MECLİS KARAR ÖZETLERİ
Toplantı Tarihi : 05.01.2016
Toplantı Dönemi : OCAK
Birleşim Sayısı :1
Oturum Sayısı :1
Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Meclis Başkanı : Osman SARGIN
BULUNANLAR :Aza; SÜLEYMAN CANDAR,RAŞİT ALPTEKİN,MEHMET HIŞTIROĞLU,NECMETTİN ÇÖMEZ,AHMET YILDIRIM,YUSUF BİÇER,ÖNER ERİM,İSMAİL PENCİK,DÜNDAR KOYUTÜRK,İSKENDER ŞEN,İSMAİL UĞUR,MERAL DÖNMEZ,VAHDETTİN KARAMAN, MUSTAFA ERSÖZ , MÜCEHER EGEMEN

Karar Tarihi :05.01.2016

Karar Sayısı : 1
Aralık 2015 ayına ait Meclis Toplantısında alınan kararların özetleri okunarak, mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı : 2
Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince oluşturulması gereken Denetim Komisyonu için yapılan gizli oylamada 16 oy alan Necmettin ÇÖMEZ 15 oy alan Yusuf BİÇER, 16 oy alan İsmail PENCİK, 16 oy alan Dündar KOYUTÜRK, 16 oy alan Müceher EGEMEN Denetim Komisyonu üyeliğine seçilmişlerdir.

Karar Sayısı : 3
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince Belediye Meclisinin 2016 yılı l aylık tatil döneminin Ağustos ayı olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 4
5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince oluşturulan Denetim Komisyonunun emrinde, gerek duyulması halinde kamu personeli dışındaki diğer uzman kişilerden 1 kişinin 5 gün süre ile görevlendirilmesine ve uzman kişiye ödenecek 1 günlük ücretin brüt 175-TL olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 5
5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. maddesi gereğince Belediye Meclis üyeleri ile İhtisas Komisyonu üyelerine verilecek Huzur Hakkının brüt 80TL. olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 6
5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince ihtisas komisyonu raporlarının isteklilere verilmesinde alınacak ücretin 50TL olarak uygulanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 7
5393 Sayılı Belediye Kanununda belirtilen, “Zabıta hizmetlerinde fiilen çalışanlara, fazla çalışma ücreti olarak yılı bütçe kanununda belirtilen üst sınırı aşmamak kaydıyla, Belediye Meclisi kararı ile tespit edilen maktu tutar ödenir.” hükmü gereğince, Zabıta personeline 2016 yılında verilecek maktu fazla çalışma ücretinin brüt 300 TL olarak ödenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 8
Belediyemizin hukuk işlerini yürütmek üzere Avukat kadrosunda, Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Avukat olarak istihdam edilecek kişiye, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 4. fıkrası gereğince aylık net 961.TL . sözleşme ücreti verilmesine ve yıl içerisinde meydana gelecek memur maaş katsayısındaki değişiklik oranının yansıtılarak uygulanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 9
Belediye İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü’nün Belediye Başkanlığından havaleli 05.01.2016 Tarihli Belediye Başkan Yardımcısı ödeneğinin tespiti ile ilgili müzekkeresi okundu. Gereği düşünüldü.
5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi gereğince Belediye Başkan Yardımcısı ödeneğinin tespiti için yapılan müzakerede Belediye Başkan Yardımcısı ödeneğinin brüt 4.871 TL olarak uygulanması ve 2016 yılı içerisinde meydana gelecek memur maaş katsayısındaki değişiklik oranının aynen yansıtılarak uygulanması teklifi oylamaya sunularak oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı :10
Emlak Ve İstimlak Müdürlüğünün 28.12.2015 tarihli müzekkeresi okundu.Gereği düşünüldü.
Halil ÇAKAR ve Orhan GÜL 02/12/.2015 tarihli dilekçe ile, İlçenin Hisardere Mahallesi 136 nolu parselde kayıtlı gayrimenkul üzerinde bulunan 6 adet zeytin ağacının muhdesat haklarının terkinini talep etmeleri üzerine tarafımızca yapılan incelemede zeytin ağaçlarının ekonomik ömrünü tamamladığı ve kamu hizmetlerinde ihtiyaç duyulmadığı tespit edilmesi neticesinde Belediyemiz tarafından 6 adet zeytin ağacının her birinin 80,00TL. bedel ile muhdesat haklarının terkinin yapılmasına ve Tapu Sicil Müdürlüğünden şerhin kaldırılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı :11
Abdullah ÇOLAK 30.01.2014 tarihli dilekçesi, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.
Serap YILDIZ 28.01.2014 tarihli dilekçesi, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.
Mustafa SAVAŞ-Feriser SEVER-Hanife KANSIZ-Şükran ÇALIŞKAN 04.11.2015 tarihli dilekçesi, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.
İhsan ŞAHİN’in 23.11.2015 tarihli dilekçesi, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.
Mehmet YAZICI 23.11.2015 tarihli dilekçesi, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.
Mustafa TETİK 03.02.2014 tarihli dilekçesi,Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.
Ali EROĞLU 30.01.2014 tarihli dilekçesi, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.
Nusret AKTAŞ 22.06.2015 tarihli dilekçesi, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir
Beyhan ÖZSOY 17.01.2014 tarihli dilekçesi, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir
Mehmet GÖKBULUT 16.06.2014 tarihli dilekçesi, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.
Nusret ÇAKIR 31.07.2014 tarihli dilekçesi, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir
Kürşad ÜNAL 02.05.2014 tarihli dilekçesi, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir
Mustafa ÇATAL 20.02.2014 tarihli dilekçesi, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir
Berrin ERİM 21.07.2014 tarihli dilekçesi,Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.
Halil İbrahim GÖKBULUT 21.07.2014 tarihli dilekçesi, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı :12
İlçemiz sur içi 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planlarının revizyonuna ait Komisyon raporlarının Şubat ayı meclis toplantısında görüşülmek üzere, İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Karar Sayısı :13
Şubat 2016 ayı meclis toplantısının 2 Şubat 2016 Salı günü saat:15.00’da yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı :14
Belediye Meclis Üyeleri Raşit ALPTEKİN,Öner ERİM ve Yusuf BİÇER’in vermiş olduğu 05.01.2016 tarihli önerge okundu. Gereği düşünüldü.
İsmail ŞENER 04.12.2015 tarihli dilekçesi, dilekçenin imar komisyonuna havalesine, imar komisyonunca karar alındıktan sonra Belediye Meclisince görüşülmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
Halil İbrahim GÖKBULUT 05.01.2016 tarihli dilekçesi, dilekçenin imar komisyonuna havalesine, imar komisyonunca karar alındıktan sonra Belediye Meclisince görüşülmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
Huriye GÖK 03.12.2015 tarihli dilekçesi, e dilekçenin imar komisyonuna havalesine, imar komisyonunca karar alındıktan sonra Belediye Meclisince görüşülmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı :15
Belediye Meclis Üyeleri Mehmet HIŞTIROĞLU, Ahmet YILDIRIM ve Necmettin ÇÖMEZ’in vermiş olduğu 05.01.2016 tarihli önerge okundu. Gereği düşünüldü.
Belediyemiz bünyesinde bulunan yerli makine ve teçhizatların isteklilere kiralanması halinde 1saatlik KDV hariç çalışma ücretleri belediye meclisince müzakere edilerek, aşağıda görüldüğü şekilde oybirliği ile kabul edilmiştir.

Makine ve Teçhizatın Adı l Saatlik KDV Hariç Ücreti
1-KAZICI-YÜKLEYİCİ KEPÇE( Bekoloder) 150,00TL
2-KARLA MÜCADELE ARACI 225,00TL
3-YOL SÜPÜRME MAKİNESİ 125,00TL
4-EKSKAVATÖR 250,00TL

Karar Sayısı :16
Belediye Meclis Üyeleri Mehmet HIŞTIROĞLU, Ahmet YILDIRIM ve Necmettin ÇÖMEZ’in vermiş olduğu 05.01.2016 tarihli önerge okundu. Gereği düşünüldü.
İlçemizin muhtelif mahallelerinde bulunan mülkiyeti İznik Belediyesine ait ekli listede kayıtlı taşınmazların Belediyemiz Hizmetlerinde kullanılmak amacıyla satışının yapılabilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18’inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine göre Belediyemiz tarafından söz konusu parsellerin satışlarının yapılmasına CHP grubu ve MHP grubunun red oylarına karşılık AK Parti grubunun kabul oylarıyla oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Başkan                       Katip                  Katip
Osman SARGIN      Öner ERİM          Yusuf BİÇER

MECLİS KARAR ÖZETLERİ
Toplantı Tarihi: 02.02.2016
Toplantı Dönemi : ŞUBAT
Birleşim Sayısı: 1
Oturum Sayısı: 1
Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Meclis Başkanı Osman SARGIN
BULUNANLAR :Aza; SÜLEYMAN CANDAR,RAŞİT ALPTEKİN,MEHMET HIŞTIROĞLU,NECMETTİN ÇÖMEZ,AHMET YILDIRIM,YUSUF BİÇER,ÖNER ERİM,İSMAİL PENCİK,DÜNDAR KOYUTÜRK,İSKENDER ŞEN,İSMAİL UĞUR,MERAL DÖNMEZ,VAHDETTİN KARAMAN, MUSTAFA ERSÖZ , MÜCEHER EGEMEN

Karar Tarihi :02.02.2016
Karar Sayısı : 17
Ocak 2016 ayına ait Meclis Toplantısında alınan kararların özetleri okunarak, mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı : 18
Beril Mutfak Gıda Ticaret Ltd. Şirketi adına Berna BEŞER 13.01.2016 tarihli dilekçesinde; İlçenin Selçuk Mahallesi, Darka Tatil Sitesi market üstü S/1 adres ve 287 ada 22 parsel’ de bulunan işyeri için alkollü içki ruhsatı almak istediğini, alkollü içki ruhsatı alabilmesi için işyerinin bulunduğu alanın İçkili Yer Bölgesi ilan edilmesini talep etmiştir. İşyerine alkollü içki ruhsatı alabilmek için içkili yer bölgesi alanına alınmasını talep etmiştir.
Talebin incelenmek üzere İçkili Yer Bölgesi Tespit Komisyonuna havalesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 19
İznik Belediye Meclisinden Komisyona havale edilen talep dilekçelerinin incelenmesi sonucunda, gelen taleplerin büyük kısmının 2 kattan 3 kata çıkartılması olduğu belirlenmiştir. Parklanma ve ulaşım sirkülasyonu açısından değerlendirilerek genel bir karar alınması düşünülmüştür. Kent merkezinde onaylı bulunan Suriçi Koruma Amaçlı İmar Planındaki 3 kat kararları sabit kalmak ve Sur içi Sur koruma sınırına dikey 50 metre içinde kalan binaların da 2 kat olması koşulu ile; 9 ( dokuz) metre ve üstündeki tüm yollara cephe alan parsellerdeki yola cepheli binaların 3 (üç) kata çıkarılması komisyonumuzca kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.
Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

Şerafettin AKIN 28.01.2014 tarihli dilekçesinde, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.
Ayhan YILDIRIM 03.07.2014 tarihli dilekçesinde, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.
Osman ŞENTÜRK 03.03.2015 tarihli dilekçesinde,Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.
Hatice AKBAŞ 10.02.2015 tarihli dilekçesinde, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.
Zekeriya DEMİRCİ 09.10.2014 tarihli dilekçesinde, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.
Ünzile EKİM 30.03.2015 tarihli dilekçesinde, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.
Rafet OKKALI 10.02.2015 tarihli dilekçesinde, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.
İsmail ÖREN 10.03.2015 tarihli dilekçesinde, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.
Ömer BÜLBÜL 23.03.2015 tarihli dilekçesinde, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.
Emin AYDIN’nın 04.03.2014 tarihli dilekçesinde, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.
Kadir AKÇAALAN VE VARİSLERİ’ nin 17.02.2014 tarihli dilekçesinde, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.
Resmiye YAŞA 16.01.2014 tarihli dilekçesinde, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.
Halil İbrahim BAŞTAR’ ın 31.07.2016 tarihli dilekçesinde; Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.
Osman KARAKUŞ’un 24.04.2015 tarihli dilekçesinde, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.
Emine TEKİN ‘in 10.09.2014 tarihli dilekçesinde, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.
Burak UZUN Yapı İnşaat Mimar Tuba TEMİZ’ in 08.10.2014 tarihli dilekçesinde, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.
Davut CENGİZ’ in 23.01.2014 tarihli dilekçesinde, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.
M. Aytaç TİRYAKİ’ nın 17.01.2014 tarihli dilekçesinde, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.
Osman Nuri BAYRAKTAR’ ın 28.01.2015 tarihli dilekçesinde, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.
Sedat RENDA – Servet RENDA – Sevda RENDA’ nın 20.01.2015 tarihli dilekçesinde, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.
Emrullah SABANCI’nın 20.02.2014 tarihli dilekçesinde, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.
Ali TEKİN’ in 25.02.2014 tarihli dilekçesinde, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.
Şevket DEMİR Varisi Zeliha DEMİR’ in 11.07.2014 tarihli dilekçesinde, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.
Sabri DEMİRHAN’ın 14.11.2015 tarihli dilekçesinde, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.
Fevzi OLGUN’ un 03.02.2014 tarihli dilekçesinde,Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.
Siyami BARAÇ varisleri adına İsmail BARAÇ’ ın 31.07.2014 tarihli dilekçesinde, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.
Osman ASAR 18.09.2014 tarihli dilekçesinde, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.
Mustafa GÜZEL 30.10.2014 tarihli dilekçesinde, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.
Mustafa YILDIRIM’ ın 16.06.2014 tarihli dilekçesinde, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.
İsmet ÖZKAN’ın 28.01.2014 tarihli dilekçesinde, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.
Mahmut ŞAHİN’in 24.01.2014 tarihli dilekçesinde, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.
Özgür YILMAZ’ın 17.01.2014 tarihli dilekçesinde, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.
Sıtkı SERT’ in 23.01.2014 tarihli dilekçesinde, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

