Toplantı Tarihi : 03.01.2019
Toplantı Dönemi : OCAK
Birleşim Sayısı : 1
Oturum Sayısı :  1

Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Başkan  Osman SARGIN

BULUNANLAR :Aza: SÜLEYMAN CANDAR, RAŞİT ALPTEKİN, MEHMET HIŞTIROĞLU, NECMETTİN ÇÖMEZ, AHMET YILDIRIM, YUSUF BİÇER,  ÖNER ERİM, İSMAİL PENCİK, DÜNDAR KOYUTÜRK ,İSKENDER ŞEN, İSMAİL UĞUR, MERAL DÖNMEZ,VAHDETTİN KARAMAN, MÜCEHER EGEMEN, MUSTAFA ERSÖZ 

Karar Tarihi :03.01.2019
Karar Sayısı : 1

Aralık 2018 ayına ait Meclis Toplantısında alınan kararların özetleri  okunarak,  oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı : 2

Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt  ve işlemlerinin denetimi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince üye sayısının 5 kişiden oluşturularak görev süresinin 1 yıl süre ile belirlenmesine,  Denetim Komisyonu için yapılan gizli oylamada,14 Oy alan Necmettin ÇÖMEZ, 14 oy alan Öner ERİM, 9 oy alan Süleyman CANDAR, 15 oy alan Dündar KOYUTÜRK,  15 oy alan Müceher EGEMEN    Denetim Komisyonu üyeliğine  seçilmişlerdir.

Karar Sayısı : 3

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince Belediye Meclisinin 2019 yılı l aylık tatil döneminin  Mart ayı olarak belirlenmesine  oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 4

5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince  oluşturulan Denetim Komisyonunun emrinde, gerek duyulması halinde kamu personeli dışındaki diğer uzman kişilerden 1 kişinin 5 gün süre ile  görevlendirilmesine ve uzman kişiye ödenecek  1 günlük ücretin brüt 200-TL olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 5

5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. maddesi gereğince Belediye Meclis üyeleri ile İhtisas Komisyonu üyelerine verilecek   Huzur Hakkının brüt 97TL. olarak   belirlenmesine  oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 6

5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince  ihtisas komisyonu raporlarının isteklilere verilmesinde alınacak ücretin 100TL olarak uygulanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 7

5393 Sayılı Belediye Kanununda belirtilen,  “Zabıta  hizmetlerinde fiilen çalışanlara, fazla çalışma ücreti olarak yılı bütçe kanununda belirtilen üst sınırı aşmamak kaydıyla, Belediye Meclisi kararı ile tespit edilen maktu tutar ödenir.” hükmü gereğince, Zabıta  personeline 2018 yılında verilecek maktu fazla çalışma ücretinin brüt 375 TL  olarak ödenmesine  oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 8

Belediyemizin hukuk işlerini yürütmek üzere  Avukat kadrosunda, Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Avukat olarak istihdam edilecek kişiye, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 4. fıkrası gereğince aylık net 1100.TL . sözleşme ücreti verilmesine ve yıl içerisinde meydana gelecek  memur maaş katsayısındaki değişiklik oranının yansıtılarak uygulanmasına  oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 9

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi gereğince  Belediye Başkan Yardımcısı ödeneğinin tespiti için yapılan  müzakerede, 2019 yılı memur maaş katsayıları açıklanmadığından     Belediye Başkan Yardımcısı ödeneğinin  5 Şubat 2019 tarihli meclis toplantısında görüşülmesine  oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 10

İlçemiz MKPaşa ve Selçuk Mahalleleri, merkezi sahil kesiminde yer alan sit alanı ( Darka Tatil Köyü ile Kıran Dere arası) Mülga Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma kurulunun 11.02.1990 tarih ve 969 sayılı kararı ile III.Derece Doğal Sit Alanı olarak tescil edilmiştir.

“Bursa ve Yalova İlleri Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi” kapsamındaki, “Bursa – Yalova Grup 13’e (İZNİK) ilişkin hazırlanan sonuç raporunda önerilen Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanının sınırının Komisyonca 30.01.2018 tarih ve 3 sayılı kararı ekinde yer alan paftaya göre İl Müdürlüğünce hazırlanan ve karar ekinde yer alan haritalarda belirlenen şekliyle Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı olarak tescil edilmesine ve Çevre Şehircilik Bakanlığı  Bursa Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunca plan değişikliği yapılmasına 27.02.2018 tarih ve 23 sayılı kararı ile karar verildiğinden, plan değişikliğinin yapılması talebinin İmar Komisyonuna havalesine  oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 11

İlçemiz Elbeyli  Mahallesi için hazırlanan 1/1000 Ölçekli Elbeyli İmar Planı Revizyonu planın ve plan notlarının  görüşülmesi için İmar komisyonuna havalesine  oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 12

İlçemiz Yeşilcami Mahallesi Küçük sanayi Sitesinde yer alan 109 ada 69 parsel sahibi Doğan KILINÇ’a ait 6.12.2018 tarih ve 1381 sayılı  görüş yazısı talebi, Belediye Meclisince müzakere edilerek, Çevre Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 13

Belediye Meclisinin 04.12.2018 tarih ve 134 sayılı karı ile Çevre  Komisyonuna havale edilen ve Çevre Komisyonunun  27.12.2018 tarihli  toplantısında   İlçemiz Yeşilcami Mahallesi 330 ada 3 no.lu parselin bulunduğu sokakta yapılan incelemede, parsel İznik 1/1000 Ölçekli Surdışı Revizyon İmar planı içinde Küçük Sanayi alanında kaldığı gözükmektedir. DİKÇAL GERİ DÖNÜŞÜM  kurulu olduğu parselde yapacağı faaliyetle ilgili olarak Belediye Başkanlığına verdiği 15.11.2018 tarihli dilekçelerinde belirtilen taleplerinin daha detaylı  ve yerinde yapılacak incelenme ve taahhütlerin alınmasından sonra değerlendirilmesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Çevre Komisyonu kararı Belediye Meclisince müzakere edilerek, daha detaylı  ve yerinde yapılacak incelemeden sonra değerlendirilmek üzere  Çevre Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 14

Şubat 2019 ayı meclis toplantısının 5 Şubat 2019 Salı günü saat:15.00’da  yapılmasına  oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 15

Belediye Meclis Üyeleri Mehmet HIŞTIROĞLU ve İskender ŞEN’in  vermiş olduğu  03.01.2019 tarihli önerge  okundu. Gereği düşünüldü.

Çiftçi Mallarını Koruma Meclisi üye seçimi ile ilgili önergenin, Tarım, Hayvancılık Ve Orman Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.

    Katip                                   Katip                                       Başkan

Öner ERİM                       Necmettin ÇÖMEZ                     Osman SARGIN

 

Toplantı Tarihi : 05.02.2019
Toplantı Dönemi : ŞUBAT
Birleşim Sayısı : 1
Oturum Sayısı : 1

Belediye Meclisini  Teşkil Eden Zevat
Başkan  Osman SARGIN

BULUNANLAR :Aza: SÜLEYMAN CANDAR, RAŞİT ALPTEKİN, MEHMET HIŞTIROĞLU, NECMETTİN ÇÖMEZ, AHMET YILDIRIM, YUSUF BİÇER,  ÖNER ERİM, İSMAİL PENCİK, DÜNDAR KOYUTÜRK ,İSKENDER ŞEN, İSMAİL UĞUR, MERAL DÖNMEZ,VAHDETTİN KARAMAN, MÜCEHER EGEMEN, MUSTAFA ERSÖZ 

Karar Tarihi :05.02.2019

Karar Sayısı : 16

Ocak 2019 ayına ait Meclis Toplantısında alınan kararların özetleri okunarak,  oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı : 17

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi gereğince Belediye Başkan Yardımcısı ödeneğinin tespiti için yapılan  müzakerede  Belediye Başkan Yardımcısı ödeneğinin   brüt  7.163,68 TL olarak  uygulanması ve 2019 yılı içerisinde meydana gelecek memur maaş katsayısındaki değişiklik oranının aynen yansıtılarak uygulanması  teklifi  oylamaya sunularak  oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 18

2019 Mali yılı içersinde, bazı Müdürlüklerin ekonomik kodlardaki 03.02.03.02 akaryakıt ve yağı alımları ödeneklerin yetmeyeceği anlaşıldığından, yine ekli listedeki Müdürlüğün Ekonomik kodundaki 03.02.03.02 akaryakıt ve yağ alımları ödeneğinin artacağı tahmin edildiğinden ekli listedeki müdürlüklere ödenek aktarılması ihtiyacı duyulmuştur.

Bundan dolayı sözkonusu Müdürlüklere gerekli olan ödenek tutarlarının aktarılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 19

İlçemiz Boyalıca-Kılıç Mahallesi 170 ada 65 parsel ve 167 ada 93 parsel üzerinde kurulu iki farklı zeytin bahçelerinin TÜBİTAK- MARMARABİRLİK tarafından desteklenen 116O237 numaralı ve “ Zeytin Budama Atıkları ve Tavuk Dışkısından üretilen Kompostun Gemlik Çeşidi Zeytin Ağaçlarının Verim Ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisinin Farklı Sulama Programları Altında Belirlenmesi” konulu araştırma projesinin saha çalışmalarının yürütülmesi amacıyla İznik Belediyesine ait taşınmazların amacı doğrultusunda kullanılması şartı ile 3 yıl süre ile bedelsiz tahsisi için  5393 Sayılı Belediye Kanununun Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18’inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine göre Belediyemiz tarafından Boyalıca-Kılıç Mahallesi 170 ada 65 parsel ve 167 ada 93 parseldeki zeytin bahçelerinin T.C. Uludağ Üniversite’ne, arazilerin mahsulleri belediyemizde kalmak şartı ile 3 yıl süre ile bedelsiz tahsisine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 20

İznik Belediyesi Gençlik Ve Kültür Merkezine Şehit Piyade Komando Çavuş Fehmi BARCIN isminin verilmesine, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 81. maddesi gereğince bu kararın Mülki İdare Amirinin onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 Karar Sayısı : 21

Belediye meclisince yapılan müzakere neticesinde, Belediyemiz personeli Samet ŞİMŞEK (TC NO:120….)’in 25-30 Mart 2019 tarihleri arasında COOMCOP adında Avrupa Birliği Erasmus Plus Gençlik Değişim Projesi kapsamında Fransa/Nice şehrinde gerçekleştirilecek olan eğitim kursuna katılmak üzere,  masrafları tamamen kendisi tarafından karşılanmak kaydıyla görevlendirilmesine ve Hizmet Damgalı Pasaport alınmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 22

03.01.2019 Tarih ve 3 sayılı meclis kararı ile, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince  Belediye Meclisinin   2019 yılı l aylık tatil döneminin Mart  ayı olarak belirlenmesine karar verilmişti. Ancak  Mart  ayında görüşülmesi gereken konularımız olduğundan, Mart 2019 ayı meclis toplantısının 05 Mart 2019 Salı   günü saat:17.00’da  yapılmasına  oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 23

Tarım, Hayvancılık Ve Orman Komisyonunun 01.02.2019 günü saat :14.00 da toplantısında,

Ziraat Odası Başkanlığının  16.01.2019  tarih 55 sayılı yazılarında, İznik merkez ve mahallelerinde hırsızlık olaylarının artması sebebiyle “Çiftçi Mallarının korunması  hakkında kanun “ gereği  Çiftçi Mallarının Korunmasının kurulması ile ilgili gerekli girişimlerini yapılmasını talep etmişler ve aşağıda isimleri bulunan kişilerin görevlendirilmesini talep edilmiş olup,   komisyona katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir. Gereği için Belediye Meclisine havalesi uygun görülmüştür.

