Toplantı Tarihi: 03.01.2019
Toplantı Dönemi: OCAK
Birleşim Sayısı: 1
Oturum Sayısı: 1

Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Başkan  Osman SARGIN

BULUNANLAR :Aza: SÜLEYMAN CANDAR, RAŞİT ALPTEKİN, MEHMET HIŞTIROĞLU, NECMETTİN ÇÖMEZ, AHMET YILDIRIM, YUSUF BİÇER,  ÖNER ERİM, İSMAİL PENCİK, DÜNDAR KOYUTÜRK ,İSKENDER ŞEN, İSMAİL UĞUR, MERAL DÖNMEZ,VAHDETTİN KARAMAN, MÜCEHER EGEMEN, MUSTAFA ERSÖZ 

 

Karar Tarihi :03.01.2019

Karar Sayısı : 1

Aralık 2018 ayına ait Meclis Toplantısında alınan kararların özetleri  okunarak,  oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı : 2

Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt  ve işlemlerinin denetimi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince üye sayısının 5 kişiden oluşturularak görev süresinin 1 yıl süre ile belirlenmesine,  Denetim Komisyonu için yapılan gizli oylamada,14 Oy alan Necmettin ÇÖMEZ, 14 oy alan Öner ERİM, 9 oy alan Süleyman CANDAR, 15 oy alan Dündar KOYUTÜRK,  15 oy alan Müceher EGEMEN    Denetim Komisyonu üyeliğine  seçilmişlerdir.

 

Karar Sayısı : 3

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince Belediye Meclisinin 2019 yılı l aylık tatil döneminin  Mart ayı olarak belirlenmesine  oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 4

5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince  oluşturulan Denetim Komisyonunun emrinde, gerek duyulması halinde kamu personeli dışındaki diğer uzman kişilerden 1 kişinin 5 gün süre ile  görevlendirilmesine ve uzman kişiye ödenecek  1 günlük ücretin brüt 200-TL olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 5

5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. maddesi gereğince Belediye Meclis üyeleri ile İhtisas Komisyonu üyelerine verilecek Huzur Hakkının brüt 97TL. olarak belirlenmesine  oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 6

5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince ihtisas komisyonu raporlarının isteklilere verilmesinde alınacak ücretin 100TL olarak uygulanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 7

5393 Sayılı Belediye Kanununda belirtilen,  “Zabıta hizmetlerinde fiilen çalışanlara, fazla çalışma ücreti olarak yılı bütçe kanununda belirtilen üst sınırı aşmamak kaydıyla, Belediye Meclisi kararı ile tespit edilen maktu tutar ödenir.” hükmü gereğince, Zabıta  personeline 2018 yılında verilecek maktu fazla çalışma ücretinin brüt 375 TL  olarak ödenmesine  oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 8

Belediyemizin hukuk işlerini yürütmek üzere  Avukat kadrosunda, Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Avukat olarak istihdam edilecek kişiye, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 4. fıkrası gereğince aylık net 1100.TL . sözleşme ücreti verilmesine ve yıl içerisinde meydana gelecek  memur maaş katsayısındaki değişiklik oranının yansıtılarak uygulanmasına  oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 9

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi gereğince  Belediye Başkan Yardımcısı ödeneğinin tespiti için yapılan  müzakerede, 2019 yılı memur maaş katsayıları açıklanmadığından     Belediye Başkan Yardımcısı ödeneğinin  5 Şubat 2019 tarihli meclis toplantısında görüşülmesine  oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Sayısı : 10

İlçemiz MKPaşa ve Selçuk Mahalleleri, merkezi sahil kesiminde yer alan sit alanı ( Darka Tatil Köyü ile Kıran Dere arası) Mülga Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma kurulunun 11.02.1990 tarih ve 969 sayılı kararı ile III.Derece Doğal Sit Alanı olarak tescil edilmiştir.