Ayrıca, İlçemiz sur içi 1/1000 ölçekli plan revizyonunda değişiklik yapılması için İmar komisyonuna havale edilen dilekçelere ait raporların çalışmaları devam ettiğinden hazırlanacak olan komisyon raporlarının 08.02.2016 Pazartesi günü saat 09;30 da yapılacak olan Şubat 2016 ayı 2.birleşim Meclis toplantısında görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

Karar Sayısı : 20
Belediye Meclisince İlçemiz sur içi 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planlarının revizyonuna ait çalışmaların devam ettiğinden hazırlanacak olan komisyon raporunun 08.02.2016 Pazartesi günü saat 09;30 da yapılacak olan Şubat 2016 ayı 2.birleşim Meclis toplantısında görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

Karar Sayısı : 21
Mart 2016 ayı meclis toplantısının 1 Mart 2016 Salı günü saat:15.00’da yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 22
Belediye Meclis Üyeleri Öner ERİM ve Yusuf BİÇER ’in vermiş olduğu 02.02.2016 tarihli önerge okundu.
Gereği düşünüldü
25.02.2016-29.02.2016 tarihleri arasında Fransa Chalon-sur-Saône’de yapılacak olan Joyeux Karnavalına davet edilen, karar ekinde isimleri ve T.C numaraları belirtilen toplam 36 kişiden oluşan İznik Belediyesi Mehter ekibinin, masrafları tamamen kendileri tarafından karşılanmak üzere 25.02.2016-29.02.2016 tarihleri arasında görevlendirilmesinin ve Hizmet Damgalı Pasaport alınmasının uygun olduğuna dair yapılan oylamada; oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 23
Belediye Meclis Üyeleri Dündar KOYUTÜRK, İsmail UĞUR, Meral DÖNMEZ ve İskender ŞEN’in vermiş olduğu 02.02.2016 tarihli önerge okundu.
Gereği düşünüldü.
Önergede, Belediyenin malikliğine geçmiş gayrimenkullerden satış kararı alınmışların kaç tanesinin kimlere satıldığı, ne kadar gelir elde edildiği, elde edilen gelirlerin nerelere kullanıldığı hususlarında Plan Ve Bütçe komisyonunca rapor hazırlanması için konunun Plan Bütçe Komisyonuna havalesini talep etmişlerdir. .
Yapılan oylamada , söz konusu talep, CHP ve MHP gruplarının kabul oylarına karşılık AK Parti grubunun red oyu ile oyçokluğu ile red edilmiştir.

Toplantı Tarihi : 08.02.2016
Toplantı Dönemi : ŞUBAT
Birleşim Sayısı : 2
Oturum Sayısı :1
Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat;
Meclis Başkanı Osman SARGIN
BULUNANLAR :Aza; SÜLEYMAN CANDAR,RAŞİT ALPTEKİN,MEHMET HIŞTIROĞLU,NECMETTİN ÇÖMEZ,AHMET YILDIRIM,YUSUF BİÇER,ÖNER ERİM,İSMAİL PENCİK,DÜNDAR KOYUTÜRK,İSKENDER ŞEN,İSMAİL UĞUR,MERAL DÖNMEZ,VAHDETTİN KARAMAN, MUSTAFA ERSÖZ , MÜCEHER EGEMEN

Karar Tarihi :08.02.2016

Karar Sayısı : 24
Hasan ÇAKAR’ ın 07.01.2014 tarihli dilekçesinde, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.
Emine Sevgi EKER-Sezgin DEMİRCİOĞLU-Mehveş ÜNAL’ ın 28.01.2014 tarihli dilekçesinde, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.
M. Aytaç TİRYAKİ’ nın 17.01.2014 tarihli dilekçesinde, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.
Abdullah KAYA’ nın 08.01.2014 tarihli dilekçesinde, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.
M.Ali KAÇAR’ ın 17.02.2014 tarihli dilekçesinde, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.
Hayriye BAYRAM ve Hacer KOCABIYIK’ ın 18.02.2014 tarihli dilekçesinde, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.
Bilal AYDIN’ ın 19.02.2014 tarihli dilekçesinde, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.
Rahmi ALPAY’ ın 17.02.2014 tarihli dilekçesinde, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.
Adem YETİŞ’ in 06.03.2014 tarihli dilekçesinde, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.
Mehmet RENÇBER’ in 23.01.2014 tarihli dilekçesinde, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.
Fatih TİRYAKİ’ nin 17.01.2014 tarihli dilekçesinde,Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.
Mustafa AKTUNA-Fatma Şaylan AKTUNA’ nın 12.02.2014 tarihli dilekçesinde, Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı : 25
Belediyemiz İmar Komisyonunca yapılan incelemede;Bursa Büyükşehir Belediyesince onaylı 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planlarına uygun hazırlanan İznik İlçesi 1/1000 ölçekli Sur İçi Koruma Amaçlı İmar planı Revizyonu, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre onaylanmasına ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisine onaylanmak üzere gönderilmesine İmar Komisyonuna katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.
Raporun Mecliste görüşülmesi sonucunda; İmar Komisyonunca hazırlanan raporun aynen uygun olduğuna, Belediye Meclisi’nin 08.02.2016 günlü olağanüstü toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Toplantı Tarihi: 22.02.2016
Toplantı Dönemi : ŞUBAT
Birleşim Sayısı: OLAĞANÜSTÜ
Oturum Sayısı :1
Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Meclis Başkanı Osman SARGIN
BULUNANLAR :Aza; SÜLEYMAN CANDAR,RAŞİT ALPTEKİN,MEHMET HIŞTIROĞLU,NECMETTİN ÇÖMEZ,AHMET YILDIRIM,YUSUF BİÇER,ÖNER ERİM,İSMAİL PENCİK,DÜNDAR KOYUTÜRK,İSKENDER ŞEN,İSMAİL UĞUR,MERAL DÖNMEZ,VAHDETTİN KARAMAN, MUSTAFA ERSÖZ , MÜCEHER EGEMEN

Karar Tarihi :22.02.2016
Karar Sayısı : 26
Hüseyin ERDEM tarafından, Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere, Belediyemize hiçbir yük getirmeksizin, hibe edilmek istenen 1 Adet 34 NH 1560 plakalı, 2015 Model, D4162T4181377 motor nolu, YV1AS84ABF1191938 Şase nolu Volvo Marka aracın, 237 Sayılı Taşıt Kanunu’nun 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 85. Maddesi ile değişik 10. Maddesi hükümleri ve aynı kanunun 18.maddesinin g bendi gereğince hibe olarak kabul edilmesine, yapılan oylama sonucu; 9 kabul oya karşılık, 6 red ve 1 çekimser oy ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
Karar Sayısı : 27
Belediyemiz Hizmet Binası ve ek hizmet binası yapım işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den 4.500.000,00-(DÖRTMİLYONBEŞYÜZBİN) TL kredi kullanılmasına, İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Osman SARGIN’nın yetkilendirilmesine 10 kabul oya karşılık, 5 red 1 çekimser oy ile oyçokluğu ile karar verilmiştir.
Karar Sayısı : 28
Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 15.02.2016 tarihli müzekkeresi okundu. Gereği düşünüldü. Belediyemiz bünyesinde bulunan aşağıda marka, çap ve seri numaraları belirtilen silahların eski ve kullanılmaz durumda olduğu tespit edilmiş olup silahların, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne “şartsız ve bedelsiz” olarak hibe edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
1- 7.65mm.Çapında 55445 seri numaralı Çekoslovak yapımı Stayr marka tabanca
2- 7.65mm.Çapında 9980seri numaralı Browning marka tabanca
3- 7.65mm.Çapında 74124717 seri numaralı Kırıkkale marka tabanca
4- 7.65mm.Çapında 1958/A147 seri numaralı Kırıkkale marka tabanca
5- 7.65mm.Çapında 73119209 seri numaralı Kırıkkale marka tabanca

Başkan                       Katip                  Katip
Osman SARGIN      Öner ERİM          Yusuf BİÇER

MECLİS KARAR ÖZETLERİ
Toplantı Tarihi : 01.03.2016
Toplantı Dönemi : MART
Birleşim Sayısı : 1
Oturum Sayısı : 1
Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Meclis Başkanı Osman SARGIN
BULUNANLAR :Aza; SÜLEYMAN CANDAR,RAŞİT ALPTEKİN,MEHMET HIŞTIROĞLU, NECMETTİN ÇÖMEZ, AHMET YILDIRIM,ÖNER ERİM, İSMAİL PENCİK, DÜNDAR KOYUTÜRK, İSKENDER ŞEN, İSMAİL UĞUR,MERAL DÖNMEZ,VAHDETTİN KARAMAN, MUSTAFA ERSÖZ,MÜCEHER EGEMEN BULUNMAYANLAR: YUSUF BİÇER

Karar Tarihi :01.03.2016

Karar Sayısı : 29
Şubat 2016 ayına ait Meclis Toplantısında alınan kararların özetleri okunarak, mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı : 30
Belediye Meclis Üyeleri Dündar KOYUTÜRK, İskender ŞEN, İsmail UĞUR ve Meral DÖNMEZ’in vermiş olduğu, Belediye Meclisinin 06.10.2015 tarih ve 143 sayılı kararı ile Kültür Komisyonuna havale edilen önerge ile ilgili, Kültür Komisyonu Raporunun, mevcudun oybirliği ile kabulüne karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 31
İlçemiz Selçuk Mahallesi 294 ada 5 parselde bulunan Belediyemiz mülkiyetindeki taşınmaz üzerine yapılması düşünülen Huzurevinin, yapım maliyetinin Yahya Şükrü GÜRÜN tarafından bağış yolu ile karşılanması ve bu işlerin yürütülmesi ile ilgili yapılacak protokol ve evrakları imzalamak üzere Belediye Başkanı Osman SARGIN’a yetki verilmesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 32
İlçemiz Selçuk Mahallesi 294 ada 5 nolu parselde İlçemizin ihtiyacı olan Huzur evi yapılması planlanmıştır. Onaylı mevcut imar planında Resmi Kurum Alanı olarak işaretli bulunan alanın Sosyal Tesis( Huzurevi) olarak işlenmesi, 295 ada içerisinde işli bulunan Huzurevi alanının Resmi kurum alanına dönüştürülmesi 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre tadilatlarının yapılıp onaylanmak üzere İmar Komisyonuna havalesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 33
Bursa Valiliği Kültür Turizm ve Tanıtma Birliğinin davetine istinaden, 08-13 Mart 2016 tarihleri arasında Almanya’nın Berlin şehrinde yapılacak Turizm Fuarına katılacak olan Belediye Başkanımız Osman SARGIN’ın bu ziyaret ile ilgili görevli sayılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 34
Nisan 2016 ayı meclis toplantısının 5 Nisan 2016 Salı günü saat:15.00’da yapılmasına mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 35
Belediye Meclis Üyeleri Mehmet HIŞTIROĞLU, Öner ERİM ve Süleyman CANDAR’ın vermiş olduğu 01.03.2016 tarihli önerge okundu. Gereği düşünüldü.
Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş İnşaat Emlak Kamulaştırma Yönetmeliği 26.02.2016 tarih ve 7231 sayılı yazılarında Bursa İznik ilçesi elektrik şebekesi içerisinde mevcut abonelerinin düzenli ve sağlıklı enerji alabilmeleri, yeni enerji taleplerine cevap verilebilmesi amacıyla İznik İmar Palanı dahilinde tesisine başlanılacak 9 adet trofa merkezine ihtiyaç duyulduğu, trofa yerleri ile ilgili bilgilerin çıkarıldığı 9 adet teklif imar plan tadilatlarının yazılı ekinde sunulduğu, söz konusu plan tadilatlarının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre onaylanması talebinin imar komisyonuna havalesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 36
Belediye Meclis Üyeleri Mehmet HIŞTIROĞLU, Öner ERİM ve Süleyman CANDAR’ın vermiş olduğu 01.03.2016 tarihli önerge okundu. Gereği düşünüldü.
İlçemiz Çamoluk Mahallesi 416 parsel nolu taşınmaz üzerine yapılacak olan Kırsal Turizm Tesisi için hazırlanan 1/1000 Ölçekli Mevzi İmar Planının ve plan notlarının görüşülmek üzere imar komisyonuna havalesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 37
Belediye Meclis Üyeleri Öner ERİM, Mustafa ERSÖZ ve İskender ŞEN’ in vermiş olduğu 01.03.2016 tarihli önerge okundu. Gereği düşünüldü.
Belediyemiz meclis üyelerinin önümüzdeki aylarda İnegöl İlçesinin gelişimini izlemek üzere 1 günlük gezi yapılmasına ve bu gezi kapsamında alınması gereken hizmet bedelinin belediyemiz bütçesinden karşılanmasına mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 38
Belediye Meclis Üyeleri Mehmet HIŞTIROĞLU ve Raşit ALPTEKİN’ in vermiş olduğu 01.03.2016 tarihli önerge okundu. Gereği düşünüldü.
İlçemiz Boyalıca Mahallesi 194 ada 26 parseldeki Mustafa BÜKE’ye ait avlulu kerpiç yağhane vasfındaki 133,12 m2 yüzölçümlü gayrimenkulün kamulaştırılmasının yapılabilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18’inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde “ Taşınmaz mal alımına,satımına,takasına,tahsisine,tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına, üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek.” hükmü gereğince söz konusu taşınmazın Belediyemiz adına kamulaştırma yoluyla satın alınmasına mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 39
Mart ayı II. Birleşim meclis toplantısının 07 Mart 2016 Pazartesi günü saat 09:00’ da yapılmasına mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

T.C İZNİK BELEDİYESİ
MECLİS KARARI

Esas No: 2016/03

Karar Tarihi /No:07.03.2016 /40

Özet: İznik Belediye Meclisinin 01.03.2016 tarih ve 32 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen İlçemiz Selçuk Mahallesi, Üyücek Mevkii, 29.L.IV.c pafta 294 ada 5 numaralı parselde plan değişikliği yapılmasının görüşülmesi hk.

