Toplantı Tarihi : 03.01.2017
Toplantı Dönemi : OCAK
Birleşim Sayısı : 1
Oturum Sayısı :1
Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat;
Meclis Başkanı Osman SARGIN
BULUNANLAR :Aza; SÜLEYMAN CANDAR, RAŞİT ALPTEKİN, MEHMET HIŞTIROĞLU, NECMETTİN ÇÖMEZ, AHMET YILDIRIM, YUSUF BİÇER, ÖNER ERİM, İSMAİL PENCİK, DÜNDAR KOYUTÜRK ,İSKENDER ŞEN, İSMAİL UĞUR, MERAL DÖNMEZ,VAHDETTİN KARAMAN, MUSTAFA ERSÖZ , MÜCEHER EGEMEN

Karar Tarihi :03.01.2017

Karar Sayısı : 1
Aralık 2016 ayına ait Meclis Toplantısında alınan kararların özetleri okunarak, oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı : 2
Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince oluşturulması gereken Denetim Komisyonu için yapılan gizli oylamada Necmettin ÇÖMEZ, Ahmet YILDIRIM, İsmail PENCİK, Dündar KOYUTÜRK, Müceher EGEMEN Denetim Komisyonu üyeliğine seçilmişlerdir.

Karar Sayısı : 3
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince Belediye Meclisinin 2017 yılı l aylık tatil döneminin Ağustos ayı olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 4
5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince oluşturulan Denetim Komisyonunun emrinde, gerek duyulması halinde kamu personeli dışındaki diğer uzman kişilerden 1 kişinin 5 gün süre ile görevlendirilmesine ve uzman kişiye ödenecek 1 günlük ücretin brüt 180-TL olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 5
5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. maddesi gereğince Belediye Meclis üyeleri ile İhtisas Komisyonu üyelerine verilecek Huzur Hakkının brüt 87TL. olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 6
5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince ihtisas komisyonu raporlarının isteklilere verilmesinde alınacak ücretin 60TL olarak uygulanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 7
5393 Sayılı Belediye Kanununda belirtilen, “Zabıta hizmetlerinde fiilen çalışanlara, fazla çalışma ücreti olarak yılı bütçe kanununda belirtilen üst sınırı aşmamak kaydıyla, Belediye Meclisi kararı ile tespit edilen maktu tutar ödenir.” hükmü gereğince, Zabıta personeline 2017 yılında verilecek maktu fazla çalışma ücretinin brüt 320 TL olarak ödenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 8
Belediyemizin hukuk işlerini yürütmek üzere Avukat kadrosunda, Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Avukat olarak istihdam edilecek kişiye, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 4. fıkrası gereğince aylık net 1000.TL . sözleşme ücreti verilmesine ve yıl içerisinde meydana gelecek memur maaş katsayısındaki değişiklik oranının yansıtılarak uygulanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 9
Belediye İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü’nün Belediye Başkanlığından havaleli 03.01.2017 Tarihli Belediye Başkan Yardımcısı ödeneğinin tespiti ile ilgili müzekkeresi okundu. Gereği düşünüldü.
5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi gereğince Belediye Başkan Yardımcısı ödeneğinin tespiti için yapılan müzakerede Belediye Başkan Yardımcısı ödeneğinin brüt 5.269 TL olarak uygulanması ve 2017 yılı içerisinde meydana gelecek memur maaş katsayısındaki değişiklik oranının aynen yansıtılarak uygulanması teklifi oylamaya sunularak oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 10
Emlak Ve İstimlak Müdürlüğünün 28.12.2016 tarihli yazıları okundu. Gereği düşünüldü.
İlçemiz Çampınar Mahallesi 142 sayılı parselde kayıtlı tarla vasfındaki 1.352,00 m2 yüzölçümlü İznik Belediyesine ait taşınmazın Belediyemiz Hizmetlerinde kullanılmak amacıyla satışının yapılabilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18’inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde göre Belediyemiz tarafından yukarıda parseli, yüzölçümü ve vasıfları yazılı taşınmazın, satışının yapılmasına ,CHP ve MHP üyelerinin red oyuna karşılık AK Parti üyelerinin kabul oylarıyla oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 11
Berlin Restaurant İşletmecisi Sevim YALIN dilekçesi Belediye Meclisinin 01.07.2016 tarihli toplantısında, İçkili Yer Bölgesi Tespiti Komisyonuna havale edilmiştir.
Talepleri İçkili Yer Bölgesi Tespit Komisyonunca incelenerek;
Sözkonusu işyerinin , yasada belirtilen yerlere yeterli uzaklıkta olduğu güvenlik ve asayiş yönünden bir sakınca bulunmadığı görüldüğünden, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi , Göl Sahil Caddesi 54 numarada bulunan Berlin Restaurant’ın İçkili Yer Bölgesi Kapsamına alınmasına Müceher EGEMEN’ in red oyuna karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir.
Belediye Meclisince yapılan müzakerede İsmail PENCİK,Vahdettin KARAMAN ve Müceher EGEMEN ‘ in red oyuna karşılık Komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verilmiştir.
Karar Sayısı : 12
İznik Otel İşletmecisi Barbaros CAN 05.12.2016 tarihli dilekçesi Belediye Meclisinin 06.12.2016 tarihli toplantısında, İçkili Yer Bölgesi Tespiti Komisyonuna havale edilmiştir.
Talepleri İçkili Yer Bölgesi Tespit Komisyonunca incelenerek;
Sözkonusu işyerinin , yasada belirtilen yerlere yeterli uzaklıkta olduğu güvenlik ve asayiş yönünden bir sakınca bulunmadığı görüldüğünden, Selçuk Mahallesi Mansur Sokak 2 numarada bulunan İznik Otel’in İçkili Yer Bölgesi Kapsamına alınmasına Müceher EGEMEN’ in red oyuna karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir.
Belediye Meclisince yapılan müzakerede İsmail PENCİK,Vahdettin KARAMAN ve Müceher EGEMEN ‘ in red oyuna karşılık Komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 13
Bursa Valiliği Kadastro Müdürlüğü tarafından ilçemizin 17 mahallesinde, 3402 sayılı yasanın 22-a maddesi uyarınca yapılacak olan yenileme Kadastro çalışmalarında ve muhtelif Kadastro işlerinde Kadastro ekipleri ile görev yapmak üzere çalışma yapılacak 17 mahalle için ayrı ayrı 6 (altı) adet bilirkişinin Belediye Meclisince seçilmesi ve isimlerinin bildirilmesini talep etmişlerdir.
Belediye Meclisince yapılan oylamada 17 mahalle için ayrı ayrı 6 (altı) adet bilirkişi tespit edilerek, oybirliği ile seçilmişlerdir.

Karar Sayısı : 14
İlçenin Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Göl Sahilinde bulunan Üç Yol Mevkii ile Karayolları arasında kalan Göl Sahil Caddesi isminin Kardeş Şehrimiz olan Gölcük’ ün ismi verilerek Gölcük Caddesi olarak değiştirilmesi ve Selçuk Mahallesi Mansur Sokak isminin Kaymakam Hüseyin AVCI Caddesi olarak değiştirilmesi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin (n) fıkrası hükümleri uyarınca Belediye Meclisimizin 03.01.2017 tarih ve 14 sayılı kararı ile uygun görülmüş olup, söz konusu sokak ve cadde Bursa Büyükşehir Belediyesinin yetki ve sorumluluğunda bulunduğundan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7. maddesinin (g) fıkrası hükümleri uyarınca, Bursa Büyükşehir Belediyesine verildiğinden, bu konuda “Belediye Meclisi Kararı” alınmak üzere, Bursa Büyükşehir Belediyesine öneride bulunulmasına, oybirliği ile karar verildi.

Karar Sayısı : 15
5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (n) bendi gereğince İlçemizde yeni imara açılan 3adet isimsiz sokağa isim verilmesi Belediye Meclisince müzakere edilerek,
Selçuk Mahallesi Yunus Emre Sokağın güney paralelinde bulunan isimsiz sokağa Erdoğan SAVAŞ sokak ismi verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
İlçenin Selçuk Mahallesi Osmangazi Caddesi ile Mansur Sokağın arasında bulunan isimsiz sokağa İsmail ÇALIŞKAN sokak ismi verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
İlçenin M.K.Paşa Mahallesi İpekyolu Caddesi batı paralelinde ve Marmarabirlik Tesislerinin arkasında bulunan isimsiz sokağa Bodur Sokak ismi verilmesine CHP ve MHP üyelerinin red oyuna karşılık AK Parti üyelerinin kabul oylarıyla üye tam sayısının salt çoğunluğu ile oyçokluğuyla kabul edilmiştir.
5393 Sayılı Belediye Kanununun 81. maddesi gereğince bu kararın mülki İdare Amirinin onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 16
İznik Belediye Meclisi’nin 06.12.2016 tarih ve 145 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen 6360 Sayılı yasa ile mahalleye dönüşen yerleşim alanlarında bulunan gelişme alanı sınırı ve yerleşim alanı sınırı olarak belirlenen sınırların tek bir sınır haline dönüştürülmesinin değerlendirilmesi talep edilmiştir.
Belediyemiz İmar Komisyonunca, Mahalle sayısının fazla olması ve konunun hassasiyeti bakımından değerlendirme çalışmaları tamamlanamamıştır. Komisyonumuzca değerlendirme çalışmaları tamamlandıktan sonra meclis gündemine getirilmesine karar verilmiştir.
İmar Komisyonunca değerlendirme çalışmaları henüz tamamlanmadığından, çalışmaların tamamlanabilmesi için, konunun tekrar imar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 17
İznik Belediye Meclisi’nin 06.12.2016 tarih ve 148 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen İlçemiz Selçuk Mahallesi 381 ada 2 no.lu parsel dahilin de hazırlanan İznik Surdışı Yerleşim Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu değişikliği ve eklerinin değerlendirilmesinin görüşülmesi talep edilmiştir.
Belediyemiz İmar Komisyonunca, ilgili kurumların görüşleri ve konunun hassasiyeti bakımından değerlendirme çalışmaları tamamlanamamıştır. Komisyonumuzca değerlendirme çalışmaları tamamlandıktan sonra meclis gündemine getirilmesine karar verilmiştir.
İmar Komisyonunca değerlendirme çalışmaları henüz tamamlanmadığından, çalışmaların tamamlanabilmesi için, konunun tekrar imar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 18
Şubat 2017 ayı meclis toplantısının 7 Şubat Salı günü saat:15.00’da yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 19
Belediye Meclis Üyeleri Mehmet HIŞTIROĞLU,Yusuf BİÇER ve Öner ERİM’in vermiş olduğu 03.01.2017 tarihli önerge okundu. Gereği düşünüldü.
İlçemiz Yeşilcami Mahallesi 106 ada 109-110-111 parsel no.lu taşınmaz üzerine yapılacak olan Zeytin İşleme Tesisi için 1/1000 Ölçekli Mevzi İmar Planı yapılmasının görüşülmesini talep etmişlerdir.
Talebin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 20
Belediye Başkanı Osman SARGIN’ ın vermiş olduğu 03.01.2017 tarihli önerge okundu. Gereği düşünüldü
İlçenin Selçuk Mahallesinde yeni açılacak olan Erdoğan SAVAŞ Caddesinin güneyinde bulunan 24 metre genişliğindeki isimsiz sokağa, babası rahmetli Tahsin USTA’ nın isminin verilmesi talebinde bulunan Nihal DEDE‘nin 29.12.2016 tarihli dilekçesinin görüşülmesini talep etmiştir.
Talebin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