ASİL ÜYELER                                              YEDEK ÜYELER

Ahmet ÖZDEMİR                                          Mehmet TUFAN
Necati Taner KIRAN                                      Can BASAN
Mustafa ZEYBEK                                           Zafer BEKTAŞ
İbrahim SARI                                               Rıdvan ÇAYLAK
Remzi ÖZDEMİR                                           Sefa İLÇİN

Raporun Mecliste görüşülmesi sonucunda; Tarım, Hayvancılık Ve Orman Komisyonunca hazırlanan raporun aynen uygun olduğuna ve 15 Mayıs 2019 tarihine kadar adı geçen kişilerin görev yapmalarına  oybirliği ile karar verilmiştir.

Katip                             Katip                                 Başkan

Öner ERİM                    Necmettin ÇÖMEZ             Osman SARGIN

Toplantı Tarihi : 05.03.2019
Toplantı Dönemi : MART
Birleşim Sayısı : 1
Oturum Sayısı : 1

Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Başkan:  Osman SARGIN

BULUNANLAR :Aza: SÜLEYMAN CANDAR, RAŞİT ALPTEKİN, MEHMET HIŞTIROĞLU, NECMETTİN ÇÖMEZ, AHMET YILDIRIM, YUSUF BİÇER,  ÖNER ERİM, İSMAİL PENCİK, DÜNDAR KOYUTÜRK ,İSKENDER ŞEN, İSMAİL UĞUR, MERAL DÖNMEZ,VAHDETTİN KARAMAN, MÜCEHER EGEMEN, MUSTAFA ERSÖZ 

Karar Tarihi :05.03.2019

Karar Sayısı : 24

Şubat 2019 ayına ait Meclis Toplantısında alınan kararların özetleri  okunarak,  oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı : 25

2019 Mali yılı içersinde, Ekli Listede bulunan Müdürlüğün ekonomik kodlardaki  03.05. Diğer Hizmet Alımları  ödeneğinin yetmeyeceği anlaşıldığından, yine ekli listedeki Müdürlüğün Ekonomik kodundaki 06.05 Gayrimenkul Sermaye üretim Giderleri   ödeneğinin artacağı  tahmin edildiğinden ekli listedeki müdürlüğe ödenek aktarılmasına  oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 26

Belediye Meclis Üyeleri Mehmet HIŞTIROĞLU ve Dündar KOYUTÜRK’ün  vermiş olduğu  05.03.2019 tarihli önerge okundu. Gereği düşünüldü.

İznikspor Kulübü Derneğine, 5393 Sayılı Belediye  Kanunun 6360 Sayılı Kanunun 17. Maddesi ile değişik, 14. Maddesinin (1.) fıkrasının (b) bendi hükümleri uyarınca, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden  Belediyemiz için tahakkuk eden 12.977.487,26TL miktarın binde yedisine tekabül eden 90.842,41TL yi geçmediği için İznikspor Kulübü Derneğine 20.000TL nakdi yardım yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 27

Belediye Meclis Üyeleri Yusuf BİÇER’in vermiş olduğu  05.03.2019 tarihli önerge  okundu. Gereği düşünüldü.

İznik Mehteri Araştırma Yayma Ve Yaşatma Derneği Mehter Takımı Fransa-Pithiviers’de yapılacak olan  Saint Georges Festivaline davet  edildiğinden, Hizmet Pasaportu  düzenlenebilmesi için, karar ekinde isimleri ve T.C numaraları belirtilen toplam 52 kişiden oluşan  Mehter ekibinin masrafları tamamen kendileri tarafından karşılanmak üzere 26 -30 Nisan tarihleri arasında  görevlendirilmesinin ve Hizmet Damgalı Pasaport alınmasının uygun olduğuna dair yapılan oylamada;  oyçokluğu ile   karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 28

Belediye Meclis Üyeleri  Mehmet HIŞTIROĞLU ve Süleyman CANDAR’ın   vermiş olduğu  05.03.2019 tarihli önerge  okundu. Gereği düşünüldü.

İlçemiz Boyalıca-Kılıç Mahallesi 170 ada 65 parsel ve 167 ada 93 parseldeki zeytin bahçelerinin T.C. Uludağ Üniversite’ne, arazilerin mahsulleri belediyemizde kalmak şartı ile 3 yıl süre ile bedelsiz tahsisine ilişkin 05.02.2019 tarih ve 19 sayılı kararın iptaline, söz konusu zeytin bahçelerinin T.C. Uludağ Üniversite’ne, kamu yararı gözetilerek yıllık 100TL  karşılığında  araştırma ve geliştirme yapılmak üzere  3 yıl süre ile  tahsisine İskender ŞEN ‘ in çekimser oyuna karşılık mevcudun  oyçokluğu ile  karar verilmiştir.

Katip                              Katip                                           Başkan

Öner ERİM                     Necmettin ÇÖMEZ                     Osman SARGIN

Toplantı Tarihi : 08.04.2019
Toplantı Dönemi : NİSAN
Birleşim Sayısı : 1
Oturum Sayısı : 1

Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Başkan  KAĞAN MEHMET USTA

BULUNANLAR :Aza: HALİL ARSLAN,İSMAİL TOPUZ, HALİL ÇAKIR,  RAMAZAN SERT, ZELİHA PEŞTE, MEHMET BEKTAŞ ÖNDER BULUT, ÖMER ALPEREN ÖZEN,KADİR YÜKSEK, İLKER KARA, İSMAİL AYDEMİR, ASİYE ÇALIŞKAN,HÜSEYİN KUTLU,MÜCEHER EGEMEN, OĞUZ ÇETİN

Karar Tarihi :08.04.2019
Karar Sayısı : 29

5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi gereğince  gizli oy ile  yapılan Belediye Meclisi I.Başkan Vekilliğine  10  oy alan  Halil ÇAKIR,   II.  Başkan Vekilliğine  12  oy alan    Oğuz ÇETİN oyçokluğu ile seçilmişlerdir.

Karar Sayısı : 30

5393 Sayılı  Belediye Kanununun 19. maddesi gereğince gizli oy ile  yapılan  2 asil Meclis Katibi seçimi için yapılan oylama sonunda 10 oy alan   Ramazan SERT ve 10  oy alan   Önder BULUT    oyçokluğu  ile  Meclis Katipliklerine seçilmişlerdir.

            2 yedek Meclis Katibi seçimi için yapılan oylama sonunda 10 oy alan İsmail TOPUZ  ve 10 oy alan  Zeliha PEŞTE   oyçokluğu  ile seçilmişlerdir.

Karar Sayısı : 31

5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi gereğince  gizli oy ile  2 Belediye Encümen üyesi seçimi için yapılan oylamada 10 oy alan  Halil ÇAKIR   ile 10 oy alan Ramazan SERT   oyçokluğu ile Encümen Üyeliğine    seçilmişlerdir.

Karar Sayısı : 32

Belediye Başkanlığı Plan ve Bütçe Komisyonunun 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince üye sayısının 3 kişiden oluşturularak görev süresinin 1yıl süre ile  belirlenmesine, yapılan açık oylamada komisyonun Halil ARSLAN,Önder BULUT ve İlker KARA’dan oluşmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 33

Belediye Başkanlığı İmar  Komisyonunun 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince üye sayısının 3 kişiden oluşturularak görev süresinin 1yıl süre ile  belirlenmesine, yapılan açık oylamada komisyonun Halil ÇAKIR,İsmail TOPUZ ve Ömer Alperen ÖZEN’den oluşmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 34

Belediye Başkanlığı Çevre Komisyonunun 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince üye sayısının 3 kişiden oluşturularak görev süresinin 1yıl süre ile  belirlenmesine, yapılan açık oylamada komisyonun Zeliha PEŞTE,Önder BULUT ve  Kadir YÜKSEK’den oluşmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 35

Belediye Başkanlığı Kültür Komisyonunun 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince üye sayısının 3 kişiden oluşturularak görev süresinin 1yıl süre ile  belirlenmesine, yapılan açık oylamada komisyonun İsmail TOPUZ,Ramazan SERT ve  Kadir YÜKSEK’den oluşmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 36

Belediye Başkanlığı Turizm Komisyonunun 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince üye sayısının 3 kişiden oluşturularak görev süresinin 1yıl süre ile  belirlenmesine, yapılan açık oylamada komisyonun Zeliha PEŞTE,Önder BULUT ve  İsmail AYDEMİR’den oluşmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 37

Belediye Başkanlığı Ulaşım Komisyonunun 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince üye sayısının 3 kişiden oluşturularak görev süresinin 1yıl süre ile  belirlenmesine, yapılan açık oylamada komisyonun İsmail TOPUZ,Ramazan SERT ve  Ömer Alperen ÖZEN’den oluşmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 38

Belediye Başkanlığı İçkili Yer Bölgesi Tespit Komisyonunun 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince üye sayısının 3 kişiden oluşturularak görev süresinin 1yıl süre ile  belirlenmesine, yapılan açık oylamada komisyonun Halil ARSLAN,Ramazan SERT ve  İsmail AYDEMİR’den oluşmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 39

Kadınların ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması  Ve Geliştirilmesi Ortak Programı” çerçevesinde, Belediye Meclisince “Kadın–Erkek Eşitliği   Komisyonu”nun üye sayısının 3 kişiden oluşturularak görev süresinin 1yıl süre ile  belirlenmesine, yapılan açık oylamada komisyonun Zeliha PEŞTE,Halil ÇAKIR  ve  İlker KARA’dan oluşmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 40

Belediye Başkanlığı Tarım,  Hayvancılık Ve Orman Komisyonunun  5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince üye sayısının 3 kişiden oluşturularak görev süresinin 1yıl süre ile  belirlenmesine, yapılan açık oylamada komisyonun Halil ARSLAN,İsmail TOPUZ ve  İlker KARA ’dan oluşmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 41

Bursa İli Tarım Ve Hayvancılığı geliştirme  Birliği Meclisine  2  asil üyelik  için yapılan açık oylamada,  Halil ARSLAN ve Oğuz ÇETİN, 1yedek üyelik için yapılan açık oylamada İsmail TOPUZ,   CHP grubunun ret oyuna karşılık oyçokluğu  ile seçilmişlerdir.