Belediyemiz İmar Komisyonunca yapılan incelemede; 294 ada 5 numaralı parselin bulunduğu alan Resmi Kurum Alanı olarak işli bulunmaktadır. Huzurevi yapılabilmesi için söz konusu alanın Resmi Kurum Alanından Sosyal Tesis Alanı (Huzurevi)olarak fonksiyon değişikliği yapılmasına, kaldırılan Resmi Kurum alanının 295 ada üzerinde işli bulunan Huzurevi Alanı ile değiştirilmesine, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre onaylanmasına ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisine onaylanmak üzere gönderilmesine İmar Komisyonuna katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.

Raporun Mecliste görüşülmesi sonucunda; İmar Komisyonunca hazırlanan raporun aynen uygun olduğuna, Belediye Meclisi’nin 07.03.2016 günlü Mart Ayı II.birleşim toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Başkan                       Katip                  Katip
Osman SARGIN      Öner ERİM          Yusuf BİÇER

Toplantı Tarihi : 05.04.2016
Toplantı Dönemi : NİSAN
Birleşim Sayısı :1
Oturum Sayısı :1
Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Meclis Başkanı Osman SARGIN
BULUNANLAR :Aza; SÜLEYMAN CANDAR,RAŞİT ALPTEKİN,MEHMET HIŞTIROĞLU,NECMETTİN ÇÖMEZ,AHMET YILDIRIM,YUSUF BİÇER,ÖNER ERİM,İSMAİL PENCİK,DÜNDAR KOYUTÜRK,İSKENDER ŞEN,İSMAİL UĞUR,MERAL DÖNMEZ,VAHDETTİN KARAMAN, MUSTAFA ERSÖZ , MÜCEHER EGEMEN

Karar Tarihi :05.04.2016

Karar Sayısı : 41
Mart 2016 ayına ait Meclis Toplantısında alınan kararların özetleri okunarak, mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı : 42
5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi gereğince hazırlanan 2015 yılı Faaliyet Raporu okunarak müzakere edildikten sonra yapılan oylamada, CHP ve MHP gruplarının red oylarına karşılık Ak Parti grubunun kabul oylarıyla oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı : 43
5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi gereğince gizli oy ile yapılan Belediye Meclisi l. Başkan Vekilliğine 9 oy alan Öner ERİM, II. Başkan Vekilliğine 9 oy alan Süleyman CANDAR oy çokluğu ile seçilmişlerdir.

Karar Sayısı : 44
5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi gereğince gizli oy ile yapılan 2 asil Meclis Katibi seçimi için yapılan oylama sonunda 9 oy alan Necmettin ÇÖMEZ ve 9 oy alan Öner ERİM oyçokluğu ile asil Meclis Katipliklerine seçilmişlerdir.
2 yedek Meclis Katibi seçimi için yapılan oylama sonunda 13 oy alan Mehmet HIŞTIROĞLU ve 9 oy alan Ahmet YILDIRIM oyçokluğu ile yedek Meclis Katipliklerine seçilmişlerdir.

Karar Sayısı : 45
5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi gereğince l yıllık görev süresi dolan 2 Belediye Encümen üyesi seçimi için yapılan gizli oylamada 9 oy alan Raşit ALPTEKİN ve 9 oy alan Necmettin ÇÖMEZ oyçokluğu ile Encümen Üyeliğine seçilmişlerdir.

Karar Sayısı : 46
Belediye Başkanlığı Plan ve Bütçe Komisyonunun 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince üye sayısının 5 kişiden oluşturularak görev süresinin 1yıl süre ile belirlenmesine, yapılan açık oylamada komisyonun, İSMAİL PENCİK, Öner ERİM, AHMET YILDIRIM, Meral DÖNMEZ ve Mustafa ERSÖZ’ den oluşturulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 47
Belediye Başkanlığı İmar Komisyonunun 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince üye sayısının 5 kişiden oluşturularak görev süresinin 1 yıl süre ile belirlenmesine, yapılan açık oylamada komisyonun, YUSUF BİÇER, ÖNER ERİM, SÜLEYMAN CANDAR, İSKENDER ŞEN, VAHDETTİN KARAMAN’ dan oluşturulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 48
Belediye Başkanlığı Çevre Komisyonunun 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince üye sayısının 5 kişiden oluşturularak görev süresinin 1yıl süre ile belirlenmesine, yapılan açık oylamada komisyonun, AHMET YILDIRIM, İSMAİL PENCİK, NECMETTİN ÇÖMEZ, İSMAİL UĞUR, MÜCEHER EGEMEN’ den oluşturulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 49
Belediye Başkanlığı Kültür Komisyonunun 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince üye sayısının 5 kişiden oluşturularak görev süresinin 1yıl süre ile belirlenmesine, yapılan açık oylamada komisyonun, ÖNER ERİM, NECMETTİN ÇÖMEZ, AHMET YILDIRIM, DÜNDAR KOYUTÜRK, MUSTAFA ERSÖZ’ den oluşturulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 50
Belediye Başkanlığı Turizm Komisyonunun 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince üye sayısının 5 kişiden oluşturularak görev süresinin 1yıl süre ile belirlenmesine, yapılan açık oylamada komisyonun AHMET YILDIRIM, ÖNER ERİM, YUSUF BİÇER, İSMAİL UĞUR, MÜCEHER EGEMEN’ den oluşturulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 51
Belediye Başkanlığı Ulaşım Komisyonunun 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince üye sayısının 5 kişiden oluşturularak görev süresinin 1yıl süre ile belirlenmesine, yapılan açık oylamada komisyonun AHMET YILDIRIM, İSMAİL PENCİK,YUSUF BİÇER, DÜNDAR KOYUTÜRK,MUSTAFA ERSÖZ’den oluşturulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 52
Belediye Başkanlığı İçkili Yer Tespit Komisyonunun 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince üye sayısının 5 kişiden oluşturularak görev süresinin 1yıl süre ile belirlenmesine, yapılan açık oylamada komisyonun SÜLEYMAN CANDAR, RAŞİT ALPTEKİN, YUSUF BİÇER, DÜNDAR KOYUTÜRK, MÜCEHER EGEMEN’ den oluşturulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 53
5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. maddesi gereğince oluşturulacak olan Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonunun üye sayısının 5 kişiden oluşturularak görev süresinin 1 yıl süre ile belirlenmesine, yapılan açık oylamada komisyonun, Ahmet YILDIRIM, İsmail PENCİK, Necmettin ÇÖMEZ,Meral DÖNMEZ, Müceher EGEMEN’ den oluşturulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 54
Belediyemiz Hal dükkânlarının devir ücretlerinin yeniden tespit edilmesinin Belediye Meclisince müzakere edilmesi neticesinde;
Belediyemiz İznik Halinde ve Elbeyli Hespekli Halinde bulunan tüm hal dükkanlarının devir ücretlerinin 30.000,00-TL olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 55
Beril Mutfak Gıda Ticaret Ltd. Şirketi adına Berna BEŞER 13.01.2016 tarihli dilekçesi, İçkili Yer Bölgesi Tespiti Komisyonuna havale edilmiştir.
Talepleri İçkili Yer Bölgesi Tespit Komisyonunca incelenerek;
İçkili Yer Bölgesi Tespiti Komisyonunca Darka Tatil Köyü içinde bulunan Beril Mutfak Gıda Ticaret Ltd Şti’nin işletmiş olduğu 313 Mutfak Kafe isimli işyerinin bulunduğu yerin içkili yer bölgesi kapsamına alınmamasına oybirliği ile karar verilmiştir.
Belediye Meclisince yapılan müzakerede Komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 56
İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğünün 05.04.2016 tarihli müzekkeresi okundu. Gereği düşünüldü.
İznik Belediyesi Mehter ekibinin görevlendirilmesine dair yapılan müzakere sonucunda; 05-09 Mayıs 2016 tarihleri arasında Makedonya-Valandova-Çalıklı’ da yapılacak olan 25.Hıdırellez Bahar Şenliklerine (Türk Festivali) davet edilen, karar ekinde isimleri ve T.C numaraları belirtilen toplam 38 kişiden oluşan İznik Belediyesi Mehter ekibinin, masrafları tamamen kendileri tarafından karşılanmak üzere 05-09 Mayıs 2016 tarihleri arasında görevlendirilmesinin ve Hizmet Damgalı Pasaport alınmasının uygun olduğuna dair yapılan oylamada; oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 57
Bursa İznik İlçesi elektrik şebekesi içerisinde mevcut abonelerinin düzenli ve sağlıklı enerji alabilmeleri, yeni enerji taleplerine cevap verilebilmesi amacıyla İznik İmar Planı dahilinde tesisine başlanılacak 9 adet trafo merkezine ihtiyaç duyulduğu, trafo yerleri ile ilgili bilgilerin çıkarıldığı, 9 adet teklif imar plan tadilatlarının yazıları ekinde sunulduğunu, söz konusu plan tadilatlarının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre onaylanmasının talep edildiği, söz konusu talebin değerlendirilmek üzere İmar Komisyonuna havalesini talep etmişlerdir.
Belediyemiz İmar Komisyonunca yapılan incelemede hazırlatılan imar planı değişiklerinden; trafo alanlarının Eşrefzade Mahallesi, 30.L.III.b pafta, 197 ada da işli bulunan Belediye Hizmet Alanı bitişiğinde bulunan Park alanının güney batısında işlenmesine ve 30.L.II.c pafta, 405 adanın doğusundaki park alanının kuzey doğusuna işlenmesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.Diğer plan değişikliği talepleri ile ilgili çalışmalar imar komisyonunca devam etmektedir.
Belediye Meclisince İmar Komisyonu kararının aynen kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 58
Mayıs 2016 ayı meclis toplantısının 3 Mayıs 2016 Salı günü saat:16.00’da yapılmasına mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 59
Belediye Meclis Üyeleri Mehmet HIŞTIROĞLU, Raşit ALPTEKİN ve Yusuf BİÇER’in vermiş olduğu 05.04.2016 tarihli önerge okundu. Gereği düşünüldü.
İlçenin Drazali Mahallesi 90 parsel nolu taşınmaz üzerine yapılacak olan “Özel Eğitim Tesisi” ne ait hazırlanan Mevzii imar Planının görüşülmesi talebinin imar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 60
Belediye Meclis Üyeleri Ahmet YILDIRIM, Mehmet HIŞTIROĞLU ve Raşit ALPTEKİN’ in 05.04.2016 tarihli önergeleri okundu. Gereği düşünüldü.
Belediye Meclisimizce yapılan müzakere neticesinde, İznik Belediye Meclisinin 03.04.2007 tarih ve 28 sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe giren, İznik Belediyesi Emir ve Yasaklarını Belirleyen Zabıta Yönetmeliğinin 11 nci maddesinin;
a) İlçe Merkezinde bulunan ev ve bahçelerde kümes hayvanı beslemek yasaktır. İlçe Merkezi dışında kalan Mahallelerde komşularını rahatsız etmemek ve gerekli tedbirleri almış olmak şartı ile kümes hayvanı beslenmesi serbesttir.
b) Evlerde evcil hayvan beslenmesi için (kedi, köpek vb) Veteriner Hekimden, sahibinin kim olduğu adresi, hayvanın cinsi, yaşı, rengi, hangi aşıların yapıldığı ve sağlık durumu ile ilgili belge alınması, aşılarının tam yapılmış olması ve çevresini rahatsız etmemesi için gerekli tedbirlerin alınmış olması gerekmektedir.
c) Meskûn mahallerde ( ev ve bahçelerde) arı beslemek yasaktır. ‘’ Şeklinde değiştirilmesine,
Meclis Üyeleri Dündar KOYUTÜRK ve İsmail UĞUR’ un red, İskender ŞEN’ in çekimser oyuna karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 61
Belediye Meclis Üyeleri Mehmet HIŞTIROĞLU, Raşit ALPTEKİN’in vermiş olduğu 05.04.2016 tarihli önerge okundu. Gereği düşünüldü.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Dairesi Başkanlığı İtfaiye Şube Müdürlüğünün 31.03.2016 Tarih ve 58684 sayılı yazıları okundu. Gereği düşünüldü.
Tahsis talepleri için yapılan müzakere neticesinde, İlçenin Boyalıca Mahallesi Sahil Caddesi Belediye Sokak No:9 adresindeki 194 ada 23-24-25 parselde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait binadan 1 oda ile itfaiye aracını park etmek üzere bir araçlık yerin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin ( e) bendi ve 75. Maddesinin ( d) bendi gereğince 5 yıl süre ile bedelsiz olarak , Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına tahsis edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Başkan                       Katip                  Katip
Osman SARGIN      Öner ERİM          Yusuf BİÇER