Başkan                       Katip                  Katip
Osman SARGIN      Öner ERİM          Necmettin Çömez

Toplantı Tarihi: 07.02.2017
Toplantı Dönemi : ŞUBAT
Birleşim Sayısı : 1
Oturum Sayısı : 1
Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Meclis Başkanı Osman SARGIN
BULUNANLAR :Aza; SÜLEYMAN CANDAR, RAŞİT ALPTEKİN, MEHMET HIŞTIROĞLU, NECMETTİN ÇÖMEZ, AHMET YILDIRIM, ÖNER ERİM, İSMAİL PENCİK, DÜNDAR KOYUTÜRK ,İSKENDER ŞEN, İSMAİL UĞUR, MERAL DÖNMEZ,VAHDETTİN KARAMAN, MUSTAFA ERSÖZ , MÜCEHER EGEMEN
BULUNMAYANLAR: YUSUF BİÇER

Karar Tarihi :07.02.2017

Karar Sayısı : 21
Ocak 2017 ayına ait Meclis Toplantısında alınan kararların özetleri okunarak, mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı : 22
Bursa Valiliği Kadastro Müdürlüğü’ nün 18.01.2017 Tarih ve 147859sayılı yazılarında; İlçenin Çakırca Mahallesinde 3402 sayılı yasanın 22-a maddesi uyarınca yapılacak olan yenileme kadastro çalışmalarında ve muhtelif Kadastro işlerinde kadastro ekipleri ile görev yapmak üzere 6 adet bilirkişinin seçildiği, seçilen bilirkişilerden 1957 doğumlu Mehmet oğlu Mustafa Ersoy’un vefat etmesi sebebiyle bilirkişilik görevini yapamayacağından yerine 15 gün içerisinde 1 adet kişinin bilirkişi seçilmesi ve isminin bildirilmesini talep etmişlerdir.
Belediye Meclisince yapılan oylamada Çakırca Mahallesi sakini Ekrem YAĞCI bilirkişi olarak tespit edilerek, mevcudun oybirliği ile seçilmiştir.

Karar Sayısı : 23
Bursa Valiliği Kadastro Müdürlüğü’ nün 18.01.2017 Tarih ve 147859sayılı yazılarında; İlçenin Aydınlar Mahallesinde 3402 sayılı yasanın 22-a maddesi uyarınca yapılacak olan yenileme kadastro çalışmalarında ve muhtelif Kadastro işlerinde kadastro ekipleri ile görev yapmak üzere 6 adet bilirkişinin seçildiği, seçilen bilirkişilerden 1977 doğumlu Sabahettin oğlu Adem YETİŞ’ in yaşının bilirkişilik yapmaya yeterli olmaması nedeni ile bilirkişilik görevini yapamayacağından yerine 15 gün içerisinde 1 adet kişinin bilirkişi seçilmesi ve isminin bildirilmesini talep etmişlerdir.
Belediye Meclisince yapılan oylamada Aydınlar Mahallesi sakini Mustafa AVUT bilirkişi olarak tespit edilerek, mevcudun oybirliği ile seçilmiştir.

Karar Sayısı : 24
Bursa Valiliği Kadastro Müdürlüğü’ nün 18.01.2017 Tarih ve 147859sayılı yazılarında; İlçenin Müşküle Mahallesinde 3402 sayılı yasanın 22-a maddesi uyarınca yapılacak olan yenileme kadastro çalışmalarında ve muhtelif Kadastro işlerinde kadastro ekipleri ile görev yapmak üzere 6 adet bilirkişinin seçildiği, seçilen bilirkişilerden 1980 doğumlu Ahmet oğlu Şefik ÖZTÜRK’ün yaşının bilirkişilik yapmaya yeterli olmaması nedeni ile bilirkişilik görevini yapamayacağından yerine 15 gün içerisinde 1 adet kişinin bilirkişi seçilmesi ve isminin bildirilmesini talep etmişlerdir.
Belediye Meclisince yapılan oylamada Müşküle Mahallesi sakini Seyfettin TALAN bilirkişi olarak tespit edilerek, mevcudun oybirliği ile seçilmiştir.

Karar Sayısı : 25
Bursa Valiliği Kadastro Müdürlüğü’ nün 18.01.2017 Tarih ve 147859sayılı yazılarında; İlçenin Gürmüzlü Mahallesinde 3402 sayılı yasanın 22-a maddesi uyarınca yapılacak olan yenileme kadastro çalışmalarında ve muhtelif Kadastro işlerinde kadastro ekipleri ile görev yapmak üzere 6 adet bilirkişinin seçildiği, seçilen bilirkişilerden 1952 doğumlu Mehmet oğlu Yahya KAPLAN’ın bilirkişilik yapmaya engel adli sicil kaydının olması nedeni ile ilgili yasa gereğince bilirkişilik yapamayacağından yerine 15 gün içerisinde 1 adet kişinin bilirkişi seçilmesi ve isminin bildirilmesini talep etmişlerdir.
Belediye Meclisince yapılan oylamada Gürmüzlü Mahallesi sakini Hasan KAPLAN bilirkişi olarak tespit edilerek, mevcudun oybirliği ile seçilmiştir.

Karar Sayısı : 26
İlçemiz İnikli Mahallesi 739 sayılı parselde kayıtlı tarla vasfındaki 1.825,00 m2 yüzölçümlü İznik Belediyesine ait taşınmazın Belediyemiz Hizmetlerinde kullanılmak amacıyla satışının yapılabilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18’inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde göre Belediyemiz tarafından yukarıda parseli, yüzölçümü ve vasıfları yazılı taşınmazın, satışının yapılmasına ,CHP ve MHP üyelerinin red oyuna karşılık AK Parti üyelerinin kabul oylarıyla oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 27
İlçemiz Çiçekli Mahallesi 1173 sayılı parselde kayıtlı tarla vasfındaki 6.800,00m2 yüzölçümlü İznik Belediyesine ait taşınmazın Belediyemiz Hizmetlerinde kullanılmak amacıyla satışının yapılabilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18’inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde göre Belediyemiz tarafından yukarıda parseli, yüzölçümü ve vasıfları yazılı taşınmazın, satışının yapılmasına ,CHP ve MHP üyelerinin red oyuna karşılık AK Parti üyelerinin kabul oylarıyla oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 28
İlçenin Selçuk Mahallesi D.S.İ Sokak No:2 numaralı yerde Flora İznik Otel’in işletmecisi Refik SEVİL, iş yerinin içkili yer bölgesi kapsamına alınması için vermiş olduğu dilekçesi Belediye Meclisince görüşülerek, talebin incelenmek üzere İçkili Yer Bölgesi Tespit Komisyonuna havalesine, mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 29
27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Atıksu Altyapı ve Evsel Atık Bertaraf Tesislerinin Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik gereğince hazırlanacak olan Belediyemiz 2017 Mali Yılı “Evsel Katı Atık Ücret Tarifesinin” Plan Bütçe Komisyonuna havalesine, mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 30
Mart 2017 ayı meclis toplantısının 7 Mart 2017 Salı günü saat:15.00’da yapılmasına mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 31
Belediye Başkanı Osman SARGIN’ ın vermiş olduğu 06.02.2017 tarihli önerge okundu. Gereği düşünüldü
Belediyemizin Veterinerlik işlerini yürütmek üzere Veteriner kadrosunda, Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Veteriner olarak istihdam edilecek kişiye, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 4. fıkrası gereğince aylık net 800.TL . sözleşme ücreti verilmesine ve yıl içerisinde meydana gelecek memur maaş katsayısındaki değişiklik oranının yansıtılarak uygulanmasına mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 32
Belediye Meclis Üyeleri Süleyman CANDAR,Yusuf BİÇER,Mehmet HIŞTIROĞLU vermiş olduğu 07.02.2017 tarihli önerge okundu. Gereği düşünüldü.
FATMA EKİM 07.02.2017 Tarihli dilekçesinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine, mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.
Nuri NAMOĞLU 11.01.2017 tarihli dilekçesinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine, mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 33
Belediye Meclis Üyeleri Süleyman CANDAR,Öner ERİM,Mehmet HIŞTIROĞLU vermiş olduğu 07.02.2017 tarihli önerge okundu. Gereği düşünüldü.
06.12.2016 tarih ve 145 sayılı Belediye Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen 6360 sayılı yasa ile mahalleye dönüşen yerleşim yerlerindeki gelişme ve yerleşim alan sınırlarının tek bir sınır olarak düzeltilmesi talebi ile ilgili Drazali, Ömerli ve Hacıosman Mahallelerine ait İmar Komisyonu Raporunun Mecliste görüşülmesi sonucunda; İmar Komisyonunca hazırlanan raporun aynen uygun olduğuna, Belediye Meclisi’nin 07.02.2017 günlü toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Başkan                       Katip                  Katip
Osman SARGIN      Öner ERİM          Necmettin Çömez

Toplantı Tarihi: 07.03.2017
Toplantı Dönemi : MART
Birleşim Sayısı :1
Oturum Sayısı :1
Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Meclis Başkanı Osman SARGIN
BULUNANLAR :Aza; SÜLEYMAN CANDAR, RAŞİT ALPTEKİN, NECMETTİN ÇÖMEZ, AHMET YILDIRIM, YUSUF BİÇER, ÖNER ERİM, İSMAİL PENCİK, DÜNDAR KOYUTÜRK ,İSKENDER ŞEN, İSMAİL UĞUR, MERAL DÖNMEZ,VAHDETTİN KARAMAN, MUSTAFA ERSÖZ , MÜCEHER EGEMEN
BULUNMAYANLAR:MEHMET HIŞTIROĞLU,