Karar Sayısı : 42

Tarihi Kentler Birliği  Meclisine  1 asil  üyelik  için yapılan oylamada  Zeliha PEŞTE ve 1yedek üyelik için yapılan açık oylamada  Önder BULUT,  İYİ Parti Meclis Üyesi İsmail AYDEMİR ve CHP Meclis Üyesi Hüseyin KUTLU’nun ret, İYİ Parti Meclis Üyeleri Ömer Alperen ÖZEN, Kadir YÜKSEK ve İlker KARA’nın çekimser oylarına karşılık  oyçokluğu  ile seçilmişlerdir.

Karar Sayısı : 43

Marmara Belediyeler Birliği Meclisine 1 asil üyelik için yapılan açık oylamada Önder BULUT,    1 yedek üyelik için yapılan açık oylamada İsmail TOPUZ,   İYİ Parti Meclis Üyesi İsmail AYDEMİR ve CHP Grubunun ret oyuna karşılık oyçokluğu ile seçilmişlerdir.

Karar Sayısı : 44

Türk Dünyası  Belediyeler Birliği Meclisine 1 asil üyelik için yapılan açık oylamada Oğuz ÇETİN, 1yedek üyelik için yapılan açık oylamada Ramazan SERT, CHP Meclis Üyesi  Asiye ÇALIŞKAN’ın red oyuna karşılık oyçokluğu ile  seçilmişlerdir.

Karar Sayısı : 45

Bursa Kültür Turizm Ve Tanıtma  Birliği Meclisine  1 asil üyelik için yapılan açık oylamada Ramazan SERT, 1yedek üyelik için yapılan açık oylamada Önder BULUT, İYİ Parti Meclis Üyesi Ömer Alperen ÖZEN’in çekimser, CHP grubunun red oyuna karşılık oyçokluğu ile seçilmişlerdir.

Karar Sayısı : 46

Bursa Belediyeler Birliği  Meclisine ilk iki yıl görev yapmak üzere, 2 asil  üyelik için yapılan açık oylamada Halil ÇAKIR ve Oğuz ÇETİN, 2 yedek üyelik için yapılan açık oylamada  Halil ARSLAN ve İsmail TOPUZ,  İYİ Parti Meclis Üyesi Kadir YÜKSEK’in çekimser, CHP Meclis Üyesi Hüseyin KUTLU’nun ret oyuna karşılık oyçokluğu ile seçilmişlerdir.

Karar Sayısı : 47

İpekyolu  Belediyeleri Turizm Kalkınma Birliği Meclisine  1 asil üyelik için yapılan açık oylamada Zeliha PEŞTE, 1 yedek üyelik için yapılan açık oylamada Önder BULUT, CHP Grubunun ret oyuna karşılık oyçokluğu ile seçilmişlerdir.

Karar Sayısı : 48

5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi gereğince hazırlanan 2018 yılı  Faaliyet Raporunun incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna ve Hukuk Komisyonuna havale edilmesine  ve 12.08.2019 Cuma günü  saat:15.00 da yapılacak olan  Nisan ayı 2.birleşim meclis  toplantısında   görüşülmesine  oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 49

İlçemiz 1/1000 Ölçekli Suriçi Yerleşim Bölgesi 3.Derece Arkeolojik Sit, Kentsel Sit ve Koruma  Alanları Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planının Koruma Kurulunca tespit edilen ve tekrar etüt edilmesi istenen öneri Revizyon planının görüşülmesi için  İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 50

Mayıs 2019 ayı meclis toplantısının 7 Mayıs 2019 Salı günü saat:15.00’da  yapılmasına  oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 51

Belediye meclisince 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince Belediye Başkanlığı Hukuk Komisyonu kurulmasına ve üye sayısının 3 kişiden oluşturularak görev süresinin 1yıl süre ile  belirlenmesine, yapılan açık oylamada komisyonun Halil ÇAKIR,Zeliha PEŞTE  ve  Ömer Alperen ÖZEN’den oluşturulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 52

İznik Mehter Takımına,  İznik Belediyesi Mehter Takımı ismi verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 53

İznik Belediyesi Mehter Takımımız 02-06 Mayıs 2019 tarihlerinde Makedonya Çalıklı, Valandova’da yapılacak olan  28.Hıdırellez-Bahar Şenlikleri Festivaline davet edildiğinden,  Hizmet Pasaportu  düzenlenebilmesi için, karar ekinde isimleri ve T.C numaraları belirtilen toplam 33 kişiden oluşan  Mehter ekibinin masrafları tamamen kendileri tarafından karşılanmak üzere 02-06 Mayıs 2019 tarihleri arasında  görevlendirilmesinin ve Hizmet Damgalı Pasaport alınmasının uygun olduğuna dair yapılan oylamada, oybirliği ile karar verilmiştir.

    Katip                              Katip                                           Başkan

Ramazan SERT                Önder BULUT                    Kağan Mehmet USTA

 

Toplantı Tarihi : 12.04.2019
Toplantı Dönemi : NİSAN
Birleşim Sayısı : 2
Oturum Sayısı : 1

Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Başkan  KAĞAN MEHMET USTA

BULUNANLAR :Aza: HALİL ARSLAN,İSMAİL TOPUZ, HALİL ÇAKIR,  RAMAZAN SERT, ZELİHA PEŞTE, MEHMET BEKTAŞ ÖNDER BULUT, ÖMER ALPEREN ÖZEN,KADİR YÜKSEK, İLKER KARA, İSMAİL AYDEMİR, ASİYE ÇALIŞKAN,HÜSEYİN KUTLU,MÜCEHER EGEMEN, OĞUZ ÇETİN

Karar Tarihi :12.04.2019
Karar Sayısı : 54

 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi gereğince hazırlanan 2018 yılı  Faaliyet Raporunun okunmuş olarak kabul edilmesi için yapılan açık oylamada  oyçokluğu ile karar verilmiştir.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi gereğince hazırlanan 2018 yılı  Faaliyet Raporunun kabulüne, Belediye Meclisince yapılan oylamada  Komisyon Raporları da incelenerek oyçokluğu  ile karar verilmiştir.

   Katip                           Katip                                   Başkan V.
Ramazan SERT        Önder BULUT                         Av. Halil ÇAKIR

 


Toplantı Tarihi : 22.04.2019
Toplantı Dönemi : NİSAN AYI OLAĞANÜSTÜ
Birleşim Sayısı : 1
Oturum Sayısı : 1

Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Başkan  KAĞAN MEHMET USTA
BULUNANLAR :Aza: HALİL ARSLAN, İSMAİL TOPUZ, HALİL ÇAKIR,  RAMAZAN SERT, ZELİHA PEŞTE, MEHMET BEKTAŞ ÖNDER BULUT, ÖMER ALPEREN ÖZEN,KADİR YÜKSEK, İLKER KARA, İSMAİL AYDEMİR, ASİYE ÇALIŞKAN,HÜSEYİN KUTLU,MÜCEHER EGEMEN, OĞUZ ÇETİN

Karar Tarihi :22.04.2019
Karar Sayısı : 55

12.07.2001 tarih ve 24460 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 4688 sayılı Kamu Görevlileri ve Toplu Sözleşme Kanunun 32. Maddesi kapsamında, belediyemizde çalışan personele  Sosyal Denge Tazminatının ödenebilmesi ile ilgili olarak, Yetkili Sendika ile Toplu Sözleşme yapılabilmesi için Belediye Başkanı Kağan Mehmet USTA’ya  yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 56

Hisselerinin  %100 ‘ü  Belediyemize ait olan  İZBEL TURİZM, SAĞLIK,EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ni  kanunların vermiş olduğu yetkiler doğrultusunda  temsil ve ilzam etmeye, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmaya ve İZBEL TURİZM, SAĞLIK,EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne  şirket müdürü atamak üzere  Belediye Başkanı Kağan Mehmet USTA’ya  yetki verilmesine yapılan açık oylamada,  oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 57

ilçemiz merkezinde faaliyet gösteren  ÖZPAŞ, ŞOK, A101, BİM, DİASA vb. alışveriş merkezlerinin gün geçtikçe şubelerine bir yenisini daha eklemekte olduğu, ilçe ekonomisini yıpratarak haksız rekabete sebebiyet vererek küçük esnafı bitirme noktasına getirdiğinden  küçük esnaf kepenk kapatmak zorunda kalmıştır.

Bu nedenle, bundan böyle  İlçemizde şirket ya da şahıs tarafından açılacak her  zincir mağazaları için 35 araçlık otopark mecburiyeti  getirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 58

Balıkçı esnafının şikayetlerinin haklı ve yerinde olduğu, eski Balık Pazarının iptal edilerek yeni Balık Pazarının faaliyete geçmesi ile halen Balıkçılık yapan esnafın mağdur olacağı görüldüğünden, Eşrefzade Mahallesi 68 ada, 58 parsel üzerine inşa edilen Balık Pazarı binasının, Balık Pazarı statüsünden çıkartılmasına, oyçokluğu ile karar verilmiştir

Karar Sayısı : 59

Belediye Meclisinin 03.07.2018 tarih ve 96 sayılı kararı ile, yeni Balık Pazarının faaliyete geçecek olması ve mevcut Balık Pazarının yeni yerine taşınacak olması nedeniyle, ayrıca ilçemizin en büyük sorunu haline gelen otopark ihtiyacını bir nebze hafifletmek amacıyla, mevcut Balık Pazarının yıkılıp otopark yapılması kararı alınmıştı.

Ancak, yeni Balık Pazarı olarak inşa edilen Eşrefzade mahallesi 68 ada, 58 parsel üzerindeki binanın Balık Pazarı statüsünden çıkarılması ve eski Balık Pazarının yıkılarak otopark yapılmasının, söz konusu alanın küçük olması  nedeniyle otopark olarak kullanılmasının mümkün olmayacağı düşünüldüğünden, alınan   03.07.2018 tarih ve 96 sayılı Belediye Meclisinin kararının iptaline, söz konusu yerin Balık Pazarı olarak kullanılmasına oyçokluğu ile karar verilmiştir.

