Toplantı Tarihi: 03.01.2019
Toplantı Dönemi: OCAK
Birleşim Sayısı: 1
Oturum Sayısı: 1

Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Başkan  Osman SARGIN

BULUNANLAR :Aza: SÜLEYMAN CANDAR, RAŞİT ALPTEKİN, MEHMET HIŞTIROĞLU, NECMETTİN ÇÖMEZ, AHMET YILDIRIM, YUSUF BİÇER,  ÖNER ERİM, İSMAİL PENCİK, DÜNDAR KOYUTÜRK ,İSKENDER ŞEN, İSMAİL UĞUR, MERAL DÖNMEZ,VAHDETTİN KARAMAN, MÜCEHER EGEMEN, MUSTAFA ERSÖZ 

 

Karar Tarihi :03.01.2019

Karar Sayısı : 1

Aralık 2018 ayına ait Meclis Toplantısında alınan kararların özetleri  okunarak,  oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı : 2

Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt  ve işlemlerinin denetimi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince üye sayısının 5 kişiden oluşturularak görev süresinin 1 yıl süre ile belirlenmesine,  Denetim Komisyonu için yapılan gizli oylamada,14 Oy alan Necmettin ÇÖMEZ, 14 oy alan Öner ERİM, 9 oy alan Süleyman CANDAR, 15 oy alan Dündar KOYUTÜRK,  15 oy alan Müceher EGEMEN    Denetim Komisyonu üyeliğine  seçilmişlerdir.

 

Karar Sayısı : 3

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince Belediye Meclisinin 2019 yılı l aylık tatil döneminin  Mart ayı olarak belirlenmesine  oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 4

5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince  oluşturulan Denetim Komisyonunun emrinde, gerek duyulması halinde kamu personeli dışındaki diğer uzman kişilerden 1 kişinin 5 gün süre ile  görevlendirilmesine ve uzman kişiye ödenecek  1 günlük ücretin brüt 200-TL olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 5

5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. maddesi gereğince Belediye Meclis üyeleri ile İhtisas Komisyonu üyelerine verilecek Huzur Hakkının brüt 97TL. olarak belirlenmesine  oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 6

5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince ihtisas komisyonu raporlarının isteklilere verilmesinde alınacak ücretin 100TL olarak uygulanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 7

5393 Sayılı Belediye Kanununda belirtilen,  “Zabıta hizmetlerinde fiilen çalışanlara, fazla çalışma ücreti olarak yılı bütçe kanununda belirtilen üst sınırı aşmamak kaydıyla, Belediye Meclisi kararı ile tespit edilen maktu tutar ödenir.” hükmü gereğince, Zabıta  personeline 2018 yılında verilecek maktu fazla çalışma ücretinin brüt 375 TL  olarak ödenmesine  oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 8

Belediyemizin hukuk işlerini yürütmek üzere  Avukat kadrosunda, Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Avukat olarak istihdam edilecek kişiye, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 4. fıkrası gereğince aylık net 1100.TL . sözleşme ücreti verilmesine ve yıl içerisinde meydana gelecek  memur maaş katsayısındaki değişiklik oranının yansıtılarak uygulanmasına  oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 9

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi gereğince  Belediye Başkan Yardımcısı ödeneğinin tespiti için yapılan  müzakerede, 2019 yılı memur maaş katsayıları açıklanmadığından     Belediye Başkan Yardımcısı ödeneğinin  5 Şubat 2019 tarihli meclis toplantısında görüşülmesine  oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Sayısı : 10

İlçemiz MKPaşa ve Selçuk Mahalleleri, merkezi sahil kesiminde yer alan sit alanı ( Darka Tatil Köyü ile Kıran Dere arası) Mülga Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma kurulunun 11.02.1990 tarih ve 969 sayılı kararı ile III.Derece Doğal Sit Alanı olarak tescil edilmiştir.

“Bursa ve Yalova İlleri Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi” kapsamındaki, “Bursa – Yalova Grup 13’e (İZNİK) ilişkin hazırlanan sonuç raporunda önerilen Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanının sınırının Komisyonca 30.01.2018 tarih ve 3 sayılı kararı ekinde yer alan paftaya göre İl Müdürlüğünce hazırlanan ve karar ekinde yer alan haritalarda belirlenen şekliyle Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı olarak tescil edilmesine ve Çevre Şehircilik Bakanlığı  Bursa Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunca plan değişikliği yapılmasına 27.02.2018 tarih ve 23 sayılı kararı ile karar verildiğinden, plan değişikliğinin yapılması talebinin İmar Komisyonuna havalesine  oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 11

İlçemiz Elbeyli  Mahallesi için hazırlanan 1/1000 Ölçekli Elbeyli İmar Planı Revizyonu planın ve plan notlarının  görüşülmesi için İmar komisyonuna havalesine  oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Sayısı : 12

İlçemiz Yeşilcami Mahallesi Küçük sanayi Sitesinde yer alan 109 ada 69 parsel sahibi Doğan KILINÇ’a ait 6.12.2018 tarih ve 1381 sayılı  görüş yazısı talebi, Belediye Meclisince müzakere edilerek, Çevre Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 13

Belediye Meclisinin 04.12.2018 tarih ve 134 sayılı karı ile Çevre  Komisyonuna havale edilen ve Çevre Komisyonunun  27.12.2018 tarihli  toplantısında   İlçemiz Yeşilcami Mahallesi 330 ada 3 no.lu parselin bulunduğu sokakta yapılan incelemede, parsel İznik 1/1000 Ölçekli Surdışı Revizyon İmar planı içinde Küçük Sanayi alanında kaldığı gözükmektedir. DİKÇAL GERİ DÖNÜŞÜM  kurulu olduğu parselde yapacağı faaliyetle ilgili olarak Belediye Başkanlığına verdiği 15.11.2018 tarihli dilekçelerinde belirtilen taleplerinin daha detaylı  ve yerinde yapılacak incelenme ve taahhütlerin alınmasından sonra değerlendirilmesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Çevre Komisyonu kararı Belediye Meclisince müzakere edilerek, daha detaylı  ve yerinde yapılacak incelemeden sonra değerlendirilmek üzere  Çevre Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 14

Şubat 2019 ayı meclis toplantısının 5 Şubat 2019 Salı günü saat:15.00’da  yapılmasına  oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 15

Belediye Meclis Üyeleri Mehmet HIŞTIROĞLU ve İskender ŞEN’in  vermiş olduğu  03.01.2019 tarihli önerge  okundu. Gereği düşünüldü.

Çiftçi Mallarını Koruma Meclisi üye seçimi ile ilgili önergenin, Tarım, Hayvancılık Ve Orman Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Katip                   Katip                              Başkan

Öner ERİM          Necmettin ÇÖMEZ         Osman SARGIN