Karar Tarihi :07.03.2017

Karar Sayısı : 34
Şubat 2017 ayına ait Meclis Toplantısında alınan kararların özetleri okunarak, mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı : 35
Belediyeler arasında işbirliği anlayışının geliştirilmesi, bilgi ve deneyim paylaşımının sağlanması ile karşılıklı teknik yardım sağlanması amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin (p) fıkrası gereğince Yalova İli Çiftlikköy Belediyesi ile “Kardeş Şehir” ilişkisi kurulmasına mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 36
İznik ile Pithiviers şehirleri arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerini geliştirmek ve hazırlanan törene katılmak üzere 12-13-14 Mayıs 2017 tarihleri arasında, Belediye Meclis Üyesi Yusuf BİÇER(TC NO:16111745792) ve kızı Buşra BİÇER(TC NO: 16075746972), Belediye Meclis Üyesi Ahmet YILDIRIM (TC NO:10699926888) ve eşi Oya YILDIRIM(TCNO:27118160310),Belediye Meclis Üyesi Vahdettin KARAMAN(TC NO:25270440622) ve eşi Şenay KARAMAN(TC NO:25219442380)’ın Fransa-Loiret-Pithiviers şehrinde yapılacak fuara katılmak, üzere görevlendirilmelerine, Belediye Meclis üyelerinin seyahat bedellerinin Belediye bütçesinden karşılanmasına ayrıca harcırah ödenmesine gerek olmadığına, heyette bulunan kişilerin bu seyahat süresince görevli sayılmalarına mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 37
27.10.2010 tarih ve 27742 Sayılı Resmi Gazetede Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik gereğince hazırlanan, Belediyemiz 2017 Mali Yılı “Evsel Katı Atık Ücret Tarifesi” ile ilgili çalışmalar tamamlamış ve Evsel Katı Atık Toplama Hizmetlerini karşılayabilecek tam maliyet esaslı tarife hazırlanarak, Katı Atık Toplama Bedeli; Konut Ve Benzeri yerler için abone başına 9,2 TL. Ticari işyerleri için abone başına 14,00TL. olarak belirlenmesi hususunda karar verilmiştir.
Belediye Meclisince yapılan müzakerede, Plan Ve Bütçe komisyonu kararı mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı : 38
Nisan 2017 ayı meclis toplantısının 3 Nisan 2017 Pazartesi günü saat:15.00’da yapılmasına mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 39
05-07.Mayıs 2017 tarihleri arasında Çalıklı, Valandova/MAKEDONYA’da yapılacak olan 26 Hıdırellez-Bahar Şenlikleri Festivaline davet edilen, karar ekinde isimleri ve T.C numaraları belirtilen toplam 49 kişiden oluşan İznik Belediyesi Mehter ekibinin, masrafları tamamen kendileri tarafından karşılanmak üzere 05-07.Mayıs 2017 tarihleri arasında görevlendirilmesinin ve Hizmet Damgalı Pasaport alınmasının uygun olduğuna dair yapılan oylamada; mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Tarihi : 40
Belediyemiz İmar Komisyonunca söz konusu Bursa İli, İznik İlçesi, Kırıntı Mahallesi, 28 numaralı parselde yapılan incelemede, parselin 1/100000 ölçekli Bursa İl Çevre Düzeni Planında Kırıntı “Kırsal Yerleşim Alanı” içinde göründüğü, 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Plan Notlarına ve Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü, DSİ 1. Bölge Müdürlüğü, BUSKİ Genel Müdürlüğü, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre ve Koruma Daire Başkanlığı’nın uygun görüşleri alındığı, İlgili parsel için Zemin Etüd raporunun Bakanlıkça onaylandığı görülmüştür.16.04.2014 tarihli “Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğince belirlenmiş tanım ve kısıtlara uygun olarak hazırlanan 1/1000 Ölçekli Mevzi İmar planının kabulüne ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre onaylanmasına ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisine onaylanmak üzere gönderilmesine İmar Komisyonuna katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.
Raporun Mecliste görüşülmesi sonucunda; İmar Komisyonunca hazırlanan raporun aynen uygun olduğuna, Belediye Meclisi’nin 07.03.2017 günlü toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Tarihi : 41
Belediyemiz İmar Komisyonunca yapılan incelemede; 30.L.III.d pafta, 19 ada, 131 numaralı parselin bulunduğu alan onaylı 1/1000 ölçekli Sur İçi Koruma Amaçlı İmar Planlarında Konut Alanı olarak işli bulunmaktadır.Parselde L Lejant yapılaşma koşullarının bulunduğu görülmüştür.Hazırlanan öneri plan değişikliğinde parselde konut alanı olarak 9×11 mt ebadında 2 katlı kütle önerilmiştir.Öneri plan değişikliğin kabulüne ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre onaylanmasına ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisine onaylanmak üzere gönderilmesine ve Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun onayına sunulmasına İmar Komisyonuna katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.
Raporun Mecliste görüşülmesi sonucunda; İmar Komisyonunca hazırlanan raporun aynen uygun olduğuna, Belediye Meclisi’nin 07.03.2017 günlü toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı: 42
Belediyemiz İmar Komisyonunca yapılan incelemede; 29.L.II.a1 pafta, 228 ada, 56 numaralı parselin bulunduğu alan, onaylı 1/1000 ölçekli Sur İçi Koruma Amaçlı İmar Planlarında Konut Alanı olarak işli bulunmaktadır. Parselde L Lejant yapılaşma koşullarının bulunduğu görülmüştür. Hazırlanan öneri plan değişikliğinde sondaj kazıları sonucu ortaya çıkan kalıntıların korunacak şekilde, 56 parselin doğusunda bulunan 57 numaralı parsele bitişik olarak 9×10 mt ebadında 2 katlı kütle önerilmiştir. Öneri plan değişikliğinin kabulüne ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre onaylanmasına ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisine onaylanmak üzere gönderilmesine ve Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna sunulmasına İmar Komisyonuna katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.
Raporun Mecliste görüşülmesi sonucunda; İmar Komisyonunca hazırlanan raporun aynen uygun olduğuna, Belediye Meclisi’nin 07.03.2017 günlü toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Başkan                       Katip                  Katip
Osman SARGIN      Öner ERİM          Necmettin Çömez

Toplantı Tarihi :03.04.2017
Toplantı Dönemi : NİSAN
Birleşim Sayısı :1
Oturum Sayısı :1
Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Meclis Başkanı Osman SARGIN
BULUNANLAR :Aza; SÜLEYMAN CANDAR, RAŞİT ALPTEKİN, MEHMET HIŞTIROĞLU, NECMETTİN ÇÖMEZ, AHMET YILDIRIM, YUSUF BİÇER, ÖNER ERİM, İSMAİL PENCİK, DÜNDAR KOYUTÜRK ,İSKENDER ŞEN, İSMAİL UĞUR, MERAL DÖNMEZ,VAHDETTİN KARAMAN, MUSTAFA ERSÖZ , MÜCEHER EGEMEN

Karar Tarihi :03.04.2017

Karar Sayısı : 43
Mart 2017 ayına ait Meclis Toplantısında alınan kararların özetleri okunarak, oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı : 44
5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi gereğince hazırlanan 2016 yılı Faaliyet Raporu okunarak müzakere edildikten sonra yapılan oylamada, CHP ve MHP gruplarının red oylarına karşılık Ak Parti grubunun kabul oylarıyla oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı : 45
5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi gereğince l yıllık görev süresi dolan 2 Belediye Encümen üyesi seçimi için yapılan gizli oylamada 11 oy alan Öner ERİM ve 11 oy alan İsmail PENCİK oyçokluğu ile Encümen Üyeliğine seçilmişlerdir.
Görülmüştür

Karar Sayısı : 46
Belediye Başkanlığı Plan ve Bütçe Komisyonunun 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince üye sayısının 5 kişiden oluşturularak görev süresinin 1 yıl süre ile belirlenmesine, yapılan açık oylamada komisyonun, Necmettin ÇÖMEZ, Yusuf BİÇER,Raşit ALPTEKİN, Meral DÖNMEZ ve Mustafa ERSÖZ’ den oluşturulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 47
Belediye Başkanlığı İmar Komisyonunun 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince üye sayısının 5 kişiden oluşturularak görev süresinin 1 yıl süre ile belirlenmesine, yapılan açık oylamada komisyonun, YUSUF BİÇER, RAŞİT ALPTEKİN, SÜLEYMAN CANDAR, İSKENDER ŞEN, VAHDETTİN KARAMAN’ dan oluşturulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 48
Belediye Başkanlığı Çevre Komisyonunun 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince üye sayısının 5 kişiden oluşturularak görev süresinin 1yıl süre ile belirlenmesine, yapılan açık oylamada komisyonun, AHMET YILDIRIM, İSMAİL PENCİK, NECMETTİN ÇÖMEZ, İSMAİL UĞUR, MÜCEHER EGEMEN’ den oluşturulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 49
Belediye Başkanlığı Kültür Komisyonunun 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince üye sayısının 5 kişiden oluşturularak görev süresinin 1yıl süre ile belirlenmesine, yapılan açık oylamada komisyonun, ÖNER ERİM, NECMETTİN ÇÖMEZ, AHMET YILDIRIM, DÜNDAR KOYUTÜRK, MUSTAFA ERSÖZ’ den oluşturulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 50
Belediye Başkanlığı Turizm Komisyonunun 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince üye sayısının 5 kişiden oluşturularak görev süresinin 1yıl süre ile belirlenmesine, yapılan açık oylamada komisyonun AHMET YILDIRIM, ÖNER ERİM, NECMETTİN ÇÖMEZ, DÜNDAR KOYUTÜRK, MÜCEHER EGEMEN’ den oluşturulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 51
Belediye Başkanlığı Ulaşım Komisyonunun 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince üye sayısının 5 kişiden oluşturularak görev süresinin 1yıl süre ile belirlenmesine, yapılan açık oylamada komisyonun AHMET YILDIRIM, SÜLEYMAN CANDAR, MEHMET HIŞTIROĞLU, İSMAİL UĞUR, MUSTAFA ERSÖZ’den oluşturulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 52
Belediye Başkanlığı İçkili Yer Tespit Komisyonunun 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince üye sayısının 5 kişiden oluşturularak görev süresinin 1yıl süre ile belirlenmesine, yapılan açık oylamada komisyonun SÜLEYMAN CANDAR, RAŞİT ALPTEKİN, YUSUF BİÇER, DÜNDAR KOYUTÜRK, MÜCEHER EGEMEN’ den oluşturulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 53
5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. maddesi gereğince oluşturulacak olan Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonunun üye sayısının 5 kişiden oluşturularak görev süresinin 1 yıl süre ile belirlenmesine, yapılan açık oylamada komisyonun, ÖNER ERİM, İsmail PENCİK, Necmettin ÇÖMEZ, Meral DÖNMEZ, Müceher EGEMEN’ den oluşturulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 54
5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince oluşturulacak olan Belediye Başkanlığı Tarım, Hayvancılık Ve Orman Komisyonunun üye sayısının 5 kişiden oluşturularak görev süresinin 1 yıl süre ile belirlenmesine, yapılan açık oylamada komisyonun, YUSUF BİÇER,RAŞİT ALPTEKİN, AHMET YILDIRIM, İSMAİL UĞUR,MÜCEHER EGEMEN’ den oluşturulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 55
Bursa Valiliği Kadastro Müdürlüğü’ nün 08.03.2017 Tarih ve 545322 sayılı yazılarında; İlçenin Elbeyli Mahallesinde 3402 sayılı yasanın 22-a maddesi uyarınca yapılacak olan yenileme kadastro çalışmalarında ve muhtelif Kadastro işlerinde kadastro ekipleri ile görev yapmak üzere,Belediye Meclisince yapılan oylamada Elbeyli Mahallesi sakini Abdullah SAVAŞ,Şaban OKKALI, Cavit BALTA, Hakan KABAKÇI bilirkişi olarak tespit edilerek, oybirliği ile seçilmiştir.