   Katip                           Katip                                  Başkan

  Ramazan SERT       Önder BULUT                Kağan Mehmet USTA

Toplantı Tarihi : 07.05.2019
Toplantı Dönemi : MAYIS
Birleşim Sayısı : 1
Oturum Sayısı : 1
Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Başkan  KAĞAN MEHMET USTA

BULUNANLAR :Aza: HALİL ARSLAN,İSMAİL TOPUZ, HALİL ÇAKIR,  RAMAZAN SERT, ZELİHA PEŞTE, MEHMET BEKTAŞ, ÖNDER BULUT, ÖMER ALPEREN ÖZEN,KADİR YÜKSEK, İLKER KARA, İSMAİL AYDEMİR, ASİYE ÇALIŞKAN,HÜSEYİN KUTLU,MÜCEHER EGEMEN, OĞUZ ÇETİN

Karar Tarihi :07.05.2019
Karar Sayısı : 60

Nisan 2019 ayına ait Olağan ve Olağanüstü Meclis Toplantılarında alınan kararların özetleri  okunarak,  oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı : 61

5393 Sayılı  Belediye Kanununun 64. maddesi gereğince 2018   yılı bütçesi  kesin hesabının  Plan Bütçe Komisyonuna havalesine ve komisyon  raporunun  13 Mayıs 2019 Pazartesi  günü saat  15.00’da  yapılacak olan 2.birleşimde  görüşülmesine  oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 62

Mülkiyeti Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğüne ait, ilçenin Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 26 ada 1-2-3 nolu parsellerden oluşan ve 1837 m2 taşınmaz üzerinde bulunan İzzet Peşte Su Sporları Kamp Eğitim Merkezi Tesislerinin kullanım hakkı 07.06.2019 tarihinde sona erecektir.

Söz konusu tesisin Belediyemize tahsis edildiği günden itibaren tesislerde,  kano, yüzme, kürek ,triatlon ve çeşitli sportif yarışlar düzenlenmiş, ilçemiz gençlerine yüzme,kano ve kürek kursları verilmiştir.

Tüm bu sportif faaliyetlerin ve kursların devam edebilmesi amacıyla; 07.06.2019 tarihinde kullanım süresinin  sona ereceği İzzet Peşte Su Sporları Kamp Eğitim Merkezi Tesislerinin 10 yıl süre ile Belediyemize tahsis edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 63

Belediyemizde mevcut boş  kadroda derece değişikliğinin görüşülmesi neticesinde derece değişikliklerinin yapılması oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı : 64

İznik Gölünü Koruma Birliğine 10 asil 4 yedek üye seçimi için yapılan açık oylamada, Asil Üye Olarak, HALİL ÇAKIR,ÖNDER BULUT,RAMAZAN SERT ,HALİLARSLAN,MÜCEHER EGEMEN, ASİYE ÇALIŞKAN,ZELİHA PEŞTE,ÖMER ALPEREN ÖZEN,OĞUZ ÇETİN,İSMAİL TOPUZ

Yedek Üye Olarak, MEHMET BEKTAŞ, İLKER KARA,İSMAİL AYDEMİR,HÜSEYİN KUTLU Oybirliği  ile seçilmişlerdir

Karar Sayısı : 65

İlçenin Yörükler Mahallesi Muhtarlık Binasında 1 oda ile itfaiye aracını park etmek üzere 1 araçlık otopark yerinin    5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin ( e) bendi ve 75. Maddesinin ( d) bendi  gereğince 10 yıl süre ile bedelsiz olarak , Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına tahsis edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 66

İlçemiz 1/1000 Ölçekli Surdışı Revizyon İmar planı içinde Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. ‘nin yazısı ile Yeşilcami, Selçuk, MKPaşa mahallelerinde muhtelif Trafo alanlarına ilişkin plan tadilatları, Surdışı İmar planında Belediyemizce yapılan sehven hataların düzeltilmesi için tespit edilen Selçuk Mahallesi 174 ada 2 nolu parsel, 339-340-341-342-ve 423 ada, 174 ada 189 nolu parsel, Yeşilcami Mahallesi 110 ada 35-36………58-73-74-80-83-103 parseller ve  89 ada 126-127-128-129-130-131 nolu parseller ve Adem DEMİRCAN’ın 03.05.2019 tarih ve D-437 nolu dilekçenin İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 67

   Haziran 2019 ayı meclis  toplantısının 10 Haziran 2019 Pazartesi günü saat: 10.00’da yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 68

İlçenin  Hisardere Mahallesinde bulunan  İsmail MÜLAYİM’e ait Eski Parsel No:1245, Yeni: 930 ada  435 parsel nolu toplam 5051,97 m2 taşınmazın 337,50 m2’lik kısmının kamulaştırılmasının yapılabilmesi için, 5393 Sayılı Belediye Kanununun Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18’inci maddesinin birinci fıkrasının (e).” Maddesine göre Belediyemiz tarafından söz konusu  taşınmazın, satın alınmak yoluyla  kamulaştırılmasına  oybirliği  ile karar verilmiştir.

        Katip                             Katip                         Başkan

      Ramazan SERT         Önder BULUT            Kağan Mehmet USTA

 Toplantı Tarihi : 13.05.2019
Toplantı Dönemi : MAYIS
Birleşim Sayısı : 2
Oturum Sayısı : 1

Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Başkan  KAĞAN MEHMET USTA

BULUNANLAR :Aza: HALİL ARSLAN,İSMAİL TOPUZ, HALİL ÇAKIR,  RAMAZAN SERT, ZELİHA PEŞTE, MEHMET BEKTAŞ, ÖNDER BULUT, ÖMER ALPEREN ÖZEN,KADİR YÜKSEK, İLKER KARA, İSMAİL AYDEMİR, ASİYE ÇALIŞKAN,HÜSEYİN KUTLU,MÜCEHER EGEMEN, OĞUZ ÇETİN

Karar Tarihi :13.05.2019
Karar Sayısı : 69

İznik Belediyesi  2018 Mali  Yılı  bütçesi Kesin Hesabının yapılan müzakeresi neticesinde ;

2018 Yılı  Gider Bütçesi 31.000.000,00TL bütçe ödeneği olarak tahmin edilmiş ve  %88,62 lik bir gerçekleşme  oranı ile 27.472.689,99.TL olmuştur.

2018 yılı içersinde ödeneği yetmeyecek olan harcama kalemlerine 6.983.309,39.TL ödenek eklemesi yapılmış ve yine kullanılmayan veya fazla ödeneği olan ilgili tertiplerden 6.983.309,39.TL düşme yapılmıştır. Yapılan oylamada oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

2018 yılı Gelir Bütçesi 31.000.000,00TL,bütçe ödeneği olarak tahmin edilmiş ve      %79,65 lik bir gerçekleşme  oranı ile 24.690.393,47TL olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılında Toplam 24.717.107,12 TL tahsilat yapılmış, ancak 26.713,65TL si Red ve İade olarak düşüldüğünden 2018 yılı net tahsilat 24.690.393,47TL olmuştur. Gelir kesin hesabın gerçekleşme oranı yılbaşındaki bütçe tutarına göre % 79,65 oranında gerçekleştiği tespit edilmiş olup, yapılan oylamada oyçokluğu ile  kabul edilmiştir.

         Katip                       Katip                             Başkan

   Ramazan SERT         Önder BULUT          Kağan Mehmet USTA

Toplantı Tarihi : 10.06.2019
Toplantı Dönemi : HAZİRAN
Birleşim Sayısı :1
Oturum Sayısı :1

Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Başkan  KAĞAN MEHMET USTA

BULUNANLAR :Aza: HALİL ARSLAN,İSMAİL TOPUZ, HALİL ÇAKIR,  RAMAZAN SERT, ZELİHA PEŞTE, MEHMET BEKTAŞ, ÖNDER BULUT, ÖMER ALPEREN ÖZEN,KADİR YÜKSEK, İLKER KARA, İSMAİL AYDEMİR, ASİYE ÇALIŞKAN,HÜSEYİN KUTLU,MÜCEHER EGEMEN, OĞUZ ÇETİN

Karar Sayısı : 70

Mayıs 2019 ayına ait  Meclis Toplantılarında alınan kararların özetleri  okunarak,  oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı : 71

Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Elbeyli Halinden araç çıkış ücretlerinin yeniden belirlenmesi ve Boyalıca Mahallesinde bulunan  Pazar yerindeki kantar ücretinin kaldırılarak, halden çıkış ücreti olarak   tespit edilmesi ile ilgili talebinin Belediye Meclisince müzakere edilmesi neticesinde, aşağıda görüldüğü şekilde  oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

İZNİK BELEDİYESİ  ELBEYLİ  SEBZE VE MEYVE HALİNE GİREN ARAÇLARIN GÜNLÜK ÜCRET TARİFESİ

4 Tekerlekli aracın çıkışından 20,00 30,00
6 Tekerlekli aracın çıkışından 25,00 50,00
8 Tekerlekli aracın çıkışından 40,00 60,00
12 Tekerlekli aracın çıkışından 100,00
BOYALICA MAHALLESİ  HAL ÇIKIŞ ÜCRETİ
Araç çıkış ücreti 3,00 10,00

 Karar Sayısı : 72

İznik Belediyesi Mehter Takımımız 25 Haziran-05 Temmuz 2019 tarihlerinde Fransa’da yapılacak olan Onsekizinci Uluslararası Saumur Askeri Müzik Festivaline davet edildiğinden,  Hizmet Pasaportu  düzenlenebilmesi için, karar ekinde isimleri ve T.C numaraları belirtilen toplam 40 kişiden oluşan  Mehter ekibinin masrafları tamamen kendileri tarafından karşılanmak üzere 25 Haziran-05 Temmuz 2019 tarihleri arasında  görevlendirilmesinin ve Hizmet Damgalı Pasaport alınmasının uygun olduğuna dair yapılan oylamada, oybirliği ile karar verilmiştir.

Esas  No: 2019/73

Karar Tarihi /No:10.06.2019/73

Özet:  İznik Suriçi Koruma Amaçlı İmar Planları Revizyonu hk.

Raporda;

İznik Belediye Meclisi’nin 08.04.2019 tarih ve 49 sayılı kararı ile İmar Komisyonumuza havale edilen ve Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28.02.2019 tarih ve 8638  sayılı kararı ile İznik Suriçi Yerleşim Bölgesi 3. Derece Arkeolojik Sit, Kentsel Sit ve Koruma Alanları 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar  planında bazı bölümlerinin tekrar incelenerek yeniden düzenlenmesi ve değerlendirilmesi talep edilmiştir.

Plan üzerindeki eksiklikler için yapılan düzenlemelerin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasının uygun olduğuna ve  Bursa Büyükşehir Belediye Meclisine onaylanmak üzere  gönderilmesine  İmar Komisyonuna katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.