Toplantı Tarihi 03.05.2016
Toplantı Dönemi:  MAYIS
Birleşim Sayısı :1
Oturum Sayısı:1
Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Meclis Başkanı Osman SARGIN
BULUNANLAR :Aza; SÜLEYMAN CANDAR, RAŞİT ALPTEKİN, MEHMET HIŞTIROĞLU, NECMETTİN ÇÖMEZ, AHMET YILDIRIM,YUSUF BİÇER, ÖNER ERİM, İSMAİL PENCİK, DÜNDAR KOYUTÜRK,İSKENDER ŞEN,İSMAİL UĞUR, MERAL DÖNMEZ,VAHDETTİN KARAMAN, MUSTAFA ERSÖZ, MÜCEHER EGEMEN

Karar Tarihi :3.05.2016
Karar Sayısı : 62
Nisan 2016 ayına ait Meclis Toplantısında alınan kararların özetleri okunarak, mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı : 63
Belediye Meclisimizin 03.05.2016 tarihli toplantısında yapılan müzakere sonucunda;
a) Söz konusu taşınmaz üzerine yapılacak olan huzurevinin her türlü bedelinin Yahya Şükrü GÜRÜN tarafından karşılanmasına ve belediyeden inşaat maliyetine dair bir alacak talebinde bulunulmamasına,
b) Buna karşılık, yapılacak olan huzurevinin isminin “İZNİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÜLKER AKTAR HUZUREVİ” olarak belirlenmesine
c) Huzurevi inşaatının ruhsat tarihinden itibaren l yıl süre içinde tamamlanıp teslim edilmesine, bu sürede tamamlanmamış olması halinde işin hali hazır durumunun tespiti ile bitirilmesi için makul ek sürenin karşılıklı belirlenmesine,
d) Belirlenen sürelere rağmen huzurevi inşaatının herhangi bir sebeple tamamlanamadığı taktirde, yapılmış olan imalatlarla ilgili Yahya Şükrü GÜRÜN tarafından herhangi bir hak talebinde bulunulmayacağına ve belediye tarafından yarım kalan inşaatın tamamlanabileceğine veya bir başka şahsa veya kuruma tamamlatılabileceğine,bu durumda yapılacak protokolün tek taraflı resen fesh edilmesine,
e) Bu kapsamda İznik Selçuk Mahallesi 294 ada 5 parsel sayılı taşınmaz üzerine bağışlayan Yahya Şükrü GÜRÜN lehine, ölümü halinde mirasçılarına intikali yapılmak kaydıyla, 29 yıl süre ile İznik Belediye Başkanlığı Ülker AKTAR Huzurevi yapılmak üzere Tapu Müdürlüğünde üst hakkı(inşaat hakkı) tesisinin kurulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
.
Karar Sayısı : 64
5393 Sayılı Belediye Kanununun 64. maddesi gereğince 2015 yılı bütçesi kesin hesabının plan bütçe komisyonuna havalesine ve komisyon raporunun 9 Mayıs 2016 Pazartesi günü saat 9:00 yapılacak olan 2.birleşimde görüşülmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 65
Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 28.04.2016 tarihli yazısı okundu. Gereği düşünüldü.
Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere, hibe edilmek istenen söz konusu aracın,Belediyemizce hibe olarak kabulüne 5393 sayılı Belediye Kanunun 85. Maddesi ve 237 sayılı Taşıt Kanununa göre uygun olduğuna, işaretle yapılan oylamada oybirliği ile karar verildi.

Karar Sayısı : 66
Türk Dünyası Belediyeler Birliğinin davetine istinaden, 27-30 Mayıs 2016 tarihleri arasında Bosna Hersek’ te “TDBB üye Belediyeler Buluşması” programına katılacak olan Belediye Başkanımız Osman SARGIN’ın bu ziyaret ile ilgili görevli sayılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 67
Mülkiyeti Belediyemize ait ilçenin çeşitli mahallelerinde bulunan ve karar ekinde bilgileri verilen gayrimenkullerin 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin (h) bendi ve 18. Maddesinin ( e) bendi gereğince satışı ile ilgili yapılan değerlendirmede , konunun 9 Mayıs 2016 Pazartesi günü saat 9:00 yapılacak olan 2.birleşimde görüşülmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 68
Halil UYSAL 22/04/.2016 tarihli dilekçe ile, İlçenin Elbeyli Mahallesi kurukavak Mevkii 1683 nolu parselde kayıtlı gayrimenkul üzerinde bulunan 2 adet zeytin ağacının muhdesat haklarının terkinini talep etmesi üzerine tarafımızca yapılan incelemede zeytin ağaçlarının ekonomik ömrünü tamamladığı ve kamu hizmetlerinde ihtiyaç duyulmadığı tespit edilmesi neticesinde Belediyemiz tarafından 2 adet zeytin ağacının her birinin 80,00TL. bedel ile muhdesat haklarının terkinin yapılmasına ve Tapu Sicil Müdürlüğünden şerhin kaldırılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 69
Bursa İli, İznik İlçesi, Çamoluk Mahallesi, 416 numaralı parselde yapılan incelemede, parselin 1/100000 ölçekli Bursa İl Çevre Düzeni Planında “Marjinal Tarım Arazisi” olarak göründüğü, 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Plan Notlarına ve Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü, DSİ 1. Bölge Müdürlüğü, BUSKİ Genel Müdürlüğü, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre ve Koruma Daire Başkanlığı’nın uygun görüşleri doğrultusunda hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının(Mevzi İmar Planının )uygun olduğuna, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre onaylanmasına ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisine onaylanmak üzere gönderilmesine İmar Komisyonuna katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.
Raporun Mecliste görüşülmesi sonucunda; İmar Komisyonunca hazırlanan raporun aynen uygun olduğuna, Belediye Meclisi’nin 03.05.2016 günlü Mayıs Ayı toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı :70
Haziran 2016 ayı meclis toplantısının 7 Haziran 2016 Salı günü saat:19.00’da yapılmasına mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı :71
Bursa İli, İznik İlçesi, Drazali Mahallesi, 90 numaralı parselde yapılan incelemede, parselin 1/25000 ölçekli İznik Gölü Nazım İmar Planlarında “Tarım Arazisi” olarak göründüğü, 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Plan Notlarına ve Bursa Valiliği Toprak Koruma Kurulu uygun görüşü, Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü, DSİ 1. Bölge Müdürlüğü, BUSKİ Genel Müdürlüğü, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre ve Koruma Daire Başkanlığı’nın uygun görüşleri doğrultusunda hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının(Mevzi İmar Planının )uygun olduğuna, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre onaylanmasına ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisine onaylanmak üzere gönderilmesine İmar Komisyonuna katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.
Raporun Mecliste görüşülmesi sonucunda; İmar Komisyonunca hazırlanan raporun aynen uygun olduğuna, Belediye Meclisi’nin 03.05.2016 günlü Mayıs Ayı toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı :72
Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere, bedelsiz ve şartsız olarak Gölcük Belediye Başkanlığınca Belediyemize hibe edilmek istenen 41 DA 056 plakalı(Motor No 36098110107118 Şase No 37307310211149) Mercedes-Benz marka otobüsün, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 85. Maddesi ile değişik 237 sayılı Taşıt Kanunu hükümleri uyarınca müzakeresi neticesinde;
Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere, hibe edilmek istenen söz konusu aracın,Belediyemize kabulüne 5393 sayılı Belediye Kanunun 85. Maddesi ve 237 sayılı Taşıt Kanununa göre uygun olduğuna, işaretle yapılan oylamada oybirliği ile karar verildi.

Karar Sayısı :73
T.C Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İtfaiye Dairesi Başkanlığının 21/04/2016 tarih ve E.72957 sayılı yazısı ile İlçemiz sınırları içinde yer alan Boyalıca Mahallesinde kurulacak olan gönüllü itfaiye teşkilatı hizmetlerinde kullanılmak üzere ruhsatı belediyemize ait 16 H 6172 plakalı, 1994 model iveko 8040 marka aracın 2006/11545 sayılı Taşınır Mal Yönetmeliği’nin 31. maddesinin 1. bendine göre Bursa Büyükşehir Belediyesine, ihtiyaç halinde İznik Belediyesi personelimiz tarafından Boyalıca Mahallemizde belediyecilik hizmetlerinde kullanılmasına izin verilmesi ve bu hizmetleri yerine getirirken akaryakıt giderlerinin İtfaiye Dairesi Başkanlığınca karşılanması şartıyla bedelsiz devir edilmesine, aynı yönetmeliğin 24. maddesinin 1. bendine istinaden araç kayıtlarının devir yolu ile çıkışının yapılması için İznik Belediye Başkanı Osman SARGIN’a yetki verilmesine işaretle yapılan oylamada oybirliği ile karar verildi.

Karar Sayısı :74
19-22 Mayıs 2016 tarihleri arasında yapılacak olan II. İznik Çini Kültür Festivali ile ilgili kapsamlı bir çalışma yapmak üzere konunun Kültür Komisyonumuza havale edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı :75
İznik Belediyesi meclis üyeleri olarak önümüzdeki aylarda Artvin’ in Murgul ve Gürcistan’ ın Khulo şehrine, şehirlerinin gelişimini izlemek ve kardeş şehir protokolünü imzalamak üzere gezi yapılmasına ve bu gezi kapsamında alınması gereken hizmet bedelinin belediyemiz bütçesinden karşılanmasına mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı :76
İlçemiz Kılıcaslan Caddesi’ nin Ayasofya ile Lefke Kapı arasında yapılan yayalaştırma çalışmaları kapsamında Mahmut Çelebi Mahallesi çıkmaz sokak haline geldiğinden araç trafiğinde bazı sıkıntılar yaşanmakta olup, Salim Demircan Sokağa giren araçların Kasaplar Çarşısı önünden tek yön olarak ilerlemesi ve Hakkı sokağa geçerek trafik akışının sağlanması talebinin ulaşım komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı :77
İznik Halk Dansları Ve Gençlik Spor Kulübü Derneği 17-21 Mayıs 2016 tarihleri arasında Moldova’nın Gagauz Yeri Özerk Bölgesinde yapılacak olan festivale davet edildiğinden, Hizmet Pasaportu düzenlenebilmesi için, karar ekinde isimleri ve T.C numaraları belirtilen toplam 33 kişiden oluşan Adı geçen Folklor Derneğinin görevlendirilmesine dair yapılan müzakere sonucunda;
17-21 Mayıs 2016 tarihleri arasında Moldova’ da yapılacak olan festivale karar ekinde isimleri ve T.C numaraları belirtilen toplam 33 kişiden oluşan folklor ekibinin masrafları tamamen kendileri tarafından karşılanmak üzere görevlendirilmesinin ve Hizmet Damgalı Pasaport alınmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı :78
Nisan ayı meclis toplantısında yeniden oluşturulan ihtisas komisyonlarının görev dağılımı yaparak üretken hale gelmeleri için mayıs ayı içinde toplanmaları talepleri oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı :79
İlçemizde sürdürülmekte olan yol çalışmaları nedeniyle büyük bir trafik keşmekeşi yaşanmakta olup, bu olumsuzlukların kazalara zemin hazırlamaktadır. Konunun Ulaşım Komisyonunda görüşülerek, cadde ve sokak bazında çalışma yapılması talebi oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı :80
İlçemiz halkının geçim kaynaklarının başında gelen tarım, hayvancılık ve orman sektörlerinde karşılaşılan sorunlara çözüm arama konusunda faaliyet göstermek üzere Tarım, Hayvancılık Ve Orman Komisyonun kurulmasını ve üye sayısının ve süresinin belirlenmesi talep etmişlerdir. Talepleri Belediye Meclisince müzakere edilerek;
Belediye Başkanlığı Tarım, Hayvancılık Ve Orman Komisyonunun 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince kurulmasına,üye sayısının 5 kişiden oluşturularak görev süresinin 11 ay süre ile belirlenmesine, yapılan açık oylamada komisyonun, YUSUF BİÇER,RAŞİT ALPTEKİN, İSMAİL PENCİK,İSMAİL UĞUR,MÜCEHER EGEMEN’ den oluşturulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