“Bursa ve Yalova İlleri Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi” kapsamındaki, “Bursa – Yalova Grup 13’e (İZNİK) ilişkin hazırlanan sonuç raporunda önerilen Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanının sınırının Komisyonca 30.01.2018 tarih ve 3 sayılı kararı ekinde yer alan paftaya göre İl Müdürlüğünce hazırlanan ve karar ekinde yer alan haritalarda belirlenen şekliyle Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı olarak tescil edilmesine ve Çevre Şehircilik Bakanlığı  Bursa Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunca plan değişikliği yapılmasına 27.02.2018 tarih ve 23 sayılı kararı ile karar verildiğinden, plan değişikliğinin yapılması talebinin İmar Komisyonuna havalesine  oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 11

İlçemiz Elbeyli  Mahallesi için hazırlanan 1/1000 Ölçekli Elbeyli İmar Planı Revizyonu planın ve plan notlarının  görüşülmesi için İmar komisyonuna havalesine  oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Sayısı : 12

İlçemiz Yeşilcami Mahallesi Küçük sanayi Sitesinde yer alan 109 ada 69 parsel sahibi Doğan KILINÇ’a ait 6.12.2018 tarih ve 1381 sayılı  görüş yazısı talebi, Belediye Meclisince müzakere edilerek, Çevre Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 13

Belediye Meclisinin 04.12.2018 tarih ve 134 sayılı karı ile Çevre  Komisyonuna havale edilen ve Çevre Komisyonunun  27.12.2018 tarihli  toplantısında   İlçemiz Yeşilcami Mahallesi 330 ada 3 no.lu parselin bulunduğu sokakta yapılan incelemede, parsel İznik 1/1000 Ölçekli Surdışı Revizyon İmar planı içinde Küçük Sanayi alanında kaldığı gözükmektedir. DİKÇAL GERİ DÖNÜŞÜM  kurulu olduğu parselde yapacağı faaliyetle ilgili olarak Belediye Başkanlığına verdiği 15.11.2018 tarihli dilekçelerinde belirtilen taleplerinin daha detaylı  ve yerinde yapılacak incelenme ve taahhütlerin alınmasından sonra değerlendirilmesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Çevre Komisyonu kararı Belediye Meclisince müzakere edilerek, daha detaylı  ve yerinde yapılacak incelemeden sonra değerlendirilmek üzere  Çevre Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 14

Şubat 2019 ayı meclis toplantısının 5 Şubat 2019 Salı günü saat:15.00’da  yapılmasına  oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 15

Belediye Meclis Üyeleri Mehmet HIŞTIROĞLU ve İskender ŞEN’in  vermiş olduğu  03.01.2019 tarihli önerge  okundu. Gereği düşünüldü.

Çiftçi Mallarını Koruma Meclisi üye seçimi ile ilgili önergenin, Tarım, Hayvancılık Ve Orman Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Katip                   Katip                              Başkan

Öner ERİM          Necmettin ÇÖMEZ         Osman SARGIN

Toplantı Tarihi : 05.02.2019
Toplantı Dönemi : ŞUBAT
Birleşim Sayısı : 1
Oturum Sayısı : 1

Belediye Meclisini  Teşkil Eden Zevat
Başkan  Osman SARGIN

BULUNANLAR :Aza: SÜLEYMAN CANDAR, RAŞİT ALPTEKİN, MEHMET HIŞTIROĞLU, NECMETTİN ÇÖMEZ, AHMET YILDIRIM, YUSUF BİÇER,  ÖNER ERİM, İSMAİL PENCİK, DÜNDAR KOYUTÜRK ,İSKENDER ŞEN, İSMAİL UĞUR, MERAL DÖNMEZ,VAHDETTİN KARAMAN, MÜCEHER EGEMEN, MUSTAFA ERSÖZ 

Karar Tarihi :05.02.2019

Karar Sayısı : 16

Ocak 2019 ayına ait Meclis Toplantısında alınan kararların özetleri okunarak,  oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı : 17

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi gereğince Belediye Başkan Yardımcısı ödeneğinin tespiti için yapılan  müzakerede  Belediye Başkan Yardımcısı ödeneğinin   brüt  7.163,68 TL olarak  uygulanması ve 2019 yılı içerisinde meydana gelecek memur maaş katsayısındaki değişiklik oranının aynen yansıtılarak uygulanması  teklifi  oylamaya sunularak  oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 18

2019 Mali yılı içersinde, bazı Müdürlüklerin ekonomik kodlardaki 03.02.03.02 akaryakıt ve yağı alımları ödeneklerin yetmeyeceği anlaşıldığından, yine ekli listedeki Müdürlüğün Ekonomik kodundaki 03.02.03.02 akaryakıt ve yağ alımları ödeneğinin artacağı tahmin edildiğinden ekli listedeki müdürlüklere ödenek aktarılması ihtiyacı duyulmuştur.