Raporun Mecliste görüşülmesi sonucunda; İmar Komisyonunca hazırlanan raporun aynen uygun olduğuna, Belediye Meclisi’nin  10.06.2019 günlü  toplantısında  oyçokluğu  ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 74

İlçemiz 1/1000 Ölçekli Surdışı Revizyon İmar planı için  dilekçe veren D.521 no.lu dilekçe sahibi Fatma SAVAŞER, D.230 nolu dilekçe sahibi Recep USLU’ya ait  dilekçelerin İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 75

Temmuz  2019 ayı meclis  toplantısının 02 Temmuz 2019 Salı  günü saat: 16.00’da yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Katip                               Katip                                    Başkan
Ramazan SERT          Önder BULUT                   Kağan Mehmet USTA

Toplantı Tarihi : 02.07.2019
Toplantı Dönemi : TEMMUZ
Birleşim Sayısı : 1
Oturum Sayısı : 1

Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Başkan  KAĞAN MEHMET USTA

BULUNANLAR :Aza: HALİL ARSLAN,İSMAİL TOPUZ, HALİL ÇAKIR,  RAMAZAN SERT, ZELİHA PEŞTE, MEHMET BEKTAŞ, ÖNDER BULUT, ÖMER ALPEREN ÖZEN,KADİR YÜKSEK, İLKER KARA, İSMAİL AYDEMİR, HÜSEYİN KUTLU,MÜCEHER EGEMEN, OĞUZ ÇETİN

BULUNMAYANLAR: ASİYE ÇALIŞKAN

Karar Tarihi :02.07.2019
Karar Sayısı : 76

Haziran  2019 ayına ait  Meclis Toplantılarında alınan kararların özetleri  okunarak,  oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı : 77

Bursa Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş 12.04.2019 tarih ve 12101  tarihli   yazılarında, Yeşilcami Mahallesi, Selçuk Mahallesi ve MK.Paşa Mahallesinde muhtelif yerlere konulacak olan(5m x 8m) ebatlı 40m2 yüzölçümlü  trafo yerleri için 6 adet imar planı değişikliği   talep etmiştir.

Belediyemiz İmar Komisyonunun 27.06.2019 tarihli toplantısında, Muhtelif  Mahallelerde  konulacak trafo yerleri  için hazırlanmış imar planı değişikliği dosyası İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak hazırlandığından talep oybirliği ile kabul edilmiş olup, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasının uygun olduğuna ve  Bursa Büyükşehir Belediye Meclisine onaylanmak üzere  gönderilmesine  İmar Komisyonuna katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.

İmar Komisyonunca hazırlanan raporun aynen uygun olduğuna, Belediye Meclisi’nin  02.07.2019 günlü  toplantısında  mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 78

Recep USLU’ nun 19.03.2019 tarihli   dilekçesinde, Yeni Mahalle  142 ada 12  no.lu parsel 1/1000 Ölçekli Surdışı Revizyon İmar Planında park olarak gösterilen kısmın kaldırılmasını  talep etmiştir.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının İmar planı değişikliği dosyasında istenilen şartlara göre hazırlanmadığından talep oybirliği ile reddedilmiş olup, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasının uygun olduğuna ve  Bursa Büyükşehir Belediye Meclisine onaylanmak üzere  gönderilmesine  İmar Komisyonuna katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.

İmar Komisyonunca hazırlanan raporun aynen uygun olduğuna, Belediye Meclisi’nin  02.07.2019 günlü  toplantısında  mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 79

Bursa İli İznik İlçesi  Candarlı Mahallesi 780 ada 250-251 parsel no.lu taşınmazlar üzerine hazırlanan “Kırsal Turizm Alanı” amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının (Mevzi İmar Planı) 3194 sayılı İmar Kanunu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve Kurum Görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi için  İmar Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 80

Ağustos  2019 ayı meclis  toplantısının 06 Ağustos 2019 Salı  günü saat: 16.00’da yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 81

İlçemiz Yeşilcami Mahallesi 98 ada 88 parsel no.lu taşınmaz üzerine Adem DEMİRCAN tarafından  Beton santrali yapılması ile ilgili Belediye Meclisinin 07.05.2019 tarih ve 66 sayılı kararı ile görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havale edilen ve İmar komisyonunca görüşülüp karara bağlanan İmar Komisyonu kararı,

Yeşilcami Mahallesi 98 ada 88 nolu parselin bulunduğu alana beton santrali yapılabilmesi   için  ilgili kurumlardan olumlu görüşlerin alındığı görülmüştür. Değişiklik folyeleri hazırlanmış ve onaylı olarak teslim edildiğinden, İznik 1/1000 Ölçekli Revizyon İmar Planı Plan Hükümlerinin C) “Kullanımlara İlişkin Hükümler” bölümünün “Toplu İşyerleri Alanı” kısmına “Beton santrali yapılabilir”   ifadesinin eklenmesine talebin kabulüne oybirliği  ile karar verilmiş olup, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasının uygun olduğuna ve  Bursa Büyükşehir Belediye Meclisine onaylanmak üzere  gönderilmesine  İmar Komisyonuna katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.

Raporun Mecliste görüşülmesi sonucunda; İmar Komisyonunca hazırlanan raporun aynen uygun olduğuna, Belediye Meclisi’nin  02.07.2019 günlü  toplantısında  mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

      Katip                                Katip                                     Başkan
Ramazan SERT                Önder BULUT                  Kağan Mehmet USTA

Toplantı Tarihi : 16.07.2019
Toplantı Dönemi : TEMMUZ
Birleşim Sayısı : 2
Oturum Sayısı : 1

Belediye Meclisini  Teşkil Eden Zevat
Başkan  KAĞAN MEHMET USTA

BULUNANLAR :Aza: HALİL ARSLAN,İSMAİL TOPUZ, HALİL ÇAKIR,  RAMAZAN SERT, ZELİHA PEŞTE, MEHMET BEKTAŞ, ÖNDER BULUT, ÖMER ALPEREN ÖZEN,KADİR YÜKSEK, İLKER KARA, İSMAİL AYDEMİR, HÜSEYİN KUTLU,MÜCEHER EGEMEN, OĞUZ ÇETİN

BULUNMAYANLAR: ASİYE ÇALIŞKAN

Karar Tarihi :16.07.2019

Karar Sayısı : 82- İlçemiz Göllüce Mahallesi Köyiçi Mevkii  640 ada, 5 sayılı parselde bulunan kargir kahvehane  İznik Belediyesine ait olup taşınmazın amacı doğrultusunda kullanılması şartı ile 10 yıl süre kiraya çıkartılmasına  oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı : 83- İlçemiz Elbeyli Mahallesi Hespekli Mevkii 1162 ada, 9 sayılı parselde bulunan torf deposu İznik Belediyesine ait olup taşınmazın amacı doğrultusunda kullanılması şartı ile 10 yıl süre kiraya çıkartılmasına oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı: 84- Belediyemiz İmar Komisyonunca  Bursa İli, İznik İlçesi, Candarlı Mahallesi, 780 ada 250 (0 ada 103) numaralı parselde yapılan incelemede, parselin 1/100000 Ölçekli Bursa İl Çevre Düzeni Planında bir kısmı Candarlı “Kırsal Gelişme Alanı” içinde bir kısmı tarım alanı içinde kalmaktadır. 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Plan Notlarına ve Bursa Orman Bölge Müdürlüğü,  DSİ 1. Bölge Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı açısından “marjinal tarım arazisi”, olduğu tespit edildiğine dair görüş alındığı, İlgili parsel için   Zemin Etüd raporunun Bakanlıkça onaylandığı görülmüştür.16.04.2014 tarihli “Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğince belirlenmiş tanım  ve kısıtlara uygun olarak hazırlanan Kırsal Turizm amaçlı   1/1000 Ölçekli Mevzi İmar planı talebi oybirliği ile kabul edilmiş olup, 3194 sayılı imar kanunun 8/b maddesine göre onaylanması  için Belediye Meclisine havalesi uygun görülmüştür.Raporun Mecliste görüşülmesi sonucunda; İmar Komisyonunca hazırlanan raporun aynen uygun olduğuna, Belediye Meclisi’nin  16.07.2019 günlü  toplantısında  CHP üyelerinin ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı: 85- İlçemiz 1/1000 Ölçekli Surdışı Revizyon İmar planı içinde Recep ÖZDEMİREL’ in  10.07.2019 tarih ve D-708 nolu dilekçesi, Cemal SAVAŞ’ ın 02.07.2019 tarih ve D.722 sayılı dilekçesi ve Belediye Fen İşlerinin 02.07.2019 tarih ve D.723 sayılı dilekçelerinin  İmar Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı: 86- Belediyemiz  Hizmetlerinde kullanılmak üzere 3 Adet  4×2 Hidrolik sıkıştırmalı ve 8+1m3 hacimli çöp kamyonu, 1 Adet Panelvan Ambulans tipi 4×2 Hasta Taşıma Nakil aracı  1 Adet Çift Kabinli 4×2 Damperli açık kasa kamyonet alım, 1 Adet  4×2  Tek Kabin Kamyonet, 1 adet 4×2 Sulama Tankeri ve 1 adet 4×2 Taksi aracı alınmasına oy birliği ile karar verildi.

Toplantı Tarihi  16.07.2019
Toplantı Dönemi : TEMMUZ
Birleşim Sayısı : 2
Oturum Sayısı : 1

Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Başkan  KAĞAN MEHMET USTA
BULUNANLAR :Aza: HALİL ARSLAN,İSMAİL TOPUZ, HALİL ÇAKIR,  RAMAZAN SERT, ZELİHA PEŞTE, MEHMET BEKTAŞ, ÖNDER BULUT, ÖMER ALPEREN ÖZEN,KADİR YÜKSEK, İLKER KARA, İSMAİL AYDEMİR, HÜSEYİN KUTLU,MÜCEHER EGEMEN, OĞUZ ÇETİN

BULUNMAYANLAR: ASİYE ÇALIŞKAN

Karar Sayısı: 87- Belediyemiz  Hizmetlerinde kullanılmak üzere 3 Adet  4×2 Hidrolik sıkıştırmalı ve 8+1m3 hacimli çöp kamyonu, 1 Adet Kabinsiz Elektrikli Lastik Tekerli 4×2 Arka çekiş sistemli Elle kumandalı Yol Süpürme Makinesi,  1 Adet Panelvan Ambulans tipi 4×2 Hasta Taşıma Nakil aracı  ve Çift Kabinli 4×2 Damperli açık kasa kamyonet alımı işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den  1.500.000,00-(BirmilyonbeşyüzTürklira) TL kredi kullanılmasına Krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya;Belediye Başkanı Kağan Mehmet USTA’nın  yetkilendirilmesi oy birliği ile kabul edildi.