Karar Sayısı : 56
İlçemizin Kuzey ve Güney kesim 1/1000 Ölçekli İznik Revizyon Uygulama İmar Planına itiraz için verilen, dilekçelerinin imar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 57
Mayıs 2017 ayı meclis toplantısının 2Mayıs 2017 Salı günü saat:15.00’da yapılmasına mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Toplantı Tarihi: 14.04.2017
Toplantı Dönemi : NİSAN
Birleşim Sayısı: OLAĞANÜSTÜ
Oturum Sayısı: 1
Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Meclis Başkanı Osman SARGIN
BULUNANLAR :Aza; SÜLEYMAN CANDAR, RAŞİT ALPTEKİN, MEHMET HIŞTIROĞLU, NECMETTİN ÇÖMEZ, AHMET YILDIRIM, YUSUF BİÇER, ÖNER ERİM, İSMAİL PENCİK, DÜNDAR KOYUTÜRK ,İSKENDER ŞEN,VAHDETTİN KARAMAN, MUSTAFA ERSÖZ , MÜCEHER EGEMEN
BULUNMAYANLAR: İSMAİL UĞUR, MERAL DÖNMEZ

Karar Tarihi :14.04.2017

Karar Sayısı : 58
Türkiye Belediyeler Birliği Destek Hizmetleri Müdürlüğü 04.04.2017 tarihli yazıları ile, Volkswagen Crafter Servis (22+1) E5 Minibüsün belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere, İznik Belediyesine hibe etmek istediklerini bildirmişlerdir.
Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere, hibe edilmek istenen söz konusu aracın,Belediyemizce hibe olarak kabulüne 5393 sayılı Belediye Kanunun 85. Maddesi ve 237 sayılı Taşıt Kanununa göre uygun olduğuna, işaretle yapılan oylamada oybirliği ile karar verildi.

Karar Sayısı : 59
İlçenin Elbeyli Mahallesinde 3402 sayılı yasanın 22-a maddesi uyarınca yapılacak olan yenileme kadastro çalışmalarında ve muhtelif Kadastro işlerinde kadastro ekipleri ile görev yapmak üzere, Elbeyli Mahallesinde eksik olan 4 (dört) bilirkişinin 1948 doğumlu Ahmet Cavit BALTA, 1958 doğumlu Abdullah SAVAŞ, 1954 doğumlu Sezai GÜNEŞ ve 1956 doğumlu Osman SABANCI’dan oluşturulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Başkan                       Katip                  Katip
Osman SARGIN      Öner ERİM          Necmettin Çömez

Toplantı Tarihi : 02.05.2017
Toplantı Dönemi : MAYIS
Birleşim Sayısı : 1
Oturum Sayısı :1
Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Meclis Başkanı Osman SARGIN
BULUNANLAR :Aza; SÜLEYMAN CANDAR, RAŞİT ALPTEKİN, MEHMET HIŞTIROĞLU, NECMETTİN ÇÖMEZ, AHMET YILDIRIM, YUSUF BİÇER, ÖNER ERİM, İSMAİL PENCİK, DÜNDAR KOYUTÜRK ,İSKENDER ŞEN, İSMAİL UĞUR, MERAL DÖNMEZ,VAHDETTİN KARAMAN, MUSTAFA ERSÖZ , MÜCEHER EGEMEN

Karar Tarihi :02.05.2017

Karar Sayısı : 60
Nisan 2017 ayına ait Meclis Toplantısında alınan kararların özetleri okunarak, oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı : 61
5393 Sayılı Belediye Kanununun 64. maddesi gereğince 2016 yılı bütçesi kesin hesabının plan bütçe komisyonuna havalesine ve komisyon raporunun 8 Mayıs 2017 Pazartesi günü saat 9:00 yapılacak olan 2.birleşimde görüşülmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 62
İznik Belediyesi ile Tutin Belediyesinin kardeş şehir olmasına ve şehirlerimiz arasında çok yönlü dostluk ilişkilerinin başlatılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 63
Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Eşrefzade Mahallesi 68 ada 58 parsel üzerine yapılacak olan zemin katta 1 numaradan 13 numaraya kadar 13 adet işyeri ile aynı parselde 1.normal kat 14-15 nolu işyerlerinin Belediyemiz Hizmetlerinde kullanılmak amacıyla 5393 Sayılı Belediye Kanununun Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18’inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine göre Belediyemiz tarafından satışlarının yapılmasının, 8 Mayıs 2017 Pazartesi günü saat 9:00 yapılacak olan 2.birleşimde görüşülmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 64
İlçemiz Kaynarca Mahallesi pazaryeri içerisinde bulunan 6 adet dükkan ile 1 adet 40 tonluk kantarın amacı doğrultusunda kullanılması şartı ile 10 yıl süre ile kiraya çıkartılabilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18’inci maddesinin birinci fıkrasının (e) Maddesine göre Belediyemiz tarafından pazaryerinde bulunan 6 adet dükkan ile 1 adet 40 tonluk kantarın 10 yıl süre ile kiraya çıkartılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 65
İlçemiz Derbent Mahallesi’nde bulunan 2180 parselde tarla vasfında kayıtlı 1.750,00 m2 yüzölçümlü İznik Belediyesine ait taşınmazın Belediyemiz Hizmetlerinde kullanılmak amacıyla satışının yapılabilmesi için, 5393 Sayılı Belediye Kanununun Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18’inci maddesinin birinci fıkrasının (e) Maddesine göre Belediyemiz tarafından yukarıda parseli, yüzölçümü ve vasıfları yazılı taşınmazın, satışının yapılmasına ,CHP ve MHP üyelerinin red oyuna karşılık AK Parti üyelerinin kabul oylarıyla oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 66
İlçemiz Derbent Mahallesi’nde bulunan 2280 parselde tarla vasfında kayıtlı 2.400,00 m2 yüzölçümlü İznik Belediyesine ait taşınmazın Belediyemiz Hizmetlerinde kullanılmak amacıyla satışının yapılabilmesi için, 5393 Sayılı Belediye Kanununun Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18’inci maddesinin birinci fıkrasının (e) Maddesine göre Belediyemiz tarafından yukarıda parseli, yüzölçümü ve vasıfları yazılı taşınmazın, satışının yapılmasına ,CHP ve MHP üyelerinin red oyuna karşılık AK Parti üyelerinin kabul oylarıyla oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 67
İlçemiz Derbent Mahallesi’nde bulunan 2506 parselde tarla vasfında kayıtlı 8.200,00 m2 yüzölçümlü İznik Belediyesine ait taşınmazın Belediyemiz Hizmetlerinde kullanılmak amacıyla satışının yapılabilmesi için, 5393 Sayılı Belediye Kanununun Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18’inci maddesinin birinci fıkrasının (e) Maddesine göre Belediyemiz tarafından yukarıda parseli, yüzölçümü ve vasıfları yazılı taşınmazın, satışının yapılmasına ,CHP ve MHP üyelerinin red oyuna karşılık AK Parti üyelerinin kabul oylarıyla oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 68
İlçemizin Kuzey ve Güney kesim 1/1000 Ölçekli İznik Revizyon Uygulama İmar Planına itiraz için verilen, İsmail PARS’ın 638 no.lu dilekçesi, İrfan KUZGUN’un 642 no.lu dilekçesi, Kamil ÖZCAN ve Hissedarlarının 669 no.lu dilekçelerinin imar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 69
Haziran 2017 ayı meclis toplantısının 6 Haziran 2017 Salı günü saat:19.30’da yapılmasına mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 70
İlçemiz Çamdibi Mahallesi Çamlık Mevkii No:153 yerde bulunan Villa Manço Butik Otel işletmecisi Mançolar Nak.İnş.San.Tic.Ltd.Şirketi, işyerlerinin içkili yer bölgesi kapsamına alınmasını talep etmiştir.
Talebin incelenmek üzere İçkili Yer Bölgesi Tespit Komisyonuna havalesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 71
Mali Hizmetler Müdürlüğü Genel Kamu Hizmetleri bütçesindeki ödeneğin artacağı tahmin edildiğinden ekli listedeki müdürlüklerin bütçelerinden ödenek aktarılması ihtiyacı duyulmuştur.
Bundan dolayı Ekli Listedeki Müdürlüklere gerekli olan ödenek tutarlarının aktarılmasının yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 72
Belediyemiz Hizmet Binası ve ek hizmet binası yapım işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den daha önce 4.500.000,00-(DörtmilyonbeşyüzTürklira) TL kredi kullanılmıştı. Ancak Belediyemiz Hizmet Binası ve Ek Hizmet binası yapımının tamamlanabilmesi için 1.500.000,00-(BirmilyonbeşyüzTürklira)TL ek krediye ihtiyacımız olduğundan toplam kredi limitimizin 6.000.000,00-(AltımilyonTürklira)TL sına yükseltilmesi ne, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Osman SARGIN’ nın yetkilendirilmesine CHP üyelerinin red oyuna karşılık, MHP ve AK Parti üyelerinin kabul oylarıyla oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Toplantı Tarihi : 08.05.2017
Toplantı Dönemi : MAYIS
Birleşim Sayısı :2
Oturum Sayısı :1
Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Meclis Başkanı Osman SARGIN
BULUNANLAR :Aza; SÜLEYMAN CANDAR, RAŞİT ALPTEKİN, MEHMET HIŞTIROĞLU, NECMETTİN ÇÖMEZ, AHMET YILDIRIM, YUSUF BİÇER, ÖNER ERİM, İSMAİL PENCİK, DÜNDAR KOYUTÜRK ,İSKENDER ŞEN, İSMAİL UĞUR, MERAL DÖNMEZ,VAHDETTİN KARAMAN, MUSTAFA ERSÖZ , MÜCEHER EGEMEN

Karar Tarihi :08.05.2017
Karar Sayısı : 73
İznik Belediyesi 2016 Mali Yılı bütçesi Kesin Hesabının yapılan müzakeresi neticesinde ; 2016 Yılı Gider Bütçesi bir önceki yıldan devreden ödenek tutarı olan 510.000,00TL ile birlikte 28.5100.000.TL net bütçe ödeneği olarak tahmin edilmiş ve %95 lik bir gerçekleşme oranı ile 27.023.948,24.TL olarak gerçekleştiği tespit edilmiş olup, yapılan oylamada mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.
2016 yılı içersinde ödeneği yetmeyecek olan harcama kalemlerine 7.037.068,64.TL ödenek eklemesi yapılmış ve yine kullanılmayan veya fazla ödeneği olan ilgili tertiplerden 7.037.068,64.TL düşme yapılmıştır.
2016 yılı Gelir Bütçesi Devreden Gelir Tahakkukuyla beraber toplam olarak 32.595.817,95 TL olup, 2016 yılında 26.669.701,24 TL tahsilat yapılmış, ancak 4.243,70TL si Red ve İade olarak düşüldüğünden 2016 yılı net tahsilat 26.665.457,54TL olmuştur. Gelir kesin hesabın gerçekleşme oranı yılbaşındaki bütçe tutarına göre % 95 oranında gerçekleştiği tespit edilmiş olup, yapılan oylamada mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı : 74
Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Eşrefzade Mahallesi 68 ada 58 parsel üzerine yapılacak olan Balık Pazarı zemin katta 1 numaradan 13 numaraya kadar 13 adet işyeri ile aynı parselde 1.normal kat 14-15 nolu işyerlerinin Belediyemiz Hizmetlerinde kullanılmak amacıyla 5393 Sayılı Belediye Kanununun Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18’inci maddesinin birinci fıkrasının (e) Maddesine göre Belediyemiz tarafından satışlarının yapılmasına CHP ve MHP üyelerinin red oyuna karşılık AK Parti üyelerinin kabul oylarıyla oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 75
Belediye Başkanı Osman SARGIN’ın 03.05.2017 tarihli önerge okundu. Gereği düşünüldü. Mülkiyeti Belediyemize ait Elbeyli Mahallesi 2239 ve 2240 nolu parsellerin, Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğüne, Alabalık Ve Sosyal Tesis yapılmak üzere, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75.maddesinin ( d) bendi gereğince, 20 yıl süre ile bedelsiz olarak tahsis edilmesine CHP üyelerinin red oyuna karşılık, MHP ve AK Parti üyelerinin kabul oylarıyla oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 76
Özel Büke Okulları İznik Şubesi folklor kulübü ve ekibinin ilçemizi ve kültürümüzü tanıtmak amaçlı Yunanistan’ ın Selanik kentine yapılacak olan, karar ekinde isimleri ve T.C numaraları belirtilen toplam 80 kişiden oluşan ekibinin, masrafları tamamen kendileri tarafından karşılanmak üzere Hizmet Damgalı Pasaport alınmasının uygun olduğuna dair yapılan oylamada oybirliği ile karar verilmiştir.