Bundan dolayı sözkonusu Müdürlüklere gerekli olan ödenek tutarlarının aktarılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 19

İlçemiz Boyalıca-Kılıç Mahallesi 170 ada 65 parsel ve 167 ada 93 parsel üzerinde kurulu iki farklı zeytin bahçelerinin TÜBİTAK- MARMARABİRLİK tarafından desteklenen 116O237 numaralı ve “ Zeytin Budama Atıkları ve Tavuk Dışkısından üretilen Kompostun Gemlik Çeşidi Zeytin Ağaçlarının Verim Ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisinin Farklı Sulama Programları Altında Belirlenmesi” konulu araştırma projesinin saha çalışmalarının yürütülmesi amacıyla İznik Belediyesine ait taşınmazların amacı doğrultusunda kullanılması şartı ile 3 yıl süre ile bedelsiz tahsisi için  5393 Sayılı Belediye Kanununun Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18’inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine göre Belediyemiz tarafından Boyalıca-Kılıç Mahallesi 170 ada 65 parsel ve 167 ada 93 parseldeki zeytin bahçelerinin T.C. Uludağ Üniversite’ne, arazilerin mahsulleri belediyemizde kalmak şartı ile 3 yıl süre ile bedelsiz tahsisine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 20

İznik Belediyesi Gençlik Ve Kültür Merkezine Şehit Piyade Komando Çavuş Fehmi BARCIN isminin verilmesine, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 81. maddesi gereğince bu kararın Mülki İdare Amirinin onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 Karar Sayısı : 21

Belediye meclisince yapılan müzakere neticesinde, Belediyemiz personeli Samet ŞİMŞEK (TC NO:120….)’in 25-30 Mart 2019 tarihleri arasında COOMCOP adında Avrupa Birliği Erasmus Plus Gençlik Değişim Projesi kapsamında Fransa/Nice şehrinde gerçekleştirilecek olan eğitim kursuna katılmak üzere,  masrafları tamamen kendisi tarafından karşılanmak kaydıyla görevlendirilmesine ve Hizmet Damgalı Pasaport alınmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 22

03.01.2019 Tarih ve 3 sayılı meclis kararı ile, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince  Belediye Meclisinin   2019 yılı l aylık tatil döneminin Mart  ayı olarak belirlenmesine karar verilmişti. Ancak  Mart  ayında görüşülmesi gereken konularımız olduğundan, Mart 2019 ayı meclis toplantısının 05 Mart 2019 Salı   günü saat:17.00’da  yapılmasına  oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 23

Tarım, Hayvancılık Ve Orman Komisyonunun 01.02.2019 günü saat :14.00 da toplantısında,

Ziraat Odası Başkanlığının  16.01.2019  tarih 55 sayılı yazılarında, İznik merkez ve mahallelerinde hırsızlık olaylarının artması sebebiyle “Çiftçi Mallarının korunması  hakkında kanun “ gereği  Çiftçi Mallarının Korunmasının kurulması ile ilgili gerekli girişimlerini yapılmasını talep etmişler ve aşağıda isimleri bulunan kişilerin görevlendirilmesini talep edilmiş olup,   komisyona katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir. Gereği için Belediye Meclisine havalesi uygun görülmüştür.

ASİL ÜYELER                                              YEDEK ÜYELER

Ahmet ÖZDEMİR                                          Mehmet TUFAN
Necati Taner KIRAN                                      Can BASAN
Mustafa ZEYBEK                                           Zafer BEKTAŞ
İbrahim SARI                                               Rıdvan ÇAYLAK
Remzi ÖZDEMİR                                           Sefa İLÇİN

Raporun Mecliste görüşülmesi sonucunda; Tarım, Hayvancılık Ve Orman Komisyonunca hazırlanan raporun aynen uygun olduğuna ve 15 Mayıs 2019 tarihine kadar adı geçen kişilerin görev yapmalarına  oybirliği ile karar verilmiştir.