     Katip                          Katip                          Başkan
Ramazan SERT          Önder BULUT          Kağan Mehmet USTA

Toplantı Tarihi : 06.08.2019
Toplantı Dönemi : AĞUSTOS
Birleşim Sayısı : 1
Oturum Sayısı : 1

Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Başkan  KAĞAN MEHMET USTA

BULUNANLAR :Aza: HALİL ARSLAN,İSMAİL TOPUZ, HALİL ÇAKIR,  RAMAZAN SERT, ZELİHA PEŞTE, MEHMET BEKTAŞ, ÖNDER BULUT, ÖMER ALPEREN ÖZEN,KADİR YÜKSEK, İLKER KARA, İSMAİL AYDEMİR, HÜSEYİN KUTLU,MÜCEHER EGEMEN, OĞUZ ÇETİN ,ASİYE ÇALIŞKAN

BULUNMAYANLAR:

Karar Tarihi :06.08.2019

Karar Sayısı : 88

Temmuz  2019 ayına ait  Meclis Toplantılarında alınan kararların özetleri  okunarak,  oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı : 89

Mülkiyeti Belediyemize ait mezarlık olarak kullanılan söz konusu taşınmazın , Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen mezarlık hizmetlerinin daha verimli hale getirilmesi ve mülkiyet karmaşası oluşturmaması amacıyla 5393 Sayılı Belediye kanunun 75. Maddesinin ( d ) bendi uyarınca Bursa Büyükşehir Belediye başkanlığı adına bedelsiz devri istenmekte olup,  söz konusu  taşınmazın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin ( e ) bendine  göre Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına bedelsiz olarak devrinin yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı : 90

            Boyalıca-Yalı mahallesi 142 ada 33 parsel (eski  parsel 4808) sayılı taşınmaz 1997  yılında Boyalıca Belediyesi tarafından   07.02.1997 Tarih ve 11 Sayılı Encümen Kararı ile Neslihan –Hüseyin ÖZTAŞ’a  829.081.500 TL ihale bedeli ile satılmıştır. Ancak o gün belediye işlemlerinin gecikmesinden ve şahısların acil yurt dışına çıkmalarından dolayı tapuda satış işlemi gerçekleştirilememiştir.  

Taşınmazın daha önce ihale yolu ile satılması ve bedelinin ödenmesi, ayrıca Yargıtay 14. Hukuk Dairesi tarafından da uygunluğunun karar altına alınması da göz önünde bulundurularak,  taşınmazın    tapuda işlem tesis edilmesine  oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı : 91

Emlak Ve İstimlak Müdürlüğünün 31.07.2019 tarihli yazıları okundu. Gereği düşünüldü.

İlçemiz Tacir  Mahallesi Köyiçi Mevkii  1302 ada, 1 sayılı parselde kayıtlı 248,44 m2 arsa vasfındaki taşınmaz üzerinde bulunan zemin kat kahvehane  İznik Belediyesine ait olup taşınmazın amacı doğrultusunda kullanılması şartı ile 10 yıl süre kiraya çıkartılabilmesi için   , 5393 Sayılı Belediye Kanununun Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18’inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde “Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek.” Maddesine göre Belediyemiz tarafından yukarıda yazılı olan  İlçemiz Tacir  Mahallesi Köyiçi Mevkii  1302 ada, 1 sayılı parselde kayıtlı 248,44 m2 arsa vasfındaki taşınmaz üzerinde bulunan zemin kat  kahvehanenin 10 yıl süre ile ihale yoluyla kiraya verilmesine ve konu ile ilgili Belediye encümenine yetki verilmesine  oy birliği ile  karar verildi

Karar Sayısı : 92

İlçemiz Candarlı  Mahallesi Subatan Mevkii  782 ada, 1 sayılı parselde kayıtlı 1.518,51 m2 çayırlık  İznik Belediyesine ait olup taşınmazın amacı doğrultusunda kullanılması şartı ile 10 yıl süre kiraya çıkartılabilmesi için   , 5393 Sayılı Belediye Kanununun Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18’inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde göre Belediyemiz tarafından yukarıda yazılı olan  İlçemiz  Candarlı  Mahallesi Subatan Mevkii  782 ada, 1 sayılı parselde kayıtlı 1.518,51 m2 çayırlığın 10 yıl süre ile ihale yoluyla kiraya verilmesine ve konu ile ilgili Belediye encümenine yetki verilmesine  oy birliği  ile karar verildi.

Karar Sayısı : 93

            İlçemiz  Orhaniye ve Drazali Mahallelerine Jeolejik Etüd ve İmar Planının yapılması ile ilgili olarak konunun  incelenip görüşülmesi için imar komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı : 94

İlçemiz, Aydınlar, Bayındır, Çakırca, Candarlı,Çamdibi,Çamoluk, Çiçekli, Derbent, Dereköy,Elmalı,Gürmüzlü,Göllüce,Hacıosman,Hisardere,Hocaköy,İhsaniye,İnikli, Karatekin, Kaynarca,Kırıntı,Kutluca,Mahmudiye,Mecidiye,Mustafalı,Müşküle,Çampınar,Osmaniye, Ömerli, Sarıağıl, Sansarak, Süleymaniye, Şerefiye,Tacir,Yenişerefiye,Yörükler, mahallelerinin kırsal yerleşim alanlarının tek sınır olarak “Kırsal Yerleşim Alanı” olarak düzenlenmesi için İmar Komisyonuna havalesine  Oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı:95-

Barboros CAN’ nın 11.12.2017 tarihli dilekçesinde, Selçuk Mahallesi  174 ada 2 no.lu parsel 1/1000 Ölçekli Surdışı Revizyon İmar Planında Otel Alanı  olarak düzenlenmesini talep etmiştir.

Belediyemiz İmar Komisyonunun 30.07.2019 tarihli toplantısında İlçemiz Selçuk Mahallesi 174 ada 2 no.lu parselin bulunduğu sokakta yapılan incelemede, parsel İznik 1/1000 Ölçekli Surdışı Revizyon İmar planı içinde E=0.90 Yençok= 9.50 m konut alanında kaldığı görülmüştür. Ancak söz konusu taşınmaz ile ilgili olarak 05.04.2011 tarih ve 40 sayılı Belediye Meclis Kararı ile tercihli kullanım alanı olarak plan değişikliği yapılmasına  karar verilmiş olduğu ve Otel ruhsatı olarak inşaat izni alınmış ve otel yapıldığı tespit edilmiştir. 25.10.2017 tarih ve 3253 sayı ile onaylı 1/1000 Ölçekli Revizyon İmar planı yapılırken ilgili parsel  sehven konut alanı olarak işlenmiştir. Sehven yapılan hatanın düzeltilmesi amacıyla; söz konusu parsel ve doğu yönünde yer alan 71,66 m2  yüzölçümündeki185 nolu (artık) parselin de yalnız başına yapılaşamaması, parsel konumu ve formundan dolayı değişikliğe dahil edilerek 174 Ada 2 parsel ile birlikte ilgili parselin konut alanından çıkarılıp “Otel Alanı” olarak düzenlenmesine, talebin kabulüne   oy birliği ile  karar verilmiştir. Gereği için Belediye Meclisine havalesi uygun görülmüştür.

Raporun Mecliste görüşülmesi sonucunda; İmar Komisyonunca hazırlanan raporun aynen uygun olduğuna, Belediye Meclisi’nin  06.08.2019 günlü  toplantısında  mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı:96-

Barboros CAN’ nın 11.12.2017 tarihli dilekçesi okundu, mevcut durum değerlendirildi sehven yapılan plan hatasının düzeltilmesi

Adile SAVA ve Gülten BIYIK’ ın 11.12.2017 tarihli dilekçesi okundu, mevcut durum değerlendirildi.

Adile SAVA ve Gülten BIYIK’ ın 11.12.2017 tarihli  dilekçesinde, Selçuk  Mahallesi  174 ada 189 no.lu parsel 1/1000 Ölçekli Surdışı Revizyon İmar Planında Konut Alanı  olarak düzenlenmesini     talep etmiştir.

Belediyemiz İmar Komisyonunun 30.07.2019 tarihli toplantısında  söz konusu İlçemiz Selçuk Mahallesi 174 ada 189 no.lu parselin bulunduğu sokakta yapılan incelemede, parsel İznik 1/1000 Ölçekli Surdışı Revizyon İmar planı içinde Otel alanında kaldığı gözükmektedir. Söz konusu parsele bitişik 174 ada 2 parsele otel alanı yapılması gerekirken sehven 174 ada 189-186-150 ve 149 parsel nolu taşınmazlar otel alanı olarak işaretlendiği anlaşıldığından, sehven yapılan hatanın düzeltilerek 174 ada 189-186-150 ve 149 parsellerin Otel Alanından çıkarılarak E=0.90 Yençok= 9.50 m Konut Alanı olarak düzenlenmesine  talebin kabulüne   oy birliği ile  karar verilmiştir. Gereği için Belediye Meclisine havalesi uygun görülmüştür.

Raporun Mecliste görüşülmesi sonucunda; İmar Komisyonunca hazırlanan raporun aynen uygun olduğuna, Belediye Meclisi’nin  06.08.2019 günlü  toplantısında  mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı:97-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 05.02.2018  tarihli  dilekçesinde, Selçuk  Mahallesi 89  no.lu adanın bulunduğu alanda yapılan 1/1000 Ölçekli Surdışı Revizyon İmar Planında plan notlarında sahil caddesine bakan parsellerin zemin katlarının %50 si kadar TİCT yapılması gerekmektedir. İmar planında sehven getirilen yapılaşma kararı ile sahile cephesi olmayan bazı parsellerde de TİCTK kullanımı getirilmiştir. .Bu hatanın düzeltilmesi talep edilmektedir.

Belediyemiz İmar Komisyonunun 30.07.2019 tarihli toplantısında İlçemiz Selçuk  Mahallesi 339-340-341-342 ve 243 nolu  adaların yürürlükteki imar planları kapsamında Serbest Nizam 3 kat yapılaşma koşulu ile Ticaret+Turizm+ Konut şeklinde olduğu gözükmektedir.

İmar planı kararlarında İznik Gölü sahiline cephe alan parsellerin TİCTK olması belirlenmiştir. Sehven yapılan hatanın düzeltilmesi amacıyla; 243 ada 151-152 parseller,341 ada 1-6 parseller ve 339 ada 1,2,5,6 nolu parsellerin TİCTK olarak, kalan parsellerin de konut alanı olarak düzenlenme yapılması uygun olduğundan  talebin kabulüne  oy birliği ile  karar verilmiştir. Gereği için Belediye Meclisine havalesi uygun görülmüştür.