MECLİS KARAR ÖZETLERİ
Toplantı Tarihi : 22.05.2017
Toplantı Dönemi : MAYIS
Birleşim Sayısı : OLAĞANÜSTÜ
Oturum Sayısı : 1
Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Meclis Başkanı Osman SARGIN
BULUNANLAR :Aza; SÜLEYMAN CANDAR, RAŞİT ALPTEKİN, MEHMET HIŞTIROĞLU, NECMETTİN ÇÖMEZ, AHMET YILDIRIM, YUSUF BİÇER, ÖNER ERİM, İSMAİL PENCİK, DÜNDAR KOYUTÜRK ,İSKENDER ŞEN, İSMAİL UĞUR, MERAL DÖNMEZ,VAHDETTİN KARAMAN, MUSTAFA ERSÖZ , MÜCEHER EGEMEN

Karar Sayısı : 77
İmar Ve Şehircilik Müdürlüğünün 22.05.2017 Tarihli müzekkeresi okundu. Gereği düşünüldü.
Söz konusu 1/1000 Ölçekli Surdışı Kuzey ve Güney Kesim Revizyon Uygulama İmar planında Bursa 3. İdare Mahkemesince yürütmenin durdurulması kararı verilen ve hukuka aykırı olduğu tespit edilen konuların tekrar incelenerek düzenlenmesi, aynı plan içinde 3621 Sayılı Kıyı Kanununa göre plansız bırakılan alanın da bu planda tekrar değerlendirilerek düzenlenmesi için, Belediye Meclisince yapılan müzakere neticesinde, İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Başkan                       Katip                  Katip
Osman SARGIN      Öner ERİM          Necmettin Çömez

Toplantı Tarihi : 06.06.2017
Toplantı Dönemi : HAZİRAN
Birleşim Sayısı : 1
Oturum Sayısı : 1
Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Meclis Başkanı Osman SARGIN
BULUNANLAR :Aza;MEHMET HIŞTIROĞLU, NECMETTİN ÇÖMEZ, AHMET YILDIRIM, YUSUF BİÇER, ÖNER ERİM, İSMAİL PENCİK, DÜNDAR KOYUTÜRK ,İSKENDER ŞEN, İSMAİL UĞUR, MERAL DÖNMEZ,VAHDETTİN KARAMAN, MUSTAFA ERSÖZ , MÜCEHER EGEMEN
BULUNMAYANLAR: SÜLEYMAN CANDAR, RAŞİT ALPTEKİN

Karar Tarihi :06.06.2017

Karar Sayısı : 79
Çandar Çini ve İmalatı Sahibi Tamer ÇANDAR’ın, ilçemizi ve çinileri tanıtmak amacıyla Yunanistan’da çini tanıtımı için stant açmak üzere, masrafları tamamen kendisi tarafından karşılanmak kaydıyla, görevlendirilmesine ve Hizmet Damgalı Pasaport alınmasının uygun olduğuna dair yapılan oylamada; mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 80
Fransa’nın Albertville Şehrinde, 30 Haziran-2 Temmuz 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan 40. Askeri Müzikler Festivaline davet edilen, karar ekinde isimleri ve T.C numaraları belirtilen toplam 46 kişiden oluşan İznik Belediyesi Mehter ekibinin, masrafları tamamen kendileri tarafından karşılanmak üzere 30 Haziran-2 Temmuz 2017 tarihleri arasında görevlendirilmesinin ve Hizmet Damgalı Pasaport alınmasının uygun olduğuna dair yapılan oylamada; mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 81
İznik Belediye Meclisi’nin 22.05.2017 tarih ve 77 sayılı kararı ile İmar Komisyonumuza havale edilen ve Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin 06.04.2017 tarih ve 2016/970 esas sayılı kararı Yürütmenin Durdurulmasına karar verilen Surdışı Kuzey ve Güney Kesim Revizyon Uygulama İmar planlarının incelenmesi ve değerlendirilmesi talep edilmiştir.
Raporun Mecliste görüşülmesi sonucunda; İmar Komisyonunca hazırlanan raporun aynen uygun olduğuna, Belediye Meclisi’nin 06.06.2017 günlü Haziran Ayı toplantısında CHP üyelerinin red oyuna karşılık, MHP ve AK Parti üyelerinin kabul oylarıyla oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 82
Temmuz 2017 ayı meclis toplantısının 4 Temmuz 2017 Salı günü saat:15.00’da yapılmasına mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 83
Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere, hibe edilmek istenen söz konusu aracın,Belediyemizce hibe olarak kabulüne 5393 sayılı Belediye Kanunun 85. Maddesi ve 237 sayılı Taşıt Kanununa göre uygun olduğuna, işaretle yapılan oylamada mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Karar Sayısı : 84
İznik Belediye Meclisi’nin 06.12.2016 tarih ve 145 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen 6360 sayılı yasa ile mahalleye dönüşen yerleşim yerlerindeki gelişme ve yerleşim alanı sınırlarının tek bir sınır olarak düzeltilmesinin değerlendirilmesi talep edilmiştir.
Raporun Mecliste görüşülmesi sonucunda; İmar Komisyonunca hazırlanan raporun aynen uygun olduğuna, Belediye Meclisi’nin 06.06.2017 günlü Haziran Ayı toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Başkan                       Katip                  Katip
Osman SARGIN      Öner ERİM          Necmettin Çömez

Toplantı Tarihi :04.07.2017
Toplantı Dönemi: TEMMUZ
Birleşim Sayısı :1
Oturum Sayısı :1
Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Meclis Başkanı Osman SARGIN
BULUNANLAR :Aza; SÜLEYMAN CANDAR, MEHMET HIŞTIROĞLU, NECMETTİN ÇÖMEZ, AHMET YILDIRIM, YUSUF BİÇER, ÖNER ERİM, İSMAİL PENCİK, İSKENDER ŞEN, İSMAİL UĞUR, MERAL DÖNMEZ, MUSTAFA ERSÖZ, MÜCEHER EGEMEN
BULUNMAYANLAR: RAŞIT ALPTEKİN, DÜNDAR KOYUTÜRK, VAHDETTİN KARAMAN

Karar Tarihi :04.07.2017
Karar Sayısı : 85
Haziran 2017 ayına ait Meclis Toplantısında alınan kararların özetleri okunarak, mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı : 86
İlçemiz İnikli Mahallesi’nde bulunan 1049 parselde arsa vasfında kayıtlı 215,00 m2 yüzölçümlü İznik Belediyesine ait taşınmazın Belediyemiz Hizmetlerinde kullanılmak amacıyla satışının yapılabilmesi için, 5393 Sayılı Belediye Kanununun Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18’inci maddesinin birinci fıkrasının (e) Maddesine göre Belediyemiz tarafından yukarıda parseli, yüzölçümü ve vasıfları yazılı taşınmazın, satışının yapılmasına, CHP üyelerinin red oyuna karşılık MHP ve AK Parti üyelerinin kabul oylarıyla mevcudun oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 87
İlçenin Beyler Mahallesi 191 ada 3 parselde kayıtlı 58,77 m² yüzölçümlü avlulu kerpiç ev Eray Başaran KIRIKOĞLU, Erdinç KIRIKOĞLU, Gülfidan KOYUNCUOĞLU, Hanife YILMAZ, Seçil KOBAT’a ait olup, taşınmazın kamulaştırılmasının yapılabilmesi için, 5393 Sayılı Belediye Kanununun Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18’inci maddesinin birinci fıkrasının (e) Maddesine göre Belediyemiz tarafından söz konusu taşınmazın, satın alınmak yoluyla kamulaştırılmasına mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 88
İznik ile Tutin şehirleri arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerini geliştirmek, karşılıklı olarak yerel yönetimler arasında mimari, tarihi, güzel sanatlar, şehircilik ve eğitim alanlarında bilgi alışverişinde bulunmak amacıyla 07 Eylül – 12 Eylül 2017 tarihleri arasında Belediye Başkanı Osman SARGIN, Belediye Meclis üyeleri ve aileleri ile Belediyemiz personelinden oluşan 43 kişilik bir heyetle Sırbistan’ın Tutin şehrine ziyarette bulunulmasına, Tutin’deki konaklama ve yemek masrafları davette bulunan Tutin Belediyesi tarafından karşılanacağından otobüs ile yapılacak olan seyahat bedelinin Belediye bütçesinden karşılanmasına, pasaport, konsolosluk vize işlemleri, seyahat sigortası vb. masrafların seyahate katılanlar tarafından karşılanmasına, seyahate katılanlara ayrıca harcırah ödenmesine gerek olmadığına, heyette bulunan kişilerin bu seyahat süresince görevli sayılmalarına mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 89
İznik Belediyesi Mehter Takımı, Belediyemizin Kardeş Şehri olan Sırbistan’ın Tutin Şehrinde, 07 Eylül -12 Eylül 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan Sünnet Şölenine davet edilen, karar ekinde isimleri ve T.C numaraları belirtilen toplam 36 kişiden oluşan İznik Belediyesi Mehter ekibinin, masrafları tamamen kendileri tarafından karşılanmak üzere 07 Eylül -12 Eylül 2017 tarihleri arasında görevlendirilmesinin ve Hizmet Damgalı Pasaport alınmasının