MECLİS KARAR ÖZETLERİ
Toplantı Tarihi :09.05.2016
Toplantı Dönemi : MAYIS
Birleşim Sayısı : 2
Oturum Sayısı :1
Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Meclis Başkanı Osman SARGIN
BULUNANLAR :Aza; SÜLEYMAN CANDAR, RAŞİT ALPTEKİN, MEHMET HIŞTIROĞLU, NECMETTİN ÇÖMEZ, AHMET YILDIRIM,YUSUF BİÇER, ÖNER ERİM, İSMAİL PENCİK, DÜNDAR KOYUTÜRK,İSKENDER ŞEN,İSMAİL UĞUR, MERAL DÖNMEZ,VAHDETTİN KARAMAN, MUSTAFA ERSÖZ, MÜCEHER EGEMEN

Karar Tarihi :09.05.2016
Karar Sayısı :81
İznik Belediyesi 2015 Mali Yılı bütçesi Kesin Hesabının yapılan müzakeresi neticesinde Gelir Bütçesinin 26.000.000,00. TL. olarak gerçekleştiği tespit edilmiş olup, yapılan oylamada mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

İznik Belediyesi 2015 Mali Yılı bütçesi Kesin Hesabının yapılan müzakeresi neticesinde Gider Bütçesinin 26.000.000,00. TL olarak gerçekleştiği tespit edilmiş olup, yapılan oylamada mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı :82
Belediye Emlak İstimlak Müdürlüğünün 22.04.2016 Tarihli müzekkereleri okundu. Gereği düşünüldü.
İlçemiz Elmalı Mahallesi’nde bulunan 1146 parsel elma bahçesi vasfında kayıtlı 250,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz,
Elmalı Mahallesi’nde bulunan 369 parsel arsa vasfında kayıtlı 127,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz, Belediyemize ait taşınmazın
Boyalıca/Kılıç Mahallesi’nde bulunan 167 ada 57 parsel tarla vasfında kayıtlı 5.972,64 m2 yüzölçümlü taşınmaz,
Çiçekli Mahallesi’nde bulunan 1152 parsel tarla vasfında kayıtlı 8.000,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz, Belediyemize ait taşınmazın
Çiçekli Mahallesi’nde bulunan 789 parsel tarla vasfında kayıtlı 1.050,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz, Belediyemize ait taşınmazın
Çiçekli Mahallesi’nde bulunan 850 parsel tarla vasfında kayıtlı 2.200,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz, Belediyemize ait taşınmazın
Çiçekli Mahallesi’nde bulunan 2462 parsel çayır vasfında kayıtlı 2.750,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz, Belediyemize ait taşınmazın
Kutluca Mahallesi Değirmendere Mevkii 97 parsel Çayırlık vasfında kayıtlı 5.363m2 yüzölçümlü taşınmaz,
Kutluca Mahallesi Değirmendere Mevkii 98 parsel Çayırlık vasfında kayıtlı 937,50m2 yüzölçümlü taşınmaz,
Göllüce Mahallesi’nde bulunan 1507 parsel zeytinlik vasfında kayıtlı 24,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz,
Göllüce Mahallesi’nde bulunan 1834 parsel zeytinlik vasfında kayıtlı 54,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin (h) bendi ve 18. Maddesinin (e) bendi gereğince Encümence satışının yapılmasına ve satış işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesine oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı :83
Konu: İpekyolu Belediyeleri Turizm Kalkınma Birliğine Üyeliğin Görüşülmesi ve Birlik İçin Meclis Üyesi Görevlendirilmesi,
Konu hakkında gerekli görüşmeler yapıldı ve, İznik Belediyesinin ; İpekyolu Belediyeleri Turizm Kalkınma Birliği’ ne üye olmasına, Birlik Meclisinde Belediyemizi temsilen, Belediye Meclis Üyelerimiz Süleyman CANDAR’ ın asil, Dündar KOYUTÜRK’ün yedek üye olarak görevlendirilmesine, Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Başkan                       Katip                  Katip
Osman SARGIN      Öner ERİM          Yusuf BİÇER

Toplantı Tarihi : 07.06.2016
Toplantı Dönemi: HAZİRAN
Birleşim Sayısı : 1
Oturum Sayısı : 1
Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Meclis Başkanı Osman SARGIN
BULUNANLAR :Aza; SÜLEYMAN CANDAR, RAŞİT ALPTEKİN, MEHMET HIŞTIROĞLU, NECMETTİN ÇÖMEZ, AHMET YILDIRIM,YUSUF BİÇER, ÖNER ERİM, İSMAİL PENCİK, DÜNDAR KOYUTÜRK,İSKENDER ŞEN,İSMAİL UĞUR, MERAL DÖNMEZ,VAHDETTİN KARAMAN, MUSTAFA ERSÖZ, MÜCEHER EGEMEN

Karar Tarihi :07.06.2016

Karar Sayısı :84
Mayıs 2016 ayına ait Meclis Toplantısında alınan kararların özetleri okunarak, mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı :85
Mülkiyeti İznik Belediye Başkanlığı`na ait olan, tapuda Bursa İli İznik İlçesi Selçuk Mahallesi 294 Ada 5 Parsel sayılı taşınmaz üzerinde, 43888890738 Tc No`lu Yahya Şükrü GÜRÜN lehine 5.000,00 TL (Beşbin Türk Lirası) bedel ve Yahya Şükrü GÜRÜN tarafından taşınmaz üzerine inşa edilecek olan huzurevinin, irtifak hakkı süresinin bitimine müteakiben hiçbir hak ve bedel talep etmeksizin İznik Belediye Başkanlığı`na bırakması karşılığında, 29 yıl süre ile irtifak hakkı tesisi ile yaptırılacak olan huzurevinin adının “İznik Belediye Başkanlığı Ülker AKTAR Huzurevi” olarak belirlenip, hem isminin hem de huzur evi olarak kullanım amacının 29 yıl süre ile değiştirilemeyeceğine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı :86
Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Elbeyli Mahallesi 2940 parselde avlulu ahşap ev( Konak ) olarak kayıtlı gayrimenkulün, 5393 Sayılı Belediye Kanununun Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18’inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine göre amacı doğrultusunda kullanılması şartı ile 10 yıl süre ile kiraya çıkartılmasına ve kiralama işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
Karar Sayısı :87
İlçemiz Ömerli Mahallesi 2094 sayılı parselde bağ vasfında kayıtlı 15.675,00 m2 yüzölçümlü İznik Belediyesine ait taşınmazın Belediyemiz Hizmetlerinde kullanılmak amacıyla satışının yapılabilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18’inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine göre Belediyemiz tarafından yukarıda parselleri, yüzölçümleri ve vasıfları yazılı taşınmazın, satışının yapılmasına ve satış işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesine CHP ve MHP üyelerinin red oyuna karşılık AK Parti üyelerinin kabul oylarıyla oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı :88
Belediyemiz Elbeyli Mahallesi Hespekli Hali giriş ve çıkış ücretleri ve Boyalıca Mahallesi Pazar yerinde bulunan kantar ücreti yeniden tespit edilerek aşağıdaki şekilde oybirliği ile kabul edilmiştir.
ELBEYLİ MAHALLESİ HESPEKLİ HALİNDE HAL GİRİŞ ÇIKIŞ ÜCRETLERİ :
KÜÇÜK ARAÇLAR : 5,00TL
ORTA ARAÇLAR : 11,00 TL.
BÜYÜK ARAÇLAR :22,00TL.
BOYALICA MAHALLESİ PAZAR YERİNDEKİ KANTAR ÜCRETİ : 3,00TL

Karar Sayısı :89
Temmuz 2016 ayı meclis toplantısının 1 Temmuz 2016 Cuma günü saat:15.00’da yapılmasına mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı :90
Belediye Meclis Üyeleri Yusuf BİÇER, Öner ERİM, Raşit ALPTEKİN’in vermiş olduğu 07.06.2016 tarihli önerge okundu. Gereği düşünüldü.
İlçemiz Kırıntı Mahallesi “Köy Yerleşik Alanı” içinde yer alan 28 parsel nolu taşınmaz için hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının ( Mevzi İmar Planı) İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Toplantı Tarihi :17.06.2016
Toplantı Dönemi : HAZİRAN
Toplantı Tarihi :17.06.2016
Toplantı Dönemi : HAZİRAN
Birleşim Sayısı : OLAĞANÜSTÜ
Oturum Sayısı :1
Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Meclis Başkanı : Osman SARGIN
BULUNANLAR: Aza; SÜLEYMAN CANDAR, RAŞİT ALPTEKİN, MEHMET HIŞTIROĞLU, NECMETTİN ÇÖMEZ, AHMET YILDIRIM, YUSUF BİÇER, ÖNER ERİM, İSMAİL PENCİK, DÜNDAR KOYUTÜRK, İSKENDER ŞEN, İSMAİL UĞUR, MERAL DÖNMEZ, VAHDETTİN KARAMAN, MUSTAFA ERSÖZ, MÜCEHER EGEMEN

Karar Tarihi : 17.06.2016

Karar Sayısı : 91
Bir aylık askı süresi içerisinde askıda bulunan 1/1000 ölçekli İznik Surdışı Uygulama İmar Planı Revizyon Planı ve Plan notlarına 126 adet itiraz yapılmıştır.
Yapılan itirazların değerlendirilebilmesi için 126 adet itiraz dilekçesinin Belediye Meclisince İmar Komisyonuna havale edilmesi talep edilmiştir.
Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin İhtisas Komisyonlarının Oluşumu başlıklı 21.maddesinin 5. fıkrasında belirtilen “İmar ve bütçeye ilişkin konular hakkında meclis tarafından karar alınmadan önce ilgili komisyonlarda görüşülmesi zorunludur.” Hükmü gereğince, 126 adet dilekçe oybirliği ile İmar Komisyonuna havale edilmiştir.

Karar Sayısı : 92
Belediyemizin 2016 Mali yılı Müdürlük Bütçeleri üzerinde yapmış olduğumuz inceleme neticesinde Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 03.05 Müteahhitlik Hizmetleri Bütçe Kodunda bulunan ödeneğin fazla geleceği düşünüldüğünden dolayı buradaki ödenek miktarından 5018 sayılı Kanunun 21. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesi gereğince ekteki tabloda belirtilen miktarlar tutarında aktarma yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
Bundan dolayı ekli listedeki Müdürlüklere gerekli olan ödenek tutarlarının aktarılmasının yapılması oybirliği ile kabul edilmiştir.

Başkan                       Katip                  Katip
Osman SARGIN      Öner ERİM          Yusuf BİÇER

Toplantı Tarihi: 01.07.2016
Toplantı Dönemi : TEMMUZ
Birleşim Sayısı :1
Oturum Sayısı :1
Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Meclis Başkanı Osman SARGIN
BULUNANLAR :Aza; SÜLEYMAN CANDAR, MEHMET HIŞTIROĞLU, NECMETTİN ÇÖMEZ, AHMET YILDIRIM,YUSUF BİÇER, ÖNER ERİM, İSMAİL PENCİK, DÜNDAR KOYUTÜRK,İSKENDER ŞEN,İSMAİL UĞUR, MERAL DÖNMEZ,VAHDETTİN KARAMAN, MUSTAFA ERSÖZ, MÜCEHER EGEMEN
BULUNMAYANLAR: RAŞİT ALPTEKİN

Karar Tarihi :01.07.2016
Karar Sayısı :93
Haziran 2016 ayına ait Meclis Toplantısında alınan kararların özetleri okunarak, mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı :94
İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğünün 14.06.2016 tarihli yazıları okundu. Gereği düşünüldü.
22.05.2016 Tarih ve 29719 sayılı resmi gazetede yayımlanan
”Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” gereğince daha önce 166 olan toplam norm kadro sayımız 167 olarak değiştirilmiştir. Artırılan bu sayı diğer müdürlükler bölümüne eklenmiş olup müdürlük ihtiyacımız doğrultusunda 1 derecelik “ Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü” kadrosunun 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesine göre ihdas edilmesine ve “ Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü” birimin oluşturulmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Karar Sayısı :95
İznik Belediye Başkanlığı Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Hakkında hazırlanan yönetmelik okunarak, mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı :96
1/1000 ölçekli İznik Surdışı Kuzey-Güney İmar Planı ve plan notları Revizyonunda askı itirazı için 126 adet dilekçe Belediye İmar Komisyonunca değerlendirilerek, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre onaylanmasına ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisine onaylanmak üzere gönderilmesine İmar Komisyonuna katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.
Raporun Mecliste görüşülmesi sonucunda; İmar Komisyonunca hazırlanan raporun aynen uygun olduğuna, Belediye Meclisi’nin 01.07.2016 günlü Temmuz Ayı toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı :97
05.01.2016 Tarih ve 3 sayılı meclis kararı ile,5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince Belediye Meclisinin 2016 yılı l aylık tatil döneminin Ağustos ayı olarak belirlenmesine karar verilmişti. Ancak Ağustos ayında görüşülmesi gereken konularımız olduğundan ,Ağustos 2016 ayı meclis toplantısının 02 Ağustos 2016 Salı günü saat:14.00’da yapılmasına mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı :98
Belediye Meclis Üyesi Süleyman CANDAR’ ın vermiş olduğu 01.07.2016 tarihli önerge okundu. Gereği düşünüldü.
İlçenin M.K.Paşa Mahallesi Göl Sahil Caddesi No:54’ te bulunan Berlin Restaurant sahibi Sevim YALIN’ ın dilekçesinin incelenmek üzere İçkili Yer Bölgesi Tespit Komisyonuna havalesine, mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Başkan                       Katip                  Katip
Osman SARGIN      Öner ERİM          Necmettin ÇÖMEZ