Katip                             Katip                                 Başkan

Öner ERİM                    Necmettin ÇÖMEZ             Osman SARGIN

Toplantı Tarihi : 05.03.2019
Toplantı Dönemi : MART
Birleşim Sayısı : 1
Oturum Sayısı : 1

Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Başkan:  Osman SARGIN

BULUNANLAR :Aza: SÜLEYMAN CANDAR, RAŞİT ALPTEKİN, MEHMET HIŞTIROĞLU, NECMETTİN ÇÖMEZ, AHMET YILDIRIM, YUSUF BİÇER,  ÖNER ERİM, İSMAİL PENCİK, DÜNDAR KOYUTÜRK ,İSKENDER ŞEN, İSMAİL UĞUR, MERAL DÖNMEZ,VAHDETTİN KARAMAN, MÜCEHER EGEMEN, MUSTAFA ERSÖZ 

Karar Tarihi :05.03.2019

Karar Sayısı : 24

Şubat 2019 ayına ait Meclis Toplantısında alınan kararların özetleri  okunarak,  oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı : 25

2019 Mali yılı içersinde, Ekli Listede bulunan Müdürlüğün ekonomik kodlardaki  03.05. Diğer Hizmet Alımları  ödeneğinin yetmeyeceği anlaşıldığından, yine ekli listedeki Müdürlüğün Ekonomik kodundaki 06.05 Gayrimenkul Sermaye üretim Giderleri   ödeneğinin artacağı  tahmin edildiğinden ekli listedeki müdürlüğe ödenek aktarılmasına  oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 26

Belediye Meclis Üyeleri Mehmet HIŞTIROĞLU ve Dündar KOYUTÜRK’ün  vermiş olduğu  05.03.2019 tarihli önerge okundu. Gereği düşünüldü.

İznikspor Kulübü Derneğine, 5393 Sayılı Belediye  Kanunun 6360 Sayılı Kanunun 17. Maddesi ile değişik, 14. Maddesinin (1.) fıkrasının (b) bendi hükümleri uyarınca, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden  Belediyemiz için tahakkuk eden 12.977.487,26TL miktarın binde yedisine tekabül eden 90.842,41TL yi geçmediği için İznikspor Kulübü Derneğine 20.000TL nakdi yardım yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 27

Belediye Meclis Üyeleri Yusuf BİÇER’in vermiş olduğu  05.03.2019 tarihli önerge  okundu. Gereği düşünüldü.

İznik Mehteri Araştırma Yayma Ve Yaşatma Derneği Mehter Takımı Fransa-Pithiviers’de yapılacak olan  Saint Georges Festivaline davet  edildiğinden, Hizmet Pasaportu  düzenlenebilmesi için, karar ekinde isimleri ve T.C numaraları belirtilen toplam 52 kişiden oluşan  Mehter ekibinin masrafları tamamen kendileri tarafından karşılanmak üzere 26 -30 Nisan tarihleri arasında  görevlendirilmesinin ve Hizmet Damgalı Pasaport alınmasının uygun olduğuna dair yapılan oylamada;  oyçokluğu ile   karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 28

Belediye Meclis Üyeleri  Mehmet HIŞTIROĞLU ve Süleyman CANDAR’ın   vermiş olduğu  05.03.2019 tarihli önerge  okundu. Gereği düşünüldü.

İlçemiz Boyalıca-Kılıç Mahallesi 170 ada 65 parsel ve 167 ada 93 parseldeki zeytin bahçelerinin T.C. Uludağ Üniversite’ne, arazilerin mahsulleri belediyemizde kalmak şartı ile 3 yıl süre ile bedelsiz tahsisine ilişkin 05.02.2019 tarih ve 19 sayılı kararın iptaline, söz konusu zeytin bahçelerinin T.C. Uludağ Üniversite’ne, kamu yararı gözetilerek yıllık 100TL  karşılığında  araştırma ve geliştirme yapılmak üzere  3 yıl süre ile  tahsisine İskender ŞEN ‘ in çekimser oyuna karşılık mevcudun  oyçokluğu ile  karar verilmiştir.

Katip                              Katip                                           Başkan

Öner ERİM                     Necmettin ÇÖMEZ                     Osman SARGIN