Karar Sayısı : 90
İçkili Yer Bölgesi Tespit Komisyonu’nun, Refik SEVİL’in içkili yer talep dilekçesi ile ilgili raporunun incelenmek üzere tekrar İçkili Yer Bölgesi Tespit Komisyonuna havalesine ve komisyon raporunun 07 Temmuz 2017 Cuma günü saat 9:00 yapılacak olan 2.birleşimde görüşülmesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 91
İçkili Yer Bölgesi Tespit Komisyonu’nun, Mançolar Nak.İnş.San.Tic.Ltd. Şirketi’nin içkili yer talep dilekçesi ile ilgili raporunun incelenmek üzere tekrar İçkili Yer Bölgesi Tespit Komisyonuna havalesine ve komisyon raporunun 07.07.2017 Cuma günü saat:09.00 da yapılacak olan Temmuz ayı 2.birleşim Meclis Toplantısında görüşülmesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 92
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünün 09.06.2017 tarih ve E.10057 yazıları ile iletilen ve Bursa Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce hazırlanan 1/1000 Ölçekli İznik İlçesi Deniz Otobüsü İskelesi Amaçlı İmar Planı teklifinin 3621 Sayılı Kıyı Kanunu uyarınca incelenerek değerlendirilmek üzere imar komisyonuna havalesine ve 07.07.2017 Cuma günü saat:09.00 da yapılacak olan Temmuz ayı 2.birleşim Meclis Toplantısında görüşülmesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 93
İlçemizin Suriçi İmar Planı içinde kalan Selçuk Mahallesi Çayır Sokak 166 ada 25 no.lu parselin plan tadilatının yapılması talebinde bulunan, D-1007 no.lu dilekçe sahibi Vedat YEŞİL’e ait dilekçenin incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 94
03.01.2017 Tarih ve 3 sayılı meclis kararı ile, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince, Belediye Meclisinin 2017 yılı l aylık tatil döneminin Ağustos ayı olarak belirlenmesine karar verilmişti. Ancak Ağustos ayında görüşülmesi gereken konularımız olduğundan, Ağustos 2017 ayı meclis toplantısının 01 Ağustos 2017 Salı günü saat:17.00’da yapılmasına mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 95
İlçenin Beyler Mahallesi Hüseyin Oktay Sokak Hüseyin Oktay Çarşısı No:9/9 adresinde bulunan Pusula Kafetarya İşletmecisi Cengiz AKSOY işyerlerinin içkili yer bölgesi kapsamına alınmasını talep etmiştir.
Talebin incelenmek üzere İçkili Yer Bölgesi Tespit Komisyonuna havalesine, mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 96
İlçenin Atatürk Caddesi, Maltepe Caddesi, Gölcük Caddesi ve Kutalmışoğlu Süleyman Şah Caddesi’nde geçici olarak park eden araçlardan saat başına işgal harcı alınması talebinin incelenmek üzere Ulaşım Komisyonuna ve Plan Bütçe Komisyonuna havalesine ve 07.07.2017 Cuma günü saat:09.00 da yapılacak olan Temmuz ayı 2.birleşim Meclis Toplantısında görüşülmesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 97
İlçenin Göl Sahilinde bulunan park ve bahçe alanlarının özellikle yaz aylarında piknikçiler tarafından işgal edildiği ve bunun sonucunda çok fazla çevre kirliliğine sebebiyet verildiğinden, söz konusu alanları piknik yaparak işgal edenlerden işgal harcı alınması talebinin incelenmek üzere Çevre Komisyonuna ve Plan Bütçe Komisyonuna havalesine ve 07.07.2017 Cuma günü saat:09.00 da yapılacak olan Temmuz ayı 2.birleşim Meclis Toplantısında görüşülmesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Toplantı Tarihi : 07.07.2017
Toplantı Dönemi : TEMMUZ
Birleşim Sayısı : 2
Oturum Sayısı :1
Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Meclis Başkanı Osman SARGIN
BULUNANLAR :Aza; SÜLEYMAN CANDAR, RAŞİT ALPTEKİN, MEHMET HIŞTIROĞLU, NECMETTİN ÇÖMEZ, YUSUF BİÇER, ÖNER ERİM, DÜNDAR KOYUTÜRK ,İSKENDER ŞEN, İSMAİL UĞUR, MERAL DÖNMEZ,VAHDETTİN KARAMAN, MUSTAFA ERSÖZ , MÜCEHER EGEMEN
BULUNMAYANLAR: İSMAİL PENCİK, AHMET YILDIRIM

Karar Tarihi :07.07.2017
Karar Sayısı : 98
İlçenin Selçuk Mahallesi D.S.İ Sokak No:2 numaralı yerde Flora İznik Otel’in işletmecisi Refik SEVİL, iş yerinin alkollü içki ruhsatı alabilmesi için işyerinin bulunduğu alanın İçkili Yer Bölgesi kapsamına alınmasını talep etmiştir. Talepleri Belediye Meclisinin 04.07.2017 tarihli toplantısında, İçkili Yer Bölgesi Tespiti Komisyonuna havale edilmiştir.
Belediye Meclisince yapılan müzakerede, Komisyon kararının kabulüne mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 99
İlçemiz Çamdibi Mahallesi Çamlık Mevkii No:153 yerde bulunan Villa Manço Butik Otel işletmecisi Mançolar Nak.İnş.San.Tic.Ltd.Şirketi, iş yerinin alkollü içki ruhsatı alabilmesi için işyerinin bulunduğu alanın İçkili Yer Bölgesi kapsamına alınmasını talep etmiştir. Talepleri Belediye Meclisinin 04.07.2017 tarihli toplantısında, İçkili Yer Bölgesi Tespiti Komisyonuna havale edilmiştir.
Belediye Meclisince yapılan müzakerede, Komisyon kararının kabulüne mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 100
04.07.2017 Tarih 96 sayılı karar ile Ulaşım Komisyonuna ve Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen, İlçenin Atatürk Caddesi, Maltepe Caddesi, Gölcük Caddesi ve Kutalmışoğlu Süleyman Şah Caddesi’nde geçici olarak park eden araçlardan saat başına işgal harcı alınması talebi,
Ulaşım Komisyonu da bu caddelerin geçici olarak araçlar tarafından işgal edilmesi yönünde karar alınmış ve bu karar doğrultusunda da Plan Bütçe Komisyonumuz bu caddelerde geçici olarak park eden araçlardan 10 dakikaya kadar ücretsiz 10 dakikadan sonra 1 saate kadar 3,00TL ve her saati aşan işgallerden 1,00TL ilave işgal ücreti alınması hususunda karar alınmıştır.
Belediye Meclisince yapılan müzakerede, Komisyon kararının kabulüne mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 101
04.07.2017 Tarih 96 sayılı karar ile Çevre Komisyonuna ve Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen, İlçenin Göl Sahilinde bulunan park ve bahçe alanlarının özellikle yaz aylarında piknikçiler tarafından işgal edildiği ve bunun sonucunda çok fazla çevre kirliliğine sebebiyet verildiğinden, söz konusu alanları piknik yaparak işgal edenlerden işgal harcı alınması talebi, Çevre Komisyonu kararı incelenmiş ve piknik yapan kimselere çöplerini koymaları için çöp poşetleri dağıtılması ve karşılığında hizmet mukabili olarak 10,00TL ücret alınması hususunda karar alınmıştır.
Belediye Meclisince yapılan müzakerede, Komisyon kararının kabulüne mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 102
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün 09.06.2017 tarih ve E.10057 sayılı yazıları 04.07.2017 tarih ve 92 sayılı İznik Belediye Meclisinin kararı ile İmar Komisyonuna havale edilmiş olup İmar Komisyonunca söz konusu yazı okundu mevcut durumu değerlendirildi.
Belediyemiz İmar Komisyonu 05.07.2017 tarihinde yapılan toplantısında 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilişkin yaptığı incelemede İznik İlçesi’nin tarihi ve doğal zenginlikleri dolayısı ile yerli ve yabancı uyruklu bir çok turiste ev sahipliği yaptığını, İznik Gölü’nün de turizme kazandırılmasının amaçlandığı, bu sebeple hazırlatılan Deniz otobüsü İskelesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi oybirliği ile kabul edilmiş olup, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre onaylanmasına ve Belediye Meclisine havalesi uygun görülmüştür.
Belediye Meclisince yapılan müzakerede, Komisyon kararının kabulüne mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Başkan                       Katip                  Katip
Osman SARGIN      Öner ERİM          Necmettin Çömez

Toplantı Tarihi :01.08.2017
Toplantı Dönemi: AĞUSTOS
Birleşim Sayısı: 1
Oturum Sayısı: 1
Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Meclis Başkanı Osman SARGIN
BULUNANLAR :Aza; SÜLEYMAN CANDAR, RAŞİT ALPTEKİN, MEHMET HIŞTIROĞLU, NECMETTİN ÇÖMEZ, AHMET YILDIRIM, YUSUF BİÇER, ÖNER ERİM, İSMAİL PENCİK, DÜNDAR KOYUTÜRK ,İSKENDER ŞEN, İSMAİL UĞUR, MERAL DÖNMEZ,VAHDETTİN KARAMAN, MUSTAFA ERSÖZ , MÜCEHER EGEMEN

Karar Tarihi :01.08.2017
Karar Sayısı : 103
Temmuz 2017 ayına ait Meclis Toplantısında alınan kararların özetleri okunarak, oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı : 104
İlçemiz Hacıosman Mahallesi’nde bulunan 347 parselde tarla vasfında kayıtlı 18.200,00 m2 (1/2 hissesi Belediyeye ait) yüzölçümlü İznik Belediyesine ait taşınmazın Belediyemiz Hizmetlerinde kullanılmak amacıyla satışının yapılabilmesi için, 5393 Sayılı Belediye Kanununun Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18’inci maddesinin birinci fıkrasının (e) Maddesine göre Belediyemiz tarafından yukarıda parseli, yüzölçümü ve vasfı yazılı taşınmazın, satışının yapılmasına, CHP ve MHP üyelerinin red oyuna karşılık AK Parti üyelerinin kabul oylarıyla oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 105
İlçemiz Mustafalı Mahallesi’nde bulunan 549 parselde zeytinlik vasfında kayıtlı 800,00 m2 yüzölçümlü İznik Belediyesine ait taşınmazın Belediyemiz Hizmetlerinde kullanılmak amacıyla satışının yapılabilmesi için, 5393 Sayılı Belediye Kanununun Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18’inci maddesinin birinci fıkrasının (e) Maddesine göre Belediyemiz tarafından yukarıda parseli, yüzölçümü ve vasfı yazılı taşınmazın, satışının yapılmasına, CHP ve MHP üyelerinin red oyuna karşılık AK Parti üyelerinin kabul oylarıyla oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 106
İlçenin M.K.Paşa Mahallesi Göl Sahil Caddesi No:100 numaralı adreste Antigonia Cafe Restoran İşletmecisi Fatih KÜÇÜKÇAKIR, iş yerinin içkili yer bölgesi kapsamına alınması için vermiş olduğu dilekçesi Belediye Meclisince görüşülerek, talebin incelenmek üzere İçkili Yer Bölgesi Tespit Komisyonuna havalesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 107
Eylül 2017 ayı meclis toplantısının 5 Eylül 2017 Salı günü saat:15.00’da yapılmasına mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 108
Mülkiyeti Belediyemize ait İlçenin Elbeyli Mahallesi 2431 parselde kayıtlı taşınmazın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığına devir edilmesi ile ilgili önergenin 03.08.2017 Perşembe günü saat:8.30 da yapılacak olan Ağustos ayı 2.birleşim Meclis Toplantısında görüşülmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 109
İznik Belediyesi Mehter Takımımız 18-22 Ağustos 2017 tarihlerinde Çin’de yapılacak olan “Dalian İnternational Wind Music Arts Festival” festivaline davet edilmiştir.İznik Belediyesi Mehteran Takımı olarak katılmak istediklerinden taraflarına Hizmet pasaportu çıkarılması ile ilgili önergenin 03.08.2017 Perşembe günü saat:8.30 da yapılacak olan Ağustos ayı 2.birleşim Meclis Toplantısında görüşülmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 110
Makedonya’nın Ohrid şehrinde 17-21 Ağustos 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan festivale davet alan İznik Halkdansları Gençlik ve Spor Kulübü Derneğinin görevlendirilmesi ve Hizmet pasaportu çıkarılması ile ilgili önergenin 03.08.2017 Perşembe günü saat:8.30 da yapılacak olan Ağustos ayı 2.birleşim Meclis Toplantısında görüşülmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Toplantı Tarihi : 03.08.2017
Toplantı Dönemi : AĞUSTOS
Birleşim Sayısı : 2
Oturum Sayısı :1
Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Meclis Başkanı Osman SARGIN
BULUNANLAR :Aza; SÜLEYMAN CANDAR, RAŞİT ALPTEKİN, MEHMET HIŞTIROĞLU, NECMETTİN ÇÖMEZ, AHMET YILDIRIM, YUSUF BİÇER, ÖNER ERİM, İSMAİL PENCİK, DÜNDAR KOYUTÜRK ,İSKENDER ŞEN, VAHDETTİN KARAMAN, MUSTAFA ERSÖZ, MÜCEHER EGEMEN
BULUNMAYANLAR: İSMAİL UĞUR, MERAL DÖNMEZ