Toplantı Tarihi : 02.08.2016
Toplantı Dönemi : AĞUSTOS
Birleşim Sayısı : 1
Oturum Sayısı :1
Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Meclis Başkanı Osman SARGIN
BULUNANLAR :Aza; SÜLEYMAN CANDAR, MEHMET HIŞTIROĞLU, RAŞİT ALPTEKİN, NECMETTİN ÇÖMEZ, AHMET YILDIRIM,YUSUF BİÇER, ÖNER ERİM, İSMAİL PENCİK, DÜNDAR KOYUTÜRK,İSKENDER ŞEN,İSMAİL UĞUR, MERAL DÖNMEZ,VAHDETTİN KARAMAN, MUSTAFA ERSÖZ, MÜCEHER EGEMEN

Karar Tarihi :02.08.2016
Karar Sayısı :99
Temmuz 2016 ayına ait Meclis Toplantısında alınan kararların özetleri okunarak, mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı :100
Eylül 2016 ayı meclis toplantısının 06 Eylül 2016 Salı günü saat:16.00’da yapılmasına mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı :101
İlçenin Beyler Mahallesi Kılıçaslan Caddesi Belediyemiz önündeki meydana “MİLLİ İRADE MEYDANI “ isminin verilmesine, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 81. maddesi gereğince bu kararın mülki İdare Amirinin onayına sunulmasına mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı :102
Belediye Meclis Üyelerimiz, Mehmet HIŞTIROĞLU, Öner ERİM ve Yusuf BİÇER’ in vermiş olduğu 02.08.2016 tarihli önerge okundu. Gereği düşünüldü.
İznik 1/1000 Ölçekli Surdışı İmar Planında “Özel Yurt Alanı” olarak belirlenen alanın “Kültürel Tesis Alanı” olarak düzenlenmesi ile ilgili İmar Planı değişikliği talebinin imar komisyonuna havalesine ve 08.08.2016 Pazartesi günü saat 09:00 yapılacak olan Ağustos ayı 2.birleşim Meclis Toplantısında görüşülmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Toplantı Tarihi : 08.08.2016
Toplantı Dönemi : AĞUSTOS
Birleşim Sayısı : 2
Oturum Sayısı :1
Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Meclis Başkanı Osman SARGIN
BULUNANLAR :Aza; SÜLEYMAN CANDAR, MEHMET HIŞTIROĞLU, RAŞİT ALPTEKİN, NECMETTİN ÇÖMEZ, AHMET YILDIRIM,YUSUF BİÇER, ÖNER ERİM, İSMAİL PENCİK, DÜNDAR KOYUTÜRK,İSKENDER ŞEN,İSMAİL UĞUR, MERAL DÖNMEZ,VAHDETTİN KARAMAN, MUSTAFA ERSÖZ, MÜCEHER EGEMEN
Karar Tarihi :08.08.2016
Karar Sayısı :103

Belediye Meclis Üyelerimiz, Mehmet HIŞTIROĞLU, Öner ERİM ve Yusuf BİÇER’ in vermiş olduğu, İznik 1/1000 Ölçekli Surdışı İmar Planında “Özel Yurt Alanı” olarak belirlenen alanın “Kültürel Tesis Alanı” olarak düzenlenmesi ile ilgili İmar Planı değişikliği talebi, Belediyemiz İmar Komisyonunca incelenerek, söz konusu Selçuk Mahallesi, 371 ada, 19 numaralı mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait parselin onaylı imar planlarında “Özel Yurt Alanı”nda kaldığı görülmüştür.
Parsel 667 sayılı K.H.K. hükümlerine göre Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü yazıları ve İl Makamının emirleri gereği İznik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne tahsis edildiği İznik Malmüdürlüğü’nün Belediye Başkanlığına hitaben yazdığı 05.08.2016 tarih ve 18193615-300-473-909 sayılı yazısından anlaşılmakta olup, plan değişikliği talebi oybirliği ile reddedilmiştir.
Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir

Başkan                       Katip                  Katip
Osman SARGIN      Öner ERİM          Necmettin ÇÖMEZ

Toplantı Tarihi: 06.09.2016
Toplantı Dönemi : EYLÜL
Birleşim Sayısı: 1
Oturum Sayısı :1
Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Meclis Başkanı Osman SARGIN
BULUNANLAR :Aza; MEHMET HIŞTIROĞLU, RAŞİT ALPTEKİN, NECMETTİN ÇÖMEZ, AHMET YILDIRIM,YUSUF BİÇER, ÖNER ERİM, İSMAİL PENCİK, DÜNDAR KOYUTÜRK,İSKENDER ŞEN,İSMAİL UĞUR, MERAL DÖNMEZ,VAHDETTİN KARAMAN, MUSTAFA ERSÖZ, MÜCEHER EGEMEN
BULUNMAYANLAR: SÜLEYMAN CANDAR

Karar Tarihi :06.09.2016

Karar Sayısı :104
Ağustos 2016 ayına ait Meclis Toplantısında alınan kararların özetleri okunarak, mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı :105
Belediyemizde mevcut dolu kadrolarda derece değişikliğinin görüşülmesi neticesinde derece değişikliklerinin yapılması oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı :106
Berlin Restaurant sahibi Sevim YALIN 01.07.2016 tarihli dilekçesi, Belediye Meclisinin 01.07.2016 tarihli toplantısında, İçkili Yer Bölgesi Tespiti Komisyonuna havale edilmiştir. İçkili Yer Bölgesi Tespit Komisyonunun 01.08.2016 tarihinde saat 14:30 da yaptığı toplantıda, çalışmaların henüz tamamlanmaması nedeniyle, konunun daha sonra görüşülmesine komisyon üyelerinin oybirliği ile karar verildiği belirtilmiş olup, Belediye Meclisince yapılan müzakerede Komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı :107
Bursa Valiliği Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün 31.08.2016 tarih ve 7648 sayılı yazıları ile İznik İlçesi Selçuk Mahallesinde Mülkiyeti Belediyemize ait 311 ada 2 parsel ve 312 ada 2 parsel no.lu taşınmazlar üzerine Spor Tesisleri yapılması amacıyla planlandığından Spor Genel Müdürlüğü adına tahsis edilmesi istenmektedir.
Yapılan müzakere neticesinde, sözkonusu taşınmazların spor tesisi yapılmak üzere 5393 Sayılı Belediye Kanunun 75.Maddesinin (d) bendi gereğince Spor Genel Müdürlüğü adına 25 yıl süreyle bedelsiz olarak tahsis edilmesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir

Karar Sayısı :108
Ekim 2016 ayı meclis toplantısının 04 Ekim 2016 Salı günü saat:15.00’da yapılmasına mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı :109
Belediye Başkanı Osman SARGIN ve Belediye Meclis Üyeleri Vahdettin KARAMAN ile Dündar KOYUTÜRK’ ün vermiş olduğu 06.09.2016 tarihli önerge okundu. Gereği düşünüldü.
Fransa’nın Macon kentinde düzenlenen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası’nda Rus rakibi Akhmed Usmanov’u yenerek,66 kilogramda altın madalya kazanarak, Dünya Şampiyonu olan İznik’li Milli Güreşçimiz Enes USLU’ya İlçemizde böylesi büyük bir gururun yaşanmasına vesile olması sebebiyle İznik Belediye Meclisi adına “Teşekkür Beratı” verilmesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı :110
Belediye Meclis Üyeleri Mehmet HIŞTIROĞLU, Raşit ALPTEKİN’in vermiş olduğu 06.09.2016 tarihli önerge okundu. Gereği düşünüldü.
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması talep edilen Mahalle Konaklarının yapılacağı Çakırca Mahallesi 1253 parselin,Göllüce Mahallesi 780 parselin, Hacıosman Mahallesi 240 parselin,Yörükler Mahallesi 1265 parselin 5393 Sayılı Belediye Kanunun 75.Maddesinin (d) bendi gereğince, İznik Belediyesi tarafından Bursa Büyükşehir Belediyesine 25 yıl süreyle bedelsiz olarak tahsis edilmesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı :111
Belediye Meclis Üyeleri Mehmet HIŞTIROĞLU, Raşit ALPTEKİN’in vermiş olduğu 06.09.2016 tarihli önerge okundu. Gereği düşünüldü.
İlçenin Derbent Mahallesi, adresindeki Derbent Köyü Muhtarlık binasında bulunan 1 oda ile itfaiye aracını park etmek üzere bir araçlık yerin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin ( e) bendi ve 75. Maddesinin ( d) bendi gereğince 5 yıl süre ile bedelsiz olarak , Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına tahsis edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
Karar Sayısı :112
Belediye Meclis Üyeleri Mehmet HIŞTIROĞLU, Raşit ALPTEKİN’in vermiş olduğu 06.09.2016 tarihli önerge okundu. Gereği düşünüldü.
İlçemiz Boyalıca Mahallesi H-23-A-02-A-4-B pafta 155 Ada 9 parseldeki arsa vasfındaki 216,74 m2 yüzölçümlü İznik Belediyesine ait taşınmazın Belediyemiz Hizmetlerinde kullanılmak amacıyla satışının yapılabilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18’inci maddesinin birinci fıkrasının (e) göre Belediyemiz tarafından yukarıda parselleri, yüzölçümleri ve vasıfları yazılı taşınmazın, satışının yapılmasına ve satış işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesine MHP üyelerinin red oyuna karşılık CHP ve AK Parti üyelerinin kabul oylarıyla oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Başkan                       Katip                  Katip
Osman SARGIN      Öner ERİM          Necmettin ÇÖMEZ

Toplantı Tarihi : 04.10.2016
Toplantı Dönemi : EKİM
Birleşim Sayısı :1
Oturum Sayısı :1
Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Meclis Başkanı Osman SARGIN
BULUNANLAR :Aza; SÜLEYMAN CANDAR, MEHMET HIŞTIROĞLU, RAŞİT ALPTEKİN, NECMETTİN ÇÖMEZ, AHMET YILDIRIM,YUSUF BİÇER, ÖNER ERİM, İSMAİL PENCİK, DÜNDAR KOYUTÜRK,İSKENDER ŞEN,İSMAİL UĞUR, MERAL DÖNMEZ,VAHDETTİN KARAMAN, MUSTAFA ERSÖZ, MÜCEHER EGEMEN

Karar Tarihi :04.10.2016

Karar Sayısı :113
Eylül 2016 ayına ait Meclis Toplantısında alınan kararların özetleri okunarak, oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı :114
2017 Mali Yılı ve izleyen iki yılın Belediye Bütçe gider teklifleri bütçesi ve Belediye gelir bütçesi kararnamelerinin Plan Ve Bütçe Komisyonuna havalesine ve Komisyon raporunun 10 Ekim 2016 Pazartesi günü saat 15:00’da yapılacak olan Ekim 2016 ayı II. Birleşim Meclis toplantısında görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

Karar Sayısı :115
2017 Yılı Hizmet Mukabili Ücret Tarifelerinin Plan Ve Bütçe Komisyonuna havalesine Komisyon raporunun 10 Ekim 2016 Pazartesi günü saat 15:00’da yapılacak olan Ekim 2016 ayı II. Birleşim Meclis toplantısında görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

Karar Sayısı :116
İlçemiz Beyler Mahallesi İstanbul Kapı mevkiinde bulunan hızar atölyelerinin ve tarımsal depoların uygun bir yerde tekrar faaliyetlerini sürdürebilmeleri için yeni bir yer gösterilmesi hususunun İmar Komisyonuna havalesine ve Komisyon raporunun 10 Ekim 2016 Pazartesi günü saat 15:00’da yapılacak olan Ekim 2016 ayı II. Birleşim Meclis toplantısında görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.
Karar Sayısı :117
Ayşe FIÇICIOĞLU’nun 15.07.2016 tarihli dilekçesinin imar komisyonuna havalesine, Komisyon raporunun 10 Ekim 2016 Pazartesi günü saat 15:00’da yapılacak olan Ekim 2016 ayı II. Birleşim Meclis toplantısında görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

Gülten Yıldız ERKAN 24.08.2016 tarihli dilekçesinin, imar komisyonuna havalesine, Komisyon raporunun 10 Ekim 2016 Pazartesi günü saat 15:00’da yapılacak olan Ekim 2016 ayı II. Birleşim Meclis toplantısında görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