Raporun Mecliste görüşülmesi sonucunda; İmar Komisyonunca hazırlanan raporun aynen uygun olduğuna, Belediye Meclisi’nin  06.08.2019 günlü  toplantısında  mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı:98-

İlçemiz Yeşilcami  Mahallesi    110 ada 35-36………58-73-74-80-83-103 nolu parsellerin bulunduğu alanda yapılan 1/1000 Ölçekli Surdışı Revizyon İmar Planında Bitişik Nizam 3 kat yapılaşma bulunan adanın yan çekme mesafeleri  sehven 3 m, ön bahçe mesafeleri 5 m olarak bırakılmıştır. 5 nolu parseldeki yapılaşma koşulları ise emsal E=1,00 Yençok 10 m,yan çekme mesafeleri 3m, ön bahçe mesafeleri 5 m olarak belirlenmiştir. Bölgedeki parsel cephe ve derinlik koşulları göz önünde bulundurularak çekme mesafelerinde düzeltme yapılması talep edilmektedir.

Belediyemiz İmar Komisyonunun 30.07.2019 tarihli toplantısında    İlçemiz Yeşilcami Mahallesi  110 ada 5-35-36………58-73-74-80-83-103 parsellerin bulunduğu alanda yapılan incelemede, imar adasında çekme mesafesi şartlarının önden 5 m. yandan 3 m olarak önerildiği görülmüştür. İlgili adanın doğu kısmında yer alan yol alanıYeni Revizyon imar planında 20 m olarak düzenlenmiştir. Bundan önceki uygulama imar planında ise söz konusu  yol alanı 12 m olarak düzenlenmiştir. Ada içinde bir çok parselin uygulama görmüş olması ve yapılaşmanın eski plana göre yapıldığından yeni plan uygulamasında çekme mesafeleri  5 m bırakıldığından, mevcut yapılaşma ve parsel derinlikleri dikkate alındığında yaşanan  yol genişlemesi nedeniyle  ön bahçe mesafeleri  5m’den az kalmaktadır. Yeni Revizyon İmar planında devam eden ruhsatlı binaların bu haliyle imar planına uygun olmayacağından ön bahçe  mesafeleri adanın tamamında 3 m olarak uygulanması, yan bahçe mesafesi ise kaldırılarak , teşekkül etmiş yapı nizamına göre uygulama yapılmasının uygun olacağından  hareketle talebin kabulüne  oy birliği ile  karar verilmiştir. Gereği için Belediye Meclisine havalesi uygun görülmüştür.

Raporun Mecliste görüşülmesi sonucunda; İmar Komisyonunca hazırlanan raporun aynen uygun olduğuna, Belediye Meclisi’nin  06.08.2019 günlü  toplantısında  mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı:99-

İmar ve Şehişcilik Müdürlüğünün yazısında, Yeşilcami  Mahallesi 89 ada 126-127-128-129-130-131  nolu parsellerin bulunduğu alanda yapılan 1/1000 Ölçekli Surdışı Revizyon İmar Planında  bu plandan önce yürürlükteki plana göre imar uygulaması yapılmış olup, 25.10.2018 tarih ve 3253 sayılı  sayılı BBMK kararı ile onaylanan planda sehven yola terk bırakılmıştır.Bu hatanın düzeltilmesi talep edilmektedir.

Belediyemiz İmar Komisyonunun 30.07.2018 tarihli toplantısında   söz konusu İlçemiz Yeşilcami Mahallesi 89 adanın bulunduğu alanda yapılan incelemede, Yürülükte bulunan planda söz konusu parsellerin  B3  ve ön çekme mesafesi 3 metre olarak yapılaşma şartları ile Konut ve Ticaret + Konut alanında kaldığı   görülmüştür..Söz konusu alanda parselasyon tamamlanmıştır.Bazı parsellerde yapılar bulunmaktadır. Onaylı Revizyon İmar planında sehven yapılan yola terk ve ihdasın düzeltilmesi amacıyla,131 nolu parselde yer alan mevcut yapının korunarak diğer bölgelerde imar hatlarının parsel sınırlarına oturtulması ve 3 mt çekme mesafesi belirlenmesi uygun olduğundan talebin kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir.Gereği için Belediye Meclisine havalesi uygun görülmüştür.

Raporun Mecliste görüşülmesi sonucunda; İmar Komisyonunca hazırlanan raporun aynen uygun olduğuna, Belediye Meclisi’nin  06.08.2019 günlü  toplantısında  mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı:100-

Fatma SAVAŞER’ in 21.05.2019 tarihli  dilekçesinde, Selçuk  Mahallesi  174 ada 52 ve 53 no.lu parseller 1/1000 Ölçekli İznik Surdışı İmar Planı Revizyonu içinde tamamen yolda kaldığı bu yüzden parsellerden geçen yolun daraltılmasını veya kaldırılarak mağduriyetinin giderilmesini talep etmiştir.

Belediyemiz İmar Komisyonunun 30.07.2019 tarihli toplantısında söz konusu İlçemiz Selçuk Mahallesinde 174 ada 52 ve 53  no.lu parseller İznik 1/1000 Ölçekli Sur dışı İmar Planı Revizyonu içinde bir kısmı emsal 0.90 Yençok: 9.50 mt.diğer kısmı ise 10 mt.lik yol içinde kaldığı görülmüştür Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının İmar planı değişikliği dosyasında istenilen şartlara göre hazırlanmadığından talebin reddine    oybirliği ile  karar verilmiştir. Gereği için Belediye Meclisine havalesi uygun görülmüştür.

Raporun Mecliste görüşülmesi sonucunda; İmar Komisyonunca hazırlanan raporun aynen uygun olduğuna, Belediye Meclisi’nin  06.08.2019 günlü  toplantısında  mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı:101-

Ramazan ÖZDEMİREL’in 10.07.2019 tarihli dilekçesinde, MKPaşa Mahallesi 31 ada 4 nolu parsel 1/1000 Ölçekli İznik Surdışı İmar Planı Revizyonunda daha önceden imar uygulaması yapıldığı halde tekrar terk alanı çıktığından dolayı mağdur olduğunu bu yüzden parselin tekrar düzenleme yapılarak mağduriyetin giderilmesi talep edilmektedir.

Belediyemiz İmar Komisyonunun 30.07.2019 tarihli toplantısında İlçemiz M.K.Paşa mahallesi 31 ada 4 nolu parsel onaylı İznik 1/1000 Ölçekli Surdışı İmar Planı Revizyonu kapsamında; bir kısmının E:0.90 Yençok:9,50 m yapılaşma koşulu ile TİCK, diğer kısmının ise yeşil alan içinde kaldığı görülmüştür.Ruhsatlı yapının bulunduğu parselin sınırları korunarak konut alanı olarak düzenlenmesi, yeşil alanın ise yol hatları ve mevcut durum dikkate alınarak değiştirilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir .Gereği için Belediye Meclisine havalesi uygun görülmüştür.

Raporun Mecliste görüşülmesi sonucunda; İmar Komisyonunca hazırlanan raporun aynen uygun olduğuna, Belediye Meclisi’nin  06.08.2019 günlü  toplantısında  mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı:102-

Cemal SAVAŞ’ın 02.07.2019 tarihli  dilekçesinde, Selçuk  Mahallesi  406 ada 1  no.lu parsel 1/1000 Ölçekli Surdışı Revizyon İmar Planında 05.04.2001 tarih ve 95 sayılı encümen kararı ile imar uygulamasının yapıldığını ve oluşan parselin imarının bulunmadığından yapılaşma izninin verilmesini    talep etmiştir.

Belediyemiz İmar Komisyonunun 30.07.2019 tarihli toplantısında söz konusu İlçemiz Selçuk Mahallesi 406 ada 1 no.lu parselin bulunduğu yerde yapılan incelemede, parsel İznik 1/1000 Ölçekli Surdışı Revizyon İmar planı içinde  E= 0.90 Yençok= 9.50 m yapılaşma koşulu ile konut imarlı olduğu görülmüştür. İlgili parsel 05.04.2001 tarih ve 95 sayılı encümen kararı ile imar uygulaması sonucu oluşmuştur.Oluşan parsel ebatları yapılaşma şartlarına uymamaktadır.Parsele imar izni verilebilmesi için 18.madde uygulaması veya bitişiğindeki parsel ile tevhit edilerek yapılaşma izni olabileceğinden, imar planı değişikliği konusu olmadığından  talep oybirliği ile reddedilmiş olup,  Belediye Meclisine havalesi uygun görülmüştür.

Raporun Mecliste görüşülmesi sonucunda; İmar Komisyonunca hazırlanan raporun aynen uygun olduğuna, Belediye Meclisi’nin  06.08.2019 günlü  toplantısında  mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

 Karar Sayısı : 103

            İlçemiz  Kuzey Kesim 1/1000 Ölçekli Surdışı Revizyon İmar Planına bitişik Hisardere Yolu etrafındaki imar planı bulunmayan mevcut yerleşimin bulunduğu kısma Belediyemizce mevzi İmar Planı yapılması ile ilgili olarak konunun incelenip görüşülmesi için imar komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı : 104

İlçemiz Güney Kesim 1/1000 Ölçekli Surdışı Revizyon İmar Planı içinde Selçuk Mahallesi hudutları dahilinde KM: 6+583.00 – 8+ 112.05 arasında Karayolları Genel  Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğünce hazırlanan ve 01.10 2018 tarih ve E.346900 sayılı yazıları ile bildirilen kamulaştırma sınırlarının plana işlenmesi için yapılması gereken plan tadilatının  incelenip görüşülmesi için İmar Komisyonuna havalesine  oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 105

            İlçemiz Selçuk Mah. Çeşmeci Millet Camii önündeki isimsiz sokağa isim verilmesi ile ilgili olarak Ramiz BAYDAR ve arkadaşları tarafından verilen 18.07.2019 tarih ve D.739 Sayılı dilekçenin İmar Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 Karar Sayısı : 106

İlçemiz 1/1000 Ölçekli Surdışı Revizyon İmar Planı içinde İznik Müftülüğüne ait 29.07.2019 Tarih ve E.413269 sayılı yazıları ile istenen İmar Plan tadilatının İmar Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 107

Eylül 2019 Ayı  Meclis  Toplantısının  03 Eylül 2019 Salı  günü saat: 16.00’da yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 108

İlçemiz Şerefiye Mahallesindeki Mülkiyetleri Belediyemize ait ve üzerinde Bungolow Tesisi bulunan 351 ve 352 parsel nolu taşınmazlar ile aynı yerde bu parsellere bitişik bulunan Çampınar Mahallesindeki 449 parsel nolu taşınmaz üzerinde Kırsal Turizm Amaçlı Mevzi İmar planı yapılması ile ilgili önergenin İmar Komisyonuna  Havale edilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Karar Sayısı : 109

            İlçemiz Boyalıca (Yalı) mahallesinde bulunan ve Boyalıca Belediyesi tarafından 1997 yılında satışı yapılıp ,bedeli alınmasına rağmen tapuda tescil işlemi gerçekleşmeyen 142 ada 42 parsel (eski parsel 4803)sayılı taşınmazın tapuda işlem tesis edilmesi için alınacak karar ilgili önergenin  Hukuk Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı : 110

İlçemiz Beyler Mahallesi Kılıçaslan caddesi belediye Hizmet Binası Zemin kat Kahvehane ve Çay Bahçesi İznik belediyesine ait olup, taşınmazın amacı doğrultusunda kullanılması şartı ile 10 yıl süre ile kiraya çıkartılabilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanununun  Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18. Maddesinin 1. Fıkrasının ( e ) bendinde göre Belediyemiz tarafından Beyler Mahallesi Kılıçaslan Caddesi Belediye Hizmet Binası Zemin Kat Kahvehane ve çay bahçesinin 10 yıl süre ile ihale yoluyla kiraya verilmesine ve konu ile ilgili Belediye encümenine yetki verilmesine,  İlker KARA ve Kadir YÜKSEK ‘in çekimser oylarına karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir.

