
İlçemiz sur dışı 1/1000 ölçekli kuzey ve güney kesim revizyon uygulama imar planlarında değişiklik yapılmasına dair vatandaşlarca yapılan müracaat dilekçeleri tek tek okunarak aşağıda görüldüğü şekilde kararlar alınmıştır.
Hasan Hüseyin YAPICI 03.11.2015 tarihli dilekçesi, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.
Müfit GÜVEN-Ömer Murtaza GÜVEN 15.04.2014 tarihli dilekçesi, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.
Ruhi KAYA 10.02.2014 tarihli dilekçesi, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.
Ahmet KÜÇÜKDEMİR dilekçesi,Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.
Abdullah KÖSE-Hasan KÖSE 03.11.2014 tarihli dilekçesi, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Revizyonu, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

Esas No: 2015/12
Karar Tarihi /No:15.12.2015/171
Belediyemiz İmar Komisyonunca yapılan incelemede;Bursa Büyükşehir Belediyesince onaylanan 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planlarına uygun hazırlanan İznik İlçesi kuzey ve güney kesimlerine ait 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planlarının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre onaylanmasına ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisine gönderilmesine İmar Komisyonuna katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.

Raporun Mecliste görüşülmesi sonucunda; İmar Komisyonunca hazırlanan raporun aynen uygun olduğuna,Belediye Meclisi’ nin 15.12.2015 günlü olağanüstü toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Başkan                       Katip                  Katip
Osman SARGIN      Öner ERİM          Yusuf BİÇER