İsmail ALA 06.09.2016 tarihli dilekçesinin, imar komisyonuna havalesine, Komisyon raporunun 10 Ekim 2016 Pazartesi günü saat 15:00’da yapılacak olan Ekim 2016 ayı II. Birleşim Meclis toplantısında görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

Karar Sayısı :118
Kasım 2016 ayı meclis toplantısının 01 Kasım 2016 Salı günü saat:15.00’da yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı :119
Belediye Meclis Üyeleri Mehmet HIŞTIROĞLU, Öner ERİM ve Yusuf BİÇER’in vermiş olduğu 04.10.2016 tarihli önerge okundu. Gereği düşünüldü.
İznik 1/1000 Ölçekli Suriçi İmar Planında Belediyemizce Balık Pazarı yapılacak olan mülkiyeti Belediyemize ait 68 ada 51-52-53 nolu parsellerde ayrı ayrı bulunan inşaat kütlelerinin birleştirilmesi ile ilgili imar plan değişikliği talebinin, imar komisyonuna havalesine, Komisyon raporunun 10 Ekim 2016 Pazartesi günü saat 15:00’da yapılacak olan Ekim 2016 ayı II. Birleşim Meclis toplantısında görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

Karar Sayısı :120
Belediye Meclis Üyeleri Raşit ALPTEKİN,Süleyman CANDAR ve Yusuf BİÇER’in vermiş olduğu 04.10.2016 tarihli önerge okundu. Gereği düşünüldü.
İlçemiz Boyalıca ve Elbeyli Mahallelerine ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan ve Plan Revizyonlarının yapılması talebinin imar komisyonuna havalesine, Komisyon raporunun 10 Ekim 2016 Pazartesi günü saat 15:00’da yapılacak olan Ekim 2016 ayı II. Birleşim Meclis toplantısında görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

Karar Sayısı :121
Belediye Meclis Üyeleri, Süleyman CANDAR, Öner ERİM ve Yusuf BİÇER’in vermiş olduğu 04.10.2016 tarihli önerge okundu. Gereği düşünüldü.
Bursa Büyükşehir Belediye Meclisince 08.08.2016 tarih ve 1683 sayılı kararı ile kabul edilen İlçemiz 1/1000 Ölçekli Surdışı İmar Planı Revizyonu Plan Hükümlerinden “Özel Hükümler “ bölümünün 14. Maddesinin değiştirilmesi talebinin imar komisyonuna havalesine, Komisyon raporunun 10 Ekim 2016 Pazartesi günü saat 15:00’da yapılacak olan Ekim 2016 ayı II. Birleşim Meclis toplantısında görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

Toplantı Tarihi :10.10.2016
Toplantı Dönemi : EKİM
Birleşim Sayısı :2
Oturum Sayısı: 1

Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Meclis Başkanı Osman SARGIN
BULUNANLAR :Aza; SÜLEYMAN CANDAR, MEHMET HIŞTIROĞLU, RAŞİT ALPTEKİN, NECMETTİN ÇÖMEZ, ÖNER ERİM, İSMAİL PENCİK, DÜNDAR KOYUTÜRK,İSKENDER ŞEN,İSMAİL UĞUR, MERAL DÖNMEZ,VAHDETTİN KARAMAN, MUSTAFA ERSÖZ, MÜCEHER EGEMEN
BULUNMAYANLAR:AHMET YILDIRIM,YUSUF BİÇER,

Karar Sayısı :122
2017 Yılı İznik Belediyesi Bütçesi
a- Bütçe Kararnameleri madde madde okunarak mevcudun oybirliği ile ,
b-Yılı Gider bütçesini kurumsal kodlaması yapılan her birimin fonksiyonel sınıflandırmalarının l. Düzeyi, birim bazında kurumsal kodlama yapılmayan kurumlarda ise fonksiyonel sınıflandırmaların l. Düzeyi , mevcudun oybirliği ile ,
c- Yılı Gelir bütçesini ekonomik sınıflandırmanın l. Düzeyi , mevcudun oybirliği ile ,
Olmak üzere 2016 yılı İznik Belediyesi bütçesi 33.000.000,00TL, olarak kabul edilmiştir.

Karar Sayısı :123
5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin (f) bendi ile 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan 2017 Yılı Hizmet Mukabili Ücret Tarifeleri ile ilgili Plan Ve Bütçe Komisyonu raporunun Belediye Meclisince yapılan müzakere neticesinde, Plan Ve Bütçe Komisyonu raporunun kabulüne ve vergi, ücret, harç tarifelerinin ekli listede görüldüğü şekilde 2017 Yılında uygulanmasına mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı :124
İznik Belediye Meclisi’nin 04.10.2016 tarih ve 116 sayılı kararı ile ilçemiz Beyler Mahallesi, İstanbulkapı Mevkiinde bulunan Hızar Atölyelerinin ve tarımsal depoların bulunduğu alanda Büyükşehir Belediyesince surların temizliği, restorasyon ve rekreasyon alanı düzenleme çalışmaları yapılacağından bu alanda bulunan hızar atölyelerinin taşınacağı alanın belirlenmesi için İmar Komisyonuna havale edilmiştir.
Belediyemiz İmar Komisyonunca, hızar atölyelerinin mülkiyeti İznik Belediye Başkanlığına ait olan Yeşilcami Mahallesi, 106 ada, 109 ve 110 numaralı parseller ile mülkiyeti Bursa Büyükşehir Belediyesine ait tahsisi İznik Belediye Başkanlığına yapılmış olan 106 ada, 111 numaralı parsellerde yapılanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı :125
Ayşe FIÇICIOĞLU’ nun 15.07.2016 tarihli dilekçesinde, İlçemiz M.K Paşa Mahallesi , 357 ada 5 numaralı parselin bulunduğu alanın kıyı kanununa göre koruma bandı içinde kaldığı ve parselin inşaat yapılamaz hale geldiği,diğer parsellerin inşaatlarını yaptığını ve kendinin bu durumda mağdur olduğunu ve inşaat izni verilmesini talep etmiştir.
Belediyemiz imar komisyonunca söz konusu parselin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon İmar planlarında 100 mt’lik koruma bandı içinde kaldığı görülmüştür.Hazırlanan ve askıya çıkan İznik 1/1000 Ölçekli Revizyon İmar planına yasal itiraz süresi olan 18.05.2016 – 16.06.2016 tarihleri arasında itiraz yapılmadığından itirazın reddine oybirliği ile karar verilmiştir..
Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

Gülten Yıldız ERKAN’ın 24.08.2016 tarihli dilekçesinde, İlçemiz Yeşilcami Mahallesi , 96 ada 69 numaralı parselin bulunduğu alanda terkleri yapılan parselinden revizyon imar planında tekrar yol geçirilmiş olması ve yolun kaldırılmasını talep etmiştir.
Belediyemiz İmar Komisyonunca, söz konusu parselin bulunduğu alanda revizyon imar planında terkleri yapılan parselde tekrar yol geçirildiği 1/1000 Ölçekli Revizyon İmar planlarında görülmüştür. Hazırlanan ve askıya çıkan İznik 1/1000 Ölçekli Revizyon İmar planına yasal itiraz süresi olan 18.05.2016 – 16.06.2016 tarihleri arasında itiraz yapılmadığından itirazın reddedilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

İsmail ALA’ nın 06.09.2016 tarihli dilekçesinde, İlçemiz Yeşilcami Mahallesi 98 ada 116 numaralı parselin bulunduğu alanda çevre yolunun geçmesi sonucu parselin kullanılamaz hale geldiğinden belediyece başka bir parselle takas veya kamulaştırılmasını talep etmiştir..
Belediyemiz İmar Komisyonunca söz konusu parselin bulunduğu alan İmar planında çevre yolunun geçmesi sonucu parselin kullanılamaz hale geldiği görülmüştür. Söz konusu parselin kamulaştırılması için Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce gerekli çalışmaların yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı :126
Belediye Meclis Üyelerimiz, Mehmet HIŞTIROĞLU, Öner ERİM ve Yusuf BİÇER’ in vermiş olduğu, İznik Belediye Meclisi’nin 04.10.2016 tarih ve 119 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilmiştir.
Belediyemiz İmar Komisyonunca, Mülkiyeti Belediyemize ait Eşrefzade mahallesi 68 ada 51-52-53 no.lu parsellerde yapılan incelemede, parsellerin onaylı Suriçi Koruma amaçlı imar planında konut alanı olarak işli bulunduğu görülmüştür. Plan tadilatlarında gerekli olan Halk toplantılarının tamamlandıktan sonra konunun kasım ayı meclis gündeminde görüşülmesi oybirliği ile kabul edilmiştir.
Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı :127
Belediye Meclis Üyelerimiz, Raşit ALPTEKİN, Yusuf BİÇER ve Süleyman CANDAR’ın vermiş olduğu, İznik Belediye Meclisi’nin 04.10.2016 tarih ve 117 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilmiştir.
Belediyemiz İmar Komisyonunca, İlçemiz Boyalıca ve Elbeyli Mahallelerinin 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında belde belediyesinden mahalleye dönüştürüldüğü, söz konusu mahallelerde 100’er hektar büyüklüğündeki planlı alanlarda imar planı ve imar revizyonu yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı :128
Belediye Meclis Üyelerimiz, Süleyman CANDAR, Öner ERİM ve Yusuf BİÇER’ın vermiş olduğu, İznik Belediye Meclisi’nin 04.10.2016 tarih ve 121 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisince 08.08.2016 tarih ve 1683 sayılı kararı ile kabul edilen İznik 1/1000 Ölçekli Surdışı İmar Planı Revizyonu Plan Hükümlerinden “ÖZEL HÜKÜMLER” bölümünün 14.maddesinin değiştirilmesi için yapılan incelemede İznik Surdışı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu Plan Hükümlerinden “ÖZEL HÜKÜMLER” başlıklı 14. maddesinin kanun ve yönetmeliklere uygun olduğundan değiştirilmesi talebinin reddine oyçokluğu ile karar verilmiştir. Komisyonumuzca yapılan incelemede Plan Hükümlerinden tespit edilen eksiklikler ise;
1) Plan Hükümlerinin “GENEL HÜKÜMLER” başlıklı bölümünün 1.maddesinin son cümlesi olan “yürürlükte olduğu sürece Bursa Büyükşehir Belediyesi” ifadesinin iptaline,
2) ”ÖZEL HÜKÜMLER” başlıklı bölüme 18.numaralı madde olarak “Konut ve Ticaret Alanlarında yapı yüksekliği; Yençok=12.50 metre olan parsellerde en fazla 4 kat, Yençok=9,50 metre olan parsellerde en fazla 3 kat, Yençok=6,50 metre olan parsellerde en fazla 2 kat olarak kullanılabilir” ifadesinin eklenmesine
3) “KULLANIMLARA İLİŞKİN HÜKÜMLER” başlıklı bölümün “KONUT ALANLARI” bölümüne “A-2 nizamlı konut alanlarında yapılaşma emsali TAKS=0,40 KAKS=0,80 olarak uygulanır” ifadesinin eklenmesine oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Raporun Mecliste görüşülmesi sonucunda; İmar Komisyonunca hazırlanan raporun aynen uygun olduğuna, Belediye Meclisi’nin 10.10.2016 günlü olağan toplantısı 2.birleşiminde CHP grubunun red oyuna karşılık mevcudun oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Başkan                       Katip                  Katip
Osman SARGIN      Öner ERİM          Necmettin ÇÖMEZ

Toplantı Tarihi : 01.11.2016
Toplantı Dönemi : KASIM
Birleşim Sayısı :1
Oturum Sayısı :1
Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Meclis Başkanı Osman SARGIN
BULUNANLAR :Aza; SÜLEYMAN CANDAR, MEHMET HIŞTIROĞLU, RAŞİT ALPTEKİN, NECMETTİN ÇÖMEZ, AHMET YILDIRIM, YUSUF BİÇER, ÖNER ERİM, İSMAİL PENCİK, DÜNDAR KOYUTÜRK,İSKENDER ŞEN,İSMAİL UĞUR, VAHDETTİN KARAMAN, MÜCEHER EGEMEN
BULUNMAYANLAR: MERAL DÖNMEZ, MUSTAFA ERSÖZ

Karar Tarihi :01.11.2016
Karar Sayısı :129
Ekim 2016 ayına ait Meclis Toplantısında alınan kararların özetleri okunarak, oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı :130
Belediyemizin yerel hizmetlerinin etkin verimli ve hızlı bir biçimde yerine getirilebilmesi için ihtiyaç duyulan, 1 adet hizmet aracı satın alınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı :131
Abdulvahap tepesinin bulunduğu alandaki 93 Ada, 89 ve 90 nolu parselleri kapsayan 1. Derece Arkeolojik sit alanından 3. Derece Arkeolojik sit alanına çevrilen kısma ait plan değişikliği İl Kültür Turizm Müdürlüğünün 17.10.2016 tarih ve 3726 sayılı yazıları ile Koruma Bölge Kurulunca onaylanmıştır. Koruma Kurulunca onaylanan planın askıya asılması ve ilan edilmesi istenilmiştir. İlgili karar gereği hazırlanan plan değişikliğinin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 17.maddesine göre onaylanmasına ve askıya çıkarılmasına, alınan kararın Bursa Kültür Varlıkları Koruma Kuruluna sunulmasına mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı :132
Belediye Meclis Üyelerimiz, Mehmet HIŞTIROĞLU, Öner ERİM ve Yusuf BİÇER’ in vermiş olduğu, İznik Belediye Meclisi’nin 10.10.2016 tarih ve 126 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, İznik /1000 Ölçekli Suriçi İmar planı içinde balık pazarı yapılacak olan Mülkiyeti Belediyemize ait Eşrefzade mahallesi 68 ada 51-52-53 no.lu parsellerde ayrı ayrı işli bulunan kütlelerin birleştirilmesi için plan tadilatı yapılmasının görüşülmesi hk.