Karar Tarihi :03.08.2017
Karar Sayısı : 111
Mülkiyeti Belediyemize ait İlçenin Elbeyli Mahallesi 2431 parselde kayıtlı 73.000,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın üzerine 75 adet hal dükkanının yer aldığı yeni bir inşa etmek, çevre düzenlemesi ve futbol sahası yapmak üzere, mevcutta olan ve yeni yapılacak işyerlerinin kira gelirlerinin Belediyemizce tahsil edilmesi şartıyla, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75.maddesinin (d) bendi gereğince, 20 yıl süre ile bedelsiz olarak tahsis edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 112
Çin’de yapılacak olan “Dalian İnternational Wind Music Arts” Festivaline davet edildiğinden, Hizmet Pasaportu düzenlenebilmesi için, karar ekinde isimleri ve T.C numaraları belirtilen toplam 22 kişiden oluşan İznik Belediyesi Mehter ekibinin ve Belediye Meclis Üyesi Mustafa ERSÖZ’ ün, masrafları tamamen kendileri tarafından karşılanmak üzere 18-22 Ağustos 2017 tarihleri arasında görevlendirilmesinin ve Hizmet Damgalı Pasaport alınmasının uygun olduğuna dair yapılan oylamada; mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 113
Makedonya’nın Ohrid şehrinde 17-21 Ağustos 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan festivale karar ekinde isimleri ve T.C numaraları belirtilen toplam 49 kişiden oluşan folklor ekibinin ve Belediye Meclis Üyesi Dündar KOYUTÜRK’ ün masrafları tamamen kendileri tarafından karşılanmak üzere görevlendirilmesinin ve Hizmet Damgalı Pasaport alınmasının uygun olduğuna mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Başkan                       Katip                  Katip
Osman SARGIN      Öner ERİM          Necmettin Çömez

Toplantı Tarihi : 05.09.2017
Toplantı Dönemi : EYLÜL
Birleşim Sayısı :1
Oturum Sayısı: 1
Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Meclis Başkanı : Osman SARGIN
BULUNANLAR :Aza; SÜLEYMAN CANDAR, RAŞİT ALPTEKİN, MEHMET HIŞTIROĞLU, NECMETTİN ÇÖMEZ, AHMET YILDIRIM, YUSUF BİÇER, ÖNER ERİM, İSMAİL PENCİK, DÜNDAR KOYUTÜRK ,İSKENDER ŞEN, İSMAİL UĞUR, VAHDETTİN KARAMAN, MUSTAFA ERSÖZ , MÜCEHER EGEMEN
BULUNMAYANLAR: MERAL DÖNMEZ

Karar Tarihi :05.09.2017

Karar Sayısı : 114
Ağustos 2017 ayına ait Meclis Toplantısında alınan kararların özetleri okunarak, mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı : 115
İlçemiz Selçuk Mahallesi 401 ada, 3 sayılı parselde kayıtlı 1.681,00 m2 yüzölçümlü İznik Belediyesine ait taşınmazın Belediyemiz Hizmetlerinde kullanılmak amacıyla satışının yapılabilmesi için, 5393 Sayılı Belediye Kanununun Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18’inci maddesinin birinci fıkrasının (e) Maddesine göre Belediyemiz tarafından yukarıda parseli, yüzölçümü ve vasfı yazılı taşınmazın, satışının yapılmasına, CHP ve MHP üyelerinin red oyuna karşılık AK Parti üyelerinin kabul oylarıyla oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 116
İlçemiz İnikli Mahallesi 936 sayılı parselde kayıtlı zeytinlik vasfındaki 19.125,00 m2 yüzölçümlü İznik Belediyesine ait taşınmazın Belediyemiz Hizmetlerinde kullanılmak amacıyla satışının yapılabilmesi için, 5393 Sayılı Belediye Kanununun Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18’inci maddesinin birinci fıkrasının (e) Maddesine göre Belediyemiz tarafından yukarıda parseli, yüzölçümü ve vasfı yazılı taşınmazın, satışının yapılmasına, CHP ve MHP üyelerinin red oyuna karşılık AK Parti üyelerinin kabul oylarıyla oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 117
Ekim 2017 ayı meclis toplantısının 3 Ekim 2017 Salı günü saat:15.00’da yapılmasına mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 118
5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin (d) bendinde ‘’Borçlanmaya karar vermek” meclisin görev ve yetkileri arasında sayılmıştır.
Bundan dolayı 1.500.000,00-(Bir milyon beş yüz bin Türk lira)TL ye kadar kamu ve özel bankalardan kredi borçlanması yapmaya, Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, bu borçlanmayla ilgili olarak teminat göstermeye, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 68. Maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Osman SARGIN’nın yetkilendirilmesine CHP ve MHP üyelerinin red oyuna karşılık AK Parti üyelerinin kabul oylarıyla oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 119
İlçemiz Selçuk Mahallesi Üyücek Mevkii 362 ada 24 parseldeki arsa vasfındaki 30.114,00 m2 yüzölçümlü İznik Belediyesine ait taşınmazın 5393 Sayılı Belediye Kanununun Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18’inci maddesinin birinci fıkrasının (e) Maddesine göre Belediyemiz tarafından yukarıda parseli, yüzölçümü ve vasfı yazılı taşınmazın satışının, 03Ekim 2017 Salı günü saat 15:00 yapılacak olan meclis toplantısında görüşülmesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Başkan                       Katip                  Katip
Osman SARGIN      Öner ERİM          Necmettin Çömez

Toplantı Tarihi: 03.10.2017
Toplantı Dönemi: EKİM
Birleşim Sayısı :1
Oturum Sayısı :1
Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Meclis Başkanı Osman SARGIN
BULUNANLAR :Aza; RAŞİT ALPTEKİN, MEHMET HIŞTIROĞLU, NECMETTİN ÇÖMEZ, AHMET YILDIRIM, YUSUF BİÇER, ÖNER ERİM, İSMAİL PENCİK, DÜNDAR KOYUTÜRK ,İSKENDER ŞEN, İSMAİL UĞUR, MERAL DÖNMEZ,VAHDETTİN KARAMAN, MUSTAFA ERSÖZ , MÜCEHER EGEMEN
BULUNMAYANLAR: SÜLEYMAN CANDAR,

Karar Tarihi :03.10.2017
Karar Sayısı : 120
Eylül 2017 ayına ait Meclis Toplantısında alınan kararların özetleri okunarak, mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı : 121
2018 Mali yılı ve izleyen iki yılın Bütçe Tasarısı, 5393 sayılı Belediye Kanununun 61. ve 62. maddeleri ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği doğrultusunda hazırlanan 2018 Mali Yılı ve izleyen iki yılın Belediye Bütçe gider teklifleri bütçesi ve Belediye gelir bütçesi kararnamelerinin Plan Ve Bütçe Komisyonuna havalesine ve Komisyon raporunun 09 Ekim 2017 Pazartesi günü saat 09:00’da yapılacak olan Ekim 2017 ayı II. Birleşim Meclis toplantısında görüşülmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Karar Sayısı : 122
5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin (f) bendi ile 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan 2018 Yılı Hizmet Mukabili Ücret Tarifelerinin Plan Ve Bütçe Komisyonuna havalesine Komisyon raporunun 09 Ekim 2017 Pazartesi günü saat 09:00’da yapılacak olan Ekim 2017 ayı II. Birleşim Meclis toplantısında görüşülmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Karar Sayısı : 123
İlçemiz Şerefiye Mahallesi 265 sayılı parselde kayıtlı 4.200,00 m2 yüzölçümlü İznik Belediyesine ait taşınmazın Belediyemiz Hizmetlerinde kullanılmak amacıyla satışının yapılabilmesi için, 5393 Sayılı Belediye Kanununun Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18’inci maddesinin birinci fıkrasının (e) Maddesine göre Belediyemiz tarafından yukarıda parseli, yüzölçümü ve vasfı yazılı taşınmazın, satışının yapılmasına, CHP ve MHP üyelerinin red oyuna karşılık AK Parti üyelerinin kabul oylarıyla oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 124
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün müzekkeresi ekinde sunulan surdışı 1/1000 ölçekli revizyon imar plan tadilatı talepleri ile ilgili dilekçelerin İmar Komisyonuna havalesine Komisyon raporunun 09 Ekim 2017 Pazartesi günü saat 09:00’da yapılacak olan Ekim 2017 ayı II. Birleşim Meclis toplantısında görüşülmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Karar Sayısı : 125
Kasım 2017 ayı meclis toplantısının 7 Kasım 2017 Salı günü saat:15.00’da yapılmasına mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 126
İlçemiz Elbeyli Mahallesi H23A05D1B ve H23A05D2A paftalar 517 parsel nolu taşınmaz için hazırlanan “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı “ 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı açıklama raporunun İmar Komisyonuna havalesine, Komisyon raporunun 09 Ekim 2017 Pazartesi günü saat 09:00’da yapılacak olan Ekim 2017 ayı II. Birleşim Meclis toplantısında görüşülmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Karar Sayısı : 127
Darka Tatil Köyü Toplu Yapı Yönetimi tarafından, yaşlı vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere, Belediyemize hiçbir yük getirmeksizin, hibe edilmek istenen 1 Adet 34 NH 3157 plakalı FIAT DOBLO Marka 2015 model KAMYONET (BB Van) BEYAZ-MAVİ Renkli, Motor No:198A30007322693, Şase No:NM4263000O6A45116 aracın, 237 Sayılı Taşıt Kanunu’nun 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 85. maddesi ile değişik 10. maddesi hükümleri ve aynı kanunun 18.maddesinin g bendi gereğince hibe olarak kabul edilmesine, yapılan oylama sonucu; mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

Toplantı Tarihi :09.10.2017
Toplantı Dönemi : EKİM
Birleşim Sayısı : 2
Oturum Sayısı :1
Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Meclis Başkanı Osman SARGIN
BULUNANLAR :Aza; SÜLEYMAN CANDAR RAŞİT ALPTEKİN, MEHMET HIŞTIROĞLU, NECMETTİN ÇÖMEZ, AHMET YILDIRIM, YUSUF BİÇER, ÖNER ERİM, İSMAİL PENCİK, ,İSKENDER ŞEN, İSMAİL UĞUR, MERAL DÖNMEZ,VAHDETTİN KARAMAN, MUSTAFA ERSÖZ , MÜCEHER EGEMEN
BULUNMAYANLAR:DÜNDAR KOYUTÜRK

Karar Tarihi :09.10.2017
Karar Sayısı : 128
2018 Yılı İznik Belediyesi Bütçesi
a- Bütçe Kararnameleri madde madde okunarak mevcudun oybirliği ile ,
b-Yılı Gider bütçesini kurumsal kodlaması yapılan her birimin fonksiyonel sınıflandırmalarının l. Düzeyi, birim bazında kurumsal kodlama yapılmayan kurumlarda ise fonksiyonel sınıflandırmaların l. Düzeyi , mevcudun oybirliği ile ,
c- Yılı Gelir bütçesini ekonomik sınıflandırmanın l. Düzeyi , mevcudun oybirliği ile ,
Olmak üzere 2018 yılı İznik Belediyesi bütçesi 31.000.000,00TL, olarak kabul edilmiştir.