     Katip                          Katip                                 Başkan
Ramazan SERT           Önder BULUT              Kağan Mehmet USTA

Toplantı Tarihi : 03.09.2019
Toplantı Dönemi : EYLÜL
Birleşim Sayısı : 1
Oturum Sayısı : 1

Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Başkan  KAĞAN MEHMET USTA

BULUNANLAR :Aza: HALİL ARSLAN,İSMAİL TOPUZ, HALİL ÇAKIR,  RAMAZAN SERT, ZELİHA PEŞTE, MEHMET BEKTAŞ, ÖNDER BULUT, ÖMER ALPEREN ÖZEN,KADİR YÜKSEK, İLKER KARA, İSMAİL AYDEMİR, ASİYE ÇALIŞKAN,HÜSEYİN KUTLU,MÜCEHER EGEMEN, OĞUZ ÇETİN

Karar Tarihi :03.09.2019
Karar Sayısı : 111
Ağustos  2019 ayına ait  Meclis Toplantısında  alınan kararların özetleri  Asiye ÇALIŞKAN ‘ın ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

Karar Sayısı : 112

Belediyemizde mevcut dolu kadrolarda derece değişikliğinin görüşülmesi neticesinde derece değişikliklerinin yapılması oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı : 113

Sporun teşvik edilebilmesi ve amatör spor kulüplerinin maddi açıdan desteklenebilmesi   bakımından, Belediyemiz sınırlarında, tüzel kişiliğe sahip ve kendi liglerinde aktif olarak faaliyet gösteren, resmi müsabakalara katılan  Amatör spor kulüplerine, 5393 Sayılı Belediye  Kanunun 6360 Sayılı Kanunun 17. Maddesi ile değişik, 14. Maddesinin (1.) fıkrasının (b) bendi hükümleri uyarınca, ilçemiz spor kulüplerine 70.000,00 TL aktarılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 114

Ekim 2019 Ayı  Meclis  Toplantısının  01 Ekim 2019 Salı  günü saat: 16.00’da yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 115

Belediyemizde mevcut boş kadrolarda unvan değişikliğinin görüşülmesi neticesinde yapılan unvan değişiklikleri  oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı : 116

Belediyemiz Hizmetlerinde kullanılmak üzere 3 Adet  4×2 Hidrolik sıkıştırmalı ve 7+1m3 hacimli çöp kamyonu, 1 Adet Panelvan Ambulans tipi 4×2 Hasta Taşıma Nakil aracı  1 Adet Çift Kabinli 4×2 Damperli açık kasa kamyonet, 1 Adet  4×2  Tek Kabin Kamyonet, 1 adet 4×2 Sulama Tankeri ve 1 adet 4×2 Taksi aracı alınmasına oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı : 117

Belediyemiz  Hizmetlerinde kullanılmak üzere 3 Adet  4×2 Hidrolik sıkıştırmalı ve 7+1m3 hacimli çöp kamyonu, 1 Adet Kabinsiz Elektrikli Lastik Tekerli 4×2 Arka çekiş sistemli Elle kumandalı Yol Süpürme Makinesi,  1 Adet Panelvan Ambulans tipi 4×2 Hasta Taşıma Nakil aracı  ve Çift Kabinli 4×2 Damperli açık kasa kamyonet alımı işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den  1.500.000,00-(BirmilyonbeşyüzbinTürklirası) TL kredi kullanılmasına, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya, Belediye Başkanı Kağan Mehmet USTA’nın  yetkilendirilmesi oy birliği ile kabul edildi.

 Katip                         Katip                                  Başkan

Ramazan SERT       Önder BULUT          Kağan Mehmet USTA

Toplantı Tarihi : 01.10.2019
Toplantı Dönemi : EKİM
Birleşim Sayısı : 1
Oturum Sayısı : 1

Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Başkan  KAĞAN MEHMET USTA

BULUNANLAR :Aza: HALİL ARSLAN,İSMAİL TOPUZ, HALİL ÇAKIR,  RAMAZAN SERT, ZELİHA PEŞTE, MEHMET BEKTAŞ, ÖNDER BULUT, ÖMER ALPEREN ÖZEN,KADİR YÜKSEK, İLKER KARA, İSMAİL AYDEMİR, ASİYE ÇALIŞKAN,HÜSEYİN KUTLU,MÜCEHER EGEMEN, OĞUZ ÇETİN

Karar Tarihi :01.10.2019
Karar Sayısı : 118

Eylül  2019 ayına ait  Meclis Toplantısında alınan kararların özetleri  okunarak,  oybirliği ile kabul edilmiştir.

 Karar Sayısı : 119

2020 Mali yılı ve izleyen iki yılın  Bütçe Tasarısı, 5393 sayılı Belediye Kanununun 61. ve 62. maddeleri ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği doğrultusunda hazırlanan  2020 Mali Yılı ve izleyen iki yılın Belediye Bütçe gider teklifleri bütçesi ve Belediye gelir bütçesi kararnamelerinin  Plan Ve Bütçe Komisyonuna havalesine ve  Komisyon raporunun 04 Ekim 2019 Cuma  günü  saat 11:00’da yapılacak olan Ekim 2019 ayı II. Birleşim Meclis toplantısında görüşülmesine   oybirliği ile karar verildi.

 Karar Sayısı : 120

5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin (f) bendi ile 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre   Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan 2020 Yılı Hizmet Mukabili Ücret Tarifelerinin Plan Ve Bütçe Komisyonuna havalesine Komisyon raporunun  04 Ekim 2019 Cuma  günü  saat 11:00’da yapılacak olan Ekim 2019 ayı II. Birleşim Meclis toplantısında görüşülmesine   oybirliği ile karar verildi.

    Karar Sayısı : 121

Kăr amacı gütmeyen ve hedefleri araştırma,denetleme, şehir planlamasına yönelik çözümlerin uygulanmasıyla iyi yaşama kültürünü teşvik etmek ve yaymak  olan; Cittaslow Uluslar arası Ağına katılım başvurusu yapılmasına ve Belediye Başkanına yetki verilmesine,5393 Sayılı Kanunun 18/p ve 74.maddesi gereğince, oybirliği ile karar verilmiştir.

   Karar Sayısı : 122

Belediyemizde mevcut boş kadrolarda unvan  değişikliğinin görüşülmesi neticesinde yapılan unvan değişiklikleri İYİ Parti grubunun red oyu ile oyçokluğu ile  kabul edilmiştir.

 Karar Sayısı : 123

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde münhal bulunan Mühendis kadrosunda  5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesinin 3. fıkrası gereğince Tam Zamanlı Sözleşmeli 2 Mühendis  istihdam edilmesine ve aylık net ücretin belirlenerek,  3.963,86.TL ücret verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 Karar Sayısı : 124

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde münhal bulunan Arkeolog kadrosunda  5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesinin 3. fıkrası gereğince Tam Zamanlı Sözleşmeli 1  Arkeolog istihdam edilmesine ve aylık net ücretin belirlenerek,  3.541,73.TL ücret verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 Karar Sayısı : 125

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü bünyesinde münhal bulunan Veteriner kadrosunda  5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesinin 3. fıkrası gereğince Tam Zamanlı Sözleşmeli 1 Veteriner  istihdam edilmesine ve aylık net ücretin belirlenerek,  3.715,09.TL ücret verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 126

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde münhal bulunan 2 adet Ekonomist kadrosunda 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesinin 3. fıkrası gereğince Tam Zamanlı Sözleşmeli 2 Ekonomist istihdam edilmesine ve aylık net ücretin belirlenerek,  2.540,96.TL ücret verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 127

Belediyemizde mevcut dolu kadrolarda derece değişiklikleri görüşülerek oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı : 128

İlçemiz Eşrefzade Mahallesi Eşref Eroğlu Sokak 68 ada 58 parsel Zemin Kat No:6 adresinde kayıtlı Ramazan OKKALI’ya ait işyeri vasfındaki 25m² yüzölçümlü gayrimenkulün kamulaştırılmasının yapılabilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18’inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine göre belediyemiz tarafından söz konusu  taşınmazın, satın alınmak yoluyla  kamulaştırılmasına  oybirliği  ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 129

İlçemiz Eşrefzade Mahallesi Eşref Eroğlu Sokak 68 ada 58 parsel Zemin Kat No:5 adresinde kayıtlı Recep YAVUZ’a ait işyeri vasfındaki 25m² yüzölçümlü gayrimenkulün kamulaştırılmasının yapılabilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18’inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine göre, Belediyemiz tarafından söz konusu  taşınmazın, satın alınmak yoluyla  kamulaştırılmasına  oybirliği  ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 130

İlçemiz Eşrefzade Mahallesi Eşref Eroğlu Sokak 68 ada 58 parsel Zemin Kat No:3 adresinde kayıtlı Kırmaz Zeytincilik ve Gıda Maddeleri Pazarlama Dağıtım İthalat İhracat Ticaret Sanayi Limited Şirketi’ne ait işyeri vasfındaki 25m² yüzölçümlü gayrimenkulün kamulaştırılmasının yapılabilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18’inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine göre , Belediyemiz tarafından söz konusu  taşınmazın, satın alınmak yoluyla  kamulaştırılmasına  oybirliği  ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 131

İlçemiz Eşrefzade Mahallesi Eşref Eroğlu Sokak 68 ada 58 parsel Zemin Kat No:7 adresinde kayıtlı Salih OKKALI’ya ait işyeri vasfındaki 25m² yüzölçümlü gayrimenkulün kamulaştırılmasının yapılabilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18’inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine göre , Belediyemiz tarafından söz konusu  taşınmazın, satın alınmak yoluyla  kamulaştırılmasına  oybirliği  ile karar verilmiştir.