Belediyemiz İmar Komisyonunca söz konusu Mülkiyeti Belediyemize ait Eşrefzade mahallesi 68 ada 51-52-53 no.lu parsellerde yapılan incelemede, parsellerin onaylı Sur içi Koruma Amaçlı imar planında konut alanı olarak işli bulunduğu görülmüştür. Parsellerde işli bulunan kütlelerin birleştirilerek 36×10 mt. ebadında ve fonksiyonunun ticaret alanı olarak değiştirilmesinin önerilmesine karar verilmiştir. Kütlenin birleştirilmesine ve ticaret alanı olarak işaretlenmesine yönelik talep oybirliği ile kabul edilmiştir.
Raporun Mecliste görüşülmesi sonucunda; İmar Komisyonunca hazırlanan raporun aynen uygun olduğuna, Belediye Meclisi’nin 01.11.2016 günlü toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı :133
İznik Belediye Meclisi’nin 07.06.2016 tarih ve 90 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen,
Bursa İli, İznik İlçesi, Kırıntı Mahallesi, 28 numaralı parselde İmar Komisyonunca yapılan incelemede, parselin 1/100000 ölçekli Bursa İl Çevre Düzeni Planında Kırıntı “Kırsal Yerleşim Alanı” içinde göründüğü, 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Plan Notlarına ve Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü, DSİ 1. Bölge Müdürlüğü, BUSKİ Genel Müdürlüğü, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre ve Koruma Daire Başkanlığı’nın uygun görüşleri alındığı, İlgili parsel için Hali Hazır Haritaları,1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve Zemin Etüd raporunun bulunmadığı görülmüştür.16.04.2014 tarihli “Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğince belirlenmiş tanım ve kısıtlara uygun olmadığından plan talebinin geri iade edilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir.
Belediye Meclisince yapılan müzakerede, imar komisyonu kararı oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı :134
Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 30.09.2016 tarihindeki toplantıda, 6360 sayılı yasa ile mahalleye dönüşen yerleşimlerin gelişme alanları konusunda yaşanan problemlerin çözümü için yerleşik ve gelişme alanlarını gösteren tek bir yerleşik alan sınırı hazırlanması gerektiği ve hazırlan yerleşik alan sınırlarının İlçe Belediye Meclisince onaylanarak Büyükşehir Belediye Meclisine sunulması kararı alınmıştır.
Söz konusu karar gereği ilçemize bağlı 6360 sayılı yasa gereği köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerleri için her yerleşim yeri için ayrı ayrı tek bir yerleşik alan sınırını gösteren haritaların hazırlanması hususunun İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı :135
Aralık 2016 ayı meclis toplantısının 6 Aralık Salı günü saat:15.00’da yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı :136
İsmail ALA 06.09.2016 tarihli dilekçesinde, İlçemiz Yeşilcami Mahallesi 98 ada 116 no.lu parselin bulunduğu alanda çevre yolu geçmesi nedeniyle parselin kullanılamaz hale geldiğinden belediyece başka bir parselle takas edilmesi veya kamulaştırılması için talepte bulunmuştur.
Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde söz konusu parselin kamulaştırılması için yeterli bütçe olmadığından, kamulaştırmanın yapılamayacağı sonucuna varıldığından, kamulaştırılması yönünde alınan 10.10.2016 tarih ve 125 sayılı Meclis kararının iptaline, mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Başkan                       Katip                  Katip
Osman SARGIN      Öner ERİM          Necmettin ÇÖMEZ

Toplantı Tarihi : 06.12.2016
Toplantı Dönemi : ARALIK
Birleşim Sayısı : 1
Oturum Sayısı : 1
Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Meclis Başkanı Osman SARGIN
BULUNANLAR :Aza; SÜLEYMAN CANDAR, MEHMET HIŞTIROĞLU, RAŞİT ALPTEKİN, NECMETTİN ÇÖMEZ, AHMET YILDIRIM,YUSUF BİÇER, ÖNER ERİM, İSMAİL PENCİK, DÜNDAR KOYUTÜRK,İSKENDER ŞEN,İSMAİL UĞUR, MERAL DÖNMEZ,VAHDETTİN KARAMAN, MUSTAFA ERSÖZ, MÜCEHER EGEMEN

Karar Tarihi :06.12.2016

Karar Sayısı :137
Kasım 2016 ayına ait Meclis Toplantısında alınan kararların özetleri okunarak, oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı :138
2016 Mali yılı içersinde, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri, Mali Hizmetler Müdürlüğü Genel Kamu Hizmetleri, Özel Kalem Müdürlüğü Genel Kamu Hizmetleri ve Zabıta Müdürlüğü Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri Müdürlüklerinin Bütçelerinin ödeneklerin yetmeyeceği anlaşıldığından, Destek Hizmetleri Müdürlüğü Genel Kamu Hizmetleri, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri , İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Toplum Refahı Hizmetleri müdürlüklerinin fonksiyonel kodundaki ödeneklerin artacağı tahmin edildiğinden ekli listedeki müdürlüklerin bütçelerine ödenek aktarılması ihtiyacı duyulmuştur.
Bundan dolayı Ekli Listedeki gibi Müdürlüklere gerekli olan ödenek tutarlarının aktarılmasının yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı :139
Emlak Ve İstimlak Müdürlüğünün 30.11.2016 tarihli yazıları okundu. Gereği düşünüldü.
İlçemiz Candarlı Mahallesi 133 sayılı parselde kayıtlı çayırlık vasfındaki 1.592,00 m2 yüzölçümlü İznik Belediyesine ait taşınmazın Belediyemiz Hizmetlerinde kullanılmak amacıyla satışının yapılabilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18’inci maddesinin birinci fıkrasının (e) Maddesine göre Belediyemiz tarafından yukarıda parseli, yüzölçümü ve vasıfları yazılı taşınmazın, satışının CHP ve MHP üyelerinin red oyuna karşılık AK Parti üyelerinin kabul oylarıyla oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı :140
Emlak Ve İstimlak Müdürlüğünün 30.11.2016 tarihli yazıları okundu. Gereği düşünüldü.
İlçemiz Kırıntı Mahallesi 56 sayılı parselde kayıtlı çayır vasfındaki 4.700,00 m2 yüzölçümlü İznik Belediyesine ait taşınmazın Belediyemiz Hizmetlerinde kullanılmak amacıyla satışının yapılabilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18’inci maddesinin birinci fıkrasının (e) Maddesine göre Belediyemiz tarafından yukarıda parseli, yüzölçümü ve vasıfları yazılı taşınmazın, satışının yapılmasına CHP ve MHP üyelerinin red oyuna karşılık AK Parti üyelerinin kabul oylarıyla oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı :141
Emlak Ve İstimlak Müdürlüğünün 30.11.2016 tarihli yazıları okundu. Gereği düşünüldü.
İlçemiz, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 37 ada 124 sayılı parselde kayıtlı arsa vasfındaki 303,97 m2 yüz ölçümlü İznik Belediyesine ait taşınmazın Belediyemiz Hizmetlerinde kullanılmak amacıyla satışının yapılabilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18’inci maddesinin birinci fıkrasının (e) Maddesine göre Belediyemiz tarafından yukarıda parseli, yüzölçümü ve vasıfları yazılı taşınmazın, satışının yapılmasına CHP üyelerinin red oyuna karşılık MHP ve AK Parti üyelerinin kabul oylarıyla oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı :142
Emlak Ve İstimlak Müdürlüğünün 30.11.2016 tarihli yazıları okundu. Gereği düşünüldü.
Yapılan müzakere neticesinde, İznik Elbeyli Mahalle Konağı turizme yönelik kültürel etkinliklerin yapılabilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanunun 75.Maddesinin (d) bendi gereğince konağın restorasyonundan kaynaklanan Belediyemize ait piyasa borçlarının da Büyükşehir Belediye Başkanlığına devredilmek kaydıyla, 25 yıl süreyle bedelsiz olarak tahsis edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı :143
Bursa İli İznik İlçesi Kırıntı Mahallesi 01.04.2010 tarih ve 2010/83 Onay tarihli Kırıntı Mahallesi Kırsal Yerleşim alanı içinde bulunan 28 parsel sayılı taşınmaz üzerine Tayyar HAZAR tarafından gerekli Kurum görüşleri doğrultusunda Konut amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı (Mevzi İmar Planı) hazırlanmıştır. Kırıntı Mahallesi 28 parsel no.lu taşınmaz üzerine hazırlanan Konut amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının (Mevzi İmar Planı) 3194 sayılı İmar Kanununun, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve Kurum Görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi için Belediye Meclisince İmar Komisyona havale edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı :144
Bursa İli İznik İlçesi 1/1000 Ölçekli Sur dışı Revizyon Uygulama İmar planı, 08.08.2016 tarih ve 1683 sayılı Bursa Büyükşehir Belediye Meclisince değiştirilerek kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir. İlçemiz, İznik Gölü Kıyısında bulunduğundan 04.04.1990 tarih ve 3621 sayılı Kıyı kanunu hükümlerine tabi bulunmaktadır. Yapılan Sur dışı Revizyon Uygulama İmar Planında planın 100 metrelik kısmı Kıyı Şeridinde kaldığından planlama yapılmamıştır. Planlama dışında bırakılan Sahil Şeridindeki 100 metrelik alana ait plan tadilatı 3621 sayılı Kıyı Kanunu hükümlerine göre hazırlanmış olup ,değerlendirilmek üzere İmar Komisyona havale edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı :145
İznik Belediye Meclisi’nin 01.11.2016 tarih ve 134 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, İmar Ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.10.2016 tarihli müzekkeresinde, 6360 Sayılı yasa ile mahalleye dönüşen yerleşim alanlarında bulunan gelişme alanı sınırı ve yerleşim alanı sınırı olarak belirlenen sınırların tek bir sınır haline dönüştürülmesinin değerlendirilmesi talep edilmiştir.
İmar Komisyonunca değerlendirme çalışmaları henüz tamamlanmadığından, çalışmaların tamamlanabilmesi için, konunun tekrar imar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı :146
Ocak 2017 ayı meclis toplantısının 3 Ocak Salı günü saat:15.00’da yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı :147
Belediye Meclis Üyeleri Süleyman CANDAR,Mehmet HIŞTIROĞLU ve Raşit ALPTEKİN’in vermiş olduğu 06.12.2016 tarihli önerge okundu. Gereği düşünüldü.
İznik Otel Müdürü Deniz Barbaros CAN 05.12.2016 tarihli dilekçesinde; İlçenin Selçuk Mahallesi, Mansur Sokak No:2 adresinde bulunan İznik OTEL’ in restoran bölümünde alkollü içki servisi yapmak istediğini bunun için işyerine alkollü içki ruhsatı almak istediğini, alkollü içki ruhsatı alabilmesi için işyerinin bulunduğu alanın İçkili Yer Bölgesi ilan edilmesini talep etmiştir.
Talebin incelenmek üzere İçkili Yer Bölgesi Tespit Komisyonuna havalesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı :148
Belediye Meclis Üyeleri Yusuf BİÇER,Öner ERİM ve Raşit ALPTEKİN’in vermiş olduğu 06.12.2016 tarihli önerge okundu. Gereği düşünüldü.
İlçenin Selçuk Mahallesi 381 ada 2 nolu parsel sınırları dahilinde hazırlanan İznik Surdışı Yerleşim Bölgesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu Değişikliği ve eklerinin görüşülmek üzere ilgili ihtisas komisyonuna havalesini talep etmişlerdir.
Talebin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı :149
Belediye Meclis Üyeleri Yusuf BİÇER,Öner ERİM ve Raşit ALPTEKİN’in vermiş olduğu 06.12.2016 tarihli önerge okundu. Gereği düşünüldü.
İzbel Turizm, Sağlık, Eğitim Hizmetleri Ve İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi Ünvanlı şirket Müdürü İbrahim TOPUZ 06.12.2016 tarihli dilekçe talebi, Belediye Meclisince müzakere edilerek,
Adı geçen şirketin Ödenmemiş sermayesi olarak gözüken yüzde yetmiş beşi (%75) olan 75.000,00TL ( YetmişbeşbinTL) nin ödenmesine CHP ve MHP üyelerinin red oyuna karşılık AK Parti üyelerinin kabul oylarıyla oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Başkan                       Katip                  Katip
Osman SARGIN      Öner ERİM          Necmettin ÇÖMEZ