Karar Sayısı :129
5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin (f) bendi ile 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan 2018 Yılı Hizmet Mukabili Ücret Tarifeleri ile ilgili Plan Ve Bütçe Komisyonu raporunun Belediye Meclisince yapılan müzakere neticesinde, Plan Ve Bütçe Komisyonu raporunun kabulüne ve vergi, ücret, harç tarifelerinin ekli listede görüldüğü şekilde 2018 Yılında uygulanmasına mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı :130
1/1000 ölçekli İznik Surdışı Revizyon Uygulama İmar Planı ve plan hükümleri Revizyonunda askı itirazı için 44 adet dilekçe Belediye İmar Komisyonunca değerlendirilerek, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre onaylanmasına ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisine onaylanmak üzere gönderilmesine İmar Komisyonuna katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.
Raporun Mecliste görüşülmesi sonucunda; İmar Komisyonunca hazırlanan raporun aynen uygun olduğuna, Belediye Meclisi’nin 09.10.2017 günlü Ekim Ayı toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı :131
İznik Belediye Meclisinin 03.10.2017 tarih ve 126 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen İlçemiz Elbeyli Mahallesi H23A05D1B ve H23A05D2A paftalar 517 parsel nolu taşınmaz için hazırlanan “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı “ 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili raporun Mecliste görüşülmesi sonucunda; İmar Komisyonunca hazırlanan raporun aynen uygun olduğuna, Belediye Meclisi’nin 09.10.2017 günlü Ekim Ayı II.birleşim toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Osman SARGIN      Öner ERİM          Necmettin Çömez

Toplantı Tarihi: 07.11.2017
Toplantı Dönemi : KASIM
Birleşim Sayısı :1
Oturum Sayısı :1
Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Meclis Başkanı Osman SARGIN
BULUNANLAR :Aza; SÜLEYMAN CANDAR, RAŞİT ALPTEKİN, MEHMET HIŞTIROĞLU, NECMETTİN ÇÖMEZ, AHMET YILDIRIM, YUSUF BİÇER, ÖNER ERİM, İSMAİL PENCİK, DÜNDAR KOYUTÜRK ,İSKENDER ŞEN, İSMAİL UĞUR, MERAL DÖNMEZ,VAHDETTİN KARAMAN, MUSTAFA ERSÖZ , MÜCEHER EGEMEN

Karar Tarihi :07.11.2017

Karar Sayısı : 132
Ekim 2017 ayına ait Meclis Toplantısında alınan kararların özetleri okunarak, oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı : 133
İlçenin Sansarak Mahallesi Köy Meydanı adresindeki 2400 parselde bulunan muhtarlık binasının üst katındaki l odası ve aynı yere yakın itfaiye aracını park etmek için kapalı veya açık bir garajın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin ( e) bendi ve 75. Maddesinin ( d) bendi gereğince 15 yıl süre ile bedelsiz olarak , Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına tahsis edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 134
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün müzekkeresi ekinde sunulan, 31.10.2017 Tarih ve 1640 dilekçe nolu Mustafa Kemal YILMAZ’ a ait surdışı 1/1000 ölçekli revizyon imar plan tadilatı talebi ile ilgili dilekçenin İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Karar Sayısı : 135
Aralık 2017 ayı meclis toplantısının 5 Aralık 2017 Salı günü saat:15.00’da yapılmasına mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 136
İznik İçkili Yerler Tespit Komisyonunun 15.05.2000 tarihli kararı ile Göl Sahil Yolunda İçkili Yer Bölgesi kapsamına alınan ve kararda ayrıntılı olarak belirtilen bölgenin İçkili Yer Bölgesi kapsamından çıkartılmasına, İçkili Yer Olarak işletilen mevcut içkili, istirahat ve eğlence yeri işletmecilerinin müktesep haklarının saklı kalmasına 5 red oyuna karşılık 11 kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 137
Önerge ekinde sunulan, Refik KIRLI, Sıdıka ÖZTÜR,HafizeEKMEKÇİ,Yunus DURDAKAL, Hüseyin SÜMER-Mehmet SÜMER, İsmail KOCA, Fevzi ÖZDEMİR ve Ali MERT’ e ait Elbeyli Mahallesi 1/1000 ölçekli İmar Planında yapılacak olan plan revizyonu için Belediyemize sunulmuş olan plan değişikliği ile ilgili taleplerin İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Başkan                       Katip                  Katip
Osman SARGIN      Öner ERİM          Necmettin Çömez

Toplantı Tarihi :05.12.2017

Toplantı Dönemi : ARALIK

Birleşim Sayısı : 1

Oturum Sayısı: 1

Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat

Meclis Başkanı Osman SARGIN

BULUNANLAR :Aza; SÜLEYMAN CANDAR, RAŞİT ALPTEKİN, MEHMET HIŞTIROĞLU, NECMETTİN ÇÖMEZ, AHMET YILDIRIM, ÖNER ERİM, İSMAİL PENCİK, DÜNDAR KOYUTÜRK ,İSKENDER ŞEN, İSMAİL UĞUR, VAHDETTİN KARAMAN, MUSTAFA ERSÖZ , MÜCEHER EGEMEN

BULUNMAYANLAR:YUSUF BİÇER, MERAL DÖNMEZ,

Karar Tarihi :05.12.2017

Karar Sayısı : 138
Kasım 2017 ayına ait Meclis Toplantısında alınan kararların özetleri  okunarak,  mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı : 139
Yeni Hizmet Binası ve Çok Amaçlı Salon yapım işinin hakedişinin ödenmesi amacıyla Belediyemizin Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketinden kredi kullanabilmesi için, ilçenin Çiçekli Mahallesi 281 sayılı parselde kayıtlı 11.662,00 m2 elmalık vasfındaki taşınmaz ile Çiçekli Mahallesi 512 sayılı parselde kayıtlı 15.350,00 m2 zeytinlik vasfındaki taşınmaz ve Derbent Mahallesi 810 sayılı parselde kayıtlı 17.700,00 m2 zeytinlik vasfındaki taşınmazlar üzerine Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından 5.000.000,00 TL (Yalnız BEŞMİLYON TÜRK LİRASI) bedel ile ipotek konulmasına, ipotek konulması ile ilgili olarak tapu iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak üzere  Belediye Başkanımız Osman SARGIN’a yetki verilmesine, CHP  ve MHP  üyelerinin red oyuna karşılık   AK Parti üyelerinin kabul oylarıyla oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 140
Evsel Katı Atık Toplama  Hizmetlerini karşılayabilecek  tam maliyet esaslı tarife hazırlanarak, Katı Atık Toplama Bedeli; Konut Ve Benzeri  yerler için abone başına 11,00 TL. Ticari işyerleri için abone başına 15,00TL. olarak belirlenmesi hususunda  CHP üyelerinin  red oyuna karşılık  MHP ve AK Parti üyelerinin kabul oylarıyla oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 141
İlçemiz  İznik  Belediyesi  İle Çin’ın Jingdezhen Belediyesinin kardeş şehir olması için  yapılan müzakere neticesinde ;

Ülkelerimiz arasındaki dostluk ve kardeşliğin şehirlerimiz arasında da sürdürülmesi amacıyla İznik Belediyesi ile Jingdezhen Belediyesinin  kardeş şehir olmasına ve şehirlerimiz arasında çok yönlü dostluk ilişkilerinin başlatılmasına  oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 142
İlçemiz Boyalıca Mahallesinde 140 ada, 14 parsel numaralı taşınmazda bulunan trafonun 140 ada, 15 parsel numaralı Maliye Hazinesine ait taşınmaza taşınmasına yönelik plan değişikliği folyesi Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünün 27.11.2017 tarih ve 48224 sayılı yazısının ekinde sunulmuştur. Söz konusu plan değişikliği İmar Komisyonuna havalesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 143
İlçemiz Derbent Mahallesi 1100, 1109, 1110, 1111, 1112, 1120, 1121, 1122, 1128, 1129,  1130, 1131, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1146, 1187, 1188, 1189 ve 1190 parsel numaralı taşınmazlarda MERMERİŞ TÜRK A.Ş. tarafından mevzii imar planı yapılması amacıyla 14.11.2017 tarih ve D.1694 kayıt numaralı dilekçesiyle Belediyemize başvuru yapılmış olup mevzii imar planı talebinin kurum görüşlerinin alınması kaydıyla, görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine  mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 144
Ocak 2018 ayı meclis toplantısının 2 Ocak 2018 Salı  günü saat:15.00’da  yapılmasına  mevcudun  oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 145
2017 Mali yılı içersinde, Ekli Listede bulunan Müdürlüklerin ekonomik kodlardaki ödeneklerin yetmeyeceği anlaşıldığından, yine ekli listedeki Müdürlüklerin Ekonomik kodlardaki ödeneklerin artacağı  tahmin edildiğinden ekli listedeki müdürlüklerin bütçelerinden ödenek aktarılması ihtiyacı duyulmuştur.

Bundan dolayı Ekli Listedeki Müdürlüklere gerekli olan ödenek tutarlarının aktarılmasının yapılmasına  mevcudun  oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 146
İsmail PARS, 7.11.2017 tarih ve D1680 sayılı dilekçesi ile   İlçenin  Eşrefzade Mahallesi 60 ada 2 parselde bulunan taşınmazının imara açılmasını veya turizm alanına çevrilmesini talep etmiştir.
Talebin  incelenmek üzere İmar  Komisyonuna havalesine, mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Katip                                                 Katip                                      Başkan

Öner ERİM                                      Necmettin ÇÖMEZ                 Osman